Menu
Strona głowna  /  Zamierzenia wych.- dydakt
Zamierzenia wych.- dydakt

„KRASNOLUDKI”

STYCZEŃ 2022

1. Tematyka tygodnia: "Witamy Nowy Rok"

 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej).
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe.
 • Rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.
 • Budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.

2. Tematyka tygodnia: "Co można robic zimą"

 • Eksperymentowanie ze śniegiem – poznawanie właściwości śniegu.
 • Posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki.
 • Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru.
 • Określanie cech zimowej pogody.
 • Eksperymentowanie ze śniegiem – malowanie na śniegu.
 • Obserwowanie płatków śniegowych w ogrodzie.
 • Rozumienie zwrotów: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło.
 • Wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach.
 • Identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych.
 • Eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu.
 • Posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty.
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie.
 • Kształtowanie spostrzegawczości podczas zabaw na śniegu.
 • Porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.

3. Tematyka tygodnia: "Święto babci i dziadka"

 • Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych.
 • Usprawnianie małej motoryki – zabawy paluszkowe.
 • Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.
 • Wdrażanie dzieci do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem.
 • Wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta dziadków.
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.
 • Nabieranie wiary we własne umiejętności.
 • Pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy.

4. Tematyka tygodnia: "Zimowe mistrzostwa sportowe"

 • Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
 • Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem.
 • Doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych.
 • Czerpanie radości ze wspólnego lepienia bałwana.
 • Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
 • Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
 • Posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.

 

GRUDZIEŃ 2021

 1. Tematyka tygodnia: „Grudniowe życzenia”
 • Zapoznanie ze zwyczajami  mikołajkowymi i postacią Św. Mikołaja.
 • Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień.
 • Budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia
 • Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej – porównywanie kształtów różnych elementów i łączenie ich w pary.
 • Używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy.
 • Porządkowanie obiektów – układanie sekwencji rosnących lub malejących.
 • Zachęcanie dzieci do brania udziału w akcjach charytatywnych, uświadamianie potrzeby społecznego współdziałania na rzecz innych.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 1. Tematyka tygodnia: „Święta za pasem”
 • Nauka wykonywania czynności porządkowych – pomoc w pracach domowych.
 • Wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.
 • Dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów.
 • Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia
 • Rozwijanie zmysłów: dotyku i węchu.
 • Rozwijanie ekspresji ruchowej.
 1. Tematyka tygodnia: „Świąteczne tradycje”
 • Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie podczas wspólnego ubierania choinki.
 • Rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko.
 • Poznawanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń, kolędowanie.
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji.
 • Doskonalenie liczenia i porównywanie zbiorów.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – potrawy wigilijne, dodatkowe nakrycie.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.
 1. Tematyka tygodnia: „Kim będę, kiedy dorosnę”
 • Zapoznanie z pracą kucharza – poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu.
 • Uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję wzrokową i słuchową.
 • Poznanie pracy krawca – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych przyborów.
 • Nabywanie umiejętności posługiwania się pojęciami dłuższy, krótszy, zachęcanie do porównywania przez odmierzanie.
 • Zapoznanie z pracą malarza wnętrz (pokojowego) i artysty.
 • Malowanie na dużej powierzchni – zabawy farbą i różnymi narzędziami malarskimi.
 • Zabawy konstrukcyjne – tworzenie budowli z różnego rodzaju klocków i materiałów codziennego użytku.
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie.

 

LISTOPAD 2021

 1. Listopadowe wspomnienia
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez mamę i tatę;
 • Pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych;
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • Budowanie poczucia sprawstwa;
 • Posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy;
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion;
 • Współdziałanie z rówieśnikami w zabawie;
 • Obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela podczas zabawy;

 

 1. Jesienna pogoda
 • Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
 • Próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach
 • Rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych;
 • Dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; rozwijanie wyobraźni
 • Dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów;
 • Grupowanie elementów według wielkości
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy
 • Wzmacnianie mięśni kręgosłupa;
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu;
 • Utrwalanie nazw ubrań
 • Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy;
 • Liczenie w dostępnym zakresie;

 

 1. Zwierzęta domowe
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • Próby opisywania wyglądu zwierzęcia;
 • Rozwój mowy; zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych
 • Kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami;
 • Rozumienie słowa opiekun;
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji; radzenie sobie ze smutkiem i stresem; rozwijanie empatii
 • Interpretowanie muzyki poprzez ruch; doskonalenie umiejętności śpiewu;
 • Rozwijanie umiejętności rysowania;
 • Wzmacnianie mięśni grzbietu;
 • Zapoznanie z pracą weterynarza;
 • Doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych;
 • Rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych;
 • Utrwalanie nazw zwierząt;

 

 1. Zimno, coraz zimniej
 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt)
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów;
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę);
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Powiązanie opisu słownego z treścią obrazka;
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy na wyrazach dźwiękonaśladowczych
 • Poznawanie różnych materiałów; posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki;
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt futerkowych
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej;
 • Poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt;
 

PAŹDZIERNIK 2021

 1. TEMAT TYGODNIA: DARY JESIENI
 • Rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci.
 • Rozpoznawanie owoców i podawanie ich nazw; posługiwanie się określeniami: twardy, miękki.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców.
 • Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego; rozwijanie kreatywności; zachęcanie do podejmowania nowych wyzwań.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych.
 • Usprawnianie małej motoryki poprzez naklejanie drobnych elementów.
 • Wdrażanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych.

 

 1. TEMAT TYGODNIA: DBAMY O ZDROWIE
 • Rozumienie znaczenia wyrażenia zdrowe odżywianie się.
 • Zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry; kształtowanie właściwego zachowania podczas wizyty u lekarza; zachęcanie dzieci do przełamywania lęku przed wizytą w gabinecie lekarskim.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby; klasyfikacja ubrań.
 • Podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym; przeliczanie w zakresie 1–3; określanie, ile jest elementów.
 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka.
 • Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia; zachęcanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

 1. TEMAT TYGODNIA: JESIENIĄ W PARKU I W LESIE
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Liczenie w dostępnym zakresie; porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami różnych orzechów (włoski, laskowy).
 • Poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy; rozpoznawanie zwierząt i podawanie ich nazw.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią (przebarwianie się liści i ich opadanie).
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku; zebranie eksponatów do kącika przyrodniczego.

 

 1. TEMAT TYGODNIA: ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY
 • Nabywanie odwagi w malowaniu ręką; utrwalanie nawyków higienicznych i porządkowych.
 • Doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce; kształcenie słuchu i poczucia rytmu.
 • Wdrażanie do umiejętnego korzystania z plasteliny, doskonalenie sprawności manualnej.
 • Wykonanie kukiełek do teatrzyku zgodnie z poleceniem n.; próby odgrywania różnych scen z życia za pomocą kukiełek (inicjowanie zabaw teatralnych).
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań– zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy przy muzyce – ruchowo-rytmiczne – rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

 

WRZESIEŃ 2021

 1. Temat tygodnia:  „W przedszkolu”

- Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z nauczycielką, innymi dorosłymi w grupie. I pozostałymi dziećmi.

- Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci.

- Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.

- Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu.

- Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.

- Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie.

- Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem.

- Grupowanie przedmiotów według rodzajów.

- Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali.

- Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.

 

 1. Temat tygodnia: „Wakacyjne wspomnienia”

- Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę.

- Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw.

- Rozumienie pojęć mały, duży.

- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie.

- Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

- Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

- Próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za.

- Konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.

 

 1. Temat tygodnia: „Jesteśmy bezpieczni”

- Zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo.

- Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie.

- Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię.

- Układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych.

- Rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło.

- Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.

- Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń.

- Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej- rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają.

 

 1. Temat tygodnia: „Dbamy o siebie i o środowisko”

- Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała.

- Kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych.

- Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.

- Rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą, uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych.

- Ćwiczenia mięśni narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne.

- Podawanie nazw i wskazywanie części twarzy, dostrzeganie różnic i podobieństw między twarzami.

- Uczenie się wykonywania czynności porządkowych.

- Wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca.

- Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań– zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy przy muzyce- ruchowo-rytmiczne- rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez nauczycielkę., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

 

„NIEDŹWIADKI”

STYCZEŃ 2022

1. Skok w Nowy Rok

Dziecko:

-z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski

-posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i je stosuje

-eksperymentuje dźwiękami, rozwijając swoją wyobraźnięmuzyczną, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem różnych źródeł dźwięku

2. Wszędzie biało

Dziecko:

-klasyfikuje przedmioty według koloru; próbuje nazywać kolory podstawowe,

-doskonali oddech, ćwiczy sprawność narządów mowy

-objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych

-bawi się, wykorzystując materiał naturalny, wykonuje prace plastyczne

3.Babcia i Dziadek

Dziecko:

-usprawnia małą motorykę, porównuje przedmioty z uwagi na wybraną cechę

-inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki

-sprząta po zakończonej zabawie

-próbuje stosować pojęcia: para, prawa, lewa, klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia

4. Zimowe zabawy

Dziecko:

-integruje się z grupą podczas zabaw, używa imion kolegów i koleżanek

-wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie

-ćwiczy logiczne myślenie, kształtuje percepcję wzrokową

-bierze udział w zabawie ruchowo-słuchowej

-samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne

 

 

LISTOPAD 2021

1.Na starej fotografii

Dziecko:         

-eksperymentuje z materiałem naturalnym, umie wyciągać wnioski

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, słucha, reaguje na sygnały

-składa obrazek z części

-klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia

2.Jesienna muzyka

Dziecko:

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych z elementami języka angielskiego

-uważnie słucha wiersza, usprawnia małą motorykę, wyraża radość z możliwości wykonywania prac plastycznych

-z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski, odpowiada na pytania, ćwiczy koordynację wzrokową i rozwija kreatywność

-doskonali oddech, ćwiczy sprawność narządów mowy

3.Mali artyści

Dziecko:

-eksperymentuje materiałem naturalnym

-integruje się z grupą podczas zabaw, używa imion kolegów i koleżanek, sprząta po skończonej zabawie

-czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy

-ilustruje ruchem treść utworu, uważnie słucha wiersza

4. Ciepło i miło

Dziecko:

-inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, sprząta po zakończonej zabawie, współdziała z dziećmi w zabawie

-podejmuje próby przeliczania elementów w zbiorze

-chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, słucha, reaguje na sygnały
-wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie

 

 

PAŹDZIERNIK 2021

I. W zdrowym ciele zdrowy duch

Dziecko:

-chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, integruje się z grupą

-rozwiązuje zagadki słuchowe

-rozwija sprawność manualną, klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia

-ćwiczy spostrzegawczość, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę

II. Jesienią w parku

Dziecko:

-bawi się, wykorzystując materiał naturalny, uważnie słucha poleceń, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło), odtwarza układy przedmiotów

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym naśladowczych

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i je stosuje, słucha, reaguje na sygnały

III. Jesienią w lesie

Dziecko:

-rozwija sprawność manualną, uważnie słucha wiersza, wykonuje własne eksperymenty graficzne farbami

-ćwiczy spostrzegawczość, czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy

-inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, sprząta po zakończonej zabawie, współdziała z dziećmi w zabawie

-ćwiczy logiczne myślenie; posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym

IV. Przygotowania do zimy

Dziecko:

-ilustruje ruchem treść utworu, uważnie słucha wiersza

-klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, rozróżnia podstawowe figury geometryczne

-wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie

-posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców

 

 

WRZESIEŃ 2021

1. W moim przedszkolu

Dziecko:

-zna swój znaczek; podejmuje próbę samodzielnego ubierania się

-poznaje imiona dzieci, integruje się z grupą rówieśniczą, wytwarza miłą i życzliwą atmosferę

-bierze udział w zabawach naśladowczych, samodzielnie wykonuje czynności higieniczne

-szanuje zabawki, sprząta po skończonej zabawie

2. Moja miejscowość

Dziecko:

-podaje nazwy domów zwierząt i ludzi, segreguje obrazki wg cechy

-słucha piosenki, uczestniczy w zabawach ruchowych, porusza się do rytmu, szanuje zabawki

-układa obrazki wg wielkości, rozumie pojęcie koło, bierze udział w zabawach -naśladowczych

-rozwiązuje zagadki słowne, dźwiękowe i obrazkowe, wie, czym zajmuje się policjant; usprawnia narządy mowy

3. Ja, ty i środowisko

Dziecko:

-nazywa części ciała, wie, gdzie się znajdują, dopasowuje ubrania do części ciała

-rozwija sprawność fizyczną, reaguje na sygnał, podejmuje próby samodzielnego zaspokajania potrzeb fizjologicznych i wykonywania czynności higienicznych

-prowadzi obserwację przyrody, wie, do czego służy lupa

-poznaje właściwości substancji rozpuszczalnych w wodzie, eksperymentuje

4.Dary jesieni

Dziecko:

-obserwuje jabłka i określa ich właściwości, rozwija sprawność grafomotoryczną

-klasyfikuje obrazki wg jednej cechy

-rozpoznaje koło pośród figur geometrycznych, posługuje się pojęciami: koło, duże, małe

-rzuca do celu, rozwija sprawność fizyczną

 

„KANGURKI”

STYCZEŃ 2022

 1. Skok w Nowy Rok

-kształtowanie logicznego myślenia; wdrażanie do rozumienia następstwa czasowego; rozwijanie umiejętności wokalnych; kształtowanie samodzielności w nakładaniu ubrań wierzchnich; kształtowanie umiejętności uważnego słuchania; rozwijanie umiejętności ilustrowania utworu za pomocą ruchu; rozwijanie sprawności manualnej; rozwijanie słownika czynnego; kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego; rozwijanie umiejętności wokalnych; doskonalenie umiejętności improwizacyjnych; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni całego ciała; rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi.

 

 1. Wszędzie biało

- rozwijanie umiejętności językowych; rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi; kształtowanie umiejętności dzielenia się zabawkami i zgodnej zabawy; kształtowanie percepcji słuchowej; rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej; kształtowanie logicznego myślenia; rozwijanie koncentracji uwagi; budzenie ciekawości poznawczej dziecka; rozwijanie wyobraźni; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni całego ciała; doskonalenie sprawności manualnej.

 

 1. Babcia i Dziadek

- kształtowanie logicznego myślenia- planowanie, działanie według określonego planu; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; kształtowanie percepcji słuchowej; rozwijanie sprawności manualnej; kształtowanie postawy szacunku do osób starszych; rozwijanie wrażliwości sensorycznej; kształtowanie poczucia rytmu; kształtowanie sprawności motorycznej; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni ramion i nóg; rozwijanie słownika czynnego.

 

 1. Zimowe zabawy

- kształtowanie umiejętności interpretowania utworu muzycznego za pomocą ruchu; doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej; rozwijanie umiejętności językowych; wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł bezpiecznej zabawy; kształtowanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej; kształtowanie sprawności manualnej; rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi; rozwijanie koncentracji uwagi; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności; doskonalenie umiejętności plastycznych.

 

 

GRUDZIEŃ 2021

 1. Świąteczne pocztówki

-kształtowanie umiejętności rytmicznych; rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego; budzenie zainteresowania czytaniem; wdrażanie do nawiązywania serdecznych i przyjacielskich relacji z przyjaciółmi; rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie koncentracji uwagi; kształtowanie sprawności w liczeniu; usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej; wdrażanie do uważnego korzystania ze wspólnych zabawek; budzenie zaciekawienia środowiskiem społecznym; rozwijanie sprawności manualnej; rozwijanie percepcji słuchowej; kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy; kształtowanie sprawności fizycznej- szybkości i zwinności dzieci.

 

 1. Zwierzęta zimą

- rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie sprawności manualnej i małej motoryki; rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci; kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt; kształtowanie umiejętności językowych- poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym i gramatycznym; kształtowanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym; kształtowanie umiejętności pracy w zespole; kształtowanie sprawności fizycznej- szybkości i zwinności dzieci.

 

 1. Spotkanie przy wigilijnym stole

- kształtowanie logicznego myślenia; rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej; kształtowanie poczucia rytmu; czerpanie radości z przygotowań do świąt; kształtowanie umiejętności interpretowania muzyki za pomocą ruchu; rozwijanie logicznego myślenia; doskonalenie sprawności manualnej; rozwijanie inwencji twórczej dzieci; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni ramion i nóg; rozwijanie słownika czynnego.

 

 1. Świąteczne zwyczaje

- kształtowanie sprawności językowej- tworzenie logicznej wypowiedzi; rozwijanie percepcji słuchowej; tworzenie ciepłej, świątecznej atmosfery; kształtowanie umiejętności wokalnych; kształtowanie logicznego myślenia; rozwijanie wyobraźni twórczej; aktywne uczestniczenie w tworzeniu świątecznej atmosfery; kształtowanie koncentracji uwagi; kształtowanie umiejętności konstrukcyjnych i sprawności manualnej; wdrażanie do pracy w zespole; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni ramion i nóg; doskonalenie umiejętności plastycznych.

 

 

 

LISTOPAD 2021

 1. Na starej fotografii

-budzenie zainteresowania czytaniem; rozwijanie percepcji słuchowej; kształtowanie sprawności grafomotorycznej; rozwijanie ciekawości poznawczej i samodzielności; rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu; właściwe reagowanie ruchem na umówione sygnały; rozwijanie samodzielności podczas czynności samoobsługowych; rozwijanie słownika czynnego; uświadamianie przynależności do rodziny; zapoznanie z praca fotografa; budzenie zaciekawienia zawodami w najbliższym otoczeniu; przestrzeganie zasad właściwego zachowania w miejscach publicznych; kształtowanie sprawności fizycznej- rozwijanie szybkości i zwinności; rozwijanie koncentracji uwagi.

 

 1. Jesienna muzyka

- nazywanie i wskazywanie elementów pogody; rozwijanie umiejętności językowych; rozwijanie percepcji słuchowej; nabywanie umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody; wskazywanie i nazywanie elementów stroju; kształtowanie logicznego myślenia; rozwijanie wrażliwości sensorycznej; rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu; rozwijanie ciekawości poznawczej i zainteresowania środowiskiem przyrodniczym; rozwijanie sprawności fizycznej- rozwijanie zwinności i szybkości; koncentrowanie uwagi na czynnościach wykonywanych przez nauczyciela.

 

 1. Mali artyści

- kształtowanie umiejętności wokalnych; rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej; rozwijanie umiejętności współpracy; kształtowanie umiejętności sprzątania po zabawie, odkładania zabawek na swoje miejsce; rozwijanie ekspresji plastycznej; kształtowanie sprawności manualnej i motoryki małej; rozwijanie słownika czynnego- zapoznanie z pracą i akcesoriami rzeźbiarza; wdrażanie do nawiązywania relacji opartych na uprzejmości i pomocy; kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym; kształtowanie myślenia matematycznego; kształtowanie szybkości, skoczności i zwinności.

 

 1. Ciepło i miło

- pokazywanie i nazywanie różnorodnych elementów ubrań; rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej; rozwijanie samodzielności w nakładaniu ubrań wierzchnich; rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej; rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie i utrwalanie umiejętności prawidłowego nakładania butów;rozwijanie sprawności językowej; rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej; budzenie zainteresowania środowiskiem społecznym; kształtowanie szybkości, skoczności i zwinności; rozwijanie samodzielnego i sprawnego ubierania się.

 

 

PAŹDZIERNIK 2021

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch

-rozwijanie logicznego myślenia- klasyfikowanie, przeliczanie; kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowo-słuchowej; wdrażanie do współdziałania w zabawie; rozwijanie słownika czynnego- rozpoznawanie i nazywanie warzyw; kształtowanie pamięci wzrokowej- przygotowanie do globalnego czytania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej- rysowanie w ograniczonym polu; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni tułowia podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.

 

 1. Jesienią w parku

- rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie logicznego myślenia- ustawianie w pary; dostrzeganie walorów estetycznych krajobrazu jesiennego; stosowanie się do poleceń Nauczyciela podczas spacerów i zabaw na świeżym powietrzu; kształtowanie koncentracji uwagi; doskonalenie umiejętności językowych; rozwijanie percepcji wzrokowej; rozwijanie poczucia rytmu; kształtowanie postawy szacunku do przyrody; pokazywanie i nazywanie materiału przyrodniczego- orzechy, kasztany, żołędzie, liście; kształtowanie sprawności manualnej; wykonywanie poleceń kierowanych do całej grupy; budzenie zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym.

 

 1. Jesienią w lesie

- kształtowanie percepcji wzrokowej; rozwijanie sprawności wypowiadania się; rozwijanie logicznego myślenia; kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na działaniu; kształtowanie postawy szacunku do przyrody; rozwijanie słownika dziecka; uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom- dokarmianie zimą; kształtowanie ekspresji plastycznej; przełamywanie nieśmiałości poprzez odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; zapoznanie z zawodem leśniczego; kształtowanie sprawności fizycznej.

 

 1. Przygotowania do zimy

- kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym; rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności przeliczania; kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt; rozwijanie słownika czynnego; doskonalenie percepcji słuchowej; kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt- dokarmianie ptaków w okresie zimy; czerpanie radości ze wspólnej zabawy; integracja grupy- kształtowanie umiejętności pracy w zespole; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni tułowia podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.

 

WRZESIEŃ 2021

 1. W MOIM PRZEDSZKOLU

-integracja grupy, zapoznanie z postacią przewodnią- Tupem; stosowanie pojęć oznaczających cechy przedmiotów; kształtowanie logicznego myślenia- dokonywanie uogólnień ,nazywanie kącików w sali; klasyfikowanie wg jednej cechy kształtowanie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce; poznanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola,/ podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni/; zapamiętanie imion koleżanek i kolegów; rozwijanie percepcji słuchowej; włączenie  w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola; wdrażanie  dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”; utrwalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych- dzień dobry; do widzenia;

 

2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ

-poszerzenie słownika czynnego o pojęcia związane z domem; kształtowanie logicznego myślenia-nazywanie różnic i podobieństw pomiędzy elementami; swobodne wypowiedzi dzieci na temat swoich domów ;kształtowanie  umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości; Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym; Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego, wspieranie ich w uczeniu się  prawidłowych zachowań związanych z bezpieczeństwem  oraz przewidywania skutków i konsekwencji różnych działań ; uświadomienie dzieciom konieczności znajomości swojego imienia, nazwiska i adresu; poznanie pracy policjanta, kształtowanie orientacji w przestrzeni, rozwijanie sprawności fizycznej.

 

3, JA ,TY I ŚRODOWISKO

-rozpoznawanie i nazywanie części ciała; kształtowanie sprawności grafomotorycznej; kształtowania wyrażania emocji; rozwijanie zainteresowania drugą osobą-wygląd, zainteresowania ; rozpoznawanie i nazywanie elementów twarzy; rozpoznawanie i nazywanie podstawowych uczuć i emocji; zapoznanie z zawodem pielęgniarki;  utrwalenie podstawowych zasad higieny ;rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni; doskonalenie umiejętności koncentrowania uwagi na drugiej osobie; rozwijanie słownika czynnego- stosowanie pojęć oznaczających wielkość; kształtowanie logicznego myślenia-klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech; kształtowanie umiejętności zachowania porządku i dbałość o estetykę najbliższego otoczenia.

4  DARY PANI JESIENI

-kształtowanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym; nabywanie i utrwalanie umiejętności przestrzegania zasad higieny- mycie rak przed jedzeniem; rozwijanie pamięci słuchowej, ekspresji wokalnej; rozwijanie słownika czynnego- rozpoznawanie i nazywanie owoców; kategoryzowania i przeliczania; kształtowanie sprawności podczas zabaw kulinarnych; uświadomienie walorów zdrowotnych owoców- zachęcanie do spożywania owoców; rozwijanie szybkości i zręczności w zabawach i ćwiczeniach.

 

"TYGRYSKI"

 STYCZEŃ 2022

 1. WITAMY NOWY ROK

- doskonalenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zabawy;

- rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy słuchowe;

- wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się poprzez czytanie wierszy oraz wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza i własnych doświadczeń;

- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej poprzez zajęcia plastyczne;

- poszerzanie wiadomości na temat „zegarów” poprzez rozmowę na temat dawnych i współczesnych zegarów;

- utrwalanie zasad właściwego zachowania się podczas zabawy poprzez wspólną zabawę;

- przypominanie charakterystycznych cech dla poszczególnych pór roku;

- kształtowanie umiejętności dostrzegania cykliczności pór roku;

- rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez improwizacje melodyczne;

 

 1. KAŻDY LUBI KARNAWAŁ

- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami poprzez prace plastyczne;

- wzbogacenie wiedzy na temat karnawału;

- rozwijanie inwencji twórczej poprzez projektowanie sukni;

- ćwiczenia pamięci podczas zapamiętywania poszczególnych ról przy przygotowaniu inscenizacji;

- korygowanie wad mowy i słuchu poprzez zabawy logorytmiczne;

- kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem poprze taniec przy muzyce;

- wdrażanie do zachowania koncentracji uwagi;

- zwracanie uwagi na zachowanie porządku w miejscu zabawy;

- kształtowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń i rozwijanie sprawności ruchowej;

- doskonalenie procesów analizy oraz syntezy słuchowej poprzez zabawy słowne;

- kształtowanie poczucia integracji w grupie;

 

 

 1. KOCHAM BABCIĘ I DZIADKA

- zachęcanie do okazywania miłości i szacunku wobec babci i dziadka;

- przygotowanie inscenizacji oraz ćwiczenie pamięci podczas zapamiętywania poszczególnych ról;

- zapoznanie z dawnymi zabawami dzieci;

- doskonalenie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce poprzez wprowadzenie piosenki i zapoznanie ze słowami i melodią piosenki;

- rozwijanie logicznego myślenia poprzez zabawy orientacyjno – porządkowe;

- poszerzanie kompetencji matematycznych w zakresie liczenia poprzez rozpoznawanie i liczenie figur geometrycznych;

- rozwijanie umiejętności samodzielnego zakładania i zdejmowania ubrań poprzez przygotowania do spacerów;

- doskonalenie umiejętności wyrażania i okazywania swojego przywiązania oraz miłości do rodziny;

 

 1. ZWIERZĘTA ZIMĄ

- zachęcanie do niesienia pomocy zwierzętom podczas zimy;

- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz wyobraźni twórczej i sprawności manualnej poprzez lepienie z plasteliny;

- utrwalanie nazw dni tygodnia;

- doskonalenie umiejętności samodzielnego organizowania czasu wolnego poprzez swobodne zabawy dzieci;

- wdrażanie do szanowania wspólnej własności;

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat życia lisów;

- wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się pełnymi zdaniami;

- doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia oraz odgadywania zagadek;

- rozwijanie dziecięcych zainteresowań muzycznych oraz rozwijanie ekspresji muzyczno – ruchowej poprzez zabawy muzyczne;

- doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami po linii prostej poprzez prace plastyczne;

- nabywanie przeświadczenia o ważnym znaczeniu świeżego powietrza i ruchu dla zdrowia dzieci poprzez uczestnictwo w spacerach;

- wdrażanie do współdziałania w małych grupach.

 

 

GRUDZIEŃ 2021

1. Jak przekazujemy informację

 • rozwijanie umiejętności tworzenia dialogu poprzez zabawy dydaktyczne;
 • rozpoznawanie figur i posługiwanie się ich nazwami;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie geometrii oraz porównywanie kształtów i wielkości;
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne;
 • poszerzanie umiejętności wokalno - tanecznych poprzez zabawy ze śpiewem;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wybierania zabawy oraz zainteresowania się dowolną działalnością;
 • zapoznanie ze sposobem przekazywania informacji dawniej i dziś poprzez słuchanie wiersza i piosenek;
 • wdrażanie do sprzątania sali po skończonej zabawie;
 • zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z Internetu;

 

2. Czekamy na Mikołaja

 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad poprzez swobodną zabawę;
 • zapoznanie z historią świętego Mikołaja biskupa poprzez słuchanie opowiadania;
 • obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w czasie zimy poprzez spacery;
 • doskonalenie procesów analizy syntezy wzrokowej poprzez wycinanie i układanie obrazka w całość;
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na dworze poprzez zabawy na placu przedszkolnym;
 • rozwijanie umiejętności mówienia umiarkowanym głosem poprzez wspólne śpiewanie piosenek;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się w parach podczas spaceru;
 • podtrzymywanie tradycji związanych z Mikołajkami oraz tworzenie miłej atmosfery świąt poprzez słuchanie wierszy oraz piosenek;
 • kształtowanie wzajemnego szacunku do drugiej osoby;
 • wdrażanie do samodzielnego zagospodarowania wolnego czasu;

 

3. Zima tuż tuż

 • zachęcanie do dokonywania samodzielnego wyboru zabawy i zabawek poprzez oglądanie albumów oraz książek;
 • zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami poprzez układanie historyjki obrazkowej na podstawie opowiadania;
 • zachęcanie do korzystania z zabawek zgodnie z ustalonymi zasadami;
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworu literatury dziecięcej poprzez słuchanie bajki “Królewna Śnieżka”;
 • uwrażliwienie na piękno muzyki poważnej oraz rozwijanie kompetencji muzycznych poprzez improwizację ruchową do muzyki;
 • kształcenie umiejętności współdziałania w zespole;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami poprzez zajęcia plastyczne;
 • doskonalenie spostrzegawczości poprzez ćwiczenia;
 • zwrócenie uwagi na ubiór odpowiedni do warunków atmosferycznych;

 

4. Boże Narodzenie

 • rozwijanie umiejętności formułowania i składania życzeń świątecznych;
 • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek;
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań muzycznych oraz poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno - ruchowe;
 • wdrażanie do współdziałania podczas wspólnych zabaw;
 • wdrażanie zachęcania dzieci do włączania do zabawy dzieci nieśmiałych;
 • rozwijanie zmysłu węchu i dotyku poprzez zabawy sensoryczne;
 • wdrażanie do niesienia pomocy poprzez porządkowanie zabawek;

 

5. Witamy Nowy Rok

 • doskonalenie percepcji słuchowej poprzez zabawy słuchowe;
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy poprzez wypowiedzi dzieci na podstawie wierszy i własnych doświadczeń;
 • doskonalenie umiejętności korzystania z zabawek w sposób nie wywołujący hałasu;
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez improwizacje melodyczne;
 • utrwalanie nazw dni tygodnia poprzez ćwiczenia pamięciowe;
 • zachęcanie do odbywania spacerów podczas różnej pogody;
 • kształtowanie nawyku sprzątania po sobie i pomagania innym w utrzymywaniu porządku;
 • rozwijanie inwencji twórczej poprzez tworzenie kompozycji z kolorowego papieru;
 • dostrzeganie piękna zimowego krajobrazu podczas spacerów;

 

 

 

LISTOPAD 2021

 1. PRZYGOTOWANIA LUDZI DO ZIMY

- wzbogacenie wiedzy na temat przygotowania zapasów;

- zapoznanie ze sposobami przygotowania przetworów na zimę, sposobem kiszenia kapusty;

- doskonalenie umiejętności wycinania podczas zajęć plastycznych;

- wdrażanie do porządkowania stanowisk pracy;

- wyrabianie zwinności, orientacji przestrzennej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych;

- zabawy matematyczne – kształtowanie umiejętności klasyfikowania, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, ćwiczenia w dodawaniu;

- zapoznanie z wartościami odżywczymi surówek;

- śpiewanie piosenek;

 

 1. JESTEM MAŁYM PATRIOTĄ

- poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego;

- rozwijanie inwencji twórczej poprzez prace plastyczne m.in. „Miasta polskie”, „Moje osiedle”, „Kwiaty w polskich barwach”;

- doskonalenie procesów analizy i syntezy sylabowej;

- poznanie wybranych pomników Warszawy – utrwalenie znajomościsymbolów narodowych;

- zachęcanie do tworzenia i pokazywania postawy patriotycznej;

- „Kto mieszka w tym domu?” – ćwiczenia graficzno – plastyczne;

- zachęcanie do obiektywnego słuchania muzyki poważnej;

- utrwalanie wyglądu godła Polski;

- przybliżanie wiadomości z zakresu historii ojczyzny – wycieczka na Zamek Królewski na Wawelu;

- śpiewanie hymnu i innych pieśni patriotycznych;

 

 

 1. JESIENNA SZARUGA

- zapoznanie z symbolami pogody;

- wdrażanie do systematyczności;

- ukazanie charakterystycznych cech późnej jesieni;

- rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni podczas tworzenia prac plastycznych;

- rozwijanie poczucia rytmu i koordynacji wzrokowo – ruchowej;

- ćwiczenie pamięci podczas nauki piosenek, wierszy;

- poszerzanie wiadomości na temat jesiennej pogody;

- ćwiczenie w poprawnym kontynuowaniu rozpoczętego rytmu;

- umuzykalnianie dzieci poprzez śpiew, taniec;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

 

 1. MÓJ PRZYJACIEL MIŚ

- doskonalenie umiejętności wycinania;

- rozwijanie wyobraźni ruchowej;

- słuchanie wiersza „Święto Misia”;

- „Niedźwiedź” – malowanie widelcem – zapoznanie z nową techniką malowania;

- poszerzenie wiadomości na temat niedźwiedzi;

- ćwiczenia matematyczno – graficzne;

- utrwalanie wyglądu i nazw znanych misiów;

- rozwijanie zainteresowań muzycznych;

- poszerzenia umiejętności plastycznych, taneczno – wokalnych;

- doskonalenie procesów analizy słuchowej;

- doskonalenie orientacji w przestrzeni i techniki przeliczania;

- zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu;

 

 1. JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE

- poruszanie wiadomości na temat drogi listu od nadawcy do odbiorcy;

- doskonalenie pamięci odtwórczej;

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania;

- usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej;

- ćwiczenia plastyczne „Projektuję pocztówkę”;

- „List do przyjaciela” – rozwijanie pomysłowości;

- ćwiczenia grafomotoryczne;

- wzmacnianie potrzeby znajomości własnego adresu zamieszkania;

- rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych;

- wyrabianie poczucia rytmu;

- rozwijanie umiejętności tworzenia dialogu podczas zabaw dydaktycznych;

- ćwiczenia gimnastyczne – wyrabianie zwinności i orientacji przestrzennej;

- poznanie sposobu przekazywania informacji dawniej i dziś;

- doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej.

 

 

PAŹDZIERNIK 2021

1.Jesień w sadzie

-rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela, wypowiadanie się na określony temat z zachowaniem płynności mówienia, słuchanie wypowiedzi innych

-rozwijanie pomysłowości i wyobraźni

-rozwijanie logicznego myślenia

-rozwijanie sprawności manualnych poprzez zabawy plastyczne

-rozwijanie umiejętności muzycznych poprzez śpiew ,zabawy muzyczno-ruchowe, opowieści ruchowe

-utrwalenie wiadomości o owocach

-kształtowanie umiejętności przeliczania i określania liczebności zbiorów

-doskonalenie pamięci-nauka wiersza “ owoce z mojego sadu”

2.Jesień w ogrodzie

-doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

-doskonalenie sprawności manualnych podczas wykonywania prac plastycznych

-rozwijanie własnych zainteresowań

-zapoznanie z nową piosenką “Bal na grządkach”

-rozwijanie zmysłu smaku

-doskonalenie  kompetencji matematycznych poprzez zabawy matematyczne

-”ruch to zdrowie” -wyrabianie zręczności i zwinności

-utrwalenie nazw wybranych warzyw

3. Jesień w lesie

-zapoznanie z cechami jesiennego lasu

-doskonalenie umiejętności plastycznych

-wzbogacenie wiadomości na temat dzięcioła

-kształtowanie poczucia rytmu

-doskonalenie umiejętności prawidłowego przeliczania podczas zabaw matematycznych

-wyrabianie sprawności ruchowych

-rozwijanie inwencji twórczej podczas wykonywania prac plastycznych

4. Życie zwierząt w jesiennym lesie

-poszerzenie wiadomości dzieci na temat życia leśnych zwierząt

-rozwijanie logicznego myślenia

-rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych

-rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewem podczas śpiewu piosenek ,zabaw rytmicznych i ruchowych

-doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

-doskonalenie słuchu fonematycznego

-rozwijanie umiejętności plastycznych i matematycznych

 

WRZESIEŃ 2021

1. Jestem w przedszkolu

 • rozwijanie inwencji twórczej podczas tworzenia prac plastycznych;
 • wdrażanie do estetycznego wykonania pracy;
 • rozwijanie poczucia rytmu podczas zabaw muzycznych;
 • kształcenie koordynacji wzrokowo - ruchowej;
 • kształcenie pojęć matematycznych;
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy;
 • ćwiczenie pamięci podczas nauki wierszy i piosenek.

2. Jestem grzecznym przedszkolakiem

 • zabawy matematyczne;
 • wyrabianie orientacji w przestrzeni;
 • kojarzenie określonych form ruchu z ustalonymi sygnałami;
 • zachęcanie dzieci do pomagania innym;
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • rozwijanie wyobraźni.

3. Droga do przedszkola

 • obserwacja przejść z sygnalizatorami świetlnymi i miejsc, w których nie ma sygnałów;
 • obserwacja znaków drogowych;
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych;
 • wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy;
 • doskonalenie percepcji słuchowej;
 • doskonalenie rzutu do celu;
 • zabawy tematyczne, dydaktyczne;
 • utrwalenie znajomości numerów alarmowych;
 • przybliżanie dzieciom wiedzy na temat pojazdów specjalistycznych.

4. Jesień w parku

 • zwracanie uwagi na charakterystyczne cechy jesieni;
 • zachęcanie do wypowiadania się na określony temat;
 • dostrzeganie piękna jesieni;
 • ukazywanie piękna jesiennego krajobrazu poprzez prace plastyczne;
 • rozwijanie aktywności muzyczno - ruchowej;
 • utrwalania nazw dni tygodnia;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • umuzykalnianie dzieci.
 

„ŻUCZKI”

STYCZEŃ 2022

 1. Skok w Nowy Rok
 • “Nowy dzień, nowy rok” - wdrażanie do zrozumienia następstw czasowych, posługiwania się  kalendarzem i zegarem;
 • “Monografia litery P, p” na podstawie wyrazów Pola, parasol - analiza i synteza słuchowa wyrazów;
 • “Noworoczne postanowienia” - zabawa słownikowa: utrwalenie pojęć związanych z kalendarzem;
 • “Kolejny miesiąc” - kształtowanie logicznego myślenia podczas posługiwania się nazwami miesięcy;

 

 1. Wszędzie biało
 • “Śnieg” - rozwijanie wiedzy o śniegu podczas zabaw badawczych na sali;
 • “Monografia litery Y, y” na podstawie wyrazu: lody. Analiza i synteza słuchowa wyrazów;
 • “Zima wokół nas” - zapoznanie z wyglądem i charakterystycznymi cechami zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy;
 • Zabawy matematyczne - wprowadzenie cyfry 4 w trzech aspektach (głównym, porządkowym, miarowym);

 

 1. Babcia i Dziadek
 • “Moi dziadkowie” - wspólne formułowanie zasad kulturalnego zachowania się wobec osób starszych;
 • “Monografia litery B, b” na podstawie wyrazów: Beata, balon. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • “Upominki dla Babci i Dziadka” - nauka wierszy i piosenek oraz tańców z okazji świąt związanych z rodziną;

 

 1. Zimowe zabawy
 • “Zimowe ubrania” - kształtowanie umiejętności dobierania ubrań stosownych do pogody i rodzaju aktywności na świeżym powietrzu;
 • “Na sankach” - utrwalanie właściwych zachowań podczas zabaw zimowych;
 • “Zabawy zimą” - wymienianie różnych dyscyplin sportów zimowych i ich nazywanie, doskonalenie umiejętności budowania logicznych wypowiedzi;
 • “Po pięć” - wprowadzenie cyfry 5 w trzech aspektach: kardynalnym, miarowym i porządkowym.

 

GRUDZIEŃ 2021

 1. Świąteczne pocztówki
 • Niespodzianki - doskonalenie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia;
 • Listy i liściki - kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej - przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter K,k;
 • Na poczcie - rozwijanie umiejętności odczytywania instrukcji i odgrywania ról podczas zabaw matematycznych;
 • Pozdrowienia z daleka - budzenie zainteresowania osiągnięciami techniki podczas projektowania własnego telefonu;
 • Listy do Mikołaja - praca plastyczna, kształtowanie inwencji twórczej i wyobraźni plastycznej.

 

 1. Zwierzęta zimą
 • Zima w lesie- rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym - rozpoznawanie zwierząt zapadających w sen zimowy;
 • Goście za oknem - słuchanie tekstów literackich o tematyce przyrodniczej, kształtowanie empatii wobec zwierząt;
 • Jak mądrze dokarmiać zwierzęta - uzupełnianie pokarmu w karmnikach w przedszkolnym ogrodzie;
 • Poznanie literU,u - analiza i synteza słuchowo - wzrokowa; ćwiczenia w czytaniu;
 • Podpatrujemy i pomagamy- kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt;
 • Kto pomaga zwierzętom? - budzenie zainteresowania środowiskiem społecznym - praca leśniczego.

 

 1. Spotkanie przy wigilijnym stole
 • Przygotowania do ŚwiątBożego Narodzenia- rozwijanie wrażliwości; czerpanie radości z przygotowań do świąt;
 • Dekoracje choinkowe - doskonalenie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych;
 • Z czym kojarzą Ci się święta? - poznanie tradycji związanych ze stołem wigilijnym;
 • Zanim zaświeci pierwsza gwiazdka - budzenie zainteresowania tradycją i zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;

 

 1. Świąteczne zwyczaje
 • Czekamy na Święta - tworzenie logicznych wypowiedzi na temat świąt Bożego Narodzenia;
 • Opowieści przy wigilijnym stole - utrwalanie zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem, tworzenie ciepłej świątecznej atmosfery;
 • Świąteczne zwyczaje - słuchanie kolęd, zabawa ruchowa przy piosence “Już blisko kolęda”;
 • Pierwsza gwiazdka - poznanie zwyczaju przygotowania przedstawień Jasełkowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
 • Hej, kolęda! - wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń.

 

 

 

LISTOPAD 2021

 1. NA STAREJ FOTOGRAFII

- Na fotografii – rozwijanie czynnego słownika dzieci o zwroty dotyczące stopni pokrewieństwa.

- Moi bliscy – kształtowanie koncentracji uwagi podczas słuchania tekstów literackich; rozwijanie umiejętności językowych.

- Niespodzianki na co dzień – kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej – przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter e, E. Analiza i synteza słuchowa wyrazów.

- Pstryk! – poszerzenie wiedzy na temat pracy fotografa; rozwijanie zainteresowania techniką.

- Rodzina – uzupełnianie drzewa genealogicznego własnej rodziny; poszerzenie słownika czynnego dzieci.

 

 1. JESIENNA MUZYKA

- W rytmie deszczu – praca z obrazkiem. Określenie cech jesiennej pogody.

- Deszczowa muzyka – rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu.

- Jesienne nastroje – rozwijanie koncentracji uwagi podczas słuchania tekstu literackiego; wzbogacenie słownika o pojęcie filharmonia.

- Czy jest tu głoska? – zabawa słuchowa. Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

- Pada i wieje – kształtowanie umiejętności recytatorskich; rozwijanie zainteresowania czytaniem – pokazywanie i nazywanie liter t, T.

 

 1. MALI ARTYŚCI

- Sposób na jesienną nudę – rozwijanie słownika czynnego o pojęcia: muzeum, eksponat, sztuka.

- Obrazy, rzeźby i kolaże – rozumienie wieloznaczności słowa malarz; kształtowanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej.

- kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej – przygotowanie do rozpoznania i nazywania liter d, D; analiza i synteza słuchowa wyrazów.

- Kolorowy świat – kształtowanie umiejętności wyrażania swoich odczuć i wrażeń estetycznych podczas rozmowy na temat obejrzanej bajki.

- Mali artyści – zabawa twórcza. Wyrażanie radości z tworzenia własnego dzieła sztuki podczas rysowania.

 

 1. CIEPŁO I MIŁO

- kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej - przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter i, I na podstawie wyrazów: igła, Iga.

- Kurtki, swetry, płaszcze – określenie cech materiałów; kształtowanie wrażliwości sensorycznej.

- Ciepło i miło – odkrywanie znaczenia właściwego doboru ubrania (zgodnego z porą roku) na podstawie wiedzy i doświadczenia dzieci.

- Ciepło, mokro, wietrznie – kształtowanie świadomości ekologicznej; odkrywanie znaczenia wiatru, wody i słońca w przyrodzie.

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2021

 1. ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Uświadamianie konieczności ubierania się odpowiednio do pogody.
 • Rozwijanie słownika czynnego dzieci - przygotowanie do rozumienia pojęcia zdrowie.
 • Witaminy-kształtowanie postaw prozdrowotnych,zachęcanie do aktywności ruchowej.
 • Na dobry start-wdrażanie zasad zdrowej, sportowej rywalizacji.

 

 1. JESIENIĄ W PARKU
 • Kolory jesieni-poznanie charakterystycznych cech ekosystemu parkowego.
 • Kap, kap, stuk, stuk - rozwijanie słownika dzieci o pojęcia związane z deszczem.
 • W parku-przygotowywanie do rozpoznawania i nazywania liter a, A na podstawie wyrazów aparat, Ala. Analiza i synteza słuchowa wyrazów.
 • Jesienne skarby- osłuchanie z piosenką ,kształcenie umiejętności wokalnych.
 • Jesień w parku - poznawanie różnych gatunków drzew:klon, kasztan, dąb,jarzębina.

 

 1. JESIENIĄ W LESIE
 • W lesie- przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter L, l na podstawie wyrazówlas, Leon.Doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej.
 • Życie w lesie- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw wybranych zwierząt i drzew.
 • Mieszkańcy lasu - utrwalenie nazw i życia zwierząt mieszkających w lesie.
 • Leśne śpiochy - poznanie jesiennych zwyczajów zwierząt na podstawie wiersza B .Formy pt. „Jesienna wizyta”.
 • Tajemniczy las - wzbogacenie doświadczeń sensorycznych.
   
 1. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY
   
 • Poznanie cyfry 1 i sposobu jej zapisywania, rozwijanie umiejętności matematycznych-odszukiwanie i tworzenie zbiorów jednoelementowych.
 • Nakarmimy głodne brzuszki- rozwijanie doznań sensorycznych i kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 • Zapasy na zimę- przygotowanie do rozpoznawania i nazywania litery m, M na podstawie wyrazów mama, Marta.Analiza i synteza słuchowa.
 • Zajęcia na jesienne wieczory - kształtowanie kreatywnego myślenia i inwencji twórczej na podstawie zabawy „wymyślamy zabawki”.
 • Skarby - zachęcanie dzieci do dzielenia się swoimi wrażeniami budowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi.

 

 

 

WRZESIEŃ 2021

 1. W przedszkolu
 • Przestrzeganie zasad dotyczących bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w grupie.
 • Poznajemy się - poznawanie i utrwalanie nowych imion koleżanek i kolegów w grupie i aktywne uczestniczenie w zabawach integracyjnych.
 • Mój dzień - rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji-rozwijanie umiejętności myślenia logicznego podczas porządkowania zdarzeń.

 

 1. Moja miejscowość
 • Mój dom-wzbogacanie  słownika czynnego dzieci,przygotowanie do posługiwania swoimi adresami,rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
 • W mieście-rozpoznawanie i nazywanie elementów krajobrazu miejskiego.
 • Moje miasteczko,moja wieś - czytanie globalne wyrazów miasto,wieś-rozwijanie percepcji wzrokowej.
 • Bezpieczna droga do przedszkola-posługiwanie się pojęciem odblaski,wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • Na ulicy-rozwijanie pamięci słuchowej,kształtowanie poczucia rytmu.

 

 1. Ja,ty i środowisko
 • Moje ciało-dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie ludzi.
 • Jak działa człowiek - rozpoznawanie i podawanie nazw zmysłów,rozwijanie doznań sensorycznych.
 • Higiena-nabywanie przeświadczenia o konieczności dbania o higienę własną i otoczenia w tym dokładnego i częstego mycia rąk.
 • Dbamy o siebie i innych-poznanie zawodów ważnych społecznie  (policjant, lekarz, ratownik medyczny, strażak).
 • Dbamy o czystość-kształtowanie postaw proekologicznych oraz wdrażanie do porządku i dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.

 

 1. Dary jesieni
 • W koszu Pani Jesieni - rozpoznawanie i podawanie nazw owoców i warzyw.
 • Warzywa i owoce-rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbiorów .
 • Pyszne i zdrowe-poznawanie i nazywanie liter O, o;  analiza i synteza wyrazów.
 • Zdrowie na talerzu-rozwijanie szybkości i zręczności w zabawach gimnastycznych.
 

„BIEDRONKI”

STYCZEŃ 2022

I .  Skok w Nowy Rok::

 • Rozwijanie sprawności językowych – tworzenie poprawnych wypowiedzi pod względem logicznym i gramatycznym
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych
 • Posługiwanie się kalendarzem, zegarem
 • Utrwalanie nazw miesięcy i dni tygodnia
 • Rozwijanie logicznego myślenia – uświadamianie dzieciom zmian w przyrodzie związanych z porami roku
 • Przygotowanie do rozpoznawania i nazywania litery „P p”
 • Kształtowanie sprawności fizycznej
 • Nauka piosenki  „Cztery piłki”

II.  Wszędzie biało:

 • Rozwijanie wiedzy o śniegu podczas zabaw badawczych
 • Poznanie literki „ y”
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat zimowych zjawisk przyrodniczych
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – klasyfikowanie, przeliczanie
 • Poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt zamieszkujących bieguny
 • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw z chustą animacyjną
 • Wprowadzenie liczby „4” w trzech aspektach: głównym, porządkowym i miarowym

III.  Moja Babcia i mój Dziadek:

 • Doskonalenie umiejętności manualnych i plastycznych dzieci
 • Ukształtowanie umiejętności rywalizacji i współpracy w działaniu
 • Kształtowanie postawy empatii i szacunku wobec osób starszych
 • Budzenie u dzieci świadomości o znaczeniu babci i dziadka w życiu rodziny
 • Poznanie i nazywanie liter „B b”
 • Nauka piosenki dla babci i dziadka
 • Przygotowanie przedstawienia dla dziadków
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem
 • Wykonywanie prezentów dla babci i dziadka

IV.   Zimowe zabawy:

 • Doskonalenie wrażliwości sensorycznej i sprawności manualnej
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł bezpiecznej zabawy
 • Wzbogacanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych
 • Kształtowanie umiejętności ilustrowania ruchem utworu literackiego
 • Wprowadzenie liczby i cyfry „5”
 • Rozwijanie kreatywności podczas wymyślania i rysowania zimowej czapki i szalika

 

GRUDZIEŃ 2021

 1. Świąteczne pocztówki
 • Niespodzianki - doskonalenie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia;
 • Listy i liściki - kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej - przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter K,k;
 • Na poczcie - rozwijanie umiejętności odczytywania instrukcji i odgrywania ról podczas zabaw matematycznych;
 • Pozdrowienia z daleka - budzenie zainteresowania osiągnięciami techniki podczas projektowania własnego telefonu;
 • Listy do Mikołaja - praca plastyczna, kształtowanie inwencji twórczej i wyobraźni plastycznej.

 

 1. Zwierzęta zimą
 • Zima w lesie- rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym - rozpoznawanie zwierząt zapadających w sen zimowy;
 • Goście za oknem - słuchanie tekstów literackich o tematyce przyrodniczej, kształtowanie empatii wobec zwierząt;
 • Jak mądrze dokarmiać zwierzęta - uzupełnianie pokarmu w karmnikach w przedszkolnym ogrodzie;
 • Poznanie literU,u - analiza i synteza słuchowo - wzrokowa; ćwiczenia w czytaniu;
 • Podpatrujemy i pomagamy- kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt;
 • Kto pomaga zwierzętom? - budzenie zainteresowania środowiskiem społecznym - praca leśniczego.

 

 1. Spotkanie przy wigilijnym stole
 • Przygotowania do ŚwiątBożego Narodzenia- rozwijanie wrażliwości; czerpanie radości z przygotowań do świąt;
 • Dekoracje choinkowe - doskonalenie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych;
 • Z czym kojarzą Ci się święta? - poznanie tradycji związanych ze stołem wigilijnym;
 • Zanim zaświeci pierwsza gwiazdka - budzenie zainteresowania tradycją i zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;

 

 1. Świąteczne zwyczaje
 • Czekamy na Święta - tworzenie logicznych wypowiedzi na temat świąt Bożego Narodzenia;
 • Opowieści przy wigilijnym stole - utrwalanie zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem, tworzenie ciepłej świątecznej atmosfery;
 • Świąteczne zwyczaje - słuchanie kolęd, zabawa ruchowa przy piosence “Już blisko kolęda”;
 • Pierwsza gwiazdka - poznanie zwyczaju przygotowania przedstawień Jasełkowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
 • Hej, kolęda! - wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń.

 

 

 

LISTOPAD 2021

. I.  NA STAREJ FOTOGRAFII:

 • Rozwijanie czynnego słownika dzieci o zwroty dotyczące stopni pokrewieństwa
 • Kształtowanie koncentracji uwagi dziecka podczas słuchania tekstów literackich
 • Kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej, przygotowanie do rozpoznawania litery „ E,e”
 • Budzienie wrażliwości na walory estetyczne środowiska przyrodniczego
 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat pracy fotografa
 • Kształtowanie sprawności fizycznej oraz właściwej reakcji emocjonalnej w sytuacji rywalizacji sportowej

 

II.  JESIENNA MUZYKA:

 • Kształtowanie myślenia matematycznego, wprowadzanie liczby i cyfry „ 2 ” w trzech aspektach
 • Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu
 • Wzbogacanie słownika dzieci o wyrażenia: dyrygent, orkiestra, nuty, filharmonia
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej – przygotowanie do rozpoznawania i nazywania    litery  „ T, t ”
 • Kształcenie umiejętności improwizacji ruchowej i plastycznej

 

III.  MALI  ARTYŚCI:

 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych
 • Rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej
 • Wdrożenie do odkładania zabawek na swoje miejsce
 • Poznanie graficznego znaku litery: „ D,d ”
 • Rozwijanie słownika o pojęcia: muzeum, eksponat, sztuka, malarz, rzeźbiarz
 • Wdrażanie do szybkiego ustawienia się na zbiórkę
 • Uświadomienie konieczności przestrzegania norm społecznościowych

 

IV.   UBRANIA  NA JESIENNE CHŁODY:

 • Zapoznanie się z nową literą : „ I, i ”  -  rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej-wzrokowej podczas zabaw graficznych
 • Rozwijanie myślenia logicznego podczas układania historyjki obrazkowej
 • Kształtowanie samodzielności  - sprawne układanie ubrań wierzchnich, układanie i wiązanie butów
 • Kształtowanie myślenia matematycznego – wprowadzanie liczby „ 3 ”
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej – znaczenie wiatr, woda i słońce w przyrodzie
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie sprawności językowej podczas wypowiedzi na zadany temat

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2021

 1. ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Uświadamianie konieczności ubierania się odpowiednio do pogody.
 • Rozwijanie słownika czynnego dzieci - przygotowanie do rozumienia pojęcia zdrowie.
 • Witaminy-kształtowanie postaw prozdrowotnych,zachęcanie do aktywności ruchowej.
 • Na dobry start-wdrażanie zasad zdrowej, sportowej rywalizacji.

 

 1. JESIENIĄ W PARKU
 • Kolory jesieni-poznanie charakterystycznych cech ekosystemu parkowego.
 • Kap, kap, stuk, stuk - rozwijanie słownika dzieci o pojęcia związane z deszczem.
 • W parku-przygotowywanie do rozpoznawania i nazywania liter a, A na podstawie wyrazów aparat, Ala. Analiza i synteza słuchowa wyrazów.
 • Jesienne skarby- osłuchanie z piosenką ,kształcenie umiejętności wokalnych.
 • Jesień w parku - poznawanie różnych gatunków drzew:klon, kasztan, dąb,jarzębina.

 

 1. JESIENIĄ W LESIE
 • W lesie- przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter L, l na podstawie wyrazówlas, Leon.Doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej.
 • Życie w lesie- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw wybranych zwierząt i drzew.
 • Mieszkańcy lasu - utrwalenie nazw i życia zwierząt mieszkających w lesie.
 • Leśne śpiochy - poznanie jesiennych zwyczajów zwierząt na podstawie wiersza B .Formy pt. „Jesienna wizyta”.
 • Tajemniczy las - wzbogacenie doświadczeń sensorycznych.
   
 1. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY
   
 • Poznanie cyfry 1 i sposobu jej zapisywania, rozwijanie umiejętności matematycznych-odszukiwanie i tworzenie zbiorów jednoelementowych.
 • Nakarmimy głodne brzuszki- rozwijanie doznań sensorycznych i kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 • Zapasy na zimę- przygotowanie do rozpoznawania i nazywania litery m, M na podstawie wyrazów mama, Marta.Analiza i synteza słuchowa.
 • Zajęcia na jesienne wieczory - kształtowanie kreatywnego myślenia i inwencji twórczej na podstawie zabawy „wymyślamy zabawki”.
 • Skarby - zachęcanie dzieci do dzielenia się swoimi wrażeniami budowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi.

 

 

WRZESIEŃ 20221

I .  W PRZEDSZKOLU:

 • Integracja grupy, rozwijanie percepcji słuchowej
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego i mowy w oparciu o opowiadanie O.Masiuk  „ Nowy i nowa ”
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach  z grupą
 • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej z piosenką  „ Piosenka dla Supełka ”
 • Poznanie topografii przedszkola
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • Kształtowanie umiejętności określania nastroju na podstawie mimiki ciała
 • Przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania

II.  Moja miejscowość:

 • Wzbogacenie słownika czynnego dzieci
 • Przygotowanie do posługiwania się swoim adresem
 • Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi wielkości
 • Rozwijanie ekspresji i inwencji twórczej poprzez ciekawe zabawy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej – wzmocnienie mięśni nóg
 • Czytanie globalne wyrazów: miasto, wieś
 • Kształtowanie nawyku wspólnego sprzątania po skończonej zabawie
 • Wprowadzenie piosenki  „ Piosenka sygnalizatora ”

III.  Ja, Ty i środowisko:

 • Dostrzeganie i określanie różnic i podobieństw  w wyglądzie dzieci
 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała
 • Kształtowanie celności i zręczności podczas zabaw z piłką
 • Stosowanie się do przyjętych umów i reguł
 • Rozwijanie doznań sensorycznych i ciekawości poznawczej
 • Wprowadzenie określeń: najpierw, potem, później, na końcu
 • Kształtowanie umiejętności dokładnego mycia rąk
 • Poznanie zawodów ważnych społecznie ( lekarz, policjant, strażak )
 • Wdrożenie do szybkiego reagowania i wykonywania poleceń
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem

IV.   Dary jesieni:

 • Kształtowanie sprawności manualnej podczas lepienia z plasteliny
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw owoców i warzyw
 • Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu
 • Przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter  o,O  na podstawie wyrazów owoce, Ola
 • Rozwijanie szybkości i zręczności w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych
 • Przestrzeganie zasad higieny
 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

DZIECI MŁODSZE (Krasnoludki, Niedźwiadki, Kangurki)

STYCZEŃ 2022

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z zimą oraz z różnymi zjawiskami

  atmosferycznymi,

- uczymy się piosenek: Winter is fun, Icy snowflakes, Snowman, One hungry bird,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- powtarzamy nazwy poszczególnych części ciała podczas zabaw ruchowych oraz językowych,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego,

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawach uwzględniających różne style uczenia się.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

Winter, snow, snowman, snowball, snowflakes, ground.

Cold, fun, icy, frosty, freezing.

Make, touch, fly.

One bird –two / three birds.

Powtórzenie  nazw niektórych części ciała: head, nose, eyes, ears, nose, mouth, hands, legs, fingers, toes.

 

 

Utrwalanie poznanych i stosowanych wcześniej zwrotów organizacyjnych podczas zajęć i zabaw w języku angielskim.

 

 

GRUDZIEŃ 2021

CHRISTMAS

 

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i powtarzamy słownictwo związane z Mikołajem, zabawkami oraz

  Świętami Bożego Narodzenia,

- uczymy się piosenek: Toys, Hello reindeer, Santa Claus,Angels,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- poznajemy nazwy niektórych instrumentów muzycznych,

- uczymy się rozumienia z kontekstu słuchając opowiadania w języku angielskim:

  The Christmas Story,

- odgrywamy historyjkę, w której elfy i Boo przygotowują się na nadejście świąt
(na podstawie wcześniej poznanego tekstu),

- utrwalamy słownictwo w zabawach uwzględniających różne style uczenia się,

- obrazujemy poznane wyrażenia gestami oraz ruchem,

- zapoznajemy się ze zwyczajami świątecznymi krajów anglosaskich.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które poznamy i będziemy stosować podczas zajęć:

 • Santa Claus, Christmas tree,angels, elves,
 • presents,reindeer, sleigh, toys,
 • doll, ball, teddybear, car,
 • bells, triangles, drums, cymbals.

 

Kluczowe zwroty:

 • Merry Christmas! 
 • Happy New Year!

 

 

LISTOPAD 2021
 

   What?s the weather like today?
 

  Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z różnymi zjawiskami atmosferycznymi,

- słuchamy historyjki w języku angielskim It?s raining ( Playtime C. Selby) oraz uczymy się

  pochodzącej z tego opowiadania  piosenki  It?s raining, it?s sunny,

- poznajemy inne piosenki:  It`s a rainy day,  Let?s go out!, Hot sun,

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawach uwzględniających różne style uczenia się;

- obserwujemy pogodę z piosenką Weather Song;

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

 • weather, snow, ice, sun,
 • wind, rain, fog, frost
 • hot, cold, sunny, rainy, windy
 • cloudy, icy, frosty, foggy

 

What?s the weather like?

It?s sunny / windy.    It?s raining / snowing.

 

Utrwalanie poznanych i stosowanych wcześniej zwrotów organizacyjnych podczas zajęć i zabaw w języku angielskim.

 

PAŹDZIERNIK 2021

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z jedzeniem;

- uczymy się piosenek: Yummy twist,  Pizza;

- nazywamy różne artykuły spożywcze w języku angielskim;

- osłuchujemy się z językiem angielskim podczas poznawania historyjek w tym języku
(Story  1 Action Song, Story 2 Action Song  z serii I love BooE. Wodzickiej - Dondziłło);

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim: ćwiczymyrozumienienazw wybranych czynności poprzez zabawy z piosenkąWalking, walking;

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego;

- utrwalamy słownictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych, muzycznych, z elementami  dramy oraz sensorycznych.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:
 

 • Apple, pear, plum, orange, banana, grapes, cherries;
 • Tomato, potato, carrot, cucumber;
 • Ice-cream, chocolate, cake, cheese, bread, ham, sandwich;
 • Yummy!  Yucky!

 

Utrwalanie poznanych wcześniej zwrotów organizacyjnych stosowanych podczas zajęć
i zabaw w języku angielskim.

 

WRZESIEŃ 2021

FRIENDS

Na naszych zajęciach językowych:

- wprowadzamy dzieci w bajkowy  świat, w którym wszyscy mówią w języku angielsku,

   przybliżany przez stworka Boo oraz rodzeństwo elfów: Maxa i Lilly, bohaterów cyklu: I love Boo,

- poznajemy i utrwalamy zwroty na powitanie i pożegnanie z piosenkami: Hello,Boo!,

Bye – bye!

- poznajemy zwroty i wyrażenia organizacyjne w piosence: Tidy up,

- poznajemy, przypominamy i poszerzamy słownictwo dotyczące kolorów w zabawie  słuchowo -

  ruchowej z utworem The colour chant,

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawach muzycznych, rytmicznych, ruchowych oraz

  językowych,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego.
 

Kluczowe słowa, wyrażenia i zwroty poznane i stosowane podczas zajęć językowych:

 • Hello, bye-bye, thank you, please, sorry.
 • Friends, elves.
 • Blue, red, yellow, orange, green;
 • What is it?  It is…
   

Struktury i kluczowe słownictwo bierne:

 • Listen!   Look!   Sit down!   Stand up!   Help me, please!
 •  Make a circle!   Are you ready?   See you soon!

 

DZIECI STARSZE (Tygryski, Żuczki, Biedronki)

STYCZEŃ 2022

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z zimą oraz z różnymi zjawiskami

  atmosferycznymi,

- uczymy się piosenek: Winter is fun, Icy snowflakes, Snowman, One hungry bird,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- powtarzamy nazwy poszczególnych części ciała podczas zabaw ruchowych oraz językowych,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego,

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawach uwzględniających różne style uczenia się.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

Winter, snow, snowman, snowball, snowflakes, ground.

Cold, fun, icy, frosty, freezing.

Make, touch, fly.

One bird –two / three birds.

Powtórzenie  nazw niektórych części ciała: head, nose, eyes, ears, nose, mouth, hands, legs, fingers, toes.

 

 

Utrwalanie poznanych i stosowanych wcześniej zwrotów organizacyjnych podczas zajęć i zabaw w języku angielskim.

 

 

GRUDZIEŃ 2021

CHRISTMAS

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i powtarzamy słownictwo związane z Mikołajem, zabawkami oraz

  Świętami Bożego Narodzenia,

- uczymy się piosenek: Toys, Hello reindeer, Santa Claus,Angels,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- poznajemy nazwy niektórych instrumentów muzycznych,

- uczymy się rozumienia z kontekstu słuchając opowiadania w języku angielskim:

  The Christmas Story,

- odgrywamy historyjkę, w której elfy i Boo przygotowują się na nadejście świąt ( na

   podstawie wcześniej poznanego tekstu),

- utrwalamy słownictwo w zabawach uwzględniających różne style uczenia się,

- obrazujemy poznane wyrażenia gestami oraz ruchem,

- zapoznajemy się ze zwyczajami świątecznymi krajów anglosaskich.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które poznamy i będziemy stosować podczas zajęć:

Santa Claus, Christmas tree,angels,elves,

presents,reindeer, sleigh, stockings, decorations,

toys, doll, ball, teddybear, car,

bells, triangles, drums, cymbals.

 

Kluczowe zwroty:

Merry Christmas!  Happy New Year!

 

LISTOPAD 2021

What's the weather like today?

 

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z różnymi zjawiskami atmosferycznymi,

- słuchamy historyjki w języku angielskim It's raining ( Playtime C. Selby) oraz uczymy się

  pochodzącej z tego opowiadania  piosenki It's raining, it's sunny,

- poznajemy inne piosenki: It's a rainyday, Let's go out! , Hot sun,

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawach uwzględniających różne style uczenia się,

- odgrywamy scenki dialogowe, podczas których posługujemy się nowym słownictwem

związanym z pogodą,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

weather, snow, ice, sun, wind, rain, fog, frost.

hot, cold, sunny, rainy, windy, cloudy, icy, frosty, foggy.

 

What's the weather like?

It's sunny / windy.    It's raining / snowing.

 

 

Utrwalanie poznanych i stosowanych wcześniej zwrotów organizacyjnych podczas zajęć i zabaw w języku angielskim.

 

 

PAŹDZIERNIK 2021

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z jedzeniem,

- uczymy się piosenek: Yummy twist,  Pizza, Dee-doo- damm,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- nazywamy różne artykuły spożywcze w języku angielskim,

- osłuchujemy się z językiem angielskim podczas poznawania historyjek w tym języku ( Story

  1 Action Song, Story 2 Action Song  z serii I love BooE. Wodzickiej - Dondziłło),

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego,

- utrwalamy słownictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych, muzycznych, z elementami 

  dramy oraz sensorycznych.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

Apple, pear, plum, orange, banana, lemon, cherries, grapes.

Tomato, potato, carrot, cucumber, pepper.

Ice-cream, chocolate, cake, cheese, chicken, fish, ham, sandwiches, picnic.

Eat, drink, smell, hungry.

 

Do you like…?         I like…                I don?t  like…

Yummy!  Yucky!

 

Utrwalanie poznanych wcześniej zwrotów organizacyjnych stosowanych podczas zajęć i zabaw w języku angielskim.

 

WRZESIEŃ 2021

   FRIENDS

Na naszych zajęciach językowych:

- wprowadzamy dzieci w bajkowy  świat, w którym wszyscy mówią w języku angielsku,

   przybliżany przez stworka Boo oraz rodzeństwo elfów: Maxa i Lilly, bohaterów cyklu: I love

Boo,

- przypominamy i utrwalamy zwroty na powitanie i pożegnanie z piosenkami: Hello,Boo!,

Bye – bye!

- poznajemy zwroty i wyrażenia organizacyjne w piosenkach : Tidy up, Quiet time,

- przypominamy i poszerzamy słownictwo dotyczące kolorów w zabawie  słuchowo -

  ruchowej z utworem The colour chant,

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawach muzycznych, rytmicznych, ruchowych oraz

  językowych,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego.

Kluczowe słowa, wyrażenia i zwroty poznane i stosowane podczas zajęć językowych:

Hello, bye-bye, thank you, please, sorry.

Friends, elves.

Blue, red, yellow, orange, green, brown, white, black, grey, purple.

What is it? It is…

What colour is  it? It is…

Where are you?

Struktury i kluczowe słownictwo bierne:

Listen!   Look!   Sit down!   Stand up!   Help me, please!

 Make a circle!   Are you ready?   See you soon!

 

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-05