DEKLAR. DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

 

Samorządowe Przedszkole Nr 119 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.przedszkole119krakow.dlaprzedszkoli.eu zgodnie z ustawą z dnia

4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.przedszkole119krakow.dlaprzedszkoli.eu

 

Data publikacji strony internetowej: 25-01-2016 Data ostatniej aktualizacji: 20-03-2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 2. Zamieszczane na stronie zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 3. Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub  inne dokumenty w formacie doc.) nie są dostępne cyfrowo strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Powody wyłączenia:

 1. poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
 2. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 20-03-2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Sylwia Kochanek-Bączyk

adres e-mail przedszkola119@wp.pl; numer telefonu 12 633 71 17

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego  terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy- sprawy-do-rpo

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście oraz wejście z boku budynku są one ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
 2. Budynek jest dwupoziomowy, przy wejściach nie znajdują się podjazdy.
 3. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.
 4. W budynku nie ma innych pochylni, platform oraz informacji głosowych.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 8. W okolicy przedszkola obowiązuje strefa parkowania.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.