Menu
Strona głowna  /  Zamierzenia wych.- dydakt
Zamierzenia wych.- dydakt

„KRASNOLUDKI”

MAJ 2022

 1. „Polska to mój dom”
 • Kształtowanie przynależności do rodziny.
 • Uwrażliwianie na potrzebę zapamiętywania nazwy ulicy, na której się mieszka.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia.
 • Zabawy figurami geometrycznymi.
 • Podawanie nazwy swojej miejscowości.
 • Kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.
 • Budzenie przywiązania do swojego kraju.
 • Poznanie flagi i godła – symboli narodowych.
 • Kształtowanie oraz wzmacnianie mięśni stóp i nóg, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała.
 1. „W krainie muzyki”
 • Ilustrowanie ruchem treści piosenki, reagowanie ruchem na zmiany tempa.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi.
 • Reagowanie na umówione sygnały.
 • Rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody.
 • Zachęcanie do odpoczywania na łonie natury.
 • Poznanie zawodu dyrygenta.
 • Rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabaw muzycznych.
 • Doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiązywania zagadek słuchowych.
 • Zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów perkusyjnych.
 1. „Wrażenia i uczucia”
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
 • Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem, strachem.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do empatii.
 • Doskonalenie pamięci przez naukę krótkich rymowanek.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez malowanie, ruch i muzykę.
 • Rozpoznawanie nastrojów muzycznych.
 • Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez taniec.
 1. „Święto mamy i taty”
 • Dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka.
 • Swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie – dostrzeganie przeciwieństw.
 • Rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców.
 • Podawanie nazw członków rodziny.
 • Zauważanie fizycznych podobieństw.
 • Ukazanie codziennych obowiązków domowych.
 • Zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy podczas wspólnych działań.
 • Zachęcania do kreatywności poprzez interpretację utworów muzycznych i literackich.

 

KWIECIEŃ 2022

 1. Tematyka tygodniowa: Praca rolnika
 • Poznanie pracy rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Odwzorowywanie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych
 • Rozwijanie motoryki małej
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami pojazdów rolniczych
 • Poznanie produktów, które powstają z mleka
 • Rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zachowania zdrowia
 • Klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu

 

 1. Tematyka tygodniowa: Wielkanoc
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych
 • Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania czytanego przez N.
 • Poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą
 • Poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka
 • Zwrócenie uwagi na estetyczny wygląd koszyczka wielkanocnego
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych
 • Przybliżenie dzieciom tradycji malowania jajek
 • Budowanie wypowiedzi na temat świątecznych potraw – praca z obrazkiem
 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole

 

 1. Tematyka tygodniowa: Dbamy o naszą planetę
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu
 • Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody
 • Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznej
 • Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi
 • Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie
 • Nabywanie sprawności ruchowej i zwinności

 

 1. Tematyka tygodniowa: Bądź zdrów!
 •  Wyrabianie nawyków prozdrowotnych
 • Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu
 • Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, narzędziami ich pracy
 • Poznanie określeń: lekarstwo, syrop, tabletka
 • Rozwijanie sprawności koordynacyjnej (równowagi, orientacji wzrokowo-ruchowej)
 • Hartowanie organizmu podczas codziennych zabaw na powietrzu

 

 

MARZEC 2022

 1. TEMATYKA TYGODNIA: PROSIMY DO STOŁU
 • Uświadomienie konieczności prawidłowego odżywiania dla zdrowia i dobrego wyglądu
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi podczas spożywania posiłków, kulturalnym zachowaniu się przy stole
 •  Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawidłowych i nieprawidłowych zachowań zgodnie z obowiązującymi normami dobrego wychowania
 • Pobudzanie wyobraźni, zmysłu estetycznego, umiejętności samodzielnego komponowania pracy
 • Zapoznanie ze zjawiskiem pojemności i objętości cieczy, funkcją lejka
 •  Rozwijanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Zapoznanie z określeniami „serwis”, „nakrycia”, „sztućce”
 • Doskonalenie techniki posługiwania się sztućcami (łyżka i widelec)
 • Samodzielne spożywanie posiłku
 • Utrwalenie znajomości rozróżniania podstawowych barw (czerwona, niebieska, żółta)

 

 1. TEMATYKA TYGODNIA: W MARCU JAK W GARNCU
 • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia.
 • Posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
 • Poznanie i rozumienie przysłowia W marcu jak w garncu.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia.
 • Uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie, odpowiedzialności za nie.
 • Dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia.
 • Poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą.
 • Utrwalenie pojęć: unosić się i opadać.
 • Rozumienie wyrażenia kalendarz pogody.
 • Rozumienie znaczenia symboli graficznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
 • Posługiwanie się określeniami ciepłe, zimne.
 • Nabywanie umiejętności formułowania poleceń – zabawa „Ciepło – zimno”.
 • Kształtowanie dużej motoryki i zwiększanie pojemności życiowej płuc.

 

 1. TEMATYKA TYGODNIA: PORZĄDKI W OGRODZIE
 • Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu.
 • Rozwijanie ekspresji plastycznej – malowanie dużych powierzchni.
 • Poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów; podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu.
 • Przeliczanie w granicach możliwości dzieci.
 • Wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych w ogródku przedszkolnym, grabienie, przekopywanie grządek, sianie.
 • Wyjaśnienie pojęcia: sianie.
 • Praca z obrazkiem przedstawiającym wiosenne czynności w ogrodzie.
 • Poznanie różnych roślin cebulkowych.
 • Zakładanie zielonego ogródka na parapecie – poznanie etapów sadzenia cebuli.
 • Dostrzeganie różnicy między sianiem a sadzeniem.
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy oraz polepszenie funkcji układu krążenia i oddychania.

 

 1. TEMATYKA TYGODNIA: WITAJ WIOSNO!
 • Dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych przejawów wiosny.
 • Zabawy sensoryczne; poszerzanie słownika o określenia: miękkie, miłe, puszyste.
 • Rozumienie wieloznaczności słów: kotki i pączki.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki.
 • Rozpoznawanie ptaków po ich głosie.
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw emocji.
 • Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.
 • Wykonanie postaci Wiosny z jej atrybutami, rozwijanie ekspresji plastycznej.
 • Malowanie dużych powierzchni.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.
 • Wdrażanie do zdrowego stylu życia – ruch, właściwe odżywianie.
 • Wyjaśnienie znaczenia spożywania szczypiorku dla zachowania dobrego zdrowia.
 • Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na powietrzu.
 • Zachęcanie dzieci do uczestniczenia w zabawach ruchowo-naśladowczych.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek.

 

 1. TEMATYKA TYGODNIA: ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka.
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach, ośmielanie dzieci do wypowiadania się przed grupą.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych i ich domów.
 • Zapoznanie z nazwami: buda, stajnia, kurnik.
 • Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych: koń – źrebak, krowa – cielak, świnia – prosiak, kura – kurczak.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i młodych.
 • Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
 • Doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku, utrzymywania równowagi.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt.
 • Łączenie w pary zwierząt i ich przysmaków.
 • Porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary.

 

 

LUTY 2022

1. Tematyka tygodnia: „Bale, bale w karnawale”

 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1–4; poszerzanie zakresu liczenia.
 • Poznanie pracy fryzjera – czynności, jakie wykonuje i akcesoriów, które są mu potrzebne.
 • Podawanie nazw strojów balowych.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni– wykonanie maski karnawałowej.
 • Kształtowanie prawidłowej reakcji na sygnał.
 • Zwrócenie uwagi na estetyczny sposób poruszania się.
 • Posługiwanie się pojęciami: serpentyna, girlanda, konfetti.
 • Rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; wdrażanie dzieci do przestrzegania reguł podczas zabaw.

2. Tematyka tygodnia: „Baśnie, bajki, legendy”

 • Rozwijanie zainteresowania książką.
 • Wypowiadanie się na temat książki przyniesionej do przedszkola – budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania bajki czytanej przez N.
 • Rozpoznawanie i podawanie imion / nazw bohaterów znanych bajek.
 • Odróżnianie dobra od zła
 • Rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról.
 • Zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki.
 • Dobieranie charakterystycznych elementów do bajkowych postaci.
 • Wcielanie się w role poznanych bohaterów – zabawy dramowe.
 • Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.

3. Tematyka tygodnia: „W dawnych czasach”

 • Rozwijanie ciekawości poznawczej; oglądanie książek z dinozaurami.
 • Rozwijanie ekspresji plastycznej; malowanie dużych powierzchni.
 • Zabawa badawcza – poznanie fizycznych właściwości węgla; rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.
 • Rysowanie węglem.
 • Poznawanie i określanie właściwości soli.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zabaw badawczych – zmiany nieodwracalne.
 • Rozpoznawanie uczuć prezentowanych za pomocą symboli graficznych.
 • Podawanie nazw czynności i nastrojów przedstawionych na obrazkach.
 • Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt przedstawionych na schematycznych obrazkach.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw z plasteliną.

4. Tematyka tygodnia: „Wynalazki”

 • Zapoznanie z wyglądem pierwszych rowerów.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami.
 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami komunikowania się – wzywanie pomocy w górach.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają.
 • Skonstruowanie telefonu ze sznurka i plastikowych kubków.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji.
 • Zapoznanie z historią żarówki.
 • Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację i wyszukiwanie brakujących elementów.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne.

 

STYCZEŃ 2022

1. Tematyka tygodnia: "Witamy Nowy Rok"

 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej).
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe.
 • Rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.
 • Budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.

2. Tematyka tygodnia: "Co można robic zimą"

 • Eksperymentowanie ze śniegiem – poznawanie właściwości śniegu.
 • Posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki.
 • Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru.
 • Określanie cech zimowej pogody.
 • Eksperymentowanie ze śniegiem – malowanie na śniegu.
 • Obserwowanie płatków śniegowych w ogrodzie.
 • Rozumienie zwrotów: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło.
 • Wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach.
 • Identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych.
 • Eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu.
 • Posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty.
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie.
 • Kształtowanie spostrzegawczości podczas zabaw na śniegu.
 • Porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.

3. Tematyka tygodnia: "Święto babci i dziadka"

 • Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych.
 • Usprawnianie małej motoryki – zabawy paluszkowe.
 • Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.
 • Wdrażanie dzieci do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem.
 • Wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta dziadków.
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.
 • Nabieranie wiary we własne umiejętności.
 • Pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy.

4. Tematyka tygodnia: "Zimowe mistrzostwa sportowe"

 • Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
 • Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem.
 • Doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych.
 • Czerpanie radości ze wspólnego lepienia bałwana.
 • Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
 • Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
 • Posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.

 

GRUDZIEŃ 2021

 1. Tematyka tygodnia: „Grudniowe życzenia”
 • Zapoznanie ze zwyczajami  mikołajkowymi i postacią Św. Mikołaja.
 • Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień.
 • Budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia
 • Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej – porównywanie kształtów różnych elementów i łączenie ich w pary.
 • Używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy.
 • Porządkowanie obiektów – układanie sekwencji rosnących lub malejących.
 • Zachęcanie dzieci do brania udziału w akcjach charytatywnych, uświadamianie potrzeby społecznego współdziałania na rzecz innych.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 1. Tematyka tygodnia: „Święta za pasem”
 • Nauka wykonywania czynności porządkowych – pomoc w pracach domowych.
 • Wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.
 • Dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów.
 • Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia
 • Rozwijanie zmysłów: dotyku i węchu.
 • Rozwijanie ekspresji ruchowej.
 1. Tematyka tygodnia: „Świąteczne tradycje”
 • Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie podczas wspólnego ubierania choinki.
 • Rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko.
 • Poznawanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń, kolędowanie.
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji.
 • Doskonalenie liczenia i porównywanie zbiorów.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – potrawy wigilijne, dodatkowe nakrycie.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.
 1. Tematyka tygodnia: „Kim będę, kiedy dorosnę”
 • Zapoznanie z pracą kucharza – poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu.
 • Uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję wzrokową i słuchową.
 • Poznanie pracy krawca – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych przyborów.
 • Nabywanie umiejętności posługiwania się pojęciami dłuższy, krótszy, zachęcanie do porównywania przez odmierzanie.
 • Zapoznanie z pracą malarza wnętrz (pokojowego) i artysty.
 • Malowanie na dużej powierzchni – zabawy farbą i różnymi narzędziami malarskimi.
 • Zabawy konstrukcyjne – tworzenie budowli z różnego rodzaju klocków i materiałów codziennego użytku.
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie.

 

LISTOPAD 2021

 1. Listopadowe wspomnienia
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez mamę i tatę;
 • Pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych;
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • Budowanie poczucia sprawstwa;
 • Posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy;
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion;
 • Współdziałanie z rówieśnikami w zabawie;
 • Obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela podczas zabawy;

 

 1. Jesienna pogoda
 • Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
 • Próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach
 • Rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych;
 • Dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; rozwijanie wyobraźni
 • Dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów;
 • Grupowanie elementów według wielkości
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy
 • Wzmacnianie mięśni kręgosłupa;
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu;
 • Utrwalanie nazw ubrań
 • Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy;
 • Liczenie w dostępnym zakresie;

 

 1. Zwierzęta domowe
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • Próby opisywania wyglądu zwierzęcia;
 • Rozwój mowy; zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych
 • Kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami;
 • Rozumienie słowa opiekun;
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji; radzenie sobie ze smutkiem i stresem; rozwijanie empatii
 • Interpretowanie muzyki poprzez ruch; doskonalenie umiejętności śpiewu;
 • Rozwijanie umiejętności rysowania;
 • Wzmacnianie mięśni grzbietu;
 • Zapoznanie z pracą weterynarza;
 • Doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych;
 • Rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych;
 • Utrwalanie nazw zwierząt;

 

 1. Zimno, coraz zimniej
 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt)
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów;
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę);
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Powiązanie opisu słownego z treścią obrazka;
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy na wyrazach dźwiękonaśladowczych
 • Poznawanie różnych materiałów; posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki;
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt futerkowych
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej;
 • Poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt;
 

PAŹDZIERNIK 2021

 1. TEMAT TYGODNIA: DARY JESIENI
 • Rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci.
 • Rozpoznawanie owoców i podawanie ich nazw; posługiwanie się określeniami: twardy, miękki.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców.
 • Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego; rozwijanie kreatywności; zachęcanie do podejmowania nowych wyzwań.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych.
 • Usprawnianie małej motoryki poprzez naklejanie drobnych elementów.
 • Wdrażanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych.

 

 1. TEMAT TYGODNIA: DBAMY O ZDROWIE
 • Rozumienie znaczenia wyrażenia zdrowe odżywianie się.
 • Zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry; kształtowanie właściwego zachowania podczas wizyty u lekarza; zachęcanie dzieci do przełamywania lęku przed wizytą w gabinecie lekarskim.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby; klasyfikacja ubrań.
 • Podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym; przeliczanie w zakresie 1–3; określanie, ile jest elementów.
 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka.
 • Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia; zachęcanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

 1. TEMAT TYGODNIA: JESIENIĄ W PARKU I W LESIE
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Liczenie w dostępnym zakresie; porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami różnych orzechów (włoski, laskowy).
 • Poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy; rozpoznawanie zwierząt i podawanie ich nazw.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią (przebarwianie się liści i ich opadanie).
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku; zebranie eksponatów do kącika przyrodniczego.

 

 1. TEMAT TYGODNIA: ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY
 • Nabywanie odwagi w malowaniu ręką; utrwalanie nawyków higienicznych i porządkowych.
 • Doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce; kształcenie słuchu i poczucia rytmu.
 • Wdrażanie do umiejętnego korzystania z plasteliny, doskonalenie sprawności manualnej.
 • Wykonanie kukiełek do teatrzyku zgodnie z poleceniem n.; próby odgrywania różnych scen z życia za pomocą kukiełek (inicjowanie zabaw teatralnych).
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań– zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy przy muzyce – ruchowo-rytmiczne – rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

 

WRZESIEŃ 2021

 1. Temat tygodnia:  „W przedszkolu”

- Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z nauczycielką, innymi dorosłymi w grupie. I pozostałymi dziećmi.

- Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci.

- Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.

- Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu.

- Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.

- Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie.

- Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem.

- Grupowanie przedmiotów według rodzajów.

- Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali.

- Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.

 

 1. Temat tygodnia: „Wakacyjne wspomnienia”

- Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę.

- Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw.

- Rozumienie pojęć mały, duży.

- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie.

- Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

- Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

- Próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za.

- Konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.

 

 1. Temat tygodnia: „Jesteśmy bezpieczni”

- Zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo.

- Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie.

- Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię.

- Układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych.

- Rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło.

- Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.

- Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń.

- Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej- rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają.

 

 1. Temat tygodnia: „Dbamy o siebie i o środowisko”

- Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała.

- Kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych.

- Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.

- Rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą, uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych.

- Ćwiczenia mięśni narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne.

- Podawanie nazw i wskazywanie części twarzy, dostrzeganie różnic i podobieństw między twarzami.

- Uczenie się wykonywania czynności porządkowych.

- Wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca.

- Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań– zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy przy muzyce- ruchowo-rytmiczne- rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez nauczycielkę., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

 

„NIEDŹWIADKI”

MAJ 2022

1.Jak powstaje książka?

Dziecko:

- podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, np. oglądanie książek, wyraża radość z obcowania z książką

-ćwiczy sprawność narządów mowy, z uwagą słucha tekstów literackich

-potrafi samodzielnie sprawnie się ubrać i rozebrać, współdziała z dziećmi

-porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę, klasyfikuje przedmioty według wielkości i kształtu, posługuje się pojęciami: małe, duże, grube, cienkie, nisko, wysoko, ustala położenie przedmiotów w przestrzeni

2. Na łące

Dziecko:

-usprawnia małą motorykę, wyraża radość z możliwości wykonywania prac plastycznych

-ćwiczy logiczne myślenie podczas zabawa z kodowaniem

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i je stosuje, prowadzi obserwacje przyrodnicze, nazywa niektóre owady;

-klasyfikuje przedmioty według koloru, liczy w zakresie trzech, posługuje się liczebnikami głównymi

3. Mama i tata

Dziecko:

-usprawnia małą motorykę, wzbogaca słownictwo, rozróżnia wyrazy zaczynające się taką samą sylabą

-słucha piosenki i ją śpiewa, eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną

-uczy się wiersza na pamięć

inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, sprząta po zakończonej zabawie, współdziała z dziećmi w zabawie

4.Moje zwierzątko

-dostrzega podobieństwa i różnice na obrazkach; formułuje wypowiedzi dotyczące sytuacji na obrazku

-eksperymentuje głosem i dźwiękami, dzieli wyrazy na sylaby

-z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski, odpowiada na pytania

-nazywa zwierzęta domowe i ich domy, pamięta o domowych zwierzętach, stara się im pomagać

 

 

KWIECIEŃ 2022

 1. Na wsi

Dziecko:

-czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę, klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia

-posługuje się nazwami zwierząt w języku angielskim

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, słucha, reaguje na sygnały

-recytuje wierszyk, wykonuje własne eksperymenty językowe

2. Święta Wielkanocne

Dziecko:

-nakrywa stół, liczy w zakresie 2, dopełnia do 2, posługuje się liczebnikami głównymi

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

-ćwiczy logiczne myślenie podczas zabawa z kodowaniem; potrafi samodzielnie sprawnie się ubrać i rozebrać, współdziała z dziećmi

-wykonuje prace plastyczno-techniczną o tematyce wielkanocnej według instrukcji

3. Chronimy środowisko

Dziecko:

-z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski, aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

-eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną

-kształtuje świadomość ekologiczną

-wykonuje proste prace porządkowe, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę

4. Kto Ty jesteś ?

Dziecko:

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych; samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i je stosuje

-określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów

-doskonali oddech, ćwiczy sprawność narządów mowy

 

 

MARZEC 2022

1. Oznaki wiosny

Dziecko:

-ćwiczy sprawność narządów mowy; ilustruje ruchem treść utworu, reaguje na sygnały

-ćwiczy logiczne myślenie podczas zabaw z kodowaniem

-potrafi samodzielnie sprawnie się ubrać i rozebrać, współdziała z dziećmi

-prowadzi obserwacje przyrodnicze, wymienia oznaki nadchodzącej wiosny

2. Wszystko rośnie

Dziecko:

-porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę

-uważnie słucha rymowanki, wykonuje własne eksperymenty graficzne farbami

-chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, słucha, reaguje na sygnały

-bawi się, wykorzystując materiał naturalny

3.Pracowita wiosna

Dziecko:

-ilustruje ruchem treść utworu, z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski

-rozumie konieczność dbania o higienę i porządek,

-układa przedmioty w szeregi, odtwarza układy przedmiotów

-inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje

4. Praca rolnika

Dziecko:

-rozwiązuje zagadki, dostrzega podobieństwa i różnice na obrazkach

-poznaje pracę rolnika

-porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę, klasyfikuje przedmioty według wielkości

-uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, słucha, reaguje na sygnały

-nazywa na obrazkach maszyny rolnicze

 

 

LUTY 2022

1. Nasze ulubione baśnie

Dziecko:

-rozróżnia dobre i złe zachowania, rozwija słownictwo;

-z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski, odpowiada na pytania

-bierze udział w zabawie naśladowczej; ćwiczy zmysł dotyku

-doskonali oddech, ćwiczy sprawność narządów mowy

2. Karnawał

Dziecko:

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych; samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne

-integruje się z grupą podczas zabaw, używa imion kolegów i koleżanek, sprząta po skończonej zabawie

-klasyfikuje przedmioty według jednej cechy, łączy w pary

-inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki

3. Dawno temu

Dziecko:

-układa przedmioty w rytmy

-uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, śpiewa piosenki

-porównuje wielkość, próbuje rozpoznawać dinozaury

-usprawnia małą motorykę, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę

4. Kiedy patrzę w niebo

Dziecko:

-dobiera elementy w pary; ćwiczy logiczne myślenie podczas zabaw z kodowaniem

-aktywnie słucha muzyki, porusza się przy muzyce i do muzyki

-prowadzi obserwacje przyrodnicze

-wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie

 

 

STYCZEŃ 2022

1. Skok w Nowy Rok

Dziecko:

-z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski

-posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i je stosuje

-eksperymentuje dźwiękami, rozwijając swoją wyobraźnięmuzyczną, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem różnych źródeł dźwięku

2. Wszędzie biało

Dziecko:

-klasyfikuje przedmioty według koloru; próbuje nazywać kolory podstawowe,

-doskonali oddech, ćwiczy sprawność narządów mowy

-objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych

-bawi się, wykorzystując materiał naturalny, wykonuje prace plastyczne

3.Babcia i Dziadek

Dziecko:

-usprawnia małą motorykę, porównuje przedmioty z uwagi na wybraną cechę

-inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki

-sprząta po zakończonej zabawie

-próbuje stosować pojęcia: para, prawa, lewa, klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia

4. Zimowe zabawy

Dziecko:

-integruje się z grupą podczas zabaw, używa imion kolegów i koleżanek

-wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie

-ćwiczy logiczne myślenie, kształtuje percepcję wzrokową

-bierze udział w zabawie ruchowo-słuchowej

-samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne

 

 

LISTOPAD 2021

1.Na starej fotografii

Dziecko:         

-eksperymentuje z materiałem naturalnym, umie wyciągać wnioski

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, słucha, reaguje na sygnały

-składa obrazek z części

-klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia

2.Jesienna muzyka

Dziecko:

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych z elementami języka angielskiego

-uważnie słucha wiersza, usprawnia małą motorykę, wyraża radość z możliwości wykonywania prac plastycznych

-z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski, odpowiada na pytania, ćwiczy koordynację wzrokową i rozwija kreatywność

-doskonali oddech, ćwiczy sprawność narządów mowy

3.Mali artyści

Dziecko:

-eksperymentuje materiałem naturalnym

-integruje się z grupą podczas zabaw, używa imion kolegów i koleżanek, sprząta po skończonej zabawie

-czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy

-ilustruje ruchem treść utworu, uważnie słucha wiersza

4. Ciepło i miło

Dziecko:

-inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, sprząta po zakończonej zabawie, współdziała z dziećmi w zabawie

-podejmuje próby przeliczania elementów w zbiorze

-chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, słucha, reaguje na sygnały
-wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie

 

 

PAŹDZIERNIK 2021

I. W zdrowym ciele zdrowy duch

Dziecko:

-chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, integruje się z grupą

-rozwiązuje zagadki słuchowe

-rozwija sprawność manualną, klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia

-ćwiczy spostrzegawczość, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę

II. Jesienią w parku

Dziecko:

-bawi się, wykorzystując materiał naturalny, uważnie słucha poleceń, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło), odtwarza układy przedmiotów

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym naśladowczych

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i je stosuje, słucha, reaguje na sygnały

III. Jesienią w lesie

Dziecko:

-rozwija sprawność manualną, uważnie słucha wiersza, wykonuje własne eksperymenty graficzne farbami

-ćwiczy spostrzegawczość, czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy

-inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, sprząta po zakończonej zabawie, współdziała z dziećmi w zabawie

-ćwiczy logiczne myślenie; posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym

IV. Przygotowania do zimy

Dziecko:

-ilustruje ruchem treść utworu, uważnie słucha wiersza

-klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, rozróżnia podstawowe figury geometryczne

-wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie

-posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców

 

 

WRZESIEŃ 2021

1. W moim przedszkolu

Dziecko:

-zna swój znaczek; podejmuje próbę samodzielnego ubierania się

-poznaje imiona dzieci, integruje się z grupą rówieśniczą, wytwarza miłą i życzliwą atmosferę

-bierze udział w zabawach naśladowczych, samodzielnie wykonuje czynności higieniczne

-szanuje zabawki, sprząta po skończonej zabawie

2. Moja miejscowość

Dziecko:

-podaje nazwy domów zwierząt i ludzi, segreguje obrazki wg cechy

-słucha piosenki, uczestniczy w zabawach ruchowych, porusza się do rytmu, szanuje zabawki

-układa obrazki wg wielkości, rozumie pojęcie koło, bierze udział w zabawach -naśladowczych

-rozwiązuje zagadki słowne, dźwiękowe i obrazkowe, wie, czym zajmuje się policjant; usprawnia narządy mowy

3. Ja, ty i środowisko

Dziecko:

-nazywa części ciała, wie, gdzie się znajdują, dopasowuje ubrania do części ciała

-rozwija sprawność fizyczną, reaguje na sygnał, podejmuje próby samodzielnego zaspokajania potrzeb fizjologicznych i wykonywania czynności higienicznych

-prowadzi obserwację przyrody, wie, do czego służy lupa

-poznaje właściwości substancji rozpuszczalnych w wodzie, eksperymentuje

4.Dary jesieni

Dziecko:

-obserwuje jabłka i określa ich właściwości, rozwija sprawność grafomotoryczną

-klasyfikuje obrazki wg jednej cechy

-rozpoznaje koło pośród figur geometrycznych, posługuje się pojęciami: koło, duże, małe

-rzuca do celu, rozwija sprawność fizyczną

 

„KANGURKI”

MAJ 2022

 1. Kto ty jesteś?

- kształtowanie postawy patriotycznej, poznanie małej ojczyzny, tzn. miejsca swojego zamieszkania; rozwijanie umiejętności językowych, doskonalenie percepcji słuchowej; doskonalenie sprawności manualnej; rozwijanie myślenia matematycznego i umiejętności liczenia; kształtowanie poczucia rytmu; rozwijanie koordynacji słuchowo- wzrokowo- ruchowej; podawanie swojego adresu zamieszkania; poznawanie tradycji ludowych, strojów ludowych z różnych stron Polski; kształtowanie prawidłowej postawy ciała podczas śpiewania hymnu państwowego; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności; doskonalenie pamięci słuchowej podczas prób recytacji wiersza; poszerzanie doznań sensorycznych dzieci.

 

 1. Na łące

- poszerzanie doznań sensorycznych w trakcie obserwacji przyrody- kwiaty i rośliny łąkowe; rozwijanie umiejętności językowych, podawanie nazw zwierząt zamieszkujących łąkę; doskonalenie percepcji słuchowej; kształtowanie umiejętności orientacji w przestrzeni, operowanie pojęciami wyższy- niższy; kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw z piosenką; doskonalenie sprawności manualnej; kształtowanie umiejętności liczenia; rozwijanie matematycznego myślenia, szybkiego przeliczania oraz szacowania, dokładnie do wskazanej liczby elementów;budzenie ciekawości poznawczej w odniesieniu do owadów i zwierząt zamieszkujących łąkę, rozwijanie kreatywności ; rozwijanie percepcji wzrokowej- układanie obrazka składającego się z 6 elementów; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności.

 

 1. Mama i tata

- rozwijanie umiejętności językowych i koncentracji uwagi;doskonalenie sprawności manualnej; rozumienie wartości, jaką jest ,miłość najbliższych; kształtowanie poczucia rytmu; poszerzanie doznań sensorycznych; kształtowanie umiejętności pracy zgodnie z instrukcją podczas grupowych zajęć kulinarnych; kształtowanie myślenia matematycznego; operowanie pojęciami wyższy- niższy; rozwijanie umiejętności planowania; doskonalenie kreatywności; rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej; rozwijanie logicznego myślenia- kontynuowanie rozpoczętych rytmów;kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności; kształtowanie pewności siebie podczas występów przed publicznością oraz kamerą.

 

 1. Moje zwierzątko

- rozwijanie umiejętności językowych; doskonalenie percepcji słuchowej; doskonalenie sprawności manualnej; poszerzanie doznań sensorycznych; rozwijanie logicznego myślenia; uświadomienie wartości, jaką jest miłość do zwierząt; wskazywanie ról, jakie może pełnić pies w życiu człowieka; rozwijanie logicznego myślenia- nazywanie podstawowych figur geometrycznych; kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence; poszerzanie doznań sensorycznych; poznanie zasad i uświadomienie konieczności systematycznej opieki nad zwierzętami domowymi; rozwijanie kreatywności podczas pracy grupowej; porównywanie ciężkości za pomocą umownej miary ( ważenie w ręku) oraz wagi szalkowej; rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego w trakcie opowiadania historyjki obrazkowej; poszerzanie wiedzy przyrodniczej; rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się podczas spotkania z nieznajomym zwierzęciem; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności.

 

 

KWIECIEŃ 2022

 1. Praca rolnika

- rozwijanie myślenia matematycznego, umiejętności przeliczania; rozwijanie umiejętności językowych; kształtowanie poczucia rytmu; rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi; rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence; ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia; kształtowanie umiejętności pamięci wzrokowej; doskonalenie sprawności manualnej; rozwijanie umiejętności tworzenia opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej; poszerzanie doznań sensorycznych; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności.

 

 1. Święta Wielkanocne

- rozwijanie umiejętności językowych; doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej; rozwijanie logicznego myślenia podczas zabaw z kodowaniem; kształtowanie świadomości obchodzenia różnych świąt i związanych z nimi zwyczajów; kształtowanie umiejętności tworzenia krótkiego opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej; kształtowanie poczucia rytmu; doskonalenie sprawności manualnej; rozwijanie myślenia matematycznego; poszerzanie doznań sensorycznych; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności; poszerzanie wiedzy na temat Wielkanocy; budzenie ciekawości poznawczej.

 

 1. Chronimy środowisko

- rozwijanie umiejętności językowych i koncentracji uwagi; doskonalenie sprawności manualnej; rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi; wdrażanie postaw proekologicznych; doskonalenie percepcji słuchowej; budzenie ciekawości poznawczej; kształtowanie właściwych postaw i zachowańekologicznych; kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw muzyczno- ruchowych; rozwijanie umiejętności wnioskowania na temat wykonywanych eksperymentów; budzenie ciekawości poznawczej; kształtowanie umiejętności wokalnych; wdrażanie do indywidualnego śpiewu; rozwijanie sprawności narządów mowy;kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności; rozwijanie spostrzegawczości i kreatywności.

 

 1. Jak powstaje książka

- rozwijanie umiejętności językowych; doskonalenie percepcji słuchowej; doskonalenie sprawności manualnej; poszerzanie doznań sensorycznych; rozwijanie logicznego myślenia; wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu; posługiwanie się pojęciami bibliotek, księgarnia; uświadamianie wartości, jaką jest obcowanie z książkami; wypowiadanie się na temat ilustracji, podawanie wyrazów, które się rymują, nazywanie zawodów osób związanych z powstawaniem książki; rozwijanie umiejętności liczenia; poszerzanie doznań sensorycznych; rozwijanie wyobraźni plastycznej; budzenie zainteresowania czytelnictwem; rozwijanie postawy szacunku dla książek; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności; omówienie kształtu kwadratu i prostokąta, nazywanie figur geometrycznych.

 

 

MARZEC 2022

 1. Wrażenia i uczucia

- kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć; doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych; kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością; rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem; zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat „historii” usłyszanej podczas trwania utworu muzyki klasycznej; kształtowanie ekspresji ruchowej i poczucia rytmu; wyzwalanie kreatywności twórczej; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności.

 

 1. Oznaki wiosny

- rozwijanie umiejętności językowych; doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu; rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności kontynuacji rytmu; kształtowanie umiejętności reagowania na różnice dynamiczne utworu; doskonalenie sprawności manualnej, poszerzanie doznań sensorycznych; rozwijanie myślenia matematycznego: kontynuowanie rozpoczętego rytmu; klasyfikowanie elementów garderoby; wdrażanie do zabawy w grupach; rozwijanie słownika dzieci, nazywanie wiosennych kwiatów; rozwijanie umiejętności zakładania hodowli roślin- sadzenie, sianie; rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej; kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności określania zmian zachodzących w przyrodzie.

 

 1. Wszystko rośnie

- rozwijanie umiejętności językowych, doskonalenie sprawności manualnej; rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi; rozwijanie umiejętności ilustrowania treści ruchem; doskonalenie percepcji słuchowej; rozwijanie poczucia rytmu u dzieci; kształtowanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej; rozwijanie logicznego i matematycznego myślenia- tworzenie rytmów, przelicznie, porównywanie liczebności; budzenie ciekawości poznawczej; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności; poszerzanie doznań sensorycznych; kształtowanie postawy prozdrowotnej.

 

 1. Pracowita Wiosna

- rozwijanie umiejętności językowych; rozwijanie myślenia logicznego; rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi; kształtowanie postaw społecznych- pomaganie innym; kształtowanie poczucia rytmu; rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej; rozwijanie myślenia matematycznego i logicznego; doskonalenie sprawności manualnej; rozwijanie sprawności narządów mowy; kształtowanie poczucia rytmu; rozwijanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności; kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności określania zmian zachodzących w przyrodzie.

 

 1. Na wsi

-rozwijanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie pamięci słuchowej; rozwijanie myślenia logicznego; rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi, budzenie ciekawości poznawczej; poznanie zwierząt żyjących na wsi- budzenie zainteresowania ich życiem; doskonalenie sprawności manualnej; rozwijanie myślenia matematycznego; rozwijanie umiejętności językowych; kształtowanie poczucia rytmu podczas zabawy tanecznej; rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej; doskonalenie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności.

 

 

LUTY 2022

 1. Karnawał

- rozwijanie więzi społecznych w grupie; rozwijanie umiejętności językowych, budowania krótkich wypowiedzi; kształtowanie poczucia rytmu; doskonalenie sprawności manualnej; rozwijanie kreatywności; usprawnianie narządów mowy; ćwiczenie umiejętności kontynuowania rytmów; poszerzanie doznań sensorycznych; kształtowanie wyobraźni; rozwijanie spostrzegawczości; kształtowanie umiejętności naśladowania sekwencji ruchów podczas nauki kroku walczyka; rozwijanie myślenia matematycznego podczas zabaw z liczeniem; rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy sylabowej wyrazów; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności.

 

 1. Nasze ulubione baśnie

- rozwijanie koncentracji uwagi; kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; doskonalenie sprawności manualnej; kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej i sprawności grafomotorycznej; rozwijanie umiejętności językowych; kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence; doskonalenie umiejętności reagowania na umówiony sygnał; rozwijanie myślenia matematycznego- przeliczanie i tworzenie zbiorów czteroelementowych; kształtowanie pewności siebie; ćwiczenie umiejętności przeliczania w zakresie 0-4; wdrażanie do pracy w zespołach; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności.

 

 1. Dawno temu

-doskonalenie percepcji słuchowej; rozwijanie umiejętności językowych, budowanie pojęcia archeolog; doskonalenie sprawności manualnej; poszerzanie doznań sensorycznych; kształtowanie poczucia rytmu; rozwijanie myślenia matematycznego i przeliczania w zakresie 0-6; rozwijanie poczucia ciekawości poznawczej; klasyfikowanie według wskazanej cechy; rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej; kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence i próby grania na instrumentach; doskonalenie sprawności manualnej; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności.

 

 1. Kiedy patrzę w niebo

- rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do posługiwania się językiem angielskim; rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego; rozwijanie percepcji słuchowej; rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi; doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej; rozwijanie wyobraźni i kreatywności; kształtowanie poczucia rytmu; doskonalenie pamięci słuchowej; rozwijanie myślenia matematycznego, operowanie pojęciami: małe, średnie, duże; rozwijanie umiejętności interpretacji utworu za pomocą ruchu; rozwijanie słownika biernego i czynnego dzieci; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności.

 

STYCZEŃ 2022

 1. Skok w Nowy Rok

-kształtowanie logicznego myślenia; wdrażanie do rozumienia następstwa czasowego; rozwijanie umiejętności wokalnych; kształtowanie samodzielności w nakładaniu ubrań wierzchnich; kształtowanie umiejętności uważnego słuchania; rozwijanie umiejętności ilustrowania utworu za pomocą ruchu; rozwijanie sprawności manualnej; rozwijanie słownika czynnego; kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego; rozwijanie umiejętności wokalnych; doskonalenie umiejętności improwizacyjnych; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni całego ciała; rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi.

 

 1. Wszędzie biało

- rozwijanie umiejętności językowych; rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi; kształtowanie umiejętności dzielenia się zabawkami i zgodnej zabawy; kształtowanie percepcji słuchowej; rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej; kształtowanie logicznego myślenia; rozwijanie koncentracji uwagi; budzenie ciekawości poznawczej dziecka; rozwijanie wyobraźni; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni całego ciała; doskonalenie sprawności manualnej.

 

 1. Babcia i Dziadek

- kształtowanie logicznego myślenia- planowanie, działanie według określonego planu; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; kształtowanie percepcji słuchowej; rozwijanie sprawności manualnej; kształtowanie postawy szacunku do osób starszych; rozwijanie wrażliwości sensorycznej; kształtowanie poczucia rytmu; kształtowanie sprawności motorycznej; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni ramion i nóg; rozwijanie słownika czynnego.

 

 1. Zimowe zabawy

- kształtowanie umiejętności interpretowania utworu muzycznego za pomocą ruchu; doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej; rozwijanie umiejętności językowych; wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł bezpiecznej zabawy; kształtowanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej; kształtowanie sprawności manualnej; rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi; rozwijanie koncentracji uwagi; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie ogólnej sprawności; doskonalenie umiejętności plastycznych.

 

 

GRUDZIEŃ 2021

 1. Świąteczne pocztówki

-kształtowanie umiejętności rytmicznych; rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego; budzenie zainteresowania czytaniem; wdrażanie do nawiązywania serdecznych i przyjacielskich relacji z przyjaciółmi; rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie koncentracji uwagi; kształtowanie sprawności w liczeniu; usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej; wdrażanie do uważnego korzystania ze wspólnych zabawek; budzenie zaciekawienia środowiskiem społecznym; rozwijanie sprawności manualnej; rozwijanie percepcji słuchowej; kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy; kształtowanie sprawności fizycznej- szybkości i zwinności dzieci.

 

 1. Zwierzęta zimą

- rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie sprawności manualnej i małej motoryki; rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci; kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt; kształtowanie umiejętności językowych- poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym i gramatycznym; kształtowanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym; kształtowanie umiejętności pracy w zespole; kształtowanie sprawności fizycznej- szybkości i zwinności dzieci.

 

 1. Spotkanie przy wigilijnym stole

- kształtowanie logicznego myślenia; rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej; kształtowanie poczucia rytmu; czerpanie radości z przygotowań do świąt; kształtowanie umiejętności interpretowania muzyki za pomocą ruchu; rozwijanie logicznego myślenia; doskonalenie sprawności manualnej; rozwijanie inwencji twórczej dzieci; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni ramion i nóg; rozwijanie słownika czynnego.

 

 1. Świąteczne zwyczaje

- kształtowanie sprawności językowej- tworzenie logicznej wypowiedzi; rozwijanie percepcji słuchowej; tworzenie ciepłej, świątecznej atmosfery; kształtowanie umiejętności wokalnych; kształtowanie logicznego myślenia; rozwijanie wyobraźni twórczej; aktywne uczestniczenie w tworzeniu świątecznej atmosfery; kształtowanie koncentracji uwagi; kształtowanie umiejętności konstrukcyjnych i sprawności manualnej; wdrażanie do pracy w zespole; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni ramion i nóg; doskonalenie umiejętności plastycznych.

 

 

 

LISTOPAD 2021

 1. Na starej fotografii

-budzenie zainteresowania czytaniem; rozwijanie percepcji słuchowej; kształtowanie sprawności grafomotorycznej; rozwijanie ciekawości poznawczej i samodzielności; rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu; właściwe reagowanie ruchem na umówione sygnały; rozwijanie samodzielności podczas czynności samoobsługowych; rozwijanie słownika czynnego; uświadamianie przynależności do rodziny; zapoznanie z praca fotografa; budzenie zaciekawienia zawodami w najbliższym otoczeniu; przestrzeganie zasad właściwego zachowania w miejscach publicznych; kształtowanie sprawności fizycznej- rozwijanie szybkości i zwinności; rozwijanie koncentracji uwagi.

 

 1. Jesienna muzyka

- nazywanie i wskazywanie elementów pogody; rozwijanie umiejętności językowych; rozwijanie percepcji słuchowej; nabywanie umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody; wskazywanie i nazywanie elementów stroju; kształtowanie logicznego myślenia; rozwijanie wrażliwości sensorycznej; rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu; rozwijanie ciekawości poznawczej i zainteresowania środowiskiem przyrodniczym; rozwijanie sprawności fizycznej- rozwijanie zwinności i szybkości; koncentrowanie uwagi na czynnościach wykonywanych przez nauczyciela.

 

 1. Mali artyści

- kształtowanie umiejętności wokalnych; rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej; rozwijanie umiejętności współpracy; kształtowanie umiejętności sprzątania po zabawie, odkładania zabawek na swoje miejsce; rozwijanie ekspresji plastycznej; kształtowanie sprawności manualnej i motoryki małej; rozwijanie słownika czynnego- zapoznanie z pracą i akcesoriami rzeźbiarza; wdrażanie do nawiązywania relacji opartych na uprzejmości i pomocy; kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym; kształtowanie myślenia matematycznego; kształtowanie szybkości, skoczności i zwinności.

 

 1. Ciepło i miło

- pokazywanie i nazywanie różnorodnych elementów ubrań; rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej; rozwijanie samodzielności w nakładaniu ubrań wierzchnich; rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej; rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie i utrwalanie umiejętności prawidłowego nakładania butów;rozwijanie sprawności językowej; rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej; budzenie zainteresowania środowiskiem społecznym; kształtowanie szybkości, skoczności i zwinności; rozwijanie samodzielnego i sprawnego ubierania się.

 

 

PAŹDZIERNIK 2021

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch

-rozwijanie logicznego myślenia- klasyfikowanie, przeliczanie; kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowo-słuchowej; wdrażanie do współdziałania w zabawie; rozwijanie słownika czynnego- rozpoznawanie i nazywanie warzyw; kształtowanie pamięci wzrokowej- przygotowanie do globalnego czytania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej- rysowanie w ograniczonym polu; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni tułowia podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.

 

 1. Jesienią w parku

- rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie logicznego myślenia- ustawianie w pary; dostrzeganie walorów estetycznych krajobrazu jesiennego; stosowanie się do poleceń Nauczyciela podczas spacerów i zabaw na świeżym powietrzu; kształtowanie koncentracji uwagi; doskonalenie umiejętności językowych; rozwijanie percepcji wzrokowej; rozwijanie poczucia rytmu; kształtowanie postawy szacunku do przyrody; pokazywanie i nazywanie materiału przyrodniczego- orzechy, kasztany, żołędzie, liście; kształtowanie sprawności manualnej; wykonywanie poleceń kierowanych do całej grupy; budzenie zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym.

 

 1. Jesienią w lesie

- kształtowanie percepcji wzrokowej; rozwijanie sprawności wypowiadania się; rozwijanie logicznego myślenia; kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na działaniu; kształtowanie postawy szacunku do przyrody; rozwijanie słownika dziecka; uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom- dokarmianie zimą; kształtowanie ekspresji plastycznej; przełamywanie nieśmiałości poprzez odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; zapoznanie z zawodem leśniczego; kształtowanie sprawności fizycznej.

 

 1. Przygotowania do zimy

- kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym; rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności przeliczania; kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt; rozwijanie słownika czynnego; doskonalenie percepcji słuchowej; kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt- dokarmianie ptaków w okresie zimy; czerpanie radości ze wspólnej zabawy; integracja grupy- kształtowanie umiejętności pracy w zespole; kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni tułowia podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.

 

WRZESIEŃ 2021

 1. W MOIM PRZEDSZKOLU

-integracja grupy, zapoznanie z postacią przewodnią- Tupem; stosowanie pojęć oznaczających cechy przedmiotów; kształtowanie logicznego myślenia- dokonywanie uogólnień ,nazywanie kącików w sali; klasyfikowanie wg jednej cechy kształtowanie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce; poznanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola,/ podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni/; zapamiętanie imion koleżanek i kolegów; rozwijanie percepcji słuchowej; włączenie  w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola; wdrażanie  dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”; utrwalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych- dzień dobry; do widzenia;

 

2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ

-poszerzenie słownika czynnego o pojęcia związane z domem; kształtowanie logicznego myślenia-nazywanie różnic i podobieństw pomiędzy elementami; swobodne wypowiedzi dzieci na temat swoich domów ;kształtowanie  umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości; Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym; Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego, wspieranie ich w uczeniu się  prawidłowych zachowań związanych z bezpieczeństwem  oraz przewidywania skutków i konsekwencji różnych działań ; uświadomienie dzieciom konieczności znajomości swojego imienia, nazwiska i adresu; poznanie pracy policjanta, kształtowanie orientacji w przestrzeni, rozwijanie sprawności fizycznej.

 

3, JA ,TY I ŚRODOWISKO

-rozpoznawanie i nazywanie części ciała; kształtowanie sprawności grafomotorycznej; kształtowania wyrażania emocji; rozwijanie zainteresowania drugą osobą-wygląd, zainteresowania ; rozpoznawanie i nazywanie elementów twarzy; rozpoznawanie i nazywanie podstawowych uczuć i emocji; zapoznanie z zawodem pielęgniarki;  utrwalenie podstawowych zasad higieny ;rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni; doskonalenie umiejętności koncentrowania uwagi na drugiej osobie; rozwijanie słownika czynnego- stosowanie pojęć oznaczających wielkość; kształtowanie logicznego myślenia-klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech; kształtowanie umiejętności zachowania porządku i dbałość o estetykę najbliższego otoczenia.

4  DARY PANI JESIENI

-kształtowanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym; nabywanie i utrwalanie umiejętności przestrzegania zasad higieny- mycie rak przed jedzeniem; rozwijanie pamięci słuchowej, ekspresji wokalnej; rozwijanie słownika czynnego- rozpoznawanie i nazywanie owoców; kategoryzowania i przeliczania; kształtowanie sprawności podczas zabaw kulinarnych; uświadomienie walorów zdrowotnych owoców- zachęcanie do spożywania owoców; rozwijanie szybkości i zręczności w zabawach i ćwiczeniach.

 

"TYGRYSKI"

KWIECIEŃ 2022

1. Zabawy w teatr

 • Poszerzenie kompetencji językowych i wokalnych podczas zabawy ze śpiewem;
 • Poszerzenia wiadomości dzieci na temat pracy ludzi w teatrze;
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami podczas zajęć plastycznych;
 • Uwrażliwienie dzieci na temat bezpieczeństwa podczas zabawy na świeżym powietrzu;
 • Rozwijanie logicznego myślenia podczas określania prawdy lub fałszu w zdaniach;
 • Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi i doskonalenie technik liczenia podczas zabaw matematycznych;
 • Wyrabianie skoczności i wytrwałości podczas zajęć ruchowych.

2. Wielkanoc

 • Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi;
 • Rozwijanie inwencji twórczej podczas ozdabiania sylwet samodzielnie wyciętymi elementami;
 • Umuzykalnianie dzieci podczas słuchania i nauki piosenek;
 • Uwrażliwienie na stosowanie zwrotów grzecznościowych podczas zabawy;
 • Zapoznanie ze sposobami ozdabianie jajek;
 • Wdrażanie do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie podczas spacerów na świeżym powietrzu;
 • Wdrażanie do dzielenia się zabawkami i cierpliwego czekania na swoją kolej podczas luźnej zabawy.

3. Dbamy o ziemię

 • Ćwiczenia pamięci podczas nauki wiersza na pamięć;
 • Doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie wyobraźni podczas rysowania kredkami pastelowymi;
 • Poszerzenie wiadomości nt. drzew;
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych związanych z liczeniem i segregowaniem;
 • Wzbogacenie wiedzy na temat mieszkańców jeziora podczas rozmowy na temat wiersza „Życie w jeziorze”;
 • Wdrażanie do reagowania na polecenia nauczycielek podczas spacerów na świeżym powietrzu.

4. Zwierzęta domowe

 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej podczas oglądania albumów i książek;
 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat ptaków hodowanych w domu;
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek;
 • Zachęcanie do słuchania muzyki poważnej poprzez słuchanie utworu G. Rossiniego pt.” Duet kotów”;
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole poprzez luźne zabawy na placu przedszkolnym;
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego;
 • Dzielenie się obserwacjami dotyczącymi zmian w przyrodzie podczas spacerów.

 

 

MARZEC 2022

1. W Kosmosie

 • Zachęcanie do współdziałania i zabawy w małych grupach;
 • Zapoznanie z wyglądem wszechświata poprzez rozmowę na temat ilustracji;
 • Zachęcanie do uważnego słuchania poprzez rozmowę w oparciu o wiersz;
 • Rozwijanie inwencji twórczej poprzez zajęcia plastyczne;
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych;
 • Zachęcanie do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie wyboru zabawy i zabawek podczas zabaw własnych;
 • Poznanie informacji na temat życia Mikołaja Kopernika poprzez słuchanie opowiadań;
 • Kształtowanie umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy poprzez ćwiczenia gimnastyczne.

2. Dbamy o zdrowie na przedwiośniu

 • Poszerzenie wiadomości na temat zdrowego jedzenia;
 • Korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu poprzez zabawy logopedyczne;
 • Rozwijanie procesów analizy i syntezy słuchowej;
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na placu przedszkolnym;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia elementów oraz właściwego nazywania kolorów poprzez zabawy matematyczne;
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny podczas przygotowywania posiłków poprzez zajęcia kulinarne;
 • Rozwijanie zainteresowań muzyką i tańcem.

3. W marcu jak w garncu

 • Zapoznanie z charakterystycznymi oznakami przedwiośnia;
 • Rozwijanie inwencji twórczej poprzez rysowanie mazakami;
 • Zwiększanie siły i wytrzymałości mięśni oddechowych poprzez ćwiczenia oddechowe;
 • Doskonalenie kreatywności słowno-muzyczno-ruchowej poprzez zabawy improwizacyjne;
 • Doskonalenie techniki liczenia liczebnikami głównymi i porządkowymi poprzez zabawy matematyczne;
 • Wdrażanie do zabawy dzieci nieśmiałych poprzez zabawy na świeżym powietrzu;
 • Wdrażanie do rozpoznawania struktury wiersza;
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i spostrzegania.

4. Nadchodzi wiosna

 • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i zapoznanie z wyglądem i nazwami wybranych kwiatów chronionych poprzez rozmowę w oparciu o ilustrację i opowiadanie;
 • Rozwijanie kreatywności plastycznej i zachęcanie do oryginalności poprzez malowanie do muzyki;
 • Doskonalenie wiedzy na temat wiosennych zwyczajów ptaków;
 • Rozwijanie procesów analizy i syntezy słuchowej poprzez dzielenie słów na sylaby;
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania elementów ze względu na określoną cechę;
 • Kształtowanie umiejętności dostosowania ubrania do panujących warunków atmosferycznych;
 • Wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas udzielania odpowiedzi;
 • Wdrażanie do słuchania i koncentracji poprzez słuchania wiersza Doroty Kossakowskiej.

5. W gospodarstwie

 • Poszerzenie wiadomości nt.zwierząt hodowanych na wsi, utrwalanie nazw zwierząt gospodarskich;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat korzyści jakie czerpie człowiek z hodowli zwierząt;
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez zabawy plastyczno-techniczne;
 • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy słuchowe;
 • Korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu poprzez udział w ćwiczeniach z zakresu profilaktyki logopedycznej izabawach logorytmicznych;
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na forum grupy;
 • Umuzykalnianie dzieci: rozwijanie poczucia rytmu, zachęcanie do gry na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie umiejętności zbiorowego śpiewania, poznanie  instrumentów smyczkowych, wzbudzanie zainteresowań muzyką klasyczną;
 • Doskonalenie spostrzegawczości, rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej;
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach ruchowych;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych: przeliczania, porównywania, orientacji przestrzennej;
 • Ćwiczenie logicznego myślenia i szukania rymów do wyrazów.

 

LUTY 2022

1. Zabawy na śniegu

 • Poszerzenie wiadomości dzieci na temat śniegu;
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat;
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych podczas wykonywania prac praz umiejętności wokalnych podczas śpiewu piosenek;
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej i ekspresji ruchowej;
 • Poszerzenia kompetencji matematycznych;
 • Doskonalenie zręczności, wytrzymałości podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha;
 • Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych;
 • „Bezpieczna zabawa” – zabawy na placu przedszkolnym.

 

2. Tutaj rosły paprocie

 • Rozwijanie inwencji plastycznej i wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych;
 • Wzbudzenie zainteresowania prehistorią;
 • Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów;
 • Poszerzenie słownictwa dzieci; zachęcanie do wypowiadania się;
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych;
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dzieci;
 • „Bezpieczna zabawa” – zabawa w ogrodzie.

 

3. W lodowej krainie

 • Poszerzanie wiadomości dzieci na temat Antarktydy oraz Arktyki;
 • Poszerzenie umiejętności plastycznych i grafomotorycznych;
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami;
 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zjawisk polarnych;
 • Rozwijanie logicznego myślenia;
 • Umuzykalnianie dzieci – ćwiczenia słuchu;
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej – określenie stron lewej i prawej;
 • Zachęcanie do słuchania utworów muzyki klasycznej;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

4. Zwierzęta egzotyczne

 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwierząt egzotycznych;
 • Ćwiczenia pamięci podczas nauki wiersza „Lew”;
 • Poszerzenie umiejętności plastycznych – zabawa plastyczna „Małpa, lew, a może zebra”;
 • Rozwijanie poczucia rytmu podczas zabaw muzyczno-ruchowych „Wesoła sawanna”;
 • Umuzykalnianie dzieci podczas śpiewania piosenek;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych;
 • Rozmowa na temat „Kto mieszka w ZOO?” – przypomnienie na temat zwierząt egzotycznych;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

STYCZEŃ 2022

 1. WITAMY NOWY ROK

- doskonalenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zabawy;

- rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy słuchowe;

- wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się poprzez czytanie wierszy oraz wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza i własnych doświadczeń;

- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej poprzez zajęcia plastyczne;

- poszerzanie wiadomości na temat „zegarów” poprzez rozmowę na temat dawnych i współczesnych zegarów;

- utrwalanie zasad właściwego zachowania się podczas zabawy poprzez wspólną zabawę;

- przypominanie charakterystycznych cech dla poszczególnych pór roku;

- kształtowanie umiejętności dostrzegania cykliczności pór roku;

- rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez improwizacje melodyczne;

 

 1. KAŻDY LUBI KARNAWAŁ

- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami poprzez prace plastyczne;

- wzbogacenie wiedzy na temat karnawału;

- rozwijanie inwencji twórczej poprzez projektowanie sukni;

- ćwiczenia pamięci podczas zapamiętywania poszczególnych ról przy przygotowaniu inscenizacji;

- korygowanie wad mowy i słuchu poprzez zabawy logorytmiczne;

- kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem poprze taniec przy muzyce;

- wdrażanie do zachowania koncentracji uwagi;

- zwracanie uwagi na zachowanie porządku w miejscu zabawy;

- kształtowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń i rozwijanie sprawności ruchowej;

- doskonalenie procesów analizy oraz syntezy słuchowej poprzez zabawy słowne;

- kształtowanie poczucia integracji w grupie;

 

 

 1. KOCHAM BABCIĘ I DZIADKA

- zachęcanie do okazywania miłości i szacunku wobec babci i dziadka;

- przygotowanie inscenizacji oraz ćwiczenie pamięci podczas zapamiętywania poszczególnych ról;

- zapoznanie z dawnymi zabawami dzieci;

- doskonalenie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce poprzez wprowadzenie piosenki i zapoznanie ze słowami i melodią piosenki;

- rozwijanie logicznego myślenia poprzez zabawy orientacyjno – porządkowe;

- poszerzanie kompetencji matematycznych w zakresie liczenia poprzez rozpoznawanie i liczenie figur geometrycznych;

- rozwijanie umiejętności samodzielnego zakładania i zdejmowania ubrań poprzez przygotowania do spacerów;

- doskonalenie umiejętności wyrażania i okazywania swojego przywiązania oraz miłości do rodziny;

 

 1. ZWIERZĘTA ZIMĄ

- zachęcanie do niesienia pomocy zwierzętom podczas zimy;

- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz wyobraźni twórczej i sprawności manualnej poprzez lepienie z plasteliny;

- utrwalanie nazw dni tygodnia;

- doskonalenie umiejętności samodzielnego organizowania czasu wolnego poprzez swobodne zabawy dzieci;

- wdrażanie do szanowania wspólnej własności;

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat życia lisów;

- wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się pełnymi zdaniami;

- doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia oraz odgadywania zagadek;

- rozwijanie dziecięcych zainteresowań muzycznych oraz rozwijanie ekspresji muzyczno – ruchowej poprzez zabawy muzyczne;

- doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami po linii prostej poprzez prace plastyczne;

- nabywanie przeświadczenia o ważnym znaczeniu świeżego powietrza i ruchu dla zdrowia dzieci poprzez uczestnictwo w spacerach;

- wdrażanie do współdziałania w małych grupach.

 

 

GRUDZIEŃ 2021

1. Jak przekazujemy informację

 • rozwijanie umiejętności tworzenia dialogu poprzez zabawy dydaktyczne;
 • rozpoznawanie figur i posługiwanie się ich nazwami;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie geometrii oraz porównywanie kształtów i wielkości;
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne;
 • poszerzanie umiejętności wokalno - tanecznych poprzez zabawy ze śpiewem;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wybierania zabawy oraz zainteresowania się dowolną działalnością;
 • zapoznanie ze sposobem przekazywania informacji dawniej i dziś poprzez słuchanie wiersza i piosenek;
 • wdrażanie do sprzątania sali po skończonej zabawie;
 • zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z Internetu;

 

2. Czekamy na Mikołaja

 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad poprzez swobodną zabawę;
 • zapoznanie z historią świętego Mikołaja biskupa poprzez słuchanie opowiadania;
 • obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w czasie zimy poprzez spacery;
 • doskonalenie procesów analizy syntezy wzrokowej poprzez wycinanie i układanie obrazka w całość;
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na dworze poprzez zabawy na placu przedszkolnym;
 • rozwijanie umiejętności mówienia umiarkowanym głosem poprzez wspólne śpiewanie piosenek;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się w parach podczas spaceru;
 • podtrzymywanie tradycji związanych z Mikołajkami oraz tworzenie miłej atmosfery świąt poprzez słuchanie wierszy oraz piosenek;
 • kształtowanie wzajemnego szacunku do drugiej osoby;
 • wdrażanie do samodzielnego zagospodarowania wolnego czasu;

 

3. Zima tuż tuż

 • zachęcanie do dokonywania samodzielnego wyboru zabawy i zabawek poprzez oglądanie albumów oraz książek;
 • zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami poprzez układanie historyjki obrazkowej na podstawie opowiadania;
 • zachęcanie do korzystania z zabawek zgodnie z ustalonymi zasadami;
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworu literatury dziecięcej poprzez słuchanie bajki “Królewna Śnieżka”;
 • uwrażliwienie na piękno muzyki poważnej oraz rozwijanie kompetencji muzycznych poprzez improwizację ruchową do muzyki;
 • kształcenie umiejętności współdziałania w zespole;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami poprzez zajęcia plastyczne;
 • doskonalenie spostrzegawczości poprzez ćwiczenia;
 • zwrócenie uwagi na ubiór odpowiedni do warunków atmosferycznych;

 

4. Boże Narodzenie

 • rozwijanie umiejętności formułowania i składania życzeń świątecznych;
 • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek;
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań muzycznych oraz poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno - ruchowe;
 • wdrażanie do współdziałania podczas wspólnych zabaw;
 • wdrażanie zachęcania dzieci do włączania do zabawy dzieci nieśmiałych;
 • rozwijanie zmysłu węchu i dotyku poprzez zabawy sensoryczne;
 • wdrażanie do niesienia pomocy poprzez porządkowanie zabawek;

 

5. Witamy Nowy Rok

 • doskonalenie percepcji słuchowej poprzez zabawy słuchowe;
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy poprzez wypowiedzi dzieci na podstawie wierszy i własnych doświadczeń;
 • doskonalenie umiejętności korzystania z zabawek w sposób nie wywołujący hałasu;
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez improwizacje melodyczne;
 • utrwalanie nazw dni tygodnia poprzez ćwiczenia pamięciowe;
 • zachęcanie do odbywania spacerów podczas różnej pogody;
 • kształtowanie nawyku sprzątania po sobie i pomagania innym w utrzymywaniu porządku;
 • rozwijanie inwencji twórczej poprzez tworzenie kompozycji z kolorowego papieru;
 • dostrzeganie piękna zimowego krajobrazu podczas spacerów;

 

 

 

LISTOPAD 2021

 1. PRZYGOTOWANIA LUDZI DO ZIMY

- wzbogacenie wiedzy na temat przygotowania zapasów;

- zapoznanie ze sposobami przygotowania przetworów na zimę, sposobem kiszenia kapusty;

- doskonalenie umiejętności wycinania podczas zajęć plastycznych;

- wdrażanie do porządkowania stanowisk pracy;

- wyrabianie zwinności, orientacji przestrzennej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych;

- zabawy matematyczne – kształtowanie umiejętności klasyfikowania, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, ćwiczenia w dodawaniu;

- zapoznanie z wartościami odżywczymi surówek;

- śpiewanie piosenek;

 

 1. JESTEM MAŁYM PATRIOTĄ

- poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego;

- rozwijanie inwencji twórczej poprzez prace plastyczne m.in. „Miasta polskie”, „Moje osiedle”, „Kwiaty w polskich barwach”;

- doskonalenie procesów analizy i syntezy sylabowej;

- poznanie wybranych pomników Warszawy – utrwalenie znajomościsymbolów narodowych;

- zachęcanie do tworzenia i pokazywania postawy patriotycznej;

- „Kto mieszka w tym domu?” – ćwiczenia graficzno – plastyczne;

- zachęcanie do obiektywnego słuchania muzyki poważnej;

- utrwalanie wyglądu godła Polski;

- przybliżanie wiadomości z zakresu historii ojczyzny – wycieczka na Zamek Królewski na Wawelu;

- śpiewanie hymnu i innych pieśni patriotycznych;

 

 

 1. JESIENNA SZARUGA

- zapoznanie z symbolami pogody;

- wdrażanie do systematyczności;

- ukazanie charakterystycznych cech późnej jesieni;

- rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni podczas tworzenia prac plastycznych;

- rozwijanie poczucia rytmu i koordynacji wzrokowo – ruchowej;

- ćwiczenie pamięci podczas nauki piosenek, wierszy;

- poszerzanie wiadomości na temat jesiennej pogody;

- ćwiczenie w poprawnym kontynuowaniu rozpoczętego rytmu;

- umuzykalnianie dzieci poprzez śpiew, taniec;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

 

 1. MÓJ PRZYJACIEL MIŚ

- doskonalenie umiejętności wycinania;

- rozwijanie wyobraźni ruchowej;

- słuchanie wiersza „Święto Misia”;

- „Niedźwiedź” – malowanie widelcem – zapoznanie z nową techniką malowania;

- poszerzenie wiadomości na temat niedźwiedzi;

- ćwiczenia matematyczno – graficzne;

- utrwalanie wyglądu i nazw znanych misiów;

- rozwijanie zainteresowań muzycznych;

- poszerzenia umiejętności plastycznych, taneczno – wokalnych;

- doskonalenie procesów analizy słuchowej;

- doskonalenie orientacji w przestrzeni i techniki przeliczania;

- zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu;

 

 1. JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE

- poruszanie wiadomości na temat drogi listu od nadawcy do odbiorcy;

- doskonalenie pamięci odtwórczej;

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania;

- usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej;

- ćwiczenia plastyczne „Projektuję pocztówkę”;

- „List do przyjaciela” – rozwijanie pomysłowości;

- ćwiczenia grafomotoryczne;

- wzmacnianie potrzeby znajomości własnego adresu zamieszkania;

- rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych;

- wyrabianie poczucia rytmu;

- rozwijanie umiejętności tworzenia dialogu podczas zabaw dydaktycznych;

- ćwiczenia gimnastyczne – wyrabianie zwinności i orientacji przestrzennej;

- poznanie sposobu przekazywania informacji dawniej i dziś;

- doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej.

 

 

PAŹDZIERNIK 2021

1.Jesień w sadzie

-rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela, wypowiadanie się na określony temat z zachowaniem płynności mówienia, słuchanie wypowiedzi innych

-rozwijanie pomysłowości i wyobraźni

-rozwijanie logicznego myślenia

-rozwijanie sprawności manualnych poprzez zabawy plastyczne

-rozwijanie umiejętności muzycznych poprzez śpiew ,zabawy muzyczno-ruchowe, opowieści ruchowe

-utrwalenie wiadomości o owocach

-kształtowanie umiejętności przeliczania i określania liczebności zbiorów

-doskonalenie pamięci-nauka wiersza “ owoce z mojego sadu”

2.Jesień w ogrodzie

-doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

-doskonalenie sprawności manualnych podczas wykonywania prac plastycznych

-rozwijanie własnych zainteresowań

-zapoznanie z nową piosenką “Bal na grządkach”

-rozwijanie zmysłu smaku

-doskonalenie  kompetencji matematycznych poprzez zabawy matematyczne

-”ruch to zdrowie” -wyrabianie zręczności i zwinności

-utrwalenie nazw wybranych warzyw

3. Jesień w lesie

-zapoznanie z cechami jesiennego lasu

-doskonalenie umiejętności plastycznych

-wzbogacenie wiadomości na temat dzięcioła

-kształtowanie poczucia rytmu

-doskonalenie umiejętności prawidłowego przeliczania podczas zabaw matematycznych

-wyrabianie sprawności ruchowych

-rozwijanie inwencji twórczej podczas wykonywania prac plastycznych

4. Życie zwierząt w jesiennym lesie

-poszerzenie wiadomości dzieci na temat życia leśnych zwierząt

-rozwijanie logicznego myślenia

-rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych

-rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewem podczas śpiewu piosenek ,zabaw rytmicznych i ruchowych

-doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

-doskonalenie słuchu fonematycznego

-rozwijanie umiejętności plastycznych i matematycznych

 

WRZESIEŃ 2021

1. Jestem w przedszkolu

 • rozwijanie inwencji twórczej podczas tworzenia prac plastycznych;
 • wdrażanie do estetycznego wykonania pracy;
 • rozwijanie poczucia rytmu podczas zabaw muzycznych;
 • kształcenie koordynacji wzrokowo - ruchowej;
 • kształcenie pojęć matematycznych;
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy;
 • ćwiczenie pamięci podczas nauki wierszy i piosenek.

2. Jestem grzecznym przedszkolakiem

 • zabawy matematyczne;
 • wyrabianie orientacji w przestrzeni;
 • kojarzenie określonych form ruchu z ustalonymi sygnałami;
 • zachęcanie dzieci do pomagania innym;
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • rozwijanie wyobraźni.

3. Droga do przedszkola

 • obserwacja przejść z sygnalizatorami świetlnymi i miejsc, w których nie ma sygnałów;
 • obserwacja znaków drogowych;
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych;
 • wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy;
 • doskonalenie percepcji słuchowej;
 • doskonalenie rzutu do celu;
 • zabawy tematyczne, dydaktyczne;
 • utrwalenie znajomości numerów alarmowych;
 • przybliżanie dzieciom wiedzy na temat pojazdów specjalistycznych.

4. Jesień w parku

 • zwracanie uwagi na charakterystyczne cechy jesieni;
 • zachęcanie do wypowiadania się na określony temat;
 • dostrzeganie piękna jesieni;
 • ukazywanie piękna jesiennego krajobrazu poprzez prace plastyczne;
 • rozwijanie aktywności muzyczno - ruchowej;
 • utrwalania nazw dni tygodnia;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • umuzykalnianie dzieci.
 

„ŻUCZKI”

MAJ 2022

1. Jak powstaje książka?

 • Moje książki – poznanie różnego rodzaju książek i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego;
 •  W księgarni i w bibliotece – doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych w zabawie matematycznej;
 • Jak powstaje książka? – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas pracy z historyjką obrazkową; wprowadzenie liczby i cyfry 9 w trzech aspektach;
 • Szanujmy książki – poznanie poszczególnych zawodów związanych z powstawaniem książki;
 • Kogo spotykamy na kartkach książki? – kształtowanie poczucia estetyki; rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej.

2. Na łące

 • Kolorowa łąka – doskonalenie umiejętności dokonywania obserwacji przyrodniczych;
 • Mieszkańcy łąki –przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter ł, Ł na podstawie wyrazów: łapa, Łucja; rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej;
 • Gdzie podziały się moje kropeczki? – rozwijanie myślenia matematycznego – wprowadzenie liczby i cyfry 0 w trzech aspektach;
 • Na łące i w stawie – wzbogacenie wiedzy przyrodniczej na temat rozwoju żaby;
 • Wiosenni artyści – rozwijanie aktywności twórczej, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności.

3. Mama i tata

 • Moja rodzina – poznanie roli i wartości rodziny; rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania;
 • Moi rodzice – rozwijanie wrażliwości muzyczno-ruchowej dzieci, kształtowanie poczucia rytmu;
 • Razem jest wesoło – tworzenia pojęcia na podstawie definicji; czytanie globalne wyrazów; rozumienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z urządzeń elektrycznych;
 • Upominki dla najbliższych – kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence; doskonalenie sprawności manualnej.

4. Moje zwierzątko

 • Mój przyjaciel – zapoznanie z nazwami i wyglądem zwierząt domowych oraz sposobem opiekowania się nimi;
 • W sklepie zoologicznym – rozwijanie myślenia matematycznego – wprowadzenie liczby 10 w trzech aspektach;
 • U weterynarza – zapoznanie z pracą weterynarza; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • Egzotyczne i domowe – przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter z, Z na podstawie wyrazów: zebra, Zenek; rozwijanie analizy słuchowo-wzrokowej wyrazów;
 • Bezpieczne zabawy ze zwierzętami – wdrażanie do właściwego zachowania się podczas spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

 

 

KWIECIEŃ 2022

1. Praca rolnika

 • „Dzień rolnika” – praca z historyjką obrazkową rozwijająca logiczne myślenie, dostrzeganie sekwencji czasowych;
 • „Maszyny w gospodarstwie” – bogacenie słownika dzieci o wyrazy związane z pracą rolnika, podawanie nazw urządzeń i maszyn służących do pracy w rolnictwie dawniej i dziś;
 • „W gospodarstwie” – wzbogacenie słownictwa i rozwijanie umiejętności konstruowania wypowiedzi.

2. Święta Wielkanocne

 • „Szukanie zająca” – rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów i doświadczeń dzieci na podstawie tekstu opowiadania, wyjaśnianie pojęcia tradycji;
 • „Pisanki” – rozwijanie inwencji i wyobraźni plastycznej podczas wykonywania pracy plastycznej;
 • „Już Wielkanoc się zbliża” – rozmowa o tradycjach wielkanocnych na podstawie wiersza Ewy Skarżyńskiej pt. „Wielkanocny stół”
 • „W wielkanocnym koszyku” – omawianie znaczenia poszczególnych rzeczy, które znajdują się w naszych koszyczkach;
 • „Śmigus” – zabawy rytmiczne z wierszem, realizacja tekstu za pomocą ruchu oraz instrumentów perkusyjnych.

3. Chronimy środowisko

 • „Dbamy o ziemię” – poznanie działań proekologicznych, odróżnienie dobrych zachowań od złych;
 • „Ziemię mamy tylko jedną” – poznanie właściwości drzew jako niezbędnego elementu w życiu człowieka;
 • Poznanie liter w, Wna podstawie wyrazów: worek, Wanda – analiza i synteza słuchowa wyrazów;
 • „Oszczędzamy energię elektryczną” – ukazanie różnych źródeł energii elektrycznej, zwrócenie szczególnej uwagi na źródła odnawialne;
 • „Drugie życie śmieci” – doskonalenie umiejętności klasyfikacji, poszerzanie wiedzy na temat segregacji odpadów.

4. Kto ty jesteś?

 • „Słucham, oglądam, poznaję” – kształtowanie postawy patriotycznej; utrwalenie znajomości symboli narodowych;
 • „Piękne barwy” – omówienie znaczenia flagi, miejsc i okoliczności jej prezentacji. Wyszukiwanie flagi Polski wśród innych flag;
 • „Podróże po Polsce” – przedstawienie regionów Polski z uwzględnieniem gór, morza, nizin i ich umiejscowienia na mapie;
 • „Warszawa” – prezentacja najbardziej charakterystycznych miejsc i symboli tego miasta, kształtowanie postawy patriotycznej podczas omawiania zabytków stolicy;
 • „Polska w Europie” – zapoznanie z mapą Europy oraz hymnem i flagą Unii Europejskiej, kształtowanie przynależności społecznej.

 

 

MARZEC 2022

1. Oznaki wiosny

 • „W marcu jak w garncu” – rozmowy na temat nazwy miesiąca i dotyczące go  przysłowia. Budzenie zainteresowania zmianami związanymi z porą roku oraz zjawiskami atmosferycznymi.
 • Przygotowanie do nazywania i rozpoznawania liter G, g na podstawie wyrazów: garnek,Gutek – rozwijanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • „Kalendarz pogody” – utrwalanie nazw dni tygodnia i zapamiętywania ich kolejności.
 • „W co się ubrać?” – doskonalenie umiejętności właściwego doboru garderoby ze względu na pogodę.
 • „Wszystko się budzi” – rozpoznawanie i nazywanie oznak nadchodzącej wiosny,

2. Wszystko rośnie

 • „Wiosenne kwiaty” – utrwalenie nazw wiosennych kwiatów na podstawie wierszy i zagadek związanych z tematem.
 • „Cebule i cebulki” – rozróżnianie cebulek spożywczych i cebulek kwiatowych. Rozpoznawanie i nazywanie liter c, C na podstawie wyrazów: cebula, Celina – rozwijanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • „Korzeń, łodyga, kwiat” – omawianie budowy roślin, oglądanie ilustracji roślin chronionych – nazywanie ich budowy i nazw.
 • „Zakładamy wiosenną hodowlę” – budowanie ciekawości poznawczej, poszerzenie wiedzy dzieci na temat świat roślin.
 • „Wiosenne zdrowie” – kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, rozwijanie odporności podczas aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.

3. Pracowita wiosna

 • „Czas na wiosenne porządki” – kształtowanie postaw społecznych – pomaganie innym.
 • „Porządki dookoła” – nazywanie prac wykonywanych w ogródkach domowych, rozpoznawanie narzędzi ogrodniczych podczas zabawy słownikowej.
 • „W ogrodzie, w ogródku, w szklarni” – wzbogacanie wiadomości dotyczących sposobów uprawy wybranych roślin.
 • „Pracowita wiosna” – zdobywanie wiedzy o wybranych gatunkach ptaków, ich sposobach budowania gniazd itp.
 • „Wszędzie gwarno i zielono” – rozwijanie wyobraźni plastycznej podczas zabaw twórczych i plastycznych.

4. Na wsi i w gospodarstwie

 • „Na wsi i w gospodarstwie” – nazywanie zwierząt żyjących na wsi, poznawanie nazw budynków gospodarczych.
 • „Co słychać w zagrodzie” – utrwalanie wiadomości na temat zwierząt z wiejskiego podwórka i ich zwyczajów.
 • „Jajko” – rozpoznawanie i nazywanie liter j, J na podstawie wyrazów” jajko i Janek: doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • „Po co nam zwierzęta ? ” – rozmowy na temat korzyści jakie daje hodowla zwierząt. Rozwiązywanie zagadek dotyczących zwierząt hodowlanych.
 • „Skąd się bierze mleko w kartonie?” – zwracanie uwagi na konieczność codziennego spożywania produktów mlecznych i poznanie korzyści z nich płynących dla organizmu dziecka.

 

 

LUTY 2022

1. Karnawał

 • „Wesoły Karnawał” – zapoznanie ze zwyczajem przebierania się na bal karnawałowy.
 • Karnawałowe szaleństwo – N jak nuty; przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter n, N; rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Zapraszamy do tańca – kształtowanie poczucia rytmu na podstawie zabawy muzycznej na podstawie piosenki pt.: „Karnawałowy bal”.
 • Przygotowanie do balu – rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.
 • Bal karnawałowy – kształtowanie postawy przyjacielskiej, budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy podczas zabawy.

 

2. Nasze ulubione baśnie

 • Baśnie i bajki – wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć plastycznych, doskonalenie sprawności manualnej.
 • Nasi ulubieni bohaterowie – rozwijanie myślenia matematycznego; kształtowanie umiejętności posługiwania się znakiem =.
 • Przedszkolne scenki – wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawach parateatralnych.
 • Zapraszamy na przedstawienie – rozwijanie kreatywności i umiejętności manualnych podczas zabawy plastyczno-konstrukcyjnej.
 • Lubię słuchać, lubię opowiadać – rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności językowych.

 

3. Dawno temu

 • Prehistoria i legendy – przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter S, s na podstawie wyrazów: smok, Seweryn; rozwijanie umiejętności  analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Odkopujemy ślady przeszłości – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, nabywanie umiejętności wnioskowania.
 • Dinozaury – rozwijanie myślenia matematycznego – wprowadzenie liczby i cyfry 6w trzech aspektach.
 • Wyścigi rzędów – zabawy i ćwiczenia ruchowe; rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie.

 

4. Kiedy patrzę w niebo

 • Dzień i noc – rozwijanie ciekawości poznawczej; budzenie zainteresowania książkami.
 • Śnię o gwiazdach i planetach – przygotowanie do rozpoznawania litery R, r na podstawie wyrazów: rakieta, Renata; rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Obrazy na niebie – rozwijanie myślenia matematycznego – wprowadzenie liczby i cyfry 7 w trzech aspektach.
 • Trzy, dwa, jeden, start! – pogłębienie wiedzy i słownictwa związanych z kosmosem.
 • Kosmiczna podróż – doskonalenie liczenia w zakresie 7.

 

 

STYCZEŃ 2022

 1. Skok w Nowy Rok
 • “Nowy dzień, nowy rok” - wdrażanie do zrozumienia następstw czasowych, posługiwania się  kalendarzem i zegarem;
 • “Monografia litery P, p” na podstawie wyrazów Pola, parasol - analiza i synteza słuchowa wyrazów;
 • “Noworoczne postanowienia” - zabawa słownikowa: utrwalenie pojęć związanych z kalendarzem;
 • “Kolejny miesiąc” - kształtowanie logicznego myślenia podczas posługiwania się nazwami miesięcy;

 

 1. Wszędzie biało
 • “Śnieg” - rozwijanie wiedzy o śniegu podczas zabaw badawczych na sali;
 • “Monografia litery Y, y” na podstawie wyrazu: lody. Analiza i synteza słuchowa wyrazów;
 • “Zima wokół nas” - zapoznanie z wyglądem i charakterystycznymi cechami zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy;
 • Zabawy matematyczne - wprowadzenie cyfry 4 w trzech aspektach (głównym, porządkowym, miarowym);

 

 1. Babcia i Dziadek
 • “Moi dziadkowie” - wspólne formułowanie zasad kulturalnego zachowania się wobec osób starszych;
 • “Monografia litery B, b” na podstawie wyrazów: Beata, balon. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • “Upominki dla Babci i Dziadka” - nauka wierszy i piosenek oraz tańców z okazji świąt związanych z rodziną;

 

 1. Zimowe zabawy
 • “Zimowe ubrania” - kształtowanie umiejętności dobierania ubrań stosownych do pogody i rodzaju aktywności na świeżym powietrzu;
 • “Na sankach” - utrwalanie właściwych zachowań podczas zabaw zimowych;
 • “Zabawy zimą” - wymienianie różnych dyscyplin sportów zimowych i ich nazywanie, doskonalenie umiejętności budowania logicznych wypowiedzi;
 • “Po pięć” - wprowadzenie cyfry 5 w trzech aspektach: kardynalnym, miarowym i porządkowym.

 

GRUDZIEŃ 2021

 1. Świąteczne pocztówki
 • Niespodzianki - doskonalenie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia;
 • Listy i liściki - kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej - przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter K,k;
 • Na poczcie - rozwijanie umiejętności odczytywania instrukcji i odgrywania ról podczas zabaw matematycznych;
 • Pozdrowienia z daleka - budzenie zainteresowania osiągnięciami techniki podczas projektowania własnego telefonu;
 • Listy do Mikołaja - praca plastyczna, kształtowanie inwencji twórczej i wyobraźni plastycznej.

 

 1. Zwierzęta zimą
 • Zima w lesie- rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym - rozpoznawanie zwierząt zapadających w sen zimowy;
 • Goście za oknem - słuchanie tekstów literackich o tematyce przyrodniczej, kształtowanie empatii wobec zwierząt;
 • Jak mądrze dokarmiać zwierzęta - uzupełnianie pokarmu w karmnikach w przedszkolnym ogrodzie;
 • Poznanie literU,u - analiza i synteza słuchowo - wzrokowa; ćwiczenia w czytaniu;
 • Podpatrujemy i pomagamy- kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt;
 • Kto pomaga zwierzętom? - budzenie zainteresowania środowiskiem społecznym - praca leśniczego.

 

 1. Spotkanie przy wigilijnym stole
 • Przygotowania do ŚwiątBożego Narodzenia- rozwijanie wrażliwości; czerpanie radości z przygotowań do świąt;
 • Dekoracje choinkowe - doskonalenie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych;
 • Z czym kojarzą Ci się święta? - poznanie tradycji związanych ze stołem wigilijnym;
 • Zanim zaświeci pierwsza gwiazdka - budzenie zainteresowania tradycją i zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;

 

 1. Świąteczne zwyczaje
 • Czekamy na Święta - tworzenie logicznych wypowiedzi na temat świąt Bożego Narodzenia;
 • Opowieści przy wigilijnym stole - utrwalanie zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem, tworzenie ciepłej świątecznej atmosfery;
 • Świąteczne zwyczaje - słuchanie kolęd, zabawa ruchowa przy piosence “Już blisko kolęda”;
 • Pierwsza gwiazdka - poznanie zwyczaju przygotowania przedstawień Jasełkowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
 • Hej, kolęda! - wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń.

 

 

 

LISTOPAD 2021

 1. NA STAREJ FOTOGRAFII

- Na fotografii – rozwijanie czynnego słownika dzieci o zwroty dotyczące stopni pokrewieństwa.

- Moi bliscy – kształtowanie koncentracji uwagi podczas słuchania tekstów literackich; rozwijanie umiejętności językowych.

- Niespodzianki na co dzień – kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej – przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter e, E. Analiza i synteza słuchowa wyrazów.

- Pstryk! – poszerzenie wiedzy na temat pracy fotografa; rozwijanie zainteresowania techniką.

- Rodzina – uzupełnianie drzewa genealogicznego własnej rodziny; poszerzenie słownika czynnego dzieci.

 

 1. JESIENNA MUZYKA

- W rytmie deszczu – praca z obrazkiem. Określenie cech jesiennej pogody.

- Deszczowa muzyka – rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu.

- Jesienne nastroje – rozwijanie koncentracji uwagi podczas słuchania tekstu literackiego; wzbogacenie słownika o pojęcie filharmonia.

- Czy jest tu głoska? – zabawa słuchowa. Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

- Pada i wieje – kształtowanie umiejętności recytatorskich; rozwijanie zainteresowania czytaniem – pokazywanie i nazywanie liter t, T.

 

 1. MALI ARTYŚCI

- Sposób na jesienną nudę – rozwijanie słownika czynnego o pojęcia: muzeum, eksponat, sztuka.

- Obrazy, rzeźby i kolaże – rozumienie wieloznaczności słowa malarz; kształtowanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej.

- kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej – przygotowanie do rozpoznania i nazywania liter d, D; analiza i synteza słuchowa wyrazów.

- Kolorowy świat – kształtowanie umiejętności wyrażania swoich odczuć i wrażeń estetycznych podczas rozmowy na temat obejrzanej bajki.

- Mali artyści – zabawa twórcza. Wyrażanie radości z tworzenia własnego dzieła sztuki podczas rysowania.

 

 1. CIEPŁO I MIŁO

- kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej - przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter i, I na podstawie wyrazów: igła, Iga.

- Kurtki, swetry, płaszcze – określenie cech materiałów; kształtowanie wrażliwości sensorycznej.

- Ciepło i miło – odkrywanie znaczenia właściwego doboru ubrania (zgodnego z porą roku) na podstawie wiedzy i doświadczenia dzieci.

- Ciepło, mokro, wietrznie – kształtowanie świadomości ekologicznej; odkrywanie znaczenia wiatru, wody i słońca w przyrodzie.

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2021

 1. ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Uświadamianie konieczności ubierania się odpowiednio do pogody.
 • Rozwijanie słownika czynnego dzieci - przygotowanie do rozumienia pojęcia zdrowie.
 • Witaminy-kształtowanie postaw prozdrowotnych,zachęcanie do aktywności ruchowej.
 • Na dobry start-wdrażanie zasad zdrowej, sportowej rywalizacji.

 

 1. JESIENIĄ W PARKU
 • Kolory jesieni-poznanie charakterystycznych cech ekosystemu parkowego.
 • Kap, kap, stuk, stuk - rozwijanie słownika dzieci o pojęcia związane z deszczem.
 • W parku-przygotowywanie do rozpoznawania i nazywania liter a, A na podstawie wyrazów aparat, Ala. Analiza i synteza słuchowa wyrazów.
 • Jesienne skarby- osłuchanie z piosenką ,kształcenie umiejętności wokalnych.
 • Jesień w parku - poznawanie różnych gatunków drzew:klon, kasztan, dąb,jarzębina.

 

 1. JESIENIĄ W LESIE
 • W lesie- przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter L, l na podstawie wyrazówlas, Leon.Doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej.
 • Życie w lesie- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw wybranych zwierząt i drzew.
 • Mieszkańcy lasu - utrwalenie nazw i życia zwierząt mieszkających w lesie.
 • Leśne śpiochy - poznanie jesiennych zwyczajów zwierząt na podstawie wiersza B .Formy pt. „Jesienna wizyta”.
 • Tajemniczy las - wzbogacenie doświadczeń sensorycznych.
   
 1. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY
   
 • Poznanie cyfry 1 i sposobu jej zapisywania, rozwijanie umiejętności matematycznych-odszukiwanie i tworzenie zbiorów jednoelementowych.
 • Nakarmimy głodne brzuszki- rozwijanie doznań sensorycznych i kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 • Zapasy na zimę- przygotowanie do rozpoznawania i nazywania litery m, M na podstawie wyrazów mama, Marta.Analiza i synteza słuchowa.
 • Zajęcia na jesienne wieczory - kształtowanie kreatywnego myślenia i inwencji twórczej na podstawie zabawy „wymyślamy zabawki”.
 • Skarby - zachęcanie dzieci do dzielenia się swoimi wrażeniami budowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi.

 

WRZESIEŃ 2021

 1. W przedszkolu
 • Przestrzeganie zasad dotyczących bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w grupie.
 • Poznajemy się - poznawanie i utrwalanie nowych imion koleżanek i kolegów w grupie i aktywne uczestniczenie w zabawach integracyjnych.
 • Mój dzień - rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji-rozwijanie umiejętności myślenia logicznego podczas porządkowania zdarzeń.

 

 1. Moja miejscowość
 • Mój dom-wzbogacanie  słownika czynnego dzieci,przygotowanie do posługiwania swoimi adresami,rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
 • W mieście-rozpoznawanie i nazywanie elementów krajobrazu miejskiego.
 • Moje miasteczko,moja wieś - czytanie globalne wyrazów miasto,wieś-rozwijanie percepcji wzrokowej.
 • Bezpieczna droga do przedszkola-posługiwanie się pojęciem odblaski,wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • Na ulicy-rozwijanie pamięci słuchowej,kształtowanie poczucia rytmu.

 

 1. Ja,ty i środowisko
 • Moje ciało-dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie ludzi.
 • Jak działa człowiek - rozpoznawanie i podawanie nazw zmysłów,rozwijanie doznań sensorycznych.
 • Higiena-nabywanie przeświadczenia o konieczności dbania o higienę własną i otoczenia w tym dokładnego i częstego mycia rąk.
 • Dbamy o siebie i innych-poznanie zawodów ważnych społecznie  (policjant, lekarz, ratownik medyczny, strażak).
 • Dbamy o czystość-kształtowanie postaw proekologicznych oraz wdrażanie do porządku i dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.

 

 1. Dary jesieni
 • W koszu Pani Jesieni - rozpoznawanie i podawanie nazw owoców i warzyw.
 • Warzywa i owoce-rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbiorów .
 • Pyszne i zdrowe-poznawanie i nazywanie liter O, o;  analiza i synteza wyrazów.
 • Zdrowie na talerzu-rozwijanie szybkości i zręczności w zabawach gimnastycznych.
 

„BIEDRONKI”

MAJ 2022

.  I. Jak powstaje książka:

 • Poznanie różnego rodzaju książek
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Rozwijanie myślenia matematycznego – wprowadzenie liczby i cyfry 9 w trzech aspektach
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego poprzez układanie historyjki obrazkowej
 • Poznanie zawodów związanych z powstaniem książki ( pisarz, autor, ilustrator, grafik, drukarz, redaktor itp. )
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się monetami

 

II .  Kolorowa łąka:

 • Poszerzanie doznań sensorycznych podczas spaceru do parku Jordana
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania obserwacji przyrodniczych
 • Przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter „ ł i Ł ” na podstawie wyrazów łąka, Łucja
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości i odległości między przedmiotami
 • Wprowadzenie liczby i cyfry „ 0 ”
 • Utrwalenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące
 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych np. Biedronek
 • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej na temat rozwoju żaby

III .  Mama i tata:

 • Poznanie roli i wartości rodziny
 • Nauka piosenek na występ z okazji święta Mamy i Taty
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw podstawowych figur geometrycznych ( układanie rytmów )
 • Rozwijanie zainteresowań światem techniki
 • Przygotowanie prezentów dla mamy i taty
 • Rozwijanie umiejętności językowych
 • Przełamywanie lęku przez niektóre dzieci przed publicznym wystąpieniem
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania przed najbliższymi swoich zdolności aktorskich

IV.  Moje zwierzątko:

 • Zapoznanie z nazwami i wyglądem zwierząt domowych oraz sposobem opiekowania się nimi
 • Kształtowanie wartości dotyczącej miłości do zwierząt
 • Poznanie sposobów opieki nad zwierzętami domowymi
 • Wprowadzenie cyfry i liczby „ 10 ”
 • Zapoznanie z pracą weterynarza
 • Przygotowanie do rozpoznania i nazywania litery „ z, Z ” na podstawie wyrazów: zebra, Zenek
 • Kształtowanie sprawności grafomotorycznej
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się podczas spotkania z nieznajomymi zwierzętami
 • Kształtowanie sprawności fizycznej

 

KWIECIEŃ 2022

1. Praca rolnika

 • „Dzień rolnika” – praca z historyjką obrazkową rozwijająca logiczne myślenie, dostrzeganie sekwencji czasowych;
 • „Maszyny w gospodarstwie” – bogacenie słownika dzieci o wyrazy związane z pracą rolnika, podawanie nazw urządzeń i maszyn służących do pracy w rolnictwie dawniej i dziś;
 • „W gospodarstwie” – wzbogacenie słownictwa i rozwijanie umiejętności konstruowania wypowiedzi.

2. Święta Wielkanocne

 • „Szukanie zająca” – rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów i doświadczeń dzieci na podstawie tekstu opowiadania, wyjaśnianie pojęcia tradycji;
 • „Pisanki” – rozwijanie inwencji i wyobraźni plastycznej podczas wykonywania pracy plastycznej;
 • „Już Wielkanoc się zbliża” – rozmowa o tradycjach wielkanocnych na podstawie wiersza Ewy Skarżyńskiej pt. „Wielkanocny stół”
 • „W wielkanocnym koszyku” – omawianie znaczenia poszczególnych rzeczy, które znajdują się w naszych koszyczkach;
 • „Śmigus” – zabawy rytmiczne z wierszem, realizacja tekstu za pomocą ruchu oraz instrumentów perkusyjnych.

3. Chronimy środowisko

 • „Dbamy o ziemię” – poznanie działań proekologicznych, odróżnienie dobrych zachowań od złych;
 • „Ziemię mamy tylko jedną” – poznanie właściwości drzew jako niezbędnego elementu w życiu człowieka;
 • Poznanie liter w, Wna podstawie wyrazów: worek, Wanda – analiza i synteza słuchowa wyrazów;
 • „Oszczędzamy energię elektryczną” – ukazanie różnych źródeł energii elektrycznej, zwrócenie szczególnej uwagi na źródła odnawialne;
 • „Drugie życie śmieci” – doskonalenie umiejętności klasyfikacji, poszerzanie wiedzy na temat segregacji odpadów.

4. Kto ty jesteś?

 • „Słucham, oglądam, poznaję” – kształtowanie postawy patriotycznej; utrwalenie znajomości symboli narodowych;
 • „Piękne barwy” – omówienie znaczenia flagi, miejsc i okoliczności jej prezentacji. Wyszukiwanie flagi Polski wśród innych flag;
 • „Podróże po Polsce” – przedstawienie regionów Polski z uwzględnieniem gór, morza, nizin i ich umiejscowienia na mapie;
 • „Warszawa” – prezentacja najbardziej charakterystycznych miejsc i symboli tego miasta, kształtowanie postawy patriotycznej podczas omawiania zabytków stolicy;
 • „Polska w Europie” – zapoznanie z mapą Europy oraz hymnem i flagą Unii Europejskiej, kształtowanie przynależności społecznej.

 

 

MARZEC 2022

I .  W marcu jak w garncu:

 • Wprowadzenie litery „ g , G ” na podstawie wyrazów Garnek, Gutek
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Zapoznanie dzieci z nazwami dni tygodnia
 • Wdrożenie do uważnego obserwowania otoczenia – rozpoznawanie oznak nadchodzącej wiosny
 • Doskonalenie umiejętności właściwego doboru garderoby do pogody
 • Wzbogacenie wiadomości na temat wiosny
 • Rozwijanie myślenia matematycznego

II .  Wszystko rośnie:

 • Utrwalanie nazw wiosennych kwiatów: przebiśnieg, stokrotka, kaczeniec, krokus, tulipan, żonkil
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porządkowania rosnąco elementów zbiorów, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Wprowadzenie literki „ c , C ” na podstawie wyrazów cebula, Celina
 • Uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Kształtowanie sprawności fizycznej ( ćwiczenia gimnastyczne i korekcyjne )
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w grupie oraz w czasie zabawy

III .  Pracowita wiosna:

 • Kształtowanie postaw społecznych – pomaganie innym
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie siedmiu
 • Wzbogacanie słownictwa o nazwy przyborów i narzędzi ogrodniczych ( grabie, taczki, łopata, szpadel, motyka )
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami ( praca z obrazkiem )
 • Wzbogacanie wiadomości dzieci dotyczących sposobów uprawy roślin ( fasola, rzeżucha, cebula )
 • Wzbogacenie wiedzy o wybranych gatunkach ptaków ( jaskółki, bociany, kukułki, wróbelki, skowronki )
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

IV.  Na wsi:

 • Poznanie zwierząt żyjących na wsi
 • Rozwijanie myślenia matematycznego – wprowadzanie liczby i cyfry „ 8 ” w trzech aspektach
 • Utrwalanie wiadomości na temat zwierząt z wiejskiego podwórka i ich zwyczajów
 • Wprowadzenie litery „ j , J ” na podstawie wyrazów jajko, Janek
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania wszystkich do tej pory poznanych liter
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej „ Piramida żywieniowa ” wiersz A.Mikiciuk „ Pij mleko”

 

 

LUTY 2022

1. Karnawał

 • „Wesoły Karnawał” – zapoznanie ze zwyczajem przebierania się na bal karnawałowy.
 • Karnawałowe szaleństwo – N jak nuty; przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter n, N; rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Zapraszamy do tańca – kształtowanie poczucia rytmu na podstawie zabawy muzycznej na podstawie piosenki pt.: „Karnawałowy bal”.
 • Przygotowanie do balu – rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.
 • Bal karnawałowy – kształtowanie postawy przyjacielskiej, budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy podczas zabawy.

 

2. Nasze ulubione baśnie

 • Baśnie i bajki – wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć plastycznych, doskonalenie sprawności manualnej.
 • Nasi ulubieni bohaterowie – rozwijanie myślenia matematycznego; kształtowanie umiejętności posługiwania się znakiem =.
 • Przedszkolne scenki – wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawach parateatralnych.
 • Zapraszamy na przedstawienie – rozwijanie kreatywności i umiejętności manualnych podczas zabawy plastyczno-konstrukcyjnej.
 • Lubię słuchać, lubię opowiadać – rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności językowych.

 

3. Dawno temu

 • Prehistoria i legendy – przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter S, s na podstawie wyrazów: smok, Seweryn; rozwijanie umiejętności  analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Odkopujemy ślady przeszłości – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, nabywanie umiejętności wnioskowania.
 • Dinozaury – rozwijanie myślenia matematycznego – wprowadzenie liczby i cyfry 6w trzech aspektach.
 • Wyścigi rzędów – zabawy i ćwiczenia ruchowe; rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie.

 

4. Kiedy patrzę w niebo

 • Dzień i noc – rozwijanie ciekawości poznawczej; budzenie zainteresowania książkami.
 • Śnię o gwiazdach i planetach – przygotowanie do rozpoznawania litery R, r na podstawie wyrazów: rakieta, Renata; rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Obrazy na niebie – rozwijanie myślenia matematycznego – wprowadzenie liczby i cyfry 7 w trzech aspektach.
 • Trzy, dwa, jeden, start! – pogłębienie wiedzy i słownictwa związanych z kosmosem.
 • Kosmiczna podróż – doskonalenie liczenia w zakresie 7.

 

 

STYCZEŃ 2022

I .  Skok w Nowy Rok::

 • Rozwijanie sprawności językowych – tworzenie poprawnych wypowiedzi pod względem logicznym i gramatycznym
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych
 • Posługiwanie się kalendarzem, zegarem
 • Utrwalanie nazw miesięcy i dni tygodnia
 • Rozwijanie logicznego myślenia – uświadamianie dzieciom zmian w przyrodzie związanych z porami roku
 • Przygotowanie do rozpoznawania i nazywania litery „P p”
 • Kształtowanie sprawności fizycznej
 • Nauka piosenki  „Cztery piłki”

II.  Wszędzie biało:

 • Rozwijanie wiedzy o śniegu podczas zabaw badawczych
 • Poznanie literki „ y”
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat zimowych zjawisk przyrodniczych
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – klasyfikowanie, przeliczanie
 • Poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt zamieszkujących bieguny
 • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw z chustą animacyjną
 • Wprowadzenie liczby „4” w trzech aspektach: głównym, porządkowym i miarowym

III.  Moja Babcia i mój Dziadek:

 • Doskonalenie umiejętności manualnych i plastycznych dzieci
 • Ukształtowanie umiejętności rywalizacji i współpracy w działaniu
 • Kształtowanie postawy empatii i szacunku wobec osób starszych
 • Budzenie u dzieci świadomości o znaczeniu babci i dziadka w życiu rodziny
 • Poznanie i nazywanie liter „B b”
 • Nauka piosenki dla babci i dziadka
 • Przygotowanie przedstawienia dla dziadków
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem
 • Wykonywanie prezentów dla babci i dziadka

IV.   Zimowe zabawy:

 • Doskonalenie wrażliwości sensorycznej i sprawności manualnej
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł bezpiecznej zabawy
 • Wzbogacanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych
 • Kształtowanie umiejętności ilustrowania ruchem utworu literackiego
 • Wprowadzenie liczby i cyfry „5”
 • Rozwijanie kreatywności podczas wymyślania i rysowania zimowej czapki i szalika

 

GRUDZIEŃ 2021

 1. Świąteczne pocztówki
 • Niespodzianki - doskonalenie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia;
 • Listy i liściki - kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej - przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter K,k;
 • Na poczcie - rozwijanie umiejętności odczytywania instrukcji i odgrywania ról podczas zabaw matematycznych;
 • Pozdrowienia z daleka - budzenie zainteresowania osiągnięciami techniki podczas projektowania własnego telefonu;
 • Listy do Mikołaja - praca plastyczna, kształtowanie inwencji twórczej i wyobraźni plastycznej.

 

 1. Zwierzęta zimą
 • Zima w lesie- rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym - rozpoznawanie zwierząt zapadających w sen zimowy;
 • Goście za oknem - słuchanie tekstów literackich o tematyce przyrodniczej, kształtowanie empatii wobec zwierząt;
 • Jak mądrze dokarmiać zwierzęta - uzupełnianie pokarmu w karmnikach w przedszkolnym ogrodzie;
 • Poznanie literU,u - analiza i synteza słuchowo - wzrokowa; ćwiczenia w czytaniu;
 • Podpatrujemy i pomagamy- kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt;
 • Kto pomaga zwierzętom? - budzenie zainteresowania środowiskiem społecznym - praca leśniczego.

 

 1. Spotkanie przy wigilijnym stole
 • Przygotowania do ŚwiątBożego Narodzenia- rozwijanie wrażliwości; czerpanie radości z przygotowań do świąt;
 • Dekoracje choinkowe - doskonalenie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych;
 • Z czym kojarzą Ci się święta? - poznanie tradycji związanych ze stołem wigilijnym;
 • Zanim zaświeci pierwsza gwiazdka - budzenie zainteresowania tradycją i zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;

 

 1. Świąteczne zwyczaje
 • Czekamy na Święta - tworzenie logicznych wypowiedzi na temat świąt Bożego Narodzenia;
 • Opowieści przy wigilijnym stole - utrwalanie zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem, tworzenie ciepłej świątecznej atmosfery;
 • Świąteczne zwyczaje - słuchanie kolęd, zabawa ruchowa przy piosence “Już blisko kolęda”;
 • Pierwsza gwiazdka - poznanie zwyczaju przygotowania przedstawień Jasełkowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
 • Hej, kolęda! - wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń.

 

 

 

LISTOPAD 2021

. I.  NA STAREJ FOTOGRAFII:

 • Rozwijanie czynnego słownika dzieci o zwroty dotyczące stopni pokrewieństwa
 • Kształtowanie koncentracji uwagi dziecka podczas słuchania tekstów literackich
 • Kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej, przygotowanie do rozpoznawania litery „ E,e”
 • Budzienie wrażliwości na walory estetyczne środowiska przyrodniczego
 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat pracy fotografa
 • Kształtowanie sprawności fizycznej oraz właściwej reakcji emocjonalnej w sytuacji rywalizacji sportowej

 

II.  JESIENNA MUZYKA:

 • Kształtowanie myślenia matematycznego, wprowadzanie liczby i cyfry „ 2 ” w trzech aspektach
 • Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu
 • Wzbogacanie słownika dzieci o wyrażenia: dyrygent, orkiestra, nuty, filharmonia
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej – przygotowanie do rozpoznawania i nazywania    litery  „ T, t ”
 • Kształcenie umiejętności improwizacji ruchowej i plastycznej

 

III.  MALI  ARTYŚCI:

 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych
 • Rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej
 • Wdrożenie do odkładania zabawek na swoje miejsce
 • Poznanie graficznego znaku litery: „ D,d ”
 • Rozwijanie słownika o pojęcia: muzeum, eksponat, sztuka, malarz, rzeźbiarz
 • Wdrażanie do szybkiego ustawienia się na zbiórkę
 • Uświadomienie konieczności przestrzegania norm społecznościowych

 

IV.   UBRANIA  NA JESIENNE CHŁODY:

 • Zapoznanie się z nową literą : „ I, i ”  -  rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej-wzrokowej podczas zabaw graficznych
 • Rozwijanie myślenia logicznego podczas układania historyjki obrazkowej
 • Kształtowanie samodzielności  - sprawne układanie ubrań wierzchnich, układanie i wiązanie butów
 • Kształtowanie myślenia matematycznego – wprowadzanie liczby „ 3 ”
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej – znaczenie wiatr, woda i słońce w przyrodzie
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie sprawności językowej podczas wypowiedzi na zadany temat

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2021

 1. ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Uświadamianie konieczności ubierania się odpowiednio do pogody.
 • Rozwijanie słownika czynnego dzieci - przygotowanie do rozumienia pojęcia zdrowie.
 • Witaminy-kształtowanie postaw prozdrowotnych,zachęcanie do aktywności ruchowej.
 • Na dobry start-wdrażanie zasad zdrowej, sportowej rywalizacji.

 

 1. JESIENIĄ W PARKU
 • Kolory jesieni-poznanie charakterystycznych cech ekosystemu parkowego.
 • Kap, kap, stuk, stuk - rozwijanie słownika dzieci o pojęcia związane z deszczem.
 • W parku-przygotowywanie do rozpoznawania i nazywania liter a, A na podstawie wyrazów aparat, Ala. Analiza i synteza słuchowa wyrazów.
 • Jesienne skarby- osłuchanie z piosenką ,kształcenie umiejętności wokalnych.
 • Jesień w parku - poznawanie różnych gatunków drzew:klon, kasztan, dąb,jarzębina.

 

 1. JESIENIĄ W LESIE
 • W lesie- przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter L, l na podstawie wyrazówlas, Leon.Doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej.
 • Życie w lesie- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw wybranych zwierząt i drzew.
 • Mieszkańcy lasu - utrwalenie nazw i życia zwierząt mieszkających w lesie.
 • Leśne śpiochy - poznanie jesiennych zwyczajów zwierząt na podstawie wiersza B .Formy pt. „Jesienna wizyta”.
 • Tajemniczy las - wzbogacenie doświadczeń sensorycznych.
   
 1. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY
   
 • Poznanie cyfry 1 i sposobu jej zapisywania, rozwijanie umiejętności matematycznych-odszukiwanie i tworzenie zbiorów jednoelementowych.
 • Nakarmimy głodne brzuszki- rozwijanie doznań sensorycznych i kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 • Zapasy na zimę- przygotowanie do rozpoznawania i nazywania litery m, M na podstawie wyrazów mama, Marta.Analiza i synteza słuchowa.
 • Zajęcia na jesienne wieczory - kształtowanie kreatywnego myślenia i inwencji twórczej na podstawie zabawy „wymyślamy zabawki”.
 • Skarby - zachęcanie dzieci do dzielenia się swoimi wrażeniami budowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi.

 

 

WRZESIEŃ 20221

I .  W PRZEDSZKOLU:

 • Integracja grupy, rozwijanie percepcji słuchowej
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego i mowy w oparciu o opowiadanie O.Masiuk  „ Nowy i nowa ”
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach  z grupą
 • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej z piosenką  „ Piosenka dla Supełka ”
 • Poznanie topografii przedszkola
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • Kształtowanie umiejętności określania nastroju na podstawie mimiki ciała
 • Przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania

II.  Moja miejscowość:

 • Wzbogacenie słownika czynnego dzieci
 • Przygotowanie do posługiwania się swoim adresem
 • Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi wielkości
 • Rozwijanie ekspresji i inwencji twórczej poprzez ciekawe zabawy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej – wzmocnienie mięśni nóg
 • Czytanie globalne wyrazów: miasto, wieś
 • Kształtowanie nawyku wspólnego sprzątania po skończonej zabawie
 • Wprowadzenie piosenki  „ Piosenka sygnalizatora ”

III.  Ja, Ty i środowisko:

 • Dostrzeganie i określanie różnic i podobieństw  w wyglądzie dzieci
 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała
 • Kształtowanie celności i zręczności podczas zabaw z piłką
 • Stosowanie się do przyjętych umów i reguł
 • Rozwijanie doznań sensorycznych i ciekawości poznawczej
 • Wprowadzenie określeń: najpierw, potem, później, na końcu
 • Kształtowanie umiejętności dokładnego mycia rąk
 • Poznanie zawodów ważnych społecznie ( lekarz, policjant, strażak )
 • Wdrożenie do szybkiego reagowania i wykonywania poleceń
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem

IV.   Dary jesieni:

 • Kształtowanie sprawności manualnej podczas lepienia z plasteliny
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw owoców i warzyw
 • Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu
 • Przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter  o,O  na podstawie wyrazów owoce, Ola
 • Rozwijanie szybkości i zręczności w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych
 • Przestrzeganie zasad higieny
 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

DZIECI MŁODSZE (Krasnoludki, Niedźwiadki, Kangurki)

MAJ 2022

MY FAMILY

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z rodziną,

- uczymy się piosenek ilustrowanych gestami: My family, The finger family, Baby shark,

- powtarzamy poznane wcześniej nazwy czynności oraz części ciała,

- słuchamy historyjki w języku angielskim My firstday ( Playtime  C. Selby ) oraz 

  pochodzącej z tego utworu piosenki My family`shere,

- poznajemy sowią rodzinę i ich przygody Owl family ( Cookie and friends V. Reilly ),

- odgrywamy scenki dialogowe podczas których posługujemy się nowym słownictwem,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

 - budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

Mummy, daddy, baby, sister, brother, grandma, grandpa, family

Owl, shark,

Nose, eyes, head, mouth,

Send, touch, wink, move.

 

Wprowadzenie zwrotów:   Who`s this?  This is…

 

KWIECIEŃ 2022

EASTER

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo dotyczące Wielkanocy,

- zapoznajemy się ze zwyczajami świątecznymi krajów anglosaskich,

- powtarzamy nazwy niektórych czynności,

- obrazujemy poznane wyrażenia gestami oraz ruchem  podczas zabawy z

rymowanką Easter Bunny,

- słuchamy opowiadania w języku angielskim Twig’srabbit (Playtime C. Shelby)

oraz uczymy się pochodzącej z tego utworu piosenki Hop away!,

- poznajemy inne piosenki: Fluffy Bunny, Farm animals, Daddy cat,

- naśladujemy głosy  isposoby poruszania się różnych zwierząt:

What does the mouse / the cat / the dog say?

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- utrwalamy poznane słownictwo  w zabawach uwzględniających różne style

  uczenia się.

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

Easter, Easter egg, chocolate egg, Easter Bunny,chick, basket, fluffy,

Farm, animals, horse, cow, goat, pig, sheep, dog, cat, rabbit, rooster, hen, duck, goose, mouse.

Słowa oraz zwroty oznaczające nazwy czynności: jump, stamp, run, have fun.

 

MARZEC 2022

SPRING

Na zajęciach językowych:

- wprowadzamy słownictwo związane z tematyką wiosenną, 

- poznajemy i utrwalamy nazwy różnych czynności,

- uczymysiępiosenek: Five little flowers, Sing a song of flowers, It`s spring,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- powtarzamy poznane słówka i zwroty w zabawach muzyczno – ruchowych,

- opowiadamy w języku angielskim o wykonywanych czynnościach,

- przypominamy  nazwy  kolorów oraz poznanych wcześniej liczb,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego,

- utrwalamy słownictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych, muzycznych, z elementami 

  dramy oraz sensorycznych.

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

Spring, flowers, ground,

Pretty, gentle,

Stand, nod, bow, fall, lift up, grow,

Go, play, slide.

Zwroty i wyrażenia organizacyjne:

Be quiet, pleaseListen    Let`s singSit in a circle

Concentration!    Can you find…?        Show me         Can you repeat, please?

 

 

LUTY 2022

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z ubraniami,

- uczymy się piosenek: Clothes, Frosty day, My favourite green shirt, It`s cold,

- osłuchujemy się z językiem angielskim podczas poznawania historyjki: Look at you! What a

  mess  ( Cookie and friends – V. Reilly),

- powtarzamy nazwy ubrań podczas zabaw językowych z użyciem kart obrazkowych,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- utrwalamy znajomość słownictwa podczas słuchania i odgrywania piosenek

  tematycznych,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

Cap, hat, shoes, boots, socks, tights,

 dress, skirt, trousers, T-shirt, shirt, jacket,

coat,raincoat, sweater, jumper, scarf, gloves.

Put on / Take off

 

Utrwalanie poznanych i stosowanych wcześniej podczas zajęć i zabaw zwrotów organizacyjnychw języku angielskim.

 

 

STYCZEŃ 2022

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z zimą oraz z różnymi zjawiskami

  atmosferycznymi,

- uczymy się piosenek: Winter is fun, Icy snowflakes, Snowman, One hungry bird,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- powtarzamy nazwy poszczególnych części ciała podczas zabaw ruchowych oraz językowych,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego,

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawach uwzględniających różne style uczenia się.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

Winter, snow, snowman, snowball, snowflakes, ground.

Cold, fun, icy, frosty, freezing.

Make, touch, fly.

One bird –two / three birds.

Powtórzenie  nazw niektórych części ciała: head, nose, eyes, ears, nose, mouth, hands, legs, fingers, toes.

 

 

Utrwalanie poznanych i stosowanych wcześniej zwrotów organizacyjnych podczas zajęć i zabaw w języku angielskim.

 

 

GRUDZIEŃ 2021

CHRISTMAS

 

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i powtarzamy słownictwo związane z Mikołajem, zabawkami oraz

  Świętami Bożego Narodzenia,

- uczymy się piosenek: Toys, Hello reindeer, Santa Claus,Angels,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- poznajemy nazwy niektórych instrumentów muzycznych,

- uczymy się rozumienia z kontekstu słuchając opowiadania w języku angielskim:

  The Christmas Story,

- odgrywamy historyjkę, w której elfy i Boo przygotowują się na nadejście świąt
(na podstawie wcześniej poznanego tekstu),

- utrwalamy słownictwo w zabawach uwzględniających różne style uczenia się,

- obrazujemy poznane wyrażenia gestami oraz ruchem,

- zapoznajemy się ze zwyczajami świątecznymi krajów anglosaskich.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które poznamy i będziemy stosować podczas zajęć:

 • Santa Claus, Christmas tree,angels, elves,
 • presents,reindeer, sleigh, toys,
 • doll, ball, teddybear, car,
 • bells, triangles, drums, cymbals.

 

Kluczowe zwroty:

 • Merry Christmas! 
 • Happy New Year!

 

 

LISTOPAD 2021
 

   What?s the weather like today?
 

  Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z różnymi zjawiskami atmosferycznymi,

- słuchamy historyjki w języku angielskim It?s raining ( Playtime C. Selby) oraz uczymy się

  pochodzącej z tego opowiadania  piosenki  It?s raining, it?s sunny,

- poznajemy inne piosenki:  It`s a rainy day,  Let?s go out!, Hot sun,

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawach uwzględniających różne style uczenia się;

- obserwujemy pogodę z piosenką Weather Song;

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

 • weather, snow, ice, sun,
 • wind, rain, fog, frost
 • hot, cold, sunny, rainy, windy
 • cloudy, icy, frosty, foggy

 

What?s the weather like?

It?s sunny / windy.    It?s raining / snowing.

 

Utrwalanie poznanych i stosowanych wcześniej zwrotów organizacyjnych podczas zajęć i zabaw w języku angielskim.

 

PAŹDZIERNIK 2021

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z jedzeniem;

- uczymy się piosenek: Yummy twist,  Pizza;

- nazywamy różne artykuły spożywcze w języku angielskim;

- osłuchujemy się z językiem angielskim podczas poznawania historyjek w tym języku
(Story  1 Action Song, Story 2 Action Song  z serii I love BooE. Wodzickiej - Dondziłło);

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim: ćwiczymyrozumienienazw wybranych czynności poprzez zabawy z piosenkąWalking, walking;

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego;

- utrwalamy słownictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych, muzycznych, z elementami  dramy oraz sensorycznych.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:
 

 • Apple, pear, plum, orange, banana, grapes, cherries;
 • Tomato, potato, carrot, cucumber;
 • Ice-cream, chocolate, cake, cheese, bread, ham, sandwich;
 • Yummy!  Yucky!

 

Utrwalanie poznanych wcześniej zwrotów organizacyjnych stosowanych podczas zajęć
i zabaw w języku angielskim.

 

WRZESIEŃ 2021

FRIENDS

Na naszych zajęciach językowych:

- wprowadzamy dzieci w bajkowy  świat, w którym wszyscy mówią w języku angielsku,

   przybliżany przez stworka Boo oraz rodzeństwo elfów: Maxa i Lilly, bohaterów cyklu: I love Boo,

- poznajemy i utrwalamy zwroty na powitanie i pożegnanie z piosenkami: Hello,Boo!,

Bye – bye!

- poznajemy zwroty i wyrażenia organizacyjne w piosence: Tidy up,

- poznajemy, przypominamy i poszerzamy słownictwo dotyczące kolorów w zabawie  słuchowo -

  ruchowej z utworem The colour chant,

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawach muzycznych, rytmicznych, ruchowych oraz

  językowych,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego.
 

Kluczowe słowa, wyrażenia i zwroty poznane i stosowane podczas zajęć językowych:

 • Hello, bye-bye, thank you, please, sorry.
 • Friends, elves.
 • Blue, red, yellow, orange, green;
 • What is it?  It is…
   

Struktury i kluczowe słownictwo bierne:

 • Listen!   Look!   Sit down!   Stand up!   Help me, please!
 •  Make a circle!   Are you ready?   See you soon!

 

DZIECI STARSZE (Tygryski, Żuczki, Biedronki)

MAJ 2022

MY FAMILY

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z rodziną,

- uczymy się piosenek ilustrowanych gestami: My family, The finger family, Baby shark,

- powtarzamy poznane wcześniej nazwy czynności oraz części ciała,

- słuchamy historyjki w języku angielskim My firstday ( Playtime  C. Selby ) oraz 

  pochodzącej z tego utworu piosenki My family`shere,

- poznajemy sowią rodzinę i ich przygody Owl family ( Cookie and friends V. Reilly ),

- odgrywamy scenki dialogowe podczas których posługujemy się nowym słownictwem,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

 - budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

Mummy, daddy, baby, sister, brother, grandma, grandpa, family

Owl, shark,

Nose, eyes, head, mouth,

Send, touch, wink, move.

 

Wprowadzenie zwrotów:   Who`s this?  This is…

 

 

KWIECIEŃ 2022

EASTER

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo dotyczące Wielkanocy,

- zapoznajemy się ze zwyczajami świątecznymi krajów anglosaskich,

- powtarzamy nazwy niektórych czynności,

- obrazujemy poznane wyrażenia gestami oraz ruchem  podczas zabawy z

rymowanką Easter Bunny,

- słuchamy opowiadania w języku angielskim Twig’srabbit (Playtime C. Shelby)

oraz uczymy się pochodzącej z tego utworu piosenki Hop away!,

- poznajemy inne piosenki: Fluffy Bunny, Farm animals, Daddy cat,

- naśladujemy głosy  isposoby poruszania się różnych zwierząt:

What does the mouse / the cat / the dog say?

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- utrwalamy poznane słownictwo  w zabawach uwzględniających różne style

  uczenia się.

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

Easter, Easter egg, chocolate egg, Easter Bunny,chick, basket, fluffy,

Farm, animals, horse, cow, goat, pig, sheep, dog, cat, rabbit, rooster, hen, duck, goose, mouse.

Słowa oraz zwroty oznaczające nazwy czynności: jump, stamp, run, have fun.

 

MARZEC 2022

SPRING

Na zajęciach językowych:

- wprowadzamy słownictwo związane z tematyką wiosenną, 

- poznajemy i utrwalamy nazwy różnych czynności,

- uczymysiępiosenek: Five little flowers, Sing a song of flowers, It`s spring,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- powtarzamy poznane słówka i zwroty w zabawach muzyczno – ruchowych,

- opowiadamy w języku angielskim o wykonywanych czynnościach,

- przypominamy  nazwy  kolorów oraz poznanych wcześniej liczb,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego,

- utrwalamy słownictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych, muzycznych, z elementami 

  dramy oraz sensorycznych.

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

Spring, flowers, ground,

Pretty, gentle,

Stand, nod, bow, fall, lift up, grow,

Go, play, slide.

Zwroty i wyrażenia organizacyjne:

Be quiet, pleaseListen    Let`s singSit in a circle

Concentration!    Can you find…?        Show me         Can you repeat, please?

 

 

LUTY 2022

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z ubraniami,

- uczymy się piosenek: Clothes, Frosty day, My favourite green shirt, It`s cold,

- osłuchujemy się z językiem angielskim podczas poznawania historyjki: Look at you! What a

  mess  ( Cookie and friends – V. Reilly),

- powtarzamy nazwy ubrań podczas zabaw językowych z użyciem kart obrazkowych,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- utrwalamy znajomość słownictwa podczas słuchania i odgrywania piosenek

  tematycznych,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

Cap, hat, shoes, boots, socks, tights,

 dress, skirt, trousers, T-shirt, shirt, jacket,

coat,raincoat, sweater, jumper, scarf, gloves.

Put on / Take off

 

Utrwalanie poznanych i stosowanych wcześniej podczas zajęć i zabaw zwrotów organizacyjnychw języku angielskim.

 

 

STYCZEŃ 2022

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z zimą oraz z różnymi zjawiskami

  atmosferycznymi,

- uczymy się piosenek: Winter is fun, Icy snowflakes, Snowman, One hungry bird,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- powtarzamy nazwy poszczególnych części ciała podczas zabaw ruchowych oraz językowych,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego,

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawach uwzględniających różne style uczenia się.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

Winter, snow, snowman, snowball, snowflakes, ground.

Cold, fun, icy, frosty, freezing.

Make, touch, fly.

One bird –two / three birds.

Powtórzenie  nazw niektórych części ciała: head, nose, eyes, ears, nose, mouth, hands, legs, fingers, toes.

 

 

Utrwalanie poznanych i stosowanych wcześniej zwrotów organizacyjnych podczas zajęć i zabaw w języku angielskim.

 

 

GRUDZIEŃ 2021

CHRISTMAS

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i powtarzamy słownictwo związane z Mikołajem, zabawkami oraz

  Świętami Bożego Narodzenia,

- uczymy się piosenek: Toys, Hello reindeer, Santa Claus,Angels,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- poznajemy nazwy niektórych instrumentów muzycznych,

- uczymy się rozumienia z kontekstu słuchając opowiadania w języku angielskim:

  The Christmas Story,

- odgrywamy historyjkę, w której elfy i Boo przygotowują się na nadejście świąt ( na

   podstawie wcześniej poznanego tekstu),

- utrwalamy słownictwo w zabawach uwzględniających różne style uczenia się,

- obrazujemy poznane wyrażenia gestami oraz ruchem,

- zapoznajemy się ze zwyczajami świątecznymi krajów anglosaskich.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które poznamy i będziemy stosować podczas zajęć:

Santa Claus, Christmas tree,angels,elves,

presents,reindeer, sleigh, stockings, decorations,

toys, doll, ball, teddybear, car,

bells, triangles, drums, cymbals.

 

Kluczowe zwroty:

Merry Christmas!  Happy New Year!

 

LISTOPAD 2021

What's the weather like today?

 

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z różnymi zjawiskami atmosferycznymi,

- słuchamy historyjki w języku angielskim It's raining ( Playtime C. Selby) oraz uczymy się

  pochodzącej z tego opowiadania  piosenki It's raining, it's sunny,

- poznajemy inne piosenki: It's a rainyday, Let's go out! , Hot sun,

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawach uwzględniających różne style uczenia się,

- odgrywamy scenki dialogowe, podczas których posługujemy się nowym słownictwem

związanym z pogodą,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

weather, snow, ice, sun, wind, rain, fog, frost.

hot, cold, sunny, rainy, windy, cloudy, icy, frosty, foggy.

 

What's the weather like?

It's sunny / windy.    It's raining / snowing.

 

 

Utrwalanie poznanych i stosowanych wcześniej zwrotów organizacyjnych podczas zajęć i zabaw w języku angielskim.

 

 

PAŹDZIERNIK 2021

Na zajęciach językowych:

- poznajemy i utrwalamy słownictwo związane z jedzeniem,

- uczymy się piosenek: Yummy twist,  Pizza, Dee-doo- damm,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- nazywamy różne artykuły spożywcze w języku angielskim,

- osłuchujemy się z językiem angielskim podczas poznawania historyjek w tym języku ( Story

  1 Action Song, Story 2 Action Song  z serii I love BooE. Wodzickiej - Dondziłło),

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego,

- utrwalamy słownictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych, muzycznych, z elementami 

  dramy oraz sensorycznych.

 

Kluczowe słowa i zwroty, które dzieci poznały i stosowały podczas zajęć językowych:

Apple, pear, plum, orange, banana, lemon, cherries, grapes.

Tomato, potato, carrot, cucumber, pepper.

Ice-cream, chocolate, cake, cheese, chicken, fish, ham, sandwiches, picnic.

Eat, drink, smell, hungry.

 

Do you like…?         I like…                I don?t  like…

Yummy!  Yucky!

 

Utrwalanie poznanych wcześniej zwrotów organizacyjnych stosowanych podczas zajęć i zabaw w języku angielskim.

 

WRZESIEŃ 2021

   FRIENDS

Na naszych zajęciach językowych:

- wprowadzamy dzieci w bajkowy  świat, w którym wszyscy mówią w języku angielsku,

   przybliżany przez stworka Boo oraz rodzeństwo elfów: Maxa i Lilly, bohaterów cyklu: I love

Boo,

- przypominamy i utrwalamy zwroty na powitanie i pożegnanie z piosenkami: Hello,Boo!,

Bye – bye!

- poznajemy zwroty i wyrażenia organizacyjne w piosenkach : Tidy up, Quiet time,

- przypominamy i poszerzamy słownictwo dotyczące kolorów w zabawie  słuchowo -

  ruchowej z utworem The colour chant,

- utrwalamy poznane słownictwo w zabawach muzycznych, rytmicznych, ruchowych oraz

  językowych,

- wykonujemy proste komendy w języku angielskim,

- budujemy pozytywne skojarzenia z nauką języka obcego.

Kluczowe słowa, wyrażenia i zwroty poznane i stosowane podczas zajęć językowych:

Hello, bye-bye, thank you, please, sorry.

Friends, elves.

Blue, red, yellow, orange, green, brown, white, black, grey, purple.

What is it? It is…

What colour is  it? It is…

Where are you?

Struktury i kluczowe słownictwo bierne:

Listen!   Look!   Sit down!   Stand up!   Help me, please!

 Make a circle!   Are you ready?   See you soon!

 

Ostatnia aktualizacja: 2022-05-08