OPŁATY

Aktualne opłaty za przedszkole od dnia 01.09.2023 r.


Stawka za wyżywienie: 13,00 zł  za dzień - 3 posiłki,

2,86 zł  - śniadanie,

7,28 zł - obiad,

2,86 zł - podwieczorek

Opłata za godziny ponad podstawą programową zgodnie z Uchwałą  Nr CXIII/3053/23 Rady Miasta Krakowa z 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

  UCHWAŁA NR CXIII/3053/23 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Pobyt dziecka w przedszkolu, realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. „0”) jest bezpłatny.

Opłatę za korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki poza czas bezpłatny (realizacja podstawy programowej w liczbie 5 godzin dziennie, od 8.00 do 13.00) wnoszą rodzice dzieci, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym  kończą 6 lat:

Wynosi ona za godzinę pobytu:

1) 1,30 zł,

2) 0,65 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+

3) 0,65 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny “N”

4) 0,00 zł – dla rodzin objętych zarówno programem  pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i programem pn. Kraków dla Rodziny “N”

Po otrzymaniu od dyrektora przedszkola informacji o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu, rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać  zapłaty we wskazanej wysokości na rachunek bankowy

Opłata miesięczna wnoszona jest za cały miesiąc z dołu, do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

Numer rachunku Bankowego na który należy uiszczać opłatę:

45 1020 2892 0000 5902 0590 4273