ZAMIERZENIA MIESIĘCZNE

 

MAJ 2024

KRASNOLUDKI

NIEDŹWIADKI

I  POLSKA TO MÓJ DOM

- rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”,

- zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi,

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej

  legendy,

- uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin,

- kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.

 

II  W KRAINIE MUZYKI

- wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące

  ich cechy,

- doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków

instrumentów,

- rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania; wspólne muzykowanie – zwracanie

  uwagi na znaki dawane przez nauczyciela – dyrygenta,

- zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata,

- uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania norm społecznych podczas

  uroczystości.

 

III  WRAŻENIA I UCZUCIA

- kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć;

- doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie

  akceptowalny,

- poznanie różnych sposobów na radzenie sobie ze strachem i lękiem,

- kształtowanie ekspresji ruchowej i poczucia rytmu; wyzwalanie kreatywności twórczej.

 

IV  ŚWIĘTO MAMY I TATY

- kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną,

- wyrabianie umiejętności okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości,

- kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty,

- rozwijanie u dzieci sprawności manualnej podczas zabaw i zajęć plastycznych,

- kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.

KANGURKI

I   POLSKA TO MÓJ DOM

- uwrażliwianie na potrzebę zapamiętywania nazwy ulicy, na której się mieszka,

- kształtowanie tożsamości narodowej; budzenie przywiązania do swojego kraju,

- przypomnienie flagi, godła, hymnu: symboli narodowych,

- doskonalenie umiejętności liczenia; zabawy figurami geometrycznymi,

- doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.

 

II  W KRAINIE MUZYKI

- ilustrowanie ruchem treści piosenek; rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabaw muzycznych,

- reagowanie ruchem na zmiany tempa,

- rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabawy z instrumentami,

- poznanie zawodu dyrygenta,

- rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody.

 

III  WRAŻENIA I UCZUCIA

-rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć,

- kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez ruch i muzykę; usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez taniec,

- zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem oraz strachem,

- kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do empatii,

- doskonalenie pamięci przez naukę krótkich rymowanek.

 

IV  ŚWIĘTO MAMY I TATY

-  kształtowanie przynależności do rodziny, dostrzeganie roli mamy i taty w życiu dziecka,

-  posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie – dostrzeganie

przeciwieństw,

- rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na określony temat,

- podawanie nazw członków rodziny; zauważanie fizycznych podobieństw,

- ukazanie codziennych obowiązków domowych; zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach.

 

TYGRYSKI

1.POLSKA TO MÓJ DOM

Dziecko:

- potrafi podać nazwy określonych symboli narodowych: flaga, godło, hymn narodowy

- rozwija zainteresowania przyrodą, zaznacza morze i góry na mapie Polski

- rozpoznaje i podaje nazwyzabytkowych budynków charakterystycznych dla  Krakowa

- doskonali słuch fonematyczny poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków w otoczeniu

- rozwiązuje proste działania matematyczne, utrwala znajomość cyfr od 1-9

- doskonali sprawność manualną podczas wykonywania prac plastycznych

 

2.W KRAINIE MUZYKI

Dziecko:

- kształtuje wrażliwość muzyczną , eksperymentuje z rytmem i dźwiękami

- doskonali  umiejętności matematyczne poprzez tworzenie zbiorów

- rozwija zainteresowaniadźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż typowe   

  instrumenty

- rozpoznaje nastroje w  muzyce, rozwija zainteresowania muzyką okolicznościową

- doskonali percepcje i pamięć słuchową podczas rozwiazywania zagadek muzycznych

 - utrwala umiejętność czytania globalnego

 

3. WRAŻENIA I UCZUCIA

Dziecko:

- doskonaliumiejętnościodróżniania emocji i podawania ich nazw

- zapoznaje się ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem i strachem

- wdraża się do odróżniani świata fikcji od rzeczywistości

- kształtuje umiejętność wyrażania emocji poprzez malowanie

- utrwala umiejętności matematyczne przez poruszanie się w przestrzeni według instrukcji

   słownej

- określa pierwszą i ostatnią głoskę w prostych wyrazach

 

4.ŚWIĘTO MAMY I TATY

Dziecko:

-poszerza słownik  czynny i bierny o skojarzenie ze słowem mama

- rozwija mowę poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców

-wzmacnia poczucie przynależności do rodziny, dostrzega rolę mamy i taty w życiu dziecka

- pomaga rodzicom w codziennych obowiązkach

- doskonali umiejętnościmatematyczne poprzez określanie lewej i prawej strony w

przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała

- rozwija wrażliwość emocjonalną – obdarowywanie innych podczas uroczystości rodzinnych

 

ŻUCZKI I BIEDRONKI
 

Tydzień 1.  Majowe święta

 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, poznanie znaczenia symboli narodowych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
  rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
 • utrwalanie poznanych liter, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, utrwalenie wiedzy na temat symboli narodowych,
  majowych świąt i zabytków Warszawy – stolicy Polski, wdrożenie do właściwego zachowania podczas słuchania / śpiewania hymnu
 • poznawanie nazw największych miast w Polsce i lokalizowanie ich na mapie, rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
  doskonalenie orientacji przestrzennej, doskonalenie współpracy i integracji grupy
 • utrwalanie poznanych wiadomości dotyczących Polski i UE, kształtowanie postawy patriotycznej,
  rozwijanie umiejętności manualnych, doskonalenie współdziałania i integracji grupy

 

Tydzień 2. Od pomysłu aż po dach

 • wzbogacanie wiadomości na temat życia zwierząt, rozwijanie umiejętności współpracy, rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji, przeżywanie ich w grupie,
  doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie kształtu litery h, H, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter,
  wzbogacenie słownictwa o nazwy zawodów, które biorą udział w budowie domu
 • zapoznanie ze znakiem większości i mniejszości, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów,
  wzbogacanie wiadomości na temat domów zwierząt, budzenie szacunku do świata przyrody
 • rozwijanie wyobraźni, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, ćwiczenie poczucia pulsu w muzyce, kształtowanie umiejętności współpracy, doskonalenie małej motoryki
 • doskonalenie zdolności manualnych, motoryki małej oraz zdolności matematycznych, pobudzanie i stymulowanie zmysłów,
  zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie umiejętności współpracy

Tydzień 3. Święto Rodziny

 • kształcenie umiejętności nazywania i wyrażania swoich uczuć i emocji, integracja grupy,
  doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie miłości, szacunku i życzliwości wobec najbliższych, wzbogacenie słownictwa o określenia członków rodziny, utrwalanie poznanych liter
 • utrwalanie nazewnictwa związanego z członkami rodziny, uświadomienie, jak ważna jest rodzina w życiu dziecka,
  rozwijanie umiejętności matematycznych – ustalanie równoliczności zbioru
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, doskonalenie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności opisywania postaci i sytuacji ruchem i gestem,
  utrwalanie poznanych liter, ćwiczenie pamięci
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat, pobudzenie ekspresji twórczej, rozwijanie wrażliwości emocjonalnej,
  wzmacnianie więzi rodzinnych, pobudzanie i stymulowanie zmysłów

 

Tydzień 4.. Jak powstaje…?

 • kształtowanie postaw szacunku do pracy innych ludzi, utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się w sklepie,
  wdrażanie do posługiwania się pieniędzmi i wykonywania prostych obliczeń na pieniądzach
 • rozwijanie umiejętności opowiadania historyjki obrazkowej, rozwijanie świadomości ekologicznej, dotyczącej wykorzystywania odpadów i tworzenia z nich nowych rzeczy,
  kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • rozpoznawanie i podawanie nazw przetworów mlecznych, wdrażanie prawidłowych nawyków żywieniowych, rozwijanie ciekawości badawczej
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych, rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, doskonalenie percepcji słuchowej,
  kształtowanie poczucia rytmu, budzenie przynależności do grupy
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata,
  wzbogacanie wiadomości na temat produktów potrzebnych do pieczenia ciasta, rozwój sprawności manualnej, współdziałanie w grupie

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(dostosowany do poszczególnych grup wiekowych i możliwości dzieci)

NA NASZYCH ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH:

- wraz z Małą Mrówką - przewodniczką kontynuujemy podróż w świat języka

angielskiego,

- poznajemy i powtarzamy  nazwy wybranych stworzeń żyjących na łące,

- rozwijamy i utrwalamy słownictwo dotyczące zwierząt i roślin w zabawach

językowych, muzycznych, plastycznych,

- poznajemy oraz utrwalamy słownictwo związane z łąkąpodczas zabaw z

  piosenkami ilustrowanymi gestami: Short Caterpillar oraz Insects,

- uczymy się piosenki z okazji Dnia Mamy: My Heart,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego poprzez udział w

zabawach językowych i muzyczno - ruchowych np. w zabawie z utworem

The Ants Go Marching.

 

KLUCZOWE SŁOWA I WYRAŻENIA POZNAWANE, POWTARZANE I STOSOWANE PODCZASZAJĘĆ JĘZYKOWYCH:

?insects, bugs, bee, wasp, caterpillar, butterfly, spider, fly, mosquito,

dragonfly, ladybird,

? ant, grasshopper, worm, snail, slug, meadow,

? crawl, fly, run, hop, go, stop,

? long -short, low - high, slow -quick, small – big,

? heart, beat.

 

 

KWIECIEŃ 2024

KRASNOLUDKI

NIEDŹWIADKI

I  ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

- budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika,

- rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic między

  krajobrazami wsi i miast,

- poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie,

- rozwijanie aparatu mowy u dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze,

- budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od

 różnych zwierząt gospodarskich.

 

II  PRACA ROLNIKA

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi; kształtowanie

  odpowiedzialności za zwierzęta,

- budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin, rozwijanie u dzieci umiejętności

  wnikliwej obserwacji przyrody,

- zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba,

- rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów,

- kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.

 

III  DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

- rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi,

- wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi,

- kształtowanie świadomości ekologicznej,

- rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,

- kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.

 

IV  TAJEMNICE KSIĄŻEK

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki,

- budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru,

- rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania,

- poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarza, grafika, redaktora, drukarza,

- poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarni oraz biblioteki; zapoznanie z zasadami

  zachowania się w księgarni oraz działania biblioteki.

KANGURKI

1. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

Dziecko:

- wypowiada się na temat pracy rolnika;

- dostrzega podobieństwa i różnice w krajobrazie wsi i miasta;

- wyodrębnia głoski w nagłosie;

- wygniata plastelinę i formuje z niej wskazane kształty;

- globalne czyta wyrazy: kaczka, indyk, koza, pies, kot

 

II. PRACA ROLNIKA

Dziecko:

- nabywa umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody

- poznaje etapy powstawania chleba

- doskonali umiejętności potrzebne do odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami

- zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas pobytu na wsi

- utrwala umiejętność analizy i syntezy sylabowej

- tworzy i przelicza zbiory składające się z kilku elementów

 

III. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ!

Dziecko:

- wzbogaca wiedzę i słownictwo na temat Ziemi

- doskonali umiejętność odczytywania instrukcji obrazkowej

- nabywa wiadomości do rozwijania swojego poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi

- poznaje zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych

- wyraża własne emocje w pracach plastycznych

- doskonali umiejętność pracy zespołowej

 

IV. TAJEMNICE KSIĄŻEK

Dziecko:

- nabywa umiejętność wypowiadania się na temat ulubionej książki

- poznaje etapy powstawania papieru

- poszerza wiedzę o zawodach: pisarz, grafik, drukarz

- doskonali umiejętność łączenia przyczyn ze skutkiem

- poznaje zasady działania biblioteki : wypożyczanie i oddawanie książek

- doskonali sprawność ruchową , motorykę całego ciała , ćwiczy równowagę

TYGRYSKI

ŻUCZKI I BIEDRONKI

 

1. W ŚWIECIE KSIĄŻEK

- wyrabianie nawyku dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania i oglądania książek, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy

- poznanie kształtu litery f, F, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter,
kształtowanie umiejętności właściwego zachowania podczas pobytu w bibliotece, rozwijanie umiejętności dzielenia się;

- zapoznanie ze znakiem odejmowania, doskonalenie umiejętności przeliczania i odejmowania, rozwijanie umiejętności prawidłowego używania liczebników porządkowych, zapoznanie z procesem tworzenia książki, rozwijanie kreatywności, kształtowanie postawy szacunku do różnych zawodów

- rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wzmacnianie pewności siebie, rozwijanie umiejętności autoprezentacji, wzbogacanie słownictwa

- kształtowanie nawyku czytania książek, utrwalenie wiadomości dotyczących książek, rozwijanie umiejętności manualnych, rozwijanie umiejętności współpracy i radzenia sobie z przegraną, trening integracji sensorycznej

2.  KTO NAM POMOŻE?

-wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, utrwalenie wiadomości na temat służb ratunkowych i numerów alarmowych

- wdrażanie do posługiwania się adresem, kształcenie umiejętności rozmawiania z dyspozytorem w czasie wzywania pomocy

- wzbogacanie wiedzy na temat pracy lekarza, kształtowanie postawy prozdrowotnej

- rozwijanie umiejętności werbalnego i pozawerbalnego wyrażania uczuć, wzbogacenie słownictwa, wdrażanie do wypowiadania się pełnym zdaniem, doskonalenie pamięci słuchowej

- rozwijanie i doskonalenie umiejętności pracy w grupie, rozwijanie umiejętności współpracy podczas eksperymentowania

- klasyfikowanie figur geometrycznych i utrwalanie ich nazw, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych

- rozwijanie umiejętności tanecznych i sprawności fizycznej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej


3.  DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

- kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz nawyku dbania o planetę, budowanie poczucia odpowiedzialności za Ziemię,

- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy, kształtowanie umiejętności segregowania odpadów

- rozwijanie umiejętności czytania symboli, doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy

- rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, wzbogacenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii

- doskonalenie umiejętności przeliczania i układania działań matematycznych, zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody

- uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, rozbudzanie wyobraźni i ćwiczenie uważnego słuchania

- utrwalanie poznanych wiadomości dotyczących dbania o planetę, rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, kreatywności,
umiejętności manualnych, ćwiczenie pamięci wzrokowej

4.  NA WIOSENNEJ ŁĄCE

- uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, poznanie etapów rozwoju motyla i sposobów na pomaganie owadom,
doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej i pamięci ruchowej

- poznanie kształtu litery ł, Ł, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego,
wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, budzenie wrażliwości na przyrodę

- doskonalenie umiejętności matematycznych w aspekcie miarowym, rozwijanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa, uwrażliwianie na otaczającą przyrodę

- rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie pamięci słuchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni, rozwijanie sprawności fizycznej

- pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania pracy plastyczno-technicznej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie wiadomości o zwierzętach mieszkających na łące

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(dostosowany do poszczególnych grup wiekowych i możliwości dzieci)

NA NASZYCH ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH:

- wraz z Małą Mrówką - przewodniczką kontynuujemy podróż w świat języka angielskiego,

- poznajemy, powtarzamy i utrwalamy nazwy wybranych zwierząt żyjących na wsi oraz odgłosy, jakie te zwierzęta wydają,

- poznajemy podstawowe słownictwo związane z wiosenną tematyką,

- powtarzamy liczby oraz nazwy kolorów w zabawach muzycznych z piosenkami: Sing a Song of Flowers , I SeeSomething Blue,

- rozwijamy i utrwalamy słownictwo dotyczące zwierząt i roślin w zabawach językowych, muzycznych, plastycznych,

- poznajemy oraz utrwalamy słownictwo związane z wiosenną i zwierzęcą tematyką podczas zabaw z piosenkami: Spring, Farm Animals Song, DaddyCat,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego poprzez udział w zabawach muzycznych i językowych, które uwzględniają różne style uczenia się.

 

KLUCZOWE SŁOWA I WYRAŻENIA POZNAWANE, POWTARZANE I STOSOWANE PODCZASZAJĘĆ JĘZYKOWYCH:

? dog, cat, horse, cow, pig, sheep, goat, donkey, hen, rooster, chick, duck, goose, turkey, mouse, farm

? spring, flowers, grow, ground,park, slide, pretty

? go, walk,find,see, hear

? powtórzenie nazw kolorów: red, pink, orange, yellow, blue, purple,green, brown

? powtórzenie liczb: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

                                                                      

MARZEC 2024

KRASNOLUDKI

NIEDŹWIADKI

I  W MARCU JAK W GARNCU

- rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek,

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,

- rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody,

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw części garderoby,

- budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie.

 

II  PORZĄDKI W OGRODZIE

- utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie

  na wiosnę,

- zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami; uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody,

- przypomnienie etapów siania roślin; rozwijanie postawy proekologicznej,

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków,

- kształtowanie umiejętności dodawania w zakresie 1-6 (dodawanie na konkretach).

 

III  WITAJ, WIOSNO!

- wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę,

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów,

- kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w

  Polsce,

- uświadomienie dzieciom potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia; kształtowanie

  odpowiedzialności za swoje zdrowie.

 

 

IV  WIELKANOC

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań

  do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat,

- zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi,

- wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych,

- utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych; rozwijanie umiejętności składania

  życzeń,

- wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.

KANGURKI

1.W marcu jak w garncu

- Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym  w związku ze zmianą pory roku.

- Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

- Prowadzenie obserwacji pogody i zaznaczanie jej na kalendarzu pogody odpowiednimi symbolami

- Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

2.Porządki w ogrodzie

- Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

- Poznanie  etapów rozwoju roślin na przykładzie tulipana

- Poznanie narzędzi ogrodniczych i ich funkcji

- Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

3.Witaj wiosno

- Rozpoznawanie oznak wiosny podczas spacerów po najbliższej okolicy

- Utrwalenie nazw ptaków krajowych i przylatujących na wiosnę z ciepłych krajów, poznanie ich trybu życia i zwyczajów

- Wzbogacenie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny, tworzenie gaików

- Uczestniczenie w powitaniu wiosny w ogrodzie przedszkolnym

4. Wielkanoc

- Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi:  ozdabianie jaj (pisanki, kraszanki), święcenie pokarmów, śmigus – dyngus, dzielenie się jajkiem  i składanie życzeń,

- Budowanie wypowiedzi na temat świątecznych potraw

- Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole

- Wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym

TYGRYSKI

1.W marcu jak w garncu

Dziecko:

-rozpoznaje oznaki wiosny

-wyróżnia głoskę i literę w wśród innych głosek i liter

- doskonali umiejętność porównywania

- kształtuje słuch oraz pamięć muzyczną i ruchową

- doskonali sprawność manualną podczas wykonywania prac plastycznych

2.Porządki w ogrodzie

Dziecko:

- utrwala informacje o narzędziach ogrodniczych

- przelicza i klasyfikuje przedmioty

- poznaje warunki prawidłowej hodowli roślin

- wypowiada się na tematwiosennychporządków w ogrodzie

- śpiewa piosenkę o tematyce wiosennej oraz ilustruje ją ruchem

3.Witaj, wiosno!

Dziecko:

- zapoznaje się ze zwyczajami żegnania zimy i witania wiosny,

- eksperymentuje z farbami podczas wykonywania prac plastycznych

-dokonuje analizy słuchowej wyrazów związanych z wiosną

-poznaje głoskę i literę g- wyszukuje ją w tekście

- wita wiosnę –  chodzi z „ gaikiem” śpiewa piosenki, recytuje wiersz

4. Wielkanoc

Dziecko:

- zapoznaje się z tradycją wykonywania palm

- poznaje polskie i zagraniczne zwyczaje wielkanocne,

- doskonali umiejętność opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami

-wymienia zasady kulturalnego zachowania się przy stole

- doskonali umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych

 

ŻUCZKI I BIEDRONKI
 

1. W kinie i teatrze

- utrwalenie wiadomości o kinie i teatrze, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
- zapoznanie z zasadami właściwego zachowania w kinie i w teatrze, wzbogacenie słownictwa o pojęcie „fikcja”, rozwijanie umiejętności współpracy

- poznanie kształtu litery z, Z, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter,
- wzbogacenie słownictwa o nazwy zawodów związanych z teatrem

- doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy, odczytywania dwóch współrzędnych (rząd i miejsce), rozwijanie umiejętności manualnych

- rozwijanie umiejętności wokalnych, kreatywności i wyobraźni, przełamywanie lęku przed wystąpieniami na forum grupy,
- wzmacnianie wiary we własne możliwości, utrwalanie wiadomości na temat lalek teatralnych

2.  Przebudzenie po zimie

doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, samodzielnego ubierania się i wybierania garderoby adekwatnie do pogody, wzbogacenie słownictwa o przysłowia:
„w marcu jak w garncu” i „ubierać się na cebulę”, rozwijanie sprawności fizycznej

poznanie kształtu litery g, G, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, ćwiczenie pamięci,
rozwijanie umiejętności współpracy, wzbogacanie słownictwa

rozwijanie umiejętności czytania symboli, wzbogacanie wiadomości na temat przedmiotów służących do badania pogody, doskonalenie umiejętności przeliczania, ćwiczenie pamięci wzrokowej

wzbogacenie słownictwa o nazwy ptaków, ćwiczenie orientacji w przestrzeni i umiejętności reagowania na sygnał, rozwijanie wyobraźni ruchowej,
kształtowanie umiejętności współpracy, rozwijanie umiejętności wykonywania pracy do końca

wzbogacenie wiadomości na temat powstawania tęczy, pobudzanie i stymulowanie zmysłówzachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wzbudzanie ciekawości świata, trening integracji sensorycznej

 

3.  W wiosennym ogrodzie

- utrwalenie wiedzy na temat rodzajów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz sprzętów do tego używanych, kształtowanie nawyków systematycznej pracy,
doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej
- poznanie kształtu litery c, C, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, wzbogacanie słownictwa,
- kształtowanie postawy fair play
- zapoznanie ze znakiem dodawania, doskonalenie umiejętności przeliczania i dodawania

- wzbogacanie słownictwa o nazwy kwiatów, kształtowanie postawy proekologicznej, nawyku systematycznego dbania o rośliny, utrwalenie wiadomości dotyczących wiosennych roślin

- rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, kreatywności i wyobraźni, rozwijanie umiejętności plastycznych i pamięci wzrokowej

4. Od kurnika do świątecznego koszyka

- utrwalanie wiadomości na temat zwierząt gospodarskich i pracy rolnika, wyrabianie szacunku do pracy rolnika, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie percepcji słuchowej

- wzbogacanie słownictwa o nazwy samców i samic poszczególnych gatunków zwierząt, kształtowanie postawy proekologicznej, wyrabianie postawy życzliwości i troski o zwierzęta,
rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie orientacji w przestrzeni, dodawania w zakresie 10, prawidłowego używania liczebników porządkowych, wzbogacanie słownictwa o nazwy ptaków hodowlanych,

- zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, sprawności manualnej, kształtowanie percepcji słuchowej

- poszerzenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych, rozwijanie umiejętności manualnych, współpracy, radzenia sobie z przegraną

 


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(dostosowany do poszczególnych grup wiekowych i możliwości dzieci)

NA NASZYCH ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH:

- wraz z Małą Mrówką - przewodniczką kontynuujemy podróż w świat języka angielskiego,

- poznajemy i utrwalamy nazwy wybranych artykułów spożywczych;

- poznajemy podstawowe zwroty związane z tematyką jedzenia;

- rozwijamy i utrwalamy nazwy warzyw w zabawach językowych, muzycznych,

plastycznych,

- poznajemy oraz utrwalamy słownictwo podczas zabaw z piosenkami:
„Pizza”, „Vegetable Song” oraz wyliczanki „The Hungry Monster”,

- poznajemy i utrwalamy słownictwo/zwroty związane z ruchem w toku zabaw

  naśladowczych; 

-  poszerzamy słownictwo związane z tematyką Świąt Wielkanocnych,

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawie ruchowej z piosenką : „Hop,hop Little Bunny”,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego poprzez udział w zabawach muzycznych, językowych uwzględniających różne style uczenia się.

 

KLUCZOWE SŁOWA, WYRAŻENIA I ZWROTY POZNAWANE, POWTARZANE I STOSOWANE PODCZASZAJĘĆ JĘZYKOWYCH:

 • pizza, cheese, tomatoes, ham, cherries, cake, banana;
 • vegetables, carrot, cabbage, broccoli, potato, spinach, celery, garlic, onion, leek;
 • eat, drink, chop;
 • I amhungry. / Areyouhungry?;
 • Do youlike…?/ Yes, I like… / No, I don’tlike… .;
 • Easter, Easteregg, Easterbunny, chick, basket, fluffy;
 • hop, walk, spin, run, stop.

 

LUTY 2024

KRASNOLUDKI

NIEDŹWIADKI

I. BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich,

- rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia,

- kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji,

- rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci,

- kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej,

- doskonalenie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią

  wydarzeń.

 

II. BALE, BALE W KARNAWALE

- rozwijanie poczucia rytmu; kształtowanie umiejętności współpracy w parach,

- zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi,

- kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych uczuć oraz

  rozpoznawania różnych emocji u innych osób,

- kształtowanie wrażliwości muzycznej.

 

III. W DAWNYCH CZASACH

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem,

- wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów,

- kształtowanie umiejętności manualnych; usprawnianie narządów artykulacyjnych,

- doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,

- kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym zbiorze

  jest ich mniej, w którym więcej, a w którym tyle samo.

 

IV. WYNALAZKI

- wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami transportu,

- kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych,

- rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe,

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na jego temat,

- rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej podczas zajęć plastycznych i

  konstrukcyjnych.

KANGURKI

I. BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

Dziecko:

- nabywa umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich

- ilustruje utwory literatury dziecięcej za pomocą przedstawienia kukiełkowego

- doskonali umiejętność układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń

- kształtuje poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

- doskonali umiejętność koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania

 

II. BALE, BALE W KARNAWALE

Dziecko:

- nabywa umiejętność dobierania stroju adekwatnie do okazji

- kształtuje umiejętność klasyfikowania przedmiotów według podanych cech

- doskonali umiejętność prawidłowego posługiwania się nożyczkami

- kształtuje umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby

- rozwija percepcję słuchową poprzez powtarzanie usłyszanych rytmów

 

III. W DAWNYCH CZASACH

Dziecko:

- wzbogaca zasób swojego słownictwa związanego ze światem dinozaurów

- rozwija ciekawość badawczą - poznaje właściwości soli i węgla

- poznaje różne formy ekspresji artystycznej -rysuje węglem

- kształtuje umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania ,w którym jest mniej, więcej i tyle samo

-rozwija swoją pomysłowość i aktywność twórczą podczas zabaw przy muzyce

 

IV. WYNALAZKI

Dziecko:

- poznaje i utrwala słownictwo związane z podróżami, środkami transportu

- odpowiada na pytanie ”do czego służy komputer”

- układa rytmy z figur geometrycznych

- doskonali umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów

TYGRYSKI

ŻUCZKI

BIEDRONKI
 

Tydzień 1. Wszystko jest muzyką

 • wzbogacanie wiadomości na temat dawnych i współczesnych przedmiotów służących do odtwarzania muzyki, rozwijanie percepcji słuchowej,
  doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznanie kształtu litery n, N, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania,
  utrwalanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności wokalnych, kształtowanie umiejętności gry na instrumentach,
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie liczby 10, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego,
  doskonalenie umiejętności odwzorowywania, utrwalanie nazw instrumentów muzycznych
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie sprawności fizycznej, utrwalenie nazw emocji,
  kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania różnych emocji oraz nastrojów w muzyce
 • pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych,
  rozwijanie umiejętności współpracy,


Tydzień 2. Pod ziemią pod wodą

 • wzbogacanie wiadomości na temat bogactw naturalnych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy
 • poznanie kształtu litery w, W, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter,
  wzbogacanie wiadomości na temat podwodnych zwierząt,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, doskonalenie orientacji przestrzennej, wzbudzanie ciekawości świata,
  rozwijanie umiejętności współpracy podczas eksperymentowania
 • rozwijanie percepcji słuchowej, uwrażliwienie na muzykę klasyczną, rozwijanie słuchu muzycznego,
  rozwijanie umiejętności gry na niekonwencjonalnych instrumentach, kształtowanie umiejętności wykonywania pracy do końca
 • wzbudzenie ciekawości świata, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie zmysłów (dotyku i wzroku),

Tydzień 3. W kosmosie

 • wzbogacanie wiadomości na temat planet w Układzie Słonecznym, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie ciekawości poznawczej, sprawności fizycznej,
 • poznanie kształtu litery p, P, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter,
  rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności współpracy
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych, zapoznanie ze znakiem równości, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów,
  rozwijanie orientacji przestrzennej,
  rozwijanie umiejętności sprzątanie swojego miejsca pracy
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, kreatywności i wyobraźni, wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami,
  rozwijanie sprawności fizycznej, wzbogacanie wiedzy na temat Księżyca
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych,
  pobudzanie, stymulowanie zmysłów,

Tydzień 4. Prehistoryczny świat

 • zaciekawienie historią, zawodem paleontologa i archeologa, wzbogacenie słownictwa, zachęcanie do dbania o pamiątki, rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
 • poznanie kształtu litery j, J, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania,
  utrwalanie poznanych liter, utrwalenie nazw zawodów: archeolog i paleontolog
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności, utrwalanie wiadomości na temat kwadratu, rozwijanie umiejętności układania trzy- i czteroelementowych rytmów,
  rozwijanie umiejętności sprzątania swojego miejsca pracy
 • rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat,
  wzbogacanie wiadomości na temat dinozaurów
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych,


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(dostosowany do poszczególnych grup wiekowych i możliwości dzieci)

LUTY 2024

NA NASZYCH ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH:

- wraz z Małą Mrówką - przewodniczką kontynuujemy podróż w świat języka angielskiego,

- poznajemy i utrwalamy nazwy wybranych artykułów spożywczych;

- poznajemy podstawowe zwroty związane tematyką jedzenia;

- poznajemy i utrwalamy słownictwo/zwroty związane z ruchem w toku zabaw naśladowczych; 

- poznajemy nowe i utrwalamy poznane słownictwo związane z tematyką: zimy, zabaw zimowych, zimowej pogody oraz garderoby;

- rozwijamy i utrwalamy umiejętność nazywania części ciała;

- poznajemy oraz utrwalamy słownictwo podczas zabaw z piosenkami:
„Pizza”, „It’s Cold Outside”, „Snowman and Me”, „It’s Snowing”, I’m a Little Snowman;

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauka języka obcego poprzez udział w zabawach angielskich rówieśników, uwzględniających różne style uczenia się;

 

KLUCZOWE SŁOWA, WYRAŻENIA I ZWROTY POZNAWANE, POWTARZANE I STOSOWANE PODCZAS ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH:

 • pizza, cheese, tomatoes, ham, cherries, cake, banana;
 • I am hungry. / Are you hungry?;
 • Do you like…?/ Yes, I like… / No, I don’t like… .;
 • shake, tap, twirl, clap, yawn;
 • snow/ snowing, wet, white, shiny;
 • falling down/ falling on: ground, knee, head, nose, eyes, foot
 • hat, a pair of mittens , jumper, scarf, buttons,
 • it’s cold, get warm
 • sled/sleding, skis/skiing, skates/skating, racing,

 

STYCZEŃ 2024

KRASNOLUDKI

 

I. WITAMY NOWY ROK

- kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości

- wyzwalanie ekspresji twórczej – plastycznej, muzyczno-ruchowej

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe

- budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia

 

II. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ

- określanie cech zimowej pogody

- obserwowanie płatków śniegowych

- prowadzenie obserwacji przyrodniczych

- porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary

- wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach

 

III. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

- dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu wnuków

- rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych

- przygotowanie niespodzianek z okazji święta dziadków

- pokonywanie nieśmiałości podczas występów dla babci i dziadka

- doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych

 

IV. ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

- dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych

- doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonywanie pracy wg. wzoru

- poznanie zimowych dyscyplin sportowych

- posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy

- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu

 

NIEDŹWIADKI

I  WITAMY NOWY ROK

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej,

- doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów stosunku do własnej osoby,

- utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech; rozbudzanie zainteresowania

  dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie,

- kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych,

- zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu.

II  CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

- zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz,

  śnieg, lód; wdrażanie do wypowiadania się na podany temat,

- kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie,

- rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej,

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem,

- poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.

III  ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

- kształtowanie u dzieci postawy szacunku wobec osób starszych,

- wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej,

- kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych,

- rozwijanie u dzieci sprawności manualnej,

- motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną.

IV  ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw,

- kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji,

- wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków,

- wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami

  sportowymi,

- kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego

  elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej.

KANGURKI

I.WITAMY NOWY ROK

Dziecko:

- posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu;

-poznaje rodzaje zegarów, wie do czego służą;

- nazwa pory roku oraz wymienia ich charakterystyczne cechy;

-wymienia kolejne dni tygodnia;

 

II. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

Dziecko:

- zna zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy: mróz, śnieg, lód;

-wie, jak właściwie ubrać się, gdy jest bardzo zimno;

-tworzy rzeźby ze śniegu, masy solnej, plasteliny;

-wymienia cechy i właściwości śniegu i lodu;

-bierze udział we wspólnych zabawach na śniegu;

 

III. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

Dziecko:

-szanuje osoby starsze;

-wypowiada się na temat członków swojej rodziny;

-wykonuje upominki dla najbliższych;

 -aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, radzi sobie w sytuacjach stresowych;

 

IV. ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

Dziecko:

-dba o bezpieczeństwo własne i innych w czasie zimowych zabaw;

-wie, jak kulturalnie zachowywać się w czasie zawodów;

-wymienia dyscypliny sportowe i potrzebny do nich uprawiania sprzęt;

-wierzy we własne siły, potrafi rywalizować;

TYGRYSKI

1.Skok w Nowy Rok

Dziecko:

- porównuje różnego rodzaju kalendarze, wskazuje podobieństwa i różnice

- kontynuuje rytm 4-elementowy

- rozumie cykliczność pór roku, rozpoznaje pory roku na podstawie opisu

- ustala kolejność dni tygodnia i odwzorowuje liczbę za pomocą symboli

-używa zwrotów grzecznościowych

2.Co można robić zimą?

Dziecko:

- dobiera emocje do zdarzenia lub odwrotnie

- dostosowuje swój ubiór do pogody

- rozwiązuje sytuacje problemowe, dzieląc po „ileś” oraz po „równo”

- układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością wydarzeń

- uczestniczy w zabawach muzyczno-tanecznych

3.Święto Babci i Dziadka

Dziecko:

- opisuje swoje babcie i swoich dziadków

- wykonuje portret babci i dziadka, odwzorowując najistotniejsze elementy

- wysłuchuje wiersza i odpowiada na pytania dotyczące jego treści

- znajduje te same elementy na dwóch różnych ilustracjach

- wykonuje proste ćwiczenia logopedyczne, śpiewa piosenki

4.Zimowe mistrzostwa sportowe

Dziecko:

- wskazuje podobieństwa i różnice w wyglądzie sportowców i ekwipunku sportowego

- wypowiada się na forum grupy

- rozpoznaje grafem liczby 9 wśród innych, przelicza w zakresie 9

- wykonuje proste doświadczenie formułując hipotezy i wnioski

- wykonuje prostą pracę techniczną według wskazówek

ŻUCZKI

Temat kompleksowy: ZIMA WOKÓŁ NAS

Termin realizacji:  1 – 5 I 2024

 • Zajęcia z mowy i myślenia:  Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z zimą. Poznawanie procesu powstawania śniegu. Doskonalenie tworzenia wypowiedzi zgodnych z tematem, poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym. Kształtowanie umiejętności wskazywania nagłosu w wyrazach. Zajęcia plastyczne: Rozwijanie ekspresji twórczej, malowanie farbami na określony temat
 • Zajęcia matematyczne: Utrwalanie nazewnictwa  części ciała. Wdrażanie do posługiwania się poprawnie określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni. Zajęcia ruchowe: Kształtowanie umiejętności współdziałania w parze podczas wykonywania ćw. gimnastycznych met. W. Sherborne
 • Zajęcia z mowy i myślenia:  Zapoznanie się ze zjawiskiem zamarzania. Wykonywanie doświadczenia z lodem, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków. Zajęcia ruchowe: Wykonywanie ćw. gimnastycznych wg. poleceń nauczyciela
 • Zajęcia muzyczne: Aktywny udział w zajęciach elem. muzykoterapii. Odreagowanie napięć psychofizycznych podczas zabaw muzyczno -ruchowych. Wyciszanie się podczas zbaw relaksacyjnych. Zajęcia plastyczne: Wykonanie pracy plastycznej „Bałwanek” wg instrukcji słownej i pokazu.
 • Zajęcia matematyczne: Utrwalanie nazewnictwa figury geometrycznej - kwadratu. Kształtowanie umiejętności współpracy w małej grupie. Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki, zabawy ruchowe z muzyką oraz instrumentami

 

Temat kompleksowy: CO ROBIĄ ZWIERZĘTA ZIMĄ

Termin realizacji:  8 – 12 I 2024

 • Zajęcia z mowy i myślenia: Utrwalanie nazw i wyglądu i zwyczajów żywieniowych wybranych zwierząt leśnych. Poznawanie wybranych tropów zwierząt. Poznawanie podziału zwierząt na  mięsożerne, roślinożerne i wszystkożerne. Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem - uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania. Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie podczas układania puzzli w małej grupie. Zajęcia ruchowe: Rozwijanie wyobraźni ruchowej podczas wykonywania ćwiczeń met. Gimnastyki Twórczej R. Labana
 • Zajęcia matematyczne: Kształtowanie umiejętności kontynuacji rytmów szeregowych ruchowych. Zajęcia ruchowe: Wykonywanie ćw. gimnastycznych wg. poleceń nauczyciela.
 • Zajęcia z mowy i myślenia: Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z ptakami. Poznanie budowy i zwyczajów żywieniowych ptaków. Doskonalenie narządów mowy poprzez wykonywanie ćw. oddechowych i ortofonicznych. Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki i zabawy ruchowe z muzyką.
 • Zajęcia plastyczne: Doskonalenie grafomotoryki podczas wykonywania pracy „Sowa” met. stemplowania palcami. Zajęcia matematyczne: Kształtowanie umiejętności orientacji przestrzennej.
 •  Zajęcia muzyczne: Aktywny udział w zajęciach elem. muzykoterapii. Odreagowanie napięć psychofizycznych podczas zabaw muzyczno -ruchowych. Wyciszanie się podczas zbaw relaksacyjnych. Zajęcia plastyczne: doskonali umiejętność prawidłowego chwytu przyborów plastycznych: kredka, pędzel.

 

Temat kompleksowy: GDY JESTEM CHORY…

Termin realizacji:  15 – 19 I 2024

 • Zajęcia z mowy  myślenia: Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem (uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania). Utrwalanie zasad zachowania w miejscach publicznych. Kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie. Rozwiązywanie zagadek tematycznych. Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki i zabawy ruchowe z muzyką.
 • Zajęcia ruchowe: Wykonywanie ćw. gimnastycznych wg. poleceń nauczyciela (met. Kinezjologii edukacyjnej). Zajęcia plastyczne: Doskonalenie grafomotoryki podczas wycinania – „Lekarz”
 • Zajęcia z mowy  myślenia: Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z apteką. Odgrywanie scenek dramowych związanych z zachowaniem się w wybranych miejscach publicznych np. aptece. Rozwijanie wyobraźni podczas zabaw pantomimicznych. Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemu podczas zabawy metodą burzy mózgów „Jak pocieszyć chorego kolegę”. Zajęcia matematyczne: Doskonalenie umiejętności wykonywania zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie. Wprowadzenie podstawowych informacji związanych z „pieniądzem”
 • Zajęcia muzyczne: Aktywny udział w zajęciach elem. muzykoterapii. Odreagowanie napięć psychofizycznych podczas zabaw muzyczno -ruchowych. Wyciszanie się podczas zbaw relaksacyjnych. Zajęcia ruchowe: Doskonalenie sprawności ruchowej podczas wykonywania ćw. gimnastycznych (zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg. K. Wlaźnik)
 • Zajęcia matematyczne: Utrwalanie nazw części ciała oraz wybranych organów człowieka. Zajęcia plastyczne: Rozwijanie ekspresji twórczej – malowanie postaci człowieka

 

Temat kompleksowy: W KARNAWALE WIELKIE BALE

Termin realizacji: 22 – 26 I 2024

 • Zajęcia z mowy i myślenia: Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego karnawałem. Utrwalanie umiejętności wskazywania nagłosu w wybranych wyrazach. Doskonalenie pamięci i spostrzegawczości w zabawie „Na balu”. Zajęcia ruchowe: Wykonywanie ćw. gimnastycznych wg. poleceń nauczyciela.
 • Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki i zabawy ruchowe z muzyką. Zajęcia plastyczne: rozwija ekspresję twórczą, tworzy maskę.
 • Zajęcia z mowy i myślenia: Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem (uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania, rozwiązywanie zagadek słownych). Doskonalenie narządów mowy: wykonywanie ćwiczeń oddechowych. Pozyskanie wiadomości nt produkcji balonów. Rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez stwarzanie warunków do badań i doświadczeń (z balonami).  Podejmowanie prób wnioskowania na podstawie przeprowadzanych doświadczeń. Zajęcia matematyczne: Kształtowanie umiejętności prawidłowego przeliczania przedmiotów na konkretach używając liczebników głównych. Rozwiązywanie zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie.
 • Zajęcia plastyczne: Doskonalenie grafomotoryki (kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się nożyczkami). Zajęcia ruchowe: Doskonalenie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych
 • Zajęcia muzyczne: Odreagowanie napięć psychofizycznych podczas zabaw met. muzykoterapii. Zajęcia matematyczne: Kształtowanie umiejętności klasyfikacji wg określonych i dowolnych cech.

 

Temat kompleksowy: URZĄDZENIE TECHNICZNE W NASZYM DOMU

Termin realizacji: 29 I – 2 II 2024

 • Zajęcia z mowy i myślenia: Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem (uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania). Poznawanie różnych rodzajów domów. Układanie i opowiadanie hist. obrazkowej. Zajęcia ruchowe: Kształtowanie umiejętności współdziałania w parach wykonując ćw. gimnastyczne met. W. Sherborne
 • Zajęcia muzyczne: Doskonalenie narządów mowy podczas ćw. naśladowczych. Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki i zabawy ruchowe z muzyką. Zajęcia plastyczne: Doskonalimy małą motorykę wykonując pracę plastyczną „Lampa” malowanie farbami
 • Zajęcia z mowy i myślenia: Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z zimą urządzeniami elektrycznymi. Utrwalanie zasad bezpiecznego obchodzenia się z prądem. Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, wskazywania nagłosu i wygłosu. Zajęcia matematyczne: Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach, od początku i od końca.
 • Zajęcia muzyczne: Aktywny udział w zajęciach elem. muzykoterapii. Odreagowanie napięć psychofizycznych podczas zabaw muzyczno -ruchowych. Wyciszanie się podczas zbaw relaksacyjnych. Zajęcia plastyczne: Wykonanie pracy plastycznej „dom”, prawidłowe posługiwanie się nożyczkami
 • Zajęcia matematyczne: Utrwalanie umiejętności klasyfikowania wg określonych i dowolnych cech. Zajęcia ruchowe: Rozwijanie sprawności ruchowej wykonując ćw. gimnastyczne wg K. Wlaźnik


BIEDRONKI

Tydzień 1. Nadchodzi nowy rok

 • poznanie różnych sposobów odmierzania czasu i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku a witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • poznanie kształtu litery l, L, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 7, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw dni tygodnia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, budowanie wiary we własne siły
 • zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poznanie nazw pór roku w języku angielskim, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw

Tydzień 2. Sporty zimowe

 • poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
 • poznanie kształtu litery u, U, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności tworzenia zdań, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 8, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie logicznego myślenia poprzez wyciąganie
  wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych
  i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, poznanie historii znicza olimpijskiego, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie czułości zmysłu dotyku, zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas wykonywania pracy plastycznej

Tydzień 3. Dzień Babci i Dziadka

 • poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • poznanie kształtu litery s, S, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 9, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw członków rodziny, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie
  umiejętności współpracy
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie percepcji wzrokowej, doskonalenie umiejętności współpracy
 • pogłębianie więzi rodzinnych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie czułości zmysłu dotyku, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami

Tydzień 4. Karnawał

 • poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie empatii, uwrażliwianie
  na potrzeby drugiego człowieka
 • poznanie kształtu litery b, B, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich ćwiczeń i zadań
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 0, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie melodii samby brazylijskiej, poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem, rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, tężyzny fizycznej, uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką
 • utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata;


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(dostosowany do poszczególnych grup wiekowych i możliwości dzieci)

STYCZEŃ 2024
 

NA NASZYCH ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH:

- wraz z Małą Mrówką - przewodniczką kontynuujemy podróż w świat języka angielskiego,

- poznajemy oraz poszerzamy słownictwo dotyczące omawianej tematyki
z piosenkami: Sleepy Bear, Snowman, My Family, Finger Family

- rozwijamy umiejętność nazywania pór dnia i nocy;

- utrwalamy poznane słownictwo związane z tematyką zimy i zimowej pogody;

- poznajemy i utrwalamy nazwy części ciała;

- poznajemy i przypominamy nazwy wybranych członków rodziny;

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawach uwzględniających różne style uczenia się;

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauka języka obcego poprzez udział
w zabawach angielskich rówieśników,

KLUCZOWE SŁOWA, WYRAŻENIA I ZWROTY POZNANE I STOSOWANE PODCZAS ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH:

- day, night, sun, moon, teddy bear, blanket, jump, sleep
(+ morning, afternoon, evening)

- Good morning! Good evening! Good afternoon! Good night!

- snowman, winter, snowy, cold, hat, carrot, head, eyes, nose, mouth, toes

- family, mummy, daddy, sister, brother, baby, grandma (granny), grandpa

 

GRUDZIEŃ 2023

KRASNOLUDKI

I.GRUDNIOWE ŻYCZENIA

- nabywanie umiejętności określania swoich pragnień

- „pisanie listu do Mikołaja”

- zapoznanie dzieci ze zwyczajem mikołajkowym

- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

- spotkanie z Mikołajem

 

II. KIM BĘDĘ,GDY DOROSNĘ

- zapoznanie z pracą kucharza, krawca- poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tych zawodów

- poznanie kuchni w naszym przedszkolu

- nabywanie umiejętności posługiwania się pojęciami: dłuższy,krótszy

- wdrażanie do współdziałania w grupie

 

III. ŚWIĘTA ZA PASEM

- kształtowanie postawy gotowości do pomagania

- nauka wykonywania czynności porządkowych- pomoc w pracach domowych

- wykonanie ozdób choinkowych

- rozwijanie  wyobraźni i ekspresji twórczej

 

IV. ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

- zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia

- wspólne ubieranie choinki

- poznanie zwyczajów świątecznych

- eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi przy wykonywaniu

 gwiazdek, choinek

- spotkanie ” przy wigilijnym stole” – składanie życzeń

NIEDŹWIADKI

I  SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

- kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach,

- wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych,

- rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadań,

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,

- rozwijanie u dzieci wrażliwości i wyobraźni plastycznej.

II  KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ

- uświadomienie dzieciom, że to, co jemy, ma wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie,

- wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą m.in.: kucharza, piekarza,

  cukiernika oraz krawcowej,

- budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi wykonujących różne zawody,

- rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań oraz pracy zespołowej,

- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych.

III  ŚWIĘTA ZA PASEM

- zapoznanie dzieci z tradycją ubierania choinki,

- kształtowanie umiejętności i nawyku sprzątania po sobie,

- zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia,

- rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, literaturą dla dzieci,

- kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.

IV ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

- utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami

  Bożego Narodzenia,

- kształtowanie umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcie czyjejś wypowiedzi,

- rozwijanie umiejętności wspólnego śpiewania oraz szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz

  muzyczne,

- kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.

KANGURKI

I.GRUDNIOWE ŻYCZENIA

Dziecko:

- nabywa umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach

- poszerza słownictwo o pojęcie „adres”

- poznaje zwyczaje mikołajkowe

- „ pisze list do Mikołaja”

- doskonali umiejętność koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania

- używa zwrotów grzecznościowych – uczestniczy w  spotkaniu z Mikołajem

II. KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ ?

Dziecko:

- poznaje  prace ludzi w różnych zawodach : kucharza, krawca, malarza, cukiernika- poznaje

narzędzia i przybory potrzebne do wykonywania tych zawodów

- nabywa umiejętność grupowania przedmiotów według podanych cech

- wyraża własne emocje w pracach plastycznych

- doskonali umiejętność pracy zespołowej

- rozwija percepcje słuchową poprzez powtarzanie usłyszanych rytmów

III. ŚWIĘTA ZA PASEM

Dziecko:

- kształtuje postawę gotowości do pomagania

- nabywa umiejętność wykonywania prostych czynności porządkowych- pomoc w pracach domowych

- wykonuje ozdoby choinkowe, określa długość łańcuchów- dłuższy, krótszy

- doskonali sprawność ruchową , motorykę całego ciała , ćwiczy równowagę

- rozwija  wyobraźnię poprzez układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych

IV. ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

Dziecko:

- poznaje tradycje związane z  Bożym Narodzeniem

- wspólnie z kolegami  ubiera choinkę

- wzbogaca wiedzę na temat zwyczajów związanych ze świętami w innych krajach

- eksperymentuje z różnymi materiałami plastycznymi przy wykonywaniu

gwiazdek, choinek

- uczestniczy w spotkaniu ” przy wigilijnym stole” – doskonali umiejętność formułowania życzeń świątecznych

TYGRYSKI

1.Grudniowe życzenia

Dziecko:

-wskazuje podobieństwa i różnice między współczesnym Świętym Mikołajem a biskupem żyjącym przed laty

-wyróżnia głoskę i literę k wśród innych głosek i liter

- wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania

- uczestniczy w bloku zajęć o emocjach na temat życzliwości

2.Kim będę, gdy dorosnę

Dziecko:

- wymienia i charakteryzuje dawne zawody,

- przelicza i klasyfikuje obiekty,

- uczestniczy w zabawach doskonalących motorykę małą,

- wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza,

- śpiewa piosenkę tradycyjną oraz ilustruje ją, ruchem

3.Święta za pasem

Dziecko:

- bierze udział w dyskusji na temat przygotowania domu do świąt,

- uczestniczy w zabawie „Kalambury”

-dokonuje analizy słuchowej wyrazów związanych ze świętami

-bierze udział w zabawach ruchowych orientacyjno-porządkowych

4.Świąteczne tradycje

Dziecko:

- odróżnia potrawy wigilijne od niewigilijnych

- śpiewa kolędy wraz z innymi

- podaje nazwy członków swojej rodziny, zna nazewnictwo dalszej rodziny: ciocia, wujek, kuzyn itd.,

-wymienia zasady kulturalnego zachowania się przy stole

- rozpoznaje kierunki i podaje ich nazwy – prawo, lewo, przód, tył

ŻUCZKI

Temat kompleksowy: MIKOŁAJ

Termin realizacji: 4 – 8 XII 2023

 • Zajęcia z mowy i myślenia:  Poznanie informacji nt. Laponii (kraju i  mieszkańców). Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem (uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania). Zajęcia ruchowe: Doskonalenie sprawności fizycznej podczas wykonywania ćwiczeń metodą opowieści ruchowej „Podróż do wioski Św. Mikołaja”
 • Zajęcia muzyczne: Poruszanie się w rytm muzyki. Przyswajanie kroków kroków tańca. Granie na wybranych instrumentach. Zajęcia plastyczne: Rozwijanie ekspresji twórczej - malowanie farbami  na określony temat
 • Zajęcia z mowy i myślenia:  Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z zabawkami. Doskonalenie umiejętności układania historyjek obrazkowych oraz ich opowiadania. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania  zagadek słownych. Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby. Utrwalanie umiejętności wskazywania nagłosu w wybranych wyrazach. Zajęcia matematyczne: Kształtowanie umiejętności prawidłowego przeliczania na konkretach oraz wykonywania prostych zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie
 • Zajęcia muzyczne: Stymulowanie fizyczne i psychiczne w formie zabaw muzyczno – ruchowych. Odreagowanie napięć psychofizycznych. Wyciszenie. Wspomaganie percepcji słuchowej. Zajęcia plastyczne: Doskonalenie grafomotoryki (kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się nożyczkami)
 • Zajęcia matematyczne: Kształtowanie umiejętności klasyfikacji wg określonej i dowolnej cechy. Zajęcia ruchowe: Doskonalenie sprawności fizycznej podczas wykonywania ćwiczeń z akcesoriami i bez

 

Temat kompleksowy: KRAKÓW

Termin realizacji: 11 – 15 XII

 • Zajęcia z mowy i myślenia: Zapoznanie się z wybranymi legendami krakowskimi. Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego Zamkiem królewskim. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie podczas wspólnie wykonywanego zadania. Zajęcia plastyczne: Kształtowanie grafomotoryki w zakresie właściwego posługiwania się nożyczkami.
 • Zajęcia matematyczne: doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania wybranych figur geometrycznych. Zajęcia ruchowe: Kształtowanie umiejętności współdziałania w parze podczas wykonywania ćw. gimnastycznych met R. Labana
 • Zajęcia muzyczne: Poznanie melodii i historii hejnału krakowskiego. Zajęcia ruchowe: Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
 • Zajęcia z mowy i myślenia: Doskonalenie umiejętności słuchania i  wypowiadania się na określony temat podczas pracy z tekstem i obrazem. Zajęcia plastyczne: Rozwijanie ekspresji twórczej – samodzielne malowanie na podany temat.
 • Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki, zabawy ruchowe z muzyką oraz rytmiczne. Zajęcia matematyczne: doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach, rozwiązywania prostych zadań na dodawanie i odejmowanie.

 

Temat kompleksowy: W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA

Termin realizacji:  19 – 23 XII 2022

 • Zajęcia muzyczne: Kształtowanie umiejętności muzycznych: śpiewania, grania na instrumentach, poruszania się w rytm muzyki. Poznanie kolędy „Przybieżeli” Zajęcia ruchowe: Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń z akcesoriami i bez
 • Zajęcia z mowy i myślenia:  Bogacenie wiadomości nt. choinki (rodzajów, pochodzenia, ozdób). Rozwijanie umiejętności wypowiadania  się na określony temat oraz logicznego myślenia. Doskonalenie umiejętności układania historyjek obrazkowych oraz ich opowiadania. Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem (uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania). Doskonalenie umiejętności pracy w małej grupie podczas wspólnie wykonywanych zadań.

Zajęcia plastyczne: Rozwijanie ekspresji twórczej

 • Zajęcia matematyczne: Doskonalenie umiejętności kontynuacji rytmów szeregowych i dźwiękowych. Zajęcia ruchowe: Wspomaganie rozwoju fizycznego podczas wykonywania ćwiczeń
 • Zajęcia muzyczne: Stymulowanie fizyczne i psychiczne w formie zabaw muzyczno – ruchowych. Odreagowanie napięć psychofizycznych. Wyciszenie. Zrytmizowanie. Zajęcia matematyczne: Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach
 • Zajęcia z mowy i myślenia: Utrwalanie wiadomości nt. tradycji Bożonarodzeniowych (Wigilii). Wspomaganie rozwoju mowy, umiejętności słuchania i wypowiadania się pełnymi zdaniami. Doskonalenie umiejętności podziału na wyrazów na sylaby. Wspomaganie umiejętności podziału zdania na słowa, tworzenia modelu z kartonów. Wydłużanie czasu koncentracji uwagi. Rozwijanie kreatywnego myślenia podczas prób tworzenia życzeń świątecznych   Zajęcia plastyczne: Doskonalenie sprawności manualnej poprzez wycinanie, przyklejanie

 

Temat kompleksowy: W KRAINIE ŚNIEGU I LODU

Termin realizacji: 27 – 29XII 2023

 • Zajęcia matematyczne: Utrwalanie nazwy, kolejności i cech charakterystycznych pór roku. Doskonalenie umiejętności kontynuacji rytmów szeregowych, ruchowych i dźwiękowych. Zajęcia ruchowe: Doskonalenie sprawności fizycznej podczas wykonywania ćwiczeń metodą R. Labana.
 • Zajęcia z mowy i myślenia: Zapoznaje się z wyglądem globusa i mapy – omówienie najważniejszych elementów. Pozyskanie wiadomości nt Grenlandii: wyglądu, klimatu, ludzi i ich kultury oraz żyjących tam zwierząt. Zajęcia plastyczne: doskonalenie umiejętności wykonywania pracy plastycznej „Eskimos” w oparciu o instrukcję słowną i pokaz
 • Zajęcia z mowy i myślenia: Pozyskanie informacji nt pingwinów. Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem - uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania. Zajęcia muzyczne: Odreagowanie napięć psychofizycznych podczas zabaw met. muzykoterapii.


BIEDRONKI

 1. 1.  Wiadomość z daleka
 • poznanie zawodu listonosza, zapoznanie z symbolem Poczty Polskiej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • poznanie kształtu litery k, K, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, utrwalenie adresu zamieszkania
 • zapoznanie z wyglądem monet, utrwalanie wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, kształtowanie rozumienia wartości pieniądza, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie
 • poznanie piosenek o tematyce mikołajkowej, rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), wzmacnianie poczucia własnej wartości
 1. 2.  Zima tuż-tuż…
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, udział w zajęciach projektowych „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”;
 • poznanie kształtu litery r, R, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, udział w zajęciach projektowych „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”- cd.
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 6, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw figur geometrycznych, poznanie zjawiska tworzenia się śnieżynek (płatków śniegu), rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole
 • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej
  i kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

3. Przygotowania do świąt

 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt
 • poznanie zwyczajów związanych z Wigilią, utrwalanie poznanych liter drukowanych i pisanych, wielkich i małych, doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich temat, zachęcanie do kultywowania tradycji wigilijnych
 • poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności rozwiazywania zadań tekstowych, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania
 • poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej i wrażliwości muzycznej
 • poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych
   
 1. 4.  Hej kolęda, kolęda!
 • poznanie pojęcia „życzliwość” na podstawie tekstu opowiadania i różnych przykładów, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, doskonalenie orientacji w przestrzeni, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do życzliwości wobec innych nie tylko od święta
 • utrwalanie wyglądu i brzmienia poznanych liter, doskonalenie umiejętności koncentracji na słowie czytanym, doskonalenie umiejętności budowania spójnych i logicznych wypowiedzi, ćwiczenia analizy słuchowej, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do uważnego słuchania poleceń
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych, w sali i w ogrodzie
 • poznanie wybranej kolędy oraz znaczenia słowa „kolędnicy”, rozwijanie umiejętności wokalnych i wrażliwości muzycznej oraz tężyzny fizycznej, ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia, utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia, ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(dostosowany do poszczególnych grup wiekowych i możliwości dzieci)

NA NASZYCH ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH:

- wraz z Małą Mrówką – przewodniczką kontynuujemy podróż w świat języka

angielskiego,

- poznajemy i powtarzamy słownictwo związane z Mikołajem, zabawkami i

Świętami Bożego Narodzenia,

- uczymy się poprzez zabawę z piosenkami:I love my toys, Hello reindeer, We

wishyou…oraz innymi angielskimi utworami muzycznymi otematyce

świątecznej,

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawach uwzględniających różne

  style uczenia się, m.in.: w zabawie językowej: Whatis missing?

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauka języka obcego poprzez udział w

  zabawach angielskich rówieśników,

- zapoznajemy się ze świątecznymi tradycjami krajów anglosaskich.

Kluczowe słowa, wyrażenia i pytaniastosowane podczas zajęć językowych:

? doll, teddy bear, ball, car, blocks,

? Santa Claus, Christmas tree, angels, presents, reindeer, snowman, sleigh,

  stockings, decorations,

? What is it ? – A doll / a teddy bear / a ball / a car

? Where is the doll / the teddy bear…?

? What colour is it? – Blue / yellow / red / green…

Kluczowe zwroty:

Merry Christmas; Happy New Year!

 

 

LISTOPAD 2023

KRASNOLUDKI

I.NASZA RODZINA

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez rodziców

- zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi / godło, flaga/, utrwalenie nazwy

„Polska” , próby śpiewania Hymnu

- pogłębienie pozytywnych więzi rodzinnych

- tworzenie ramki na zdjęcie rodzinne

 

II. JESIENNA POGODA

- dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni

-próby tworzenia deszczowej muzyki

- dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; rozwijanie wyobraźni

- opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń

-utrwalenie nazw ubrań

 

III. ZWIERZĘTA DOMOWE

- kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami

-doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych

- zapoznanie z pracą weterynarza

- grupowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość

 

IV. ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

- wzbogacanie wiedzy przyrodniczej- zimowe mieszkania zwierząt

- poznawanie zwierząt zasypiających na zimę

-poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt

- doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów

 

NIEDŹWIADKI

I.  LISTOPADOWE WSPOMNIENIA

- rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny,

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny,

- wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych,

- zapoznanie z przedmiotami codziennego użytku z dawnych lat,

- kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.

II.  JESIENNA POGODA

- kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-5,

- identyfikowanie i nazywanie własnych stanów emocjonalnych,

- zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie; wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt,

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,

- dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy,

- rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.

III. ZWIERZĘTA DOMOWE

- rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania,

- rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów

  zwierząt,

- kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę,

- poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza,

- kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

IV.  ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

- poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy,

- kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody ( dostrzeganie zmian zachodzących w

  przyrodzie w związku ze zmieniającymi się porami roku),

- doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-6,

- rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce,

- kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt,

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej; doskonalenie umiejętności współdziałania.

KANGURKI

1.Listopadowe wspomnienia

Dziecko:

-swobodnie wypowiada się na temat członków rodziny i prawidłowo ich nazywa;

-poznaje, jakie czynności domowe ludzie wykonywali dawniej;

-wymienia sprzęty gospodarstwa domowego i ich możliwości;

-wie, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych;

2. Polska to mój dom

Dziecko:

-wypowiada się na temat mapy Polski i jej kolorów;

-rozpoznaje flagę i godło Polski;

-śpiewa pierwszą zwrotkę hymnu z zachowaniem powagi i postawie na baczność;

-bierze udział w uroczystości przedszkolnej z okazji Święta Niepodległości;

3.Jesienna pogoda

Dziecko:

-posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych;

-rozumie obieg wody w przyrodzie;

-rozwiązuje zagadki, wypowiada się na temat dnia i nocy;

-obserwuje pogodę i wypowiada się na jej temat;

4.Zwierzęta domowe

Dziecko:

- dzieli zwierzęta na trzy gromady: ssaki, ptaki, ryby;

-rozpoznaje zwierzęta domowe;

-wypowiada się, jak dbać o zwierzę i jest odpowiedzialne za posiadane zwierzę;

-wypowiada się, jaką pracę wykonuje weterynarz;

5. Zimno, coraz zimniej

Dziecko:

-wie, które zwierzęta zapadają w sen zimowy;

-rozpoznaje i nazywa kilka wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce;

-wie, jak ludzie pomagają zwierzętom przetrwać zimę;

-prowadzi obserwacje i wyciąga wnioski z doświadczeń;

TYGRYSKI

1.Listopadowe wspomnienia

Dziecko:

- rysuje obraz swojej rodziny

- wyróżnia głoskę m w nagłosie, wygłosie i śródgłosie wybranych wyrazów

- układa obrazki zgodnie z kolejnością zdarzeń

- porównuje okresy życia człowieka, wypowiada się na temat Święta Zmarłych

-przelicza elementy w zakresie 10

2. Jesienna pogoda

Dziecko:

- wymienia nazwy pór roku, porządkuje je

- wyjaśnia, skąd się bierze deszcz

- omawia obieg cyklu wody w przyrodzie

- rysuje piktogramy do pogody, którą obserwuje za oknem, prowadzi kalendarz pogody

3. Zwierzęta domowe

Dziecko:

- rozpoznaje zwierzęta należące do różnych grup i podaje ich nazwy

- wypowiada się na temat sposobu pielęgnacji zwierząt domowych

- uczestniczy w zabawach ruchowo –naśladowczych

- wypowiada się na temat wysłuchanego utworu

- bierze udział w dyskusji na temat znanych misiów z bajek

4.Zimno, coraz zimniej

- rozpoznaje głoskę i literę y wśród innych głosek i liter

- wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

- opisuje wybrane gatunki ptaków i podaje ich nazwy,

- dzieli wyrazy na sylaby,

-rysuje zwierzęta leśne

-wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy

ŻUCZKI

Temat kompleksowy: …ZDROWY UŚMIECH

Termin realizacji: 6  - 10 XI 2023

 • Zajęcia doskonalące mowę i myślenie: Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z jamą ustną. Utrwalenie zasad właściwego dbania o higienę i zdrowie jamy ustnej. Klasyfikacja produktów spożywczych na zdrowe i nie zdrowe. Wyciąganie wniosków z doświadczenia (dotyczącego fluoryzacji). Zajęcia muzyczne: Stymulowanie fizyczne i psychiczne w formie zabaw muzyczno – ruchowych. Odreagowanie napięć psychofizycznych. Wyciszenie. Wspomaganie percepcji słuchowej.
 • Zajęcia matematyczne: Kształtowanie umiejętności kontynuowania rytmów szeregowych, ruchowych i dźwiękowych. Zajęcia plastyczne: Doskonalenie grafomotoryki podczas: wycinania, ugniatania  kulek z bibuły. Wykonanie pracy plastycznej „Zdrowe żeby to podstawa”
 • Zajęcia doskonalące mowę i myślenie: Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem i obrazem (historyjka obrazkowa), uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania. Utrwalane zasad prawidłowego mycia zębów. Doskonalenie umiejętności współpracy w parach podczas zabaw ruchowych.  Zajęcia ruchowe: Doskonalenie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych
 • Zajęcia muzyczne: Utrwalanie nazw, wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych. Kształtowanie umiejętności grania na wybranych instrumentach wg poleceń słownych i ilustracyjnych. Zajęcia matematyczne: Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach oraz klasyfikacji przedmiotów wg określonych cech
 • Zajęcia ruchowe: Kształtowanie umiejętności słuchania i wykonywania zleconych poleceń n – la podczas ćwiczeń prowadzonych met. W. Sherborne. Zajęcia plastyczne: Rozwijanie ekspresji twórczej, malowanie farbami na podany temat

 

Temat kompleksowy: …A CZYSTOŚĆ TO PODSTAWA

Termin realizacji: 13 – 17 XI 2023

 • Zajęcia z mowy i myślenia: Utrwalanie wiadomości nt higieny osobistej. Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem (uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania, rozwiązywanie zagadek słownych). Doskonalenie umiejętności określania nagłosu oraz podziału zdania na słowa i tworzenia modelu zdania z kartonów. Podejmowanie prób wnioskowania na podstawie przeprowadzanych doświadczeń („skutki brudnych rąk”). Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki, zabawy ruchowe z muzyką oraz rytmiczne.
 • Zajęcia matematyczne: Kształtowanie umiejętności łączenia czynności i ich skutków. Utrwalanie umiejętności klasyfikacji przedmiotów. Zajęcia plastyczne: Rozwijanie ekspresji twórczej, malowanie farbami.
 • Zajęcia z mowy  myślenia: Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z układem oddechowym. Utrwalanie nawyków higienicznych. Zajęcia ruchowe: Doskonalenie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych
 • Zajęcia muzyczne: Odreagowanie napięć psychofizycznych podczas zabaw met. muzykoterapii. Zajęcia matematyczne: Kształtowanie umiejętności tworzenia i przestrzegania określonych  zasad podczas gry matematycznej. Utrwalanie umiejętności liczenia na konkretach.
 • Zajęcia ruchowe: Kształtowanie umiejętności słuchania i wykonywania poleceń słownych podczas wykonywana ćw. met gimnastyki twórczej J. G. Thulina. Zajęcia plastyczne: Doskonalenie małej motoryki podczas wycinania na podany temat „Bakterie  i wirusy”

 

Temat kompleksowy: POZNAJEMY ZASADY RUCHU DROGOWEGO

Termin realizacji:  20 – 24 XI 2023

 • Zajęcia z mowy i myślenia: Utrwalenie wiedzy nt. różnego rodzaju pojazdów. Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem (uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania). Utrwalanie właściwych nawyków zachowania się w środkach komunikacji publicznej. Doskonalenie umiejętności wskazywania nagłosu i wygłosu w wyrazach. Zajęcia plastyczne: Rozwijanie ekspresji twórczej (kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się nożyczkami)
 • Zajęcia matematyczne: Kształtowanie orientacji przestrzennej (strona prawa , lewa)..  Zajęcia muzyczne: Stymulowanie fizyczne i psychiczne w formie zabaw muzyczno – ruchowych. Odreagowanie napięć psychofizycznych. Wyciszenie. Wspomaganie percepcji słuchowej.
 • Zajęcia z mowy i myślenia: Utrwalanie właściwych nawyków zachowania się w na ulicy. Doskonalenie wiedzy nt. pojazdów uprzywilejowanych i ich uprawnień. Zajęcia plastyczne: Doskonalenie grafomotoryki podczas wykonywania pracy „Wóz strażacki”
 • Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki i zabawy ruchowe z muzyką. Zajęcia ruchowe: Rozwijanie ekspresji ruchowej podczas wykonywania ćw. met. R. Labana

 

Temat kompleksowy: ŻYWIOŁY ZIEMI - OGIEŃ

Termin realizacji: 27 XI – 1 XII 2023

 • Zajęcia z mowy i myślenia: Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z wulkanami. Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania. Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem przyrody. Zajęcia plastyczne: doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonanie pracy plastycznej metoda stemplowania palcami.
 • Zajęcia matematyczne: Utrwalanie umiejętności przeliczania na konkretach, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Doskonalenie umiejętności  rozwiązywania zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. Zajęcia ruchowe: Kształtowanie ekspresji i wyobraźni ruchowej. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się przez ruch.
 • Zajęcia z mowy i myślenia: Zapoznanie z pracą strażaka oraz wzbogacenie wiedzy na temat istniejących zagrożeń wynikających z zabawą ogniem. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Stymulowanie aktywności i myślenia twórczego poprzez posługiwanie się pytaniami otwartymi.  Zajęcia ruchowe: Uczestniczenie w zajęciach met. R. Labana. Doskonalenie płynności ruchów. Wykształcenie orientacji w przestrzeni. Nawiązanie pozytywnych kontaktów z innymi osobami opartych na wzajemnym poznaniu i zrozumieniu potrzeb partnera oraz na wzajemnym zaufaniu.
 • Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki i zabawy ruchowe z muzyką. Zajęcia plastyczne: Wykonanie pracy plastycznej „Strażak”. Doskonalenie wycinania po śladzie oraz obustronnej koordynacji.
 • Zajęcia matematyczne:  Usprawnianie orientacji przestrzennej w zakresie położenia przedmiotów względem siebie. Doskonalenie uważnego słuchania i wykonywania poleceń. Zajęcia muzyczne: Odreagowanie napięć psychofizycznych podczas zabaw met. muzykoterapii.

BIEDRONKI

Tydzień I. Mała i duża ojczyzna

 • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, utrwalanie wiedzy na temat Polski – jej miejsca w Europie i świecie, utrwalanie wiedzy na temat symboli narodowych,
  poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • poszerzanie wiadomości na temat swojego miasta - jego historii, tradycji oraz kultury regionalnej;
 • poznanie kształtu litery , , zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry , ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów, doskonalenie umiejętności wchodzenia w role
 • utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności uważnej obserwacji zachowania kolegów i koleżanek
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowania faktur dotykiem, doskonalenie współpracy, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli

Tydzień II. W świecie wyobraźni

 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • poznanie kształtu litery , , rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie współpracy i umiejętności czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry , ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby , rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, doskonalenie współpracy w grupie
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy,
  ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych

 

Tydzień III. Przygotowania do zimy

 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich nawyków żywieniowych, poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
  doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do odpowiedzialności za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • poznanie kształtu litery d, D, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, poznanie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy różnych zwierząt,
  kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z przyrody i dokarmiania zwierząt
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań
 • utrwalenie wiadomości na temat zwierząt przed zimą, poznanie nietoperza, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
  wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie

 

Tydzień IV. Nasze ciało

 • poznanie części ciała i roli niektórych organów, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poznanie kształtu litery y, Y, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, poznanie podstawowych wiadomości na temat zmysłów i narządów zmysłów, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i pielęgnacji włosów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania,
  doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, rozwijanie mowy i wymowy, wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów,
  kształcenie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(dostosowany do poszczególnych grup wiekowych i możliwości dzieci)

 

NA NASZYCH ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH:

- wraz z Małą Mrówką - przewodniczką kontynuujemy podróż w świat języka

  angielskiego,

- poznajemy oraz poszerzamy słownictwo dotyczące zjawisk pogodowych

  poprzez zabawy z piosenkami: Hot Sun, Umbrella, OneLittle Cloud,

Hot and Cold,

- uczymy się nazywać określone cechy niektórych przedmiotów,

- rozwijamy umiejętność zadawania pytań dotyczących pogody,

- pokazujemy i nazywamy zjawiska pogodowe w zabawie z kostką pogodową,

- przypominamy nazwy kolorów i kształtów podczas zabaw językowych,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka angielskiego.

 

KLUCZOWE SŁOWA, WYRAŻENIA I ZWROTY POZNANE I STOSOWANE PODCZAS

ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH:

? weather, sky, sun, cloud, rain, sunny, cloudy, rainy,

? umbrella, home, tea (in a cup), ice-cream, hot, cold,

? What’s the weather like?

? It’s sunny, cloudy, rainy.

? What colour is the sky? / What colour is the sun?

? What is hot? / What is cold?

 

PAŹDZIERNIK 2023

KRASNOLUDKI

I. DARY JESIENI

- rozpoznawanie warzyw i owoców - podawanie ich nazw

- poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych / kasztanowiec, 

  dąb/ oraz ich owoców

- usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną

- uczymy się cierpliwego wysłuchiwania innych

- rozwijanie kompetencji matematycznych : kontynuowanie prostych rytmów

  ruchowych

 

II. DBAMY O ZDROWIE

- rozumienie znaczenia wyrażenia zdrowe odżywianie się

- rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby: klasyfikacja ubrań

- zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry

- rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka

- przeliczanie w zakresie 1-3: określanie, ile jest elementów

 

III. JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

- zapoznanie z wyglądem i nazwami różnych orzechów /włoski, laskowy/

- poznanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy; rozpoznawanie

  zwierząt i podawanie ich nazw

- rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych

- porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych

 

IV. ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

- doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawy przy muzyce

- nabywanie odwagi w malowaniu ręką; utrwalanie nawyków higienicznych i

  porządkowych

- usprawnianie małej motoryki poprzez naklejanie drobnych elementów

- czerpanie radości ze wspólnej zabawy; nabywanie umiejętności rzucania

   i łapania piłki

- doskonalenie liczenia w różnych sytuacjach dnia codziennego

 

NIEDŹWIADKI

I  DARY JESIENI

- rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw,

- kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej

  cechy,

- wdrażanie do rozróżniania i nazywania popularnych owoców,

- poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów, przypomnienie podziału

  na grzyby jadalne i trujące,

- kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określania,

  w którym zbiorze jest ich mniej, w którym więcej, a w którym tyle samo,

- poszerzenie wiedzy przyrodniczej: rozpoznawanie liści i łączenie ich z

  odpowiednim owocem.

II  DBAMY O ZDROWIE

- promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie dzieciom, jakie

  produkty warto jeść często,

- rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,

- kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej; doskonalenie dużej

  motoryki; uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka,

- zapoznanie się z pracą lekarza i pielęgniarki; przełamywanie lęku przed

  wizytą u lekarza,

- zapoznanie się z pracą stomatologa – eliminowanie strachu przed wizytą w

  gabinecie stomatologicznym.

IIIJESIENIĄ W PARKU I W LESIE

- doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie,

- wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy,

- zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi; rozwijanie

  kreatywności poprzez działania plastyczne,

- kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą

  ruchu; zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu,

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt.

IV ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

- kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,

- wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i

  oddechowych,

- kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w kinie, teatrze,

  muzeum; uwrażliwianie na sztukę; pobudzanie do działań artystycznych,

- rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek,

- kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie zdolności improwizacyjnych,

- wdrażanie nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i

  czynnościach dnia codziennego.

 

KANGURKI

I. DARY JESIENI

Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa popularne owoce i warzywa

- poszerza wiedzę przyrodniczą o nazwy grzybów jadalnych

- usprawnia małą motorykę poprzez zabawy z plasteliną

- rozpoznaje liście i łączy je z odpowiednim owocem

- rozwija kompetencje matematyczne : łączy elementy w pary według podanej cechy

 

II. DBAMY O ZDROWIE

Dziecko:

- poznaje zasady zdrowego żywienia - rozumie znaczenie jedzenia owoców dla zdrowia

człowieka

- poznaje pracę lekarza i pielęgniarki

- doskonali umiejętność samodzielnego ubierania się

- rozwija  sprawność ruchową oraz motorykę całego ciała

- kształtuje umiejętność rozróżniania prawej i lewej strony ciała

 

III. JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

Dziecko:

- doskonali umiejętność dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie

- poznaje zwyczaje zwierząt przygotowujących się do zimy

- zapoznaje się z barwami podstawowymi i pochodnymi - rozwija kreatywność w działaniach

plastycznych

- interpretuje utwory muzyczne za pomocą ruchu

- porównuje wielkość drzew, posługuje się określeniami: wysokie, niskie

 

IV. ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

Dziecko:

- rozwija twórcze myślenie podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek

- nabywa odwagę w malowaniu palcami, utrwala nawyki higieniczne i porządkowe

-czerpie radości ze wspólnej zabawy z kolegami na świeżym powietrzu; doskonali

umiejętności rzucania  i łapania piłki

- usprawnia małą motorykę poprzez naklejanie drobnych elementów

- doskonali liczenie w różnych sytuacjach dnia codziennego

 

TYGRYSKI

1.Dary jesieni

Dziecko:

-wskazuje części naziemne i podziemne warzyw

- odgaduje warzywa i owoce jedynie za pomocą zmysłu dotyku,

- opisuje wygląd zewnętrzny owocu i warzywa

-rozpoznaje literę A wśród innych liter,

- klasyfikuje grzyby na jadalne i niejadalne

2. Dbamy o zdrowie

Dziecko:

- podaje kilka sposobów troszczenia się o własne zdrowie

-wyjaśnia związek między ruchem a zdrowiem,

- tworzy i porównuje różne zbiory,

- rozróżnia i nazywa liczbę 2 wśród innych grafemów

3. Jesienią w parku i lesie

Dziecko:

- wyszukuje na obrazkach zwierzęta żyjące w różnych partiach lasu,

-reaguje na sygnał dźwiękowy i słowny

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta w książkach, podaje ich nazwy, miejsca zamieszkania.

-układa i odtwarza rytm na naturalnym materiale

4. Zabawy na jesienne wieczory

Dziecko:

- wypowiada się na temat wierszy Juliana Tuwima.

-wskazuje głoskę w nagłosie

- wypowiada się na temat wysłuchanej muzyki

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

- zachowuje porządek wokół siebie

ŻUCZKI

Temat kompleksowy: Jesień w lesie

Termin realizacji: 2 – 6 X 2023

 • Zajęcia matematyczne: Utrwalanie znajomości nazw poszczególnych pór roku i ich cech charakterystycznych. Kształtowanie umiejętności układania i kontynuowania rytmów szeregowych, ruchowych oraz dźwiękowych. Zajęcia ruchowe: Doskonalenie sprawności fizycznej podczas zajęć gimnastycznych
 • Zajęcia z mowy i myślenia: Utrwalamy wiedzę nt. właściwych zachowań w lesie. Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem (uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania). Poznajemy nazwy warstw lasu oraz ich elementy. Rozwijamy umiejętność posługiwania się zmysłami podczas zabawy „Pudełko sensoryczne”. Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki, zabawy ruchowe z muzyką oraz rytmiczne.
 • Zajęcia doskonalące mowę i myślenie:  Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z drzewami. Utrwalenie elementów składowych drzewa. Przyswajanie nazw niektórych drzew, wyglądu ich liści i owoców.  Rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez stwarzanie warunków do badań i doświadczeń.  Podejmowanie prób wnioskowania na podstawie przeprowadzanych doświadczeń (szyszka pod wpływem wilgoci). Założenie hodowli kasztanowca (obserwacje wzrostu). Zajęcia plastyczne: Kształtowanie umiejętności posługiwania się przyborami plastycznymi (nożyczki, pędzel). Wykonanie pracy przestrzennej „Drzewo jesienią”.
 • Zajęcia muzyczne:Aktywny udział w zajęciach elem. muzykoterapii. Odreagowanie napięć psychofizycznych podczas zabaw muzyczno -ruchowych. Wyciszanie się podczas zbaw relaksacyjnych. Zajęcia plastyczne: doskonalenie małej motoryki.
 • Zajęcia matematyczne: Doskonalenie umiejętności klasyfikacji przedmiotów wg podanych i dowolnych cech oraz umiejętności przeliczania przedmiotów na konkretach. Zajęcia ruchowe: Rozwijanie ekspresji ruchowej podczas ćwiczeń met. opowieści ruchowej J. Thulina

Temat kompleksowy: Jesień w ogrodzie

Termin realizacji: 9 – 13 X 2023

 • Ogród warzywny - rozumienie pojęcia “troska”, doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi i rośliny (warzywa).
 • Warzywa - wprowadzenie litery a, A - rozpoznawanie, nazywanie i układanie litery a, A; rozwijanie analizy i syntezy wyrazów.
 • Nad ziemią, pod ziemią - rozpoznawanie jadalnych części roślin, które rosną pod ziemią, a które nad ziemią.
 • Zdrowie i witaminy - poznanie niektórych właściwości warzyw, tworzenie zbiorów, przeliczanie.
 • Jesienne smaki i zapachy - rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek, miąższu, doskonalenie sprawności językowej.

Temat kompleksowy:Jesienna pogoda

Termin realizacji:  16 – 20 X 2023

 • Doskonalenie mowy i myślenia: Utrwalanie charakterystycznych zjawisk pogodowych w okresie jesieni. Obserwowanie i wykonywanie doświadczenia powstawania deszczu, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków. Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem - uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania, rozwiązywanie  zagadek słownych. Doskonalenie narządów mowy podczas ćwiczeń ortofonicznych. Zajęcia plastyczne: Rozwijanie ekspresji twórczej - malowanie kredkami  na określony temat.
 • Zajęcia matematyczne: Kształtowanie umiejętności klasyfikacji przedmiotów.  Zajęcia muzyczne:Aktywny udział w zajęciach elem. muzykoterapii. Odreagowanie napięć psychofizycznych podczas zabaw muzyczno -ruchowych. Wyciszanie się podczas zbaw relaksacyjnych.
 • Zajęcia plastyczne: Doskonalenie grafomotoryki podczas wykonywania pracy „Deszcz” met. Stemplowania workiem bąbelkowym, malowania farbami. Zajęcia ruchowe: Wykonywanie ćw. gimnastycznych wg. poleceń nauczyciela
 • Doskonalenie mowy i myślenia: Zapoznanie się ze zjawiskiem wiatru. Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z wiatrem (jego rodzajami, występowaniem). Doskonalenie umiejętności słuchania i  wypowiadania się na określony temat podczas pracy z tekstem. Kształtowanie umiejętności współdziałania w parze podczas zabawy „Wiatr i liście”. Doskonalenie pamięci i myślenia podczas zabawy „Rodzaje wiatru”. Zajęcia ruchowe: Doskonalenie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych
 • Zajęcia matematyczne: Kształtowanie umiejętności mierzenia ilość płynów. Rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez stwarzanie warunków do badań i doświadczeń.  Podejmowanie prób wnioskowania na podstawie przeprowadzanych doświadczeń. Kształtowanie umiejętności ustalania stałości ilości płynów przy przekształceniach zmieniających ich wygląd. Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki i zabawy ruchowe z muzyką.

Temat kompleksowy:Deszczowa pogoda

Termin realizacji:  23 – 27 X 2023

 • Zimno, coraz zimniej - przypomnienie o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Jesienna szaruga - wprowadzenie litery e, E; kreślenie jej kształtu, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego.
 • Ubranie w niepogodę - rozpoznawanie i pisanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego cyfry 3.
 • Skaczemy po kałużach - utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego.
 • Barwy deszczu - utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, doskonalenie umiejętności pracy w parach.

Temat kompleksowy: Książka moim przyjacielem

Termin realizacji: 30 X – 3 XI 2023 (1 X - Wszystkich Świętych)

 • Zajęcia z mowy i myślenia: Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z papierem i książką. Poznawanie procesu powstawania papieru oraz nazwy podstawowych elementów składowych książki. Doskonalenie narządów mowy w ćwiczeniach buzi i języka. Zajęcia plastyczne: Kształtowanie grafomotoryki w zakresie właściwego posługiwania się nożyczkami.
 • Zajęcia z mowy i myślenia: Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem i obrazem (uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania, opowiadanie treści ilustracji). Rozwiązywanie zagadek słuchowych (związanych z ptakami). Doskonalenie umiejętności wskazywania nagłosu i wygłosu w słowach. Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki, zabawy ruchowe z muzyką oraz rytmiczne.
 • Zajęcia matematyczne: Kształtowanie umiejętności kontynuacji rytmów szeregowych i ruchowych. Zajęcia ruchowe: Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała
 • Zajęcia matematyczne: Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach oraz rozwiązywania prostych zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie. Zajęcia muzyczne: Rozwijanie ekspresji ruchowej poprzez swobodny taniec i grę na instrumentach.
 •  

BIEDRONKI

Tydzień I. Jesień w sadzie

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznawanie trybu życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
  doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin;
 • poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, poznawanie litery o, O, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
  doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych;
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, poznanie cyfry 1, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania,
  doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie;
 • poznanie treści nowej piosenki i sposobu wykonania ciasta, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie orientacji w schemacie ciała,
  wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności;
 • poznanie niektórych sposobów robienia przetworów, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku),
  stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie.

Tydzień II. Jesień w ogrodzie

 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, czytanie globalne wyrazów: marchew, cebula, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
  doskonalenie orientacji w przestrzeni, rozumienie znaczenia pojęcia „przyjaźń”, doskonalenie współpracy;
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw, poznanie litery a, A, rozwijanie umiejętności analizy
  i syntezy sylabowej i głoskowej, poszerzanie słownictwa, rozwijanie współpracy, doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej;
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez,
  poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy
 • poznanie niektórych właściwości warzyw, tworzenie zbiorów, przeliczanie, rozwijanie sprawności ruchowej i orientacji w przestrzeni, kształcenie wrażliwości słuchowej,
  doskonalenie umiejętności pracy w parach, rozwijanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej;
 • rozpoznawanie i podawanie nazw części warzyw (skórki, pestek, miąższu), doskonalenie sprawności językowej, manualnej, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami,
  rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa.

Tydzień III. Jesienny krajobraz

 • odróżnianie środowiska parku i lasu, zdobycie wiedzy o tym, dlaczego liście zmieniają kolor, rozwijanie logicznego myślenia,
  doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt;
 • poznanie kształtu litery i, I, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, rozwijanie umiejętności pracy w parach, rozwijanie odpowiedzialności za własną pracę;
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określanie jej aspektu kardynalnego i porządkowego, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
  doskonalenie przeliczania, sprawności manualnej, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie współpracy;
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego,
  kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy;
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności,
  rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych.

Tydzień IV. Deszczowa pogoda

 • przypomnienie wiadomości o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami,
  rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji;
 • poznanie kształtu litery e, E, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania,
  doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy;
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3, poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej,
  utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy;
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego,
  rozwijanie współpracy, utrwalenie zasad gry w gry planszowe;
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonemowego,
  doskonalenie umiejętności pracy w parach, utrwalenie zasad bezpieczeństwa.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(dostosowany do poszczególnych grup wiekowych i możliwości dzieci)

NA NASZYCH ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH:

- wraz z Małą Mrówką – przewodniczką kontynuujemy podróż w świat języka

angielskiego;

- uczymy się zadawać pytania dotyczące koloru i kształtu określonych rzeczy,

- uczymy się określać kolor i kształt poszczególnych przedmiotów ( utwór:

TheShapes ),

- poszerzamy słownictwo dotyczące owoców oraz zabawek poprzez zabawy z

  piosenkami:I Like, JuicyApples, I Love MyToys,

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawach muzycznych, rytmicznych i

  ruchowych,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauka języka obcego poprzez udział w

  zabawach angielskich rówieśników.

 

KLUCZOWE SŁOWA, WYRAŻENIA I ZWROTY POZNANE I STOSOWANE PODCZAS ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH:

?tree, banana, apple, pear, plum, cherry, doll, teddy bear, ball, car, blocks, circle, triangle, square

? I like apples / pears / cherries / bananas

? What can you see? – A doll / a teddy bear / a ball / a car

? What colour is it? – Blue / yellow / red / green…

? What is this?  It is a circle / a triangle / a square.

 

 

 

WRZESIEŃ 2023

KRASNOLUDKI

1. W przedszkolu

- wspomaganie dzieci podczas pierwszych dni w przedszkolu; przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci,

- zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu,

- poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu,

- nabywanie umiejętności wyrażania słowamiwłasnych potrzeb,

- zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie,

- poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu  przedszkolnego,

- wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno – muzycznych.

2. Wakacyjne wspomnienia

- zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem,

- grupowanie przedmiotów według rodzajów,

- wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami,

- kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek na sali,

- budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią,

- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: dziękuję, przepraszam,proszę,

- zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw.

3. Jesteśmy bezpieczni

- rozwijanie orientacji w przestrzeni, próby posługiwania się określeniami: na,pod, obok, za,

- konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków,

- poznanie zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez ulicę,

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie,

- rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło,

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej; rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają.

4. Dbamy o siebie i środowisko

- rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała,

- kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych,

- rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia; utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk,

- rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą; uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych,

- podawanie nazw i wskazywanie części twarzy; dostrzeganie różnic i podobieństw między twarzami,

- uczenie się wykonywania czynności porządkowych; wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca,

- posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.

NIEDŹWIADKI

I  W PRZEDSZKOLU

- kształtowanie umiejętności przedstawiania się,

- poznanie osób pracujących w grupie, zapoznanie z salą,

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych,

- integracja grupy, utrwalanie imion,

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,

- rozwijanie umiejętności werbalnego wyrażania uczuć.

 

II  WAKACYJNE WSPOMNIENIA

- wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji,

- kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej,

- rozwijanie kompetencji  matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów  

  według jednej cechy,

- kształtowanie umiejętności manualnych,

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.

 

III JESTEŚMY BEZPIECZNI

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca

  swojego zamieszkania. Zwrócenie uwagi na to komu i w jakich sytuacjach

 można podawać swój adres,

- wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw,

- poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego; wdrażanie do

  zachowania bezpieczeństwa na drodze,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo;

  wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami,

- uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi,

- zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.

 

IV DBAMY O SIEBIE I ŚRODOWISKO

- kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,

- doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną,

- wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk,

- wdrażanie do dbania o porządek w sali; kształtowanie odpowiedzialności za

  wspólną przestrzeń,

- kształtowanie świadomości ekologicznej.

KANGURKI

1. W moim przedszkolu

Dziecko:

-podejmuje samodzielną aktywność poznawczą;

-opisuje jak wygląda jego znaczek i wskazuje gdzie się znajduje;

-bierze udział w zabawach umuzykalniających, oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;

-zgodnie bawi się z dziećmi w ogrodzie, według ustalonego kodeksu

2. Wspomnienia z wakacji

Dziecko:

-recytuje rymowankę do masażu i wykonuje ustalone do niej ruchy;

-współdziała z dziećmi przy tworzeniu prac plastyczno- technicznych;

-wypowiada się, co oznaczają kolory na mapie, wskazuje charakterystyczne elementy krajobrazów;

-orientuje się w przestrzeni i w schemacie ciała;

-układa puzzle;

3. Jesteśmy bezpieczni

Dziecko:

-orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą stronę;

-wypowiada się na temat znaczenia kolorów sygnalizacji świetlnej, rysuje wskazane elementy

-słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat;

-wymienia numery alarmowe

4. Dbam o siebie

Dziecko:

-wypowiada się, do czego służą poszczególne części ciała;dorysowuje brakujące elementy ciała człowieka i ubranie;

-stosuje formy grzecznościowe w toku dnia i w zabawach tematycznych.

-rozwiązuje konflikty i panuje nad emocjami;

-wypowiada się, dlaczego i jak dbać o porządek

TYGRYSKI

1.W przedszkolu

Dziecko:

- zna swoje imię i imiona kolegów i koleżanek z grupy

- klasyfikuje symbole do kategorii i porządkuje przedmioty zgodnie z kategorią

- dzieli się zabawkami z innymi,bierze udział w zabawach integracyjnych

- ocenia swoje zachowanie w kontekście norm przyjętych w grupie

2. Wakacyjne wspomnienia

Dziecko:

- prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie,prowadzi linię w tunelu,

- wymienia przedmioty niezbędne podczas upalnych dni

- segreguje pamiątki dzieląc na pochodzące z natury i wytwory człowieka

- nazywa kierunki i określa położenie przedmiotów,

- przyporządkowuje środek transportu do miejsca jego poruszania się,podaje wady i zalety wybranego środka transportu,

3. Jesteśmy bezpieczni

Dziecko:

- zna dokładny adres zamieszkania,zna zasady bezpieczeństwa na temat tego, komu można podawać swój adres

- stosuje zasady bezpieczeństwa na drodze w zabawach, wyjaśnia znaczenie prostych znaków drogowych,

- reaguje na sygnał wzrokowy i dźwiękowy.

- nazywa podstawowe figury geometryczne,

4. Dbam o siebie i środowisko

Dziecko:

- zna podstawowe organy człowieka:  (serce, mózg, płuca, żołądek itp.),

- przekazuje informacje za pomocą ruchu, pantomimy,

- reaguje na zmianę szybkości, tempa i wysokości dźwięków,- znajduje przedmioty spełniające dane kryterium (coś miękkie, zimne, ciepłe, puszyste, twarde),

ŻUCZKI

Temat kompleksowy: ZNAMY ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA

Termin realizacji:  4 -8 IX 2023

Zajęcia doskonalące mowę i myślenie:  Utrwalanie „magicznych słów”. Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem i obrazem (uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania, opowiadanie treści ilustracji).Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki, zabawy ruchowe z muzyką oraz rytmiczne.Zajęcia matematyczne: Utrwalanie przeliczania na konkretach. Tworzenie i przestrzegane zasad zabawy podczas gry matematycznej „Ściganka”. Zajęcia plastyczne: Kształtowanie grafomotoryki w zakresie właściwego posługiwania się nożyczkami.Zajęcia z mowy i myślenia: Utrwalanie zasady Savoir- vivre przy stole.   Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z zastawa stołową. Doskonalenie umiejętności układania historyjek obrazkowych oraz ich opowiadania. Zajęcia ruchowe: Doskonalenie sprawności fizycznej podczas zajęć gimnastycznych.Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez słuchanie muzyki klasycznej oraz granie na instrumentach. Zajęcia matematyczne: Doskonalimy orientację przestrzenną. Kształtujemy umiejętność poruszania się wg poleceń słonych.Zajęcia ruchowe: Kształtowanie umiejętności współdziałania w parze podczas wykonywania ćw. gimnastycznych metodą R. LabanaZajęcia plastyczne: Rozwijanie ekspresji twórczej poprzez swobodne malowanie na określony tematZajęcia muzyczne:Aktywny udział w zajęciach elem. muzykoterapii. Odreagowanie napięć psychofizycznych podczas zabaw muzyczno -ruchowych. Wyciszanie się podczas zbaw relaksacyjnych. Zajęcia matematyczne: Kształtowanie umiejętności klasyfikacji przedmiotów wg określonych i dowolnych cech.

 

Temat kompleksowy: W NASZYM PRZEDSZKOLU

Termin realizacji:  11 - 15 IX 2023

Pracownicy przedszkola - poznanie nazw stanowisk osób pracujących w przedszkolu i szanowanie ich pracy;

Ciekawe miejsca w przedszkolu - poszerzanie wiedzy o zabawkach oraz sprzętach używanych w przedszkolu i ogrodzie;

W naszej łazience - poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymywania higieny, przedmiotach używanych w łazience;

Ciekawe zabawki - rozwijanie sprawności grafomotorycznej, fizycznej i koordynacji wzrokowo - słuchowej;

Zabawy w ogrodzie - utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy, prawidłowe korzystanie ze sprzętów terenowych.

 

Temat kompleksowy: CO Z SADU, CO Z OGRODU

Termin realizacji:  18 – 22 IX 20203

Doskonalenie mowy i myślenia: Poszerzenie wiadomości na temat owoców i warzyw oraz roli zdrowego odżywiania.  Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem - uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania, rozwiązywanie  zagadek słownych. Wdrażanie do umiejętności określona nagłosu w wyrazie. Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby. Kształtowanie umiejętności podziału zdania na słowa, układanie modelu. Wspomaganie koncentracji uwagi w zabawie dydaktycznej. Zajęcia ruchowe: Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń z akcesoriami i bez Doskonalenie mowy i myślenia: Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z owocami. Doskonalenie umiejętności słuchania i  wypowiadania się na określony temat podczas pracy z tekstem i ilustracją. Kształtowanie umiejętności współpracy w parze oraz małej grupie podczas wspólnego wykonywania zadań. Zajęcia matematyczne: Utrwalanie wyglądu i nazwy figury geometrycznej – trójkąt. Kształtowanie umiejętności klasyfikacji wg określonych cech.Zajęcia ruchowe: Doskonalenie sprawności fizycznej podczas wykonywania ćwiczeń metodą opowieści ruchowej.Zajęcia plastyczne: Rozwijanie ekspresji twórczej - malowanie farbami  na określony temat Zajęcia matematyczne: Kształtowanie umiejętności prawidłowego klasyfikowania przedmiotów, przeliczania na konkretach używając liczebników głównych. Zajęcia muzyczne: Kształtowanie umiejętności muzycznych: śpiewania, grania na instrumentach, poruszania się w rytm muzyki.Zajęcia muzyczne: Stymulowanie fizyczne i psychiczne w formie zabaw muzyczno – ruchowych. Odreagowanie napięć psychofizycznych. Wyciszenie. Wspomaganie percepcji słuchowej. Zajęcia plastyczne: Doskonalenie grafomotoryki (kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się nożyczkami)

 

Temat kompleksowy: BEZPIECZNINA DRZODZE

Termin realizacji:  25 – 29  IX 2023

Jestem bezpieczny - poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie;

Przejście dla pieszych - utrwalanie sposobu bezpiecznego poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię;

Znaki wokół nas - utrwalanie znaczenia znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu, zakazu, nazywania ich;

Wiem, jak się zachować - poznawanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalanie nazw i kształtu figur geometrycznych;

Nasza droga do przedszkola - kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów.

 

BIEDRONKI

Tydzień I -  Poznajmy się w naszym przedszkolu!

 • poznanie sposobów witania się z różnymi osobami, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie przeliczania, klasyfikacji;
 • utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności orientacji
  w schemacie ciała, rozwijanie sprawności małej motoryki;
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolui w grupie, poznanie zasad bezpieczeństwa;
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu;
 • zapoznanie z osobami pracującymi w przedszkolu, poznanie słów związanych z osobami pracującymi
  w przedszkolu, ćwiczenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie szacunku do pracowników przedszkola;
 • integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych, rozwijanie umiejętności współpracy;
 • utrwalenie przemienności dni tygodnia;
 • uwrażliwienie na muzykę klasyczną, rozwijanie słuchu muzycznego, ilustrowanie treści utworu ruchem,
 • wzbogacanie wiadomości o bezpiecznych sposobach spędzania czasu na placu zabaw, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;


Tydzień II – Pożegnanie lata

 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
 • uwrażliwienie na piękno wytworów człowieka oraz darów natury na przykładzie wakacyjnych pamiątek;
 • kształtowanie więzi emocjonalnej z krajem i rodzinnym regionem;
 • rozwijanie umiejętności współpracy podczas zabaw ruchowo-naśladowczych;
 • pogłębienie wiedzy na temat fotografii i dostrzeżenie wartości archiwizowania w formie zdjęć ważnych chwil w naszym życiu;
 • nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą;
 • dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski;
 • rozwijanie pamięci oraz myślenia skojarzeniowego poprzez stosowanie mnemotechnik;
 • kształtowanie umiejętności czytania obrazów, symboli oraz całościowego rozpoznawania wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach.

   

Tydzień III - Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie uważności, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie współpracy, wdrażanie do kulturalnego zachowania się;
 • poznanie słów oznaczających przeciwieństwa, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej i uważnego słuchania, rozwijanie współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych;
 • układanie planu dnia, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, sprawności językowej i słuchu fonemowego, współpracy, dbałości o innych, samodzielności, integracja grupy;
 • wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie słuchu muzycznego, motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie;
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, poznanie znaczenia słowa „przyjaciel”, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie współpracy, integracja grupy.


Tydzień IV - Bezpieczni na drodze

 • rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej oraz umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie;
 • poznanie sposobów bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności językowych, przeliczania, określania głoski w nagłosie i wygłosie, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii;
 • poznanie niektórych znaków drogowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie;
 • poznanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych znaków drogowych, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, rozumienie żartów słownych, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
GRUPY MŁODSZE (I,II,III)

WRZESIEŃ 2023

Na naszych zajęciach językowych:

 

- wraz z Małą Mrówką – przewodniczkąpodróżujemy w świat języka angielskiego;

- poznajemy i utrwalamy zwroty na powitanie i pożegnanie z piosenkami na rozpoczęcie
i zakończenie zajęć: Hello to You,It’s Time to SayGoodbye;

- uczymy się przedstawiać i odpowiadać na pytanie o imię;
- uczymy się określać, czy coś jest duże, czy małe;
- poznajemy nazwy wybranych uczuć;

- poznajemy i utrwalamy nazwy wybranych czynności poprzez zabawy z piosenką:Sit Down, Stand Up! oraz zabawę muzyczno-ruchową: Stand Up-Sit Down!

- utrwalamy poznane słownictwo wzabawach muzycznych, rytmicznych, ruchowych;

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego poprzez udział w zabawach angielskich rówieśników;

- osłuchujemy się z brzmieniem języka, słuchając i wykonując komendy organizujące grupę, wypowiadane w języku angielskim.
 

 • KLUCZOWE SŁOWA, WYRAŻENIA I ZWROTY POZNANE I STOSOWANE PODCZAS ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH:
   
 • Hello,  Bye-bye! / Goodbye!
 • Yes / No
 • How are you?
 • What is Your name?
 • I am … (imiędziecka)
 • We are…
 • clap, stamp
 • Where is? / Where are?
 • ant, big, little, happy, sad, face, mouth
   
 • WYRAŻENIA ORGANIZUJĄCE GRUPĘ:
   
 • Stand up!
 • Sit down!
 • Spin around!
 • Make a circle!
 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
GRUPY STARSZE (IV,V,VI)

 

WRZESIEŃ 2023


Na naszych zajęciach językowych:
 

- wraz z Małą Mrówką – przewodniczką podróżujemy w świat języka angielskiego;

- poznajemy i utrwalamy zwroty na powitanie oraz pożegnanie z piosenkami na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Hello, howareYou?, It’s Time to SayGoodbye!;

- uczymy się przedstawiać oraz odpowiadać na pytanie o imię, wiek i samopoczucie
oraz nazywać wybrane uczucia;

- uczymy się określać, czy coś jest duże, czy małe;

- poznajemy i utrwalamy nazwy wybranych czynności poprzez zabawy z piosenką:Sit Down, Stand Up! oraz zabawę muzyczno-ruchową: Stand Up-Sit Down!      

- utrwalamy poznane słownictwo wzabawach muzycznych, rytmicznych, ruchowych;

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego poprzez udział w zabawach angielskich rówieśników;

- osłuchujemy się z brzmieniem języka, słuchając i wykonując komendy organizujące grupę, wypowiadane w języku angielskim.
 

 • KLUCZOWE SŁOWA, WYRAŻENIA I ZWROTY POZNANE I STOSOWANE PODCZAS ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH:
   
 • Hello,  Bye-bye! / Goodbye!
 • We are…
 • How are you?- I'mgood. / I'mgreat! / I'mwonderful! /I’mtired. / I’mhungry. / I’m not sogood.
 • What is Your name?/ I am … (imiędziecka) / My name is…
 • How old are you?
 • I am (…).  / I am (…) years old.
 • clap, stamp, walk
 • kindergarten, friends, play, ant, big, little, happy, sad, angry, scared, face, mouth
 • Where is? / Where are?

 

 • WYRAŻENIA ORGANIZUJĄCE GRUPĘ:
   
 • Stand up!
 • Sit down!
 • Spin around!
 • Make a circle!