ZAMIERZENIA MIESIĘCZNE

PAŹDZIERNIK 2022

„KRASNOLUDKI”

1. Dary jesieni

- rozpoznawanie owoców i warzyw oraz podawanie ich nazw;

- kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci,

- wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się,

- poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich zbierania,

- wzbogacanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych ( kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców.

2. Dbamy o zdrowie

- rozwijanie kompetencji językowych; rozumienie znaczenia wyrażenia: zdroweodżywianie się,

- zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry; zachęcanie przedszkolaków do przełamywania lęku przed wizytą w gabinecie lekarskim,

- rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;

- rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby; klasyfikacja ubrań,

- podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym; przeliczanie w zakresie 1-3; określanie ile jest elementów,

- poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia; zachęcanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.

3. Jesienią w parku i w lesie

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,

- liczenie w dowolnym zakresie; porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych,

- poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy; podawanie nazw tych zwierząt,

- tworzenie obrazu do muzyki,

- zbieranie eksponatów do kącika przyrodniczego,

- usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną.

4. Zabawy na jesienne wieczory

- doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce;

- kształtowanie słuchu i poczucia rytmu,

- wdrażanie do umiejętnego korzystania z plasteliny, doskonalenie sprawności manualnej,

- nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki,

- wdrażanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych.

 

„NIEDŹWIADKI"

I. W zdrowym ciele zdrowy duch

Dziecko:

-chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, integruje się z grupą

-rozwiązuje zagadki słuchowe

-rozwija sprawność manualną, klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia

-ćwiczy spostrzegawczość, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę

II. Jesienią w parku

Dziecko:

-bawi się, wykorzystując materiał naturalny, uważnie słucha poleceń, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło), odtwarza układy przedmiotów

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym naśladowczych

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i je stosuje, słucha, reaguje na sygnały

III. Jesienią w lesie

Dziecko:

-rozwija sprawność manualną, uważnie słucha wiersza, wykonuje własne eksperymenty graficzne farbami

-ćwiczy spostrzegawczość, czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy

-inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, sprząta po zakończonej zabawie, współdziała z dziećmi w zabawie

-ćwiczy logiczne myślenie; posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym

IV. Przygotowania do zimy

Dziecko:

-ilustruje ruchem treść utworu, uważnie słucha wiersza

-klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, rozróżnia podstawowe figury geometryczne

-wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie

-posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców

 

„KANGURKI”

I. DARY JESIENI

Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa popularne owoce i warzywa

- poszerza wiedzę przyrodniczą o nazwy grzybów jadalnych

- usprawnia małą motorykę poprzez zabawy z plasteliną

- rozpoznaje liście i łączy je z odpowiednim owocem

- rozwija kompetencje matematyczne : łączy elementy w pary według podanej cechy

 

II. DBAMY O ZDROWIE

Dziecko:

- poznaje zasady zdrowego żywienia - rozumie znaczenie jedzenia owoców dla zdrowia

człowieka

- poznaje pracę lekarza i pielęgniarki

- doskonali umiejętność samodzielnego ubierania się

- rozwija  sprawność ruchową oraz motorykę całego ciała

- kształtuje umiejętność rozróżniania prawej i lewej strony ciała

 

III. JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

Dziecko:

- doskonali umiejętność dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie

- poznaje zwyczaje zwierząt przygotowujących się do zimy

- zapoznaje się z barwami podstawowymi i pochodnymi - rozwija kreatywność w działaniach

plastycznych

- interpretuje utwory muzyczne za pomocą ruchu

- porównuje wielkość drzew, posługuje się określeniami: wysokie, niskie

 

IV. ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

Dziecko:

- rozwija twórcze myślenie podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek

- nabywa odwagę w malowaniu palcami, utrwala nawyki higieniczne i porządkowe

-czerpie radości ze wspólnej zabawy z kolegami na świeżym powietrzu; doskonali

umiejętności rzucania  i łapania piłki

- usprawnia małą motorykę poprzez naklejanie drobnych elementów

- doskonali liczenie w różnych sytuacjach dnia codziennego

 

"TYGRYSKI"

1. TEMAT TYGODNIA: Zaczarowana jesień

- uczestniczenie w zabawach ruchowych; wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych; dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego; współpraca z rówieśnikami; nawiązywanie relacji rówieśniczych; przestrzeganie zasad w grupie;  rozwijanie wrażliwości zmysłowej; rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem; identyfikacja zapisu cyfry „2”; znajomość znaczenia pojęcia ,,para”; przekładanie jednych prawidłowości rytmicznych na inne; zainteresowanie literą ,,m”, ,,M”; znajomość znaczenia słowa ,,mandala”;  układanie jesiennych mandali; klasyfikacja przedmiotów według wskazanego kryterium, tworzenie zbiorów; tworzenie i układanie matematycznych rytmów;  wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców; wyodrębnianie części jadalnych warzyw.

2. TEMAT TYGODNIA:  Jak dobrze być razem!

- rozwijanie wrażliwości zmysłowej ; uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz gimnastycznych ; kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała; kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni ; doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej; budowanie kompetencji w zakresie komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku; rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych; rozwijanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia; wprowadzenie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość; uświadomienie, czym jest szacunek, przyjaźń i dlaczego jest to tak ważne w odniesieniu do siebie i innych

doskonalenie umiejętności samooceny, oceny zachowania i postaw innych z zastosowaniem adekwatnych określeń; wzbudzenie zainteresowania literami „e”, „E”; przeliczanie i wzbudzenie zainteresowania liczbą „3”; uważne słuchanie tekstów literackich i analizowanie ich treści; wyrażanie swojego rozumienia świata w sposób werbalny i niewerbalny; wypowiadanie się na interesujące tematy i/lub budowanie poprawnych wypowiedzi słownych; doskonalenie kompetencji matematycznych: orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, rozpoznawanie figur geometrycznych.

 

3. TEMAT TYGODNIA:  W koronach drzew

- uczestniczy w zabawach ruchowych; wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne; wykonuje czynności porządkowe, samoobsługowe; inicjuje zabawy konstrukcyjne; wykazuje sprawność ciała i koordynację; szanuje emocje swoje i innych; dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego; współpracuje z rówieśnikami; nawiązuje relacje rówieśnicze; obdarza uwagą inne dzieci; przypomina zasady właściwego zachowania się podczas spaceru po parku; rozwija wrażliwość zmysłową; doskonali sprawność grafomotoryczną; dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i zjawiska charakterystyczne dla jesieni; wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat mieszkańców drzew; prowadziobserwacje przyrodnicze za pomocą lupy; rozpoznaje wybrane gatunki drzew (liście i ich owoce); ćwiczy motorykę małą podczas wykonywania prac plastycznych; rozwija wrażliwość zmysłową; wykonuje proste obliczenia na materiale konkretnym, szacuje „na oko”; tworzy jesienne opowiadania; rozwija pamięć i myślenie; interesuje się literą „l”, „L” .

 

 

4. TEMAT TYGODNIA:  Jesienne kołysanki

- wykonywanie różnych form ruchu: równoważnych, rzutnych, z czworakowaniem; doskonalenie małej motoryki; udział w zabawach konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym naturalnych; wykonywanie ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała; używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia; dostrzeganie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawianie wobec nich życzliwości i troski; dostrzeganie wartości współpracy; stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnej zabawy; poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywiania zwierząt leśnych; doskonalenie analizy i syntezy sylabowej; kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów, odtwarzania układów przedmiotów i wychwytywania rytmów; eksperymentowanie rytmem i dźwiękiem; wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych; zainteresowanie literą „I”, „i”; wysłuchiwanie głoski w nagłosie.

„ŻUCZKI”

1. Jesień w sadzie

 • Jesienne zbiory – poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów z życia jeży.
 • Owoce – poznanie litery O, o; poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, cechach tych owoców.
 • Drzewa w sadzie – poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, poznanie cyfry 1, rozwijanie umiejętności klasyfikacji.
 • W spiżarni – poznanie treści nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej.
 • Robimy przetwory – poznanie niektórych sposobów konserwowania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku, smaku).

2. Jesień w ogrodzie.

 • Ogród warzywny – rozumienie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi, rośliny.
 • Warzywa – rozpoznawanie, nazywanie i układanie litery a, A; rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonetycznego.
 • Nad ziemią, pod ziemią – rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod ziemią, a które pod ziemią.
 • Zdrowie i witaminy – poznanie niektórych właściwości warzyw, tworzenie zbiorów, przeliczanie.
 • Jesienne smaki i zapachy – rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestki, miąższ; doskonalenie sprawności językowej.

3. Jesienny krajobraz.

 • Jesień w parku i w lesie – odróżnianie środowiska parku i lasu, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej.
 • Przyroda się zmienia – poznanie kształtu litery i, I, rozpoznawanie jej, doskonalenie słuchu fonetycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej.
 • Skarby jesieni – rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określenie jej aspektu kardynalnego i porządkowego, doskonalenie przeliczania.
 • Jesienna muzyka – rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy.
 • Kolory jesieni – doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, sprawczości, poczucia własnej wartości.

4. Deszczowa pogoda.

 • Zimno, coraz zimniej – przypomnienie o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Jesienna szaruga- wprowadzenie litery e, E, kreślenie jej kształtu, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego.
 • Ubranie na niepogodę – rozpoznawanie i pisanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3.
 • Skaczemy po kałużach – utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego.
 • Barwy deszczu – utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie umiejętności pracy w parach.

„BIEDRONKI”

Tydzień I. Jesień w sadzie

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznawanie trybu życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin;
 • poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, poznawanie litery o, O, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych;
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, poznanie cyfry 1, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie;
 • poznanie treści nowej piosenki i sposobu wykonania ciasta, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie orientacji w schemacie ciała, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności;
 • poznanie niektórych sposobów robienia przetworów, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie.
   

Tydzień II. Jesień w ogrodzie

 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, czytanie globalne wyrazów: marchew, cebula, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie orientacji w przestrzeni, rozumienie znaczenia pojęcia „przyjaźń”, doskonalenie współpracy;
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw, poznanie litery a, A, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, poszerzanie słownictwa, rozwijanie współpracy, doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej;
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy
 • poznanie niektórych właściwości warzyw, tworzenie zbiorów, przeliczanie, rozwijanie sprawności ruchowej i orientacji w przestrzeni, kształcenie wrażliwości słuchowej, doskonalenie umiejętności pracy w parach, rozwijanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej;
 • rozpoznawanie i podawanie nazw części warzyw (skórki, pestek, miąższu), doskonalenie sprawności językowej, manualnej, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa.

Tydzień III. Jesienny krajobraz

 • odróżnianie środowiska parku i lasu, zdobycie wiedzy o tym, dlaczego liście zmieniają kolor, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt;
 • poznanie kształtu litery i, I, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, rozwijanie umiejętności pracy w parach, rozwijanie odpowiedzialności za własną pracę;
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określanie jej aspektu kardynalnego i porządkowego, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, doskonalenie przeliczania, sprawności manualnej, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie współpracy;
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy;
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych.
   

Tydzień IV. Deszczowa pogoda

 • przypomnienie wiadomości o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji;
 • poznanie kształtu litery e, E, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy;
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3, poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy;
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie współpracy, utrwalenie zasad gry w gry planszowe;
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonemowego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, utrwalenie zasad bezpieczeństwa.

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

GRUPY MŁODSZE (KRASNOLUDKI, NIEDŹWIADKI, KANGURKI)

„FOOD”

 

SŁOWNICTWO

STOSOWANE ZWROTY
PIOSENKI

CELE ZAJĘĆ

apple, banana, eat, carrot, tomato

 

Do you like a (banana / tomato / …)?
Yes / I like it /I like abanana / tomato / …) /
No/ I don’t like it/ an (apple / orange / … ).


Apples&Bananas  - piosenka

 • Poznanie nazw owoców
  i warzyw
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się
  o ulubionych rzeczach oraz
  o jedzeniu, które dzieci lubią
  i którego nie lubią
 • Utrwalanie nazw wybranych kolorów

 

pears, plumsfall, tree, pick

JuicyApples- piosenka

 • Poznanie nazw jesiennych owoców
 • Utrwalanie nazw wybranych kolorów

 

 

sandwich, cheese, egg, ham

 

 

Do you want (a sandwich / an egg / … )?;
Do you want (cheese)

on your sandwich? Yes, I do / No, I don’t.

 • Poznanie nazw produktów spożywczych
 • Utrwalanie nazw owoców
  i warzyw
 • Kształtowanie umiejętności mówienia o ulubionym jedzeniu

water, milk, (orange / apple / tomato) juice

 

 

(Water / Orange juice / …) is yummy; (Milk / Tomato juice / … ) is yucky; Does (Marrk) like (milk / water / … )? Yes, he does. / No, he doesn’t.

 • Poznanie i utrwalenie nazw produktów spożywczych
 • Utrwalenie nazw owoców
  i warzyw
 • Kształtowanie umiejętności mówienia o ulubionym jedzeniu

 

GRUPY STARSZE (TYGRYSKI, ŻUCZKI, BIEDRONKI)

„FOOD”

 

SŁOWNICTWO

STOSOWANE ZWROTY
PIOSENKI

CELE ZAJĘĆ

apple, banana,

pears, plums,  fall, tree, fruit

Apples&Bananas  - piosenka
 

JuicyApples– piosenka

 

 • Poznanie nazw wybranych owoców  i nazw czynności;
 • Utrwalanie nazw wybranych kolorów

 

sandwich, cheese, egg, ham, tomato, carrot, vegetable

Do you want (a sandwich / an egg / … )?;
Do you want (cheese / butter / …) on your sandwich? Yes, I do / No, I don’t;
What do you want on your sandwich?

 

 • Poznanie nazw wybranych produktów spożywczych;
 • Utrwalanie nazw owoców
  i warzyw
 • Kształtowanie umiejętności mówienia o ulubionym jedzeniu

cabbage, broccoli, potato, spinach, celery, garlic, onion, leek

 

Do you like a (banana / tomato / …)?

Yes / I like it / I like a banana / tomato / …) /

No/ I don’t like it/an(apple / a carrot / … ).

 

„Vegetable Song” - piosenka

 • Poznanie i utrwalanie nazw wybranych owoców
  i warzyw;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się
  o ulubionych rzeczach oraz o jedzeniu, które dzieci lubią i którego nie lubią;
 • Utrwalanie nazw wybranych kolorów

 

water, milk, (orange / apple / tomato) juice, tea

 

 

(Water / Orange juice / …) is yummy;
(Milk / Tomato juice / … ) is yucky;
Does (…) like (milk / water / … )?
Yes, she/he does. / No, she/he doesn’t.
What do you eat / drink every day?

I eat (bread / cheese / …);
I drink (juice / water / …).

 • Poznanie i utrwalenie nazw produktów spożywczych
 • Utrwalenie nazw owoców
  i warzyw
 • Kształtowanie umiejętności mówienia o ulubionym jedzeniu

 

 

WRZESIEŃ 2022

„KRASNOLUDKI”

1. W przedszkolu

- wspomaganie dzieci podczas pierwszych dni w przedszkolu; przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci,

- zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu,

- poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu,

- nabywanie umiejętności wyrażania słowamiwłasnych potrzeb,

- zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie,

- poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu  przedszkolnego,

- wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno – muzycznych.

2. Wakacyjne wspomnienia

- zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem,

- grupowanie przedmiotów według rodzajów,

- wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami,

- kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek na sali,

- budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią,

- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: dziękuję, przepraszam,proszę,

- zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw.

3. Jesteśmy bezpieczni

- rozwijanie orientacji w przestrzeni, próby posługiwania się określeniami: na,pod, obok, za,

- konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków,

- poznanie zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez ulicę,

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie,

- rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło,

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej; rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają.

4. Dbamy o siebie i środowisko

- rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała,

- kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych,

- rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia; utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk,

- rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą; uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych,

- podawanie nazw i wskazywanie części twarzy; dostrzeganie różnic i podobieństw między twarzami,

- uczenie się wykonywania czynności porządkowych; wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca,

- posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.

„NIEDŹWIADKI"

 1. W PRZEDSZKOLU
 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 1. MOJA MIEJSCOWOŚĆ
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
 1. JA, TY I ŚRODOWISKO
 • Poznanie budowy własnego ciała,
 • Podawanie nazw poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 1. DARY JESIENI
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych: koło.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej – posługiwanie się pojęciami na, obok.

„KANGURKI”

1. W moim przedszkolu

Dziecko:

-podejmuje samodzielną aktywność poznawczą;

-opisuje jak wygląda jego znaczek i wskazuje gdzie się znajduje;

-bierze udział w zabawach umuzykalniających, oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;

-zgodnie bawi się z dziećmi w ogrodzie, według ustalonego kodeksu

2. Wspomnienia z wakacji

Dziecko:

-recytuje rymowankę do masażu i wykonuje ustalone do niej ruchy;

-współdziała z dziećmi przy tworzeniu prac plastyczno- technicznych;

-wypowiada się, co oznaczają kolory na mapie, wskazuje charakterystyczne elementy krajobrazów;

-orientuje się w przestrzeni i w schemacie ciała;

-układa puzzle;

3. Jesteśmy bezpieczni

Dziecko:

-orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą stronę;

-wypowiada się na temat znaczenia kolorów sygnalizacji świetlnej,rysuje wskazane elementy

-słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat;

-wymienia numery alarmowe

4. Dbam o siebie

Dziecko:

-wypowiada się, do czego służą poszczególne części ciała;dorysowuje brakujące elementy ciała człowieka i ubranie;

-stosuje formy grzecznościowe w toku dnia i w zabawach tematycznych.

-rozwiązuje konflikty i panuje nad emocjami;

-wypowiada się, dlaczego i jak dbać o porządek

"TYGRYSKI"

1. TEMAT TYGODNIA: Jestem w przedszkolu

- rozwijanie inwencji twórczej podczas tworzenia prac plastycznych; wdrażanie do estetycznego wykonania pracy; rozwijanie poczucia rytmu podczas zabaw muzycznych; kształcenie koordynacji wzrokowo - ruchowej; kształcenie pojęć matematycznych; czerpanie radości ze wspólnej zabawy; ćwiczenie pamięci podczas nauki wierszy i piosenek; rozwijanie sprawności fizycznej.

2. TEMAT TYGODNIA:  Jestem grzecznym przedszkolakiem

- zabawy matematyczne; wyrabianie orientacji w przestrzeni; kojarzenie określonych form ruchu z ustalonymi sygnałami; zachęcanie dzieci do pomagania innym; usprawnianie aparatu artykulacyjnego; rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie wyobraźni; rozwijanie sprawności fizycznej; rozwijanie samodzielnego i sprawnego ubierania się.

3. TEMAT TYGODNIA:  Droga do przedszkola

- obserwacja przejść z sygnalizatorami świetlnymi i miejsc, w których nie ma sygnałów; obserwacja znaków drogowych; doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych; wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy; doskonalenie percepcji słuchowej; doskonalenie rzutu do celu; zabawy tematyczne, dydaktyczne; rozwijanie sprawności fizycznej; utrwalenie znajomości numerów alarmowych; przybliżanie dzieciom wiedzy na temat pojazdów specjalistycznych.

4. TEMAT TYGODNIA:  Jesień w parku

- zwracanie uwagi na charakterystyczne cechy jesieni; zachęcanie do wypowiadania się na określony temat; dostrzeganie piękna jesieni; ukazywanie piękna jesiennego krajobrazu poprzez prace plastyczne; rozwijanie aktywności muzyczno - ruchowej; utrwalania nazw dni tygodnia; doskonalenie sprawności manualnej; umuzykalnianie dzieci.

„ŻUCZKI”

 

„BIEDRONKI”

Tydzień I/II -  Poznajmy się!

 • poznanie sposobów witania się z różnymi osobami, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie przeliczania, klasyfikacji, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, tworzenia rymów, rozwijanie sprawności małej motoryki, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie umiejętności pomocy innym
 • poznanie sposobu wykonania cieczy nienewtonowskiej, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), rozwijanie samodzielności dzieci, doskonalenie współpracy

Tydzień III - W naszym przedszkolu

 • zapoznanie z osobami pracującymi w przedszkolu, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, ćwiczenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu
 • poznanie zasad bezpieczeństwa, ćwiczenie uważnego słuchania wiersza, ćwiczenie pamięci, integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • utrwalenie przemienności dni tygodnia, poznanie sposobów pozbycia się wirusów i bakterii z dłoni, rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie zauważania związków przyczynowo-skutkowych, rozwijanie samodzielności badawczej
 • formułowanie zasad obowiązujących w grupie, uwrażliwienie na muzykę klasyczną, rozwijanie słuchu muzycznego, ilustrowanie treści utworu ruchem, rozwijanie współpracy, dbałość o komfort osoby z pary
 • wzbogacanie wiadomości o bezpiecznych sposobach spędzania czasu na placu zabaw, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności

Tydzień IV - Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie uważności, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie współpracy, wdrażanie do kulturalnego zachowania się
 • poznanie słów oznaczających przeciwieństwa, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej i uważnego słuchania, rozwijanie współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych
 • układanie planu dnia, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, sprawności językowej i słuchu fonemowego, współpracy, dbałości o innych, samodzielności, integracja grupy
 • wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie słuchu muzycznego, motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, poznanie znaczenia słowa „przyjaciel”, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie współpracy, integracja grupy

Tydzień V - Bezpieczni na drodze

 • rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej oraz umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie
 • poznanie sposobów bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności językowych, przeliczania, określania głoski w nagłosie i wygłosie, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
 • poznanie niektórych znaków drogowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie
 • poznanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci
 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych znaków drogowych, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, rozumienie żartów słownych, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych
 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WRZESIEŃ 2022

GRUPY MŁODSZE (KRASNOLUDKI, NIEDŹWIADKI, KANGURKI)

SŁOWNICTWO

STOSOWANE ZWROTY
PIOSENKI

CELE ZAJĘĆ

Hi! / Hello! / Bye!; I’m Ania / Adaś / …; Nice to meetyou!; Yes! / No!

 

Hello Song;– piosenka,

Hi! Hello!

Hello! I’m…;
 

Goodbye Song– piosenka,

 • Kształtowanie umiejętności witania się i przedstawiania się
 • Integracja grupy
 • Nauka piosenki na powitanie
  i pożegnanie

 

book, pencil, crayon,
bag

 

 


What’s this? It’s a (book / pencil / …); Who’s this? It’s (Ania);
Show me a (book / pencil / … );
Touch a (book / pencil / … ).

 

 

 • Podawanie nazw przedmiotów
  w sali
 • Poznanie konstrukcji: What’s this?, Who’s this?
 • Rozwijanie spostrzegawczości

 

ball, red, blue, green, yellow

 

 


What colour is this?
It’s (red / blue / … );
Is this (ball/ crayon / … ) blue?
Yes, (it is) / No,(it isn’t).

 

 • Poznanie i utrwalanie nazw wybranych kolorów
 • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań o kolory oraz udzielania odpowiedzi twierdzących lub przeczących

 

 

white, orange, pink

 

 

I like (red / green / … );
I don’t like (blue / yellow / … );
I love (green/ pink/ …)
 

Blue Is the Colour– piosenka

 

 • Poznanie i utrwalenie nazw kolorów
 • Kształtowanie umiejętności określania własnych preferencji
 • Nauka piosenki Blue Is the Colour

 

     
     
     
     

GRUPY STARSZE (TYGRYSKI, ŻUCZKI, BIEDRONKI)

SŁOWNICTWO

STOSOWANE ZWROTY
PIOSENKI

CELE ZAJĘĆ

Hi! / Bye!; Good morning / Goodbye / Good afternoon;

Nice to meetyou!; Hello! / Bye-bye!;
What’syourname?;

I’m (Ania / Adaś / …) ;
Thisis Ania; Yes! / No!;
How areyou?;

I’m (fine / great / so-so)!

Hello Song;– piosenka,

Hi! Nice to meet you!;
Good morning / Good afternoon / Good night
How are you?
I’m fine / great / so-so

Hello! I’m…

Goodbye Song– piosenka,
 

 • Doskonalenie umiejętności witania się, przedstawiania się, żegnania, zadawania pytań
  o samopoczucie i udzielania odpowiedzi na takie pytania
 • Integracja grupy

book, pen, crayon, bag, pencil, teacher, students, classroom

 

 

Can you find a (pencil / crayon)?;
What’s this?
It’s a (pencil / crayon / …); Who’s this? It’s (Ania);
Is this a (pencil / crayon / …)?;
Yes, itis. / No, it isn’t; Show me a (bag / book / …);
Touch a (pencil / crayon / … ).

 

 • Podawanie nazw przedmiotów w sali
 • Poznanie konstrukcji: What’s this?, Who’s this?
 • Rozwijanie spostrzegawczości

colour,red, blue, orange, green, yellow, black, white, pink

 

 

It’s red / blue – dialog;
Show me… – zabawa ruchowa;

What colour is this?
It’s (red / black / …);
Is this (ball / crayon / …) blue? Yes, it is / No, it isn’t.

 • Poznanie i utrwalenie nazw kolorów
 • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań o kolory oraz udzielania odpowiedzi twierdzących lub przeczących na zadawane pytania
   

 

green, yellow, gold, brown, grey, silver

 

 


Pink Rock and Roll – piosenka,

 

I like (red / brown / … );
I don’t like (red / black / …);
I love (green /
gold / …);
My favourite colour is (white / black / …).

 

 • Poznanie i utrwalenie nazw kolorów
 • Kształtowanie umiejętności określania własnych preferencji