ZAMIERZENIA MIESIĘCZNE

LUTY 2023

„KRASNOLUDKI”

1. Bale, bale w karnawale

- rozwijanie umiejętności językowych – budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia,

- kształtowanie umiejętności klasyfikowania pojazdów według określonej cechy,

- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4,

- rozwijanie pomysłowości i wyobraźni podczas wykonywania masek karnawałowych,

- wdrażanie dzieci do przestrzegania reguł podczas zabaw.

 

2. Baśnie, bajki, legendy

- rozwijanie zainteresowania książką, wypowiadanie się na temat książki przyniesionej do

  przedszkola – budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia,

- wdrażanie do uważnego słuchania bajek i innych utworów,

- rozpoznawanie i podawanie imion / nazw bohaterów znanych bajek,

- kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła na podstawie znanych bajek i baśni,

- zapoznanie z zasadami korzystania z książek, rozumienie potrzeby dbania o książki,

- wcielanie się w role poznanych bohaterów – zabawy dramowe; dobieranie 

  charakterystycznych elementów do bajkowych postaci.

 

3. W dawnych czasach

- rozwijanie ciekawości poznawczej; oglądanie książek z dinozaurami,

- rozpoznawanie uczuć prezentowanych za pomocą symboli graficznych,

- budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie,

- rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt przedstawionych na schematycznych obrazkach,

- rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw z plasteliną.

 

4. Wynalazki

- zapoznanie dzieci z różnymi sposobami komunikowania się,

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw

   przedmiotów, które je wydają,

- rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt,

- rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych.

„NIEDŹWIADKI"

1 „Nasze ulubione baśnie"

Dziecko:

- z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski, odpowiada na pytania

- rozróżnia dobre i złe zachowania, rozwija słownictwo

- uczestniczy w zabawach parateatralnych

- objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, formułuje wypowiedzi dotyczące ważnych spraw

2. „Wszędzie biało”

Dziecko:

- prowadzi obserwacje przyrodnicze

- poznaje właściwości śniegu i lodu

- bawi się, wykorzystując materiał naturalny, zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i je stosuje, wyraża radość z możliwości wykonywania prac plastycznych

3. „Dawno temu”

Dziecko

- ćwiczy budowanie wypowiedzi; usprawnia narządy mowy; bierze udział w zabawach ruchowych

- porównuje wielkość, próbuje rozpoznawać dinozaury

- poznaje właściwości węgla i soli uczestnicząc w zabawach badawczych

4. „Kiedy patrzę w niebo”

Dziecko

- dostrzega następstwa dnia i nocy, układa przedmioty w rytmy

- klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę

- inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje np. pojazdy kosmiczne, wykorzystując klocki różnego rodzaju, sprząta po zakończonej zabawie, współdziała z innymi dziećmi

„KANGURKI”

I. BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

Dziecko:

- nabywa umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich

- rozwija spostrzegawczość – wyszukuje różnice między obrazkami

- ilustruje utwory literatury dziecięcej za pomocą przedstawienia kukiełkowego

- doskonali umiejętność układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń

- kształtuje poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

- doskonali umiejętność koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania

 

II. BALE, BALE W KARNAWALE

Dziecko:

- poznaje  zwyczaje karnawałowe

- nabywa umiejętność dobierania stroju adekwatnie do okazji

- kształtuje umiejętność klasyfikowania przedmiotów według podanych cech

- doskonali umiejętność prawidłowego posługiwania się nożyczkami

- kształtuje umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby

- rozwija percepcję słuchową poprzez powtarzanie usłyszanych rytmów

III. W DAWNYCH CZASACH

Dziecko:

- wzbogaca zasób swojego słownictwa związanego ze światem dinozaurów

- rozwija ciekawość badawczą - poznaje właściwości soli i węgla

- poznaje różne formy ekspresji artystycznej -rysuje węglem

- doskonali umiejętność współdziałania w grupie

- kształtuje umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania ,w którym jest mniej,  

  więcej i tyle samo

 -rozwija swoją pomysłowość i aktywność twórczą podczas zabaw przy muzyce

IV. WYNALAZKI

Dziecko:

- poznaje i utrwala słownictwo związane z podróżami, środkami transportu

- odpowiada na pytanie ”do czego służy komputer”

- doskonali umiejętność uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat

- układa rytmy z figur geometrycznych

- utrwala umiejętność prawidłowej gry na instrumentach perkusyjnych

- doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych

  materiałów

 

"TYGRYSKI"

1 TEMAT TYGODNIA: W karnawale

 • interpretowanie ruchem słyszanych dźwięków;

• prawidłowe reagowanie ruchem na tempo i dynamikę utworu;

• rozwijanie narządów mowy poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach logopedycznych;

• doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonanie korony metodą origami;

• kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami – także nieprzyjemnymi;

• wczuwanie się w emocje osób z najbliższego otoczenia;

• szacunek dla emocji swoich i innych osób;

• przedstawianie emocji z wykorzystaniem charakterystycznych dla dzieci form wyrazu;

• poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas balu karnawałowego;

• nawiązywanie relacji rówieśniczych;

• współdziałanie z dziećmi w zabawach i podczas wykonywania zadań;

• obdarzanie uwagą innych osób;

• zapoznanie z obrazem graficznym liter „b” i „B;”

• doskonalenie umiejętności porównania wielkości przedmiotów i tworzenia odpowiednich zbiorów;

• wdrażanie do zdobywania wiedzy na temat tradycji i zwyczajów karnawałowych innych krajów;

• poznanie zapisu liczby „0”;

• doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, niezbędnej do nauki czytania;

• poszerzanie wiedzy na temat strojów ludowych pochodzących z rożnych części Polski;

• rozwijanie pojęć matematycznych: „większy”, „mniejszy”, „najmniejszy”, „największy”;

• poznanie utworu „Krakowiak”, próby odtworzenia układu tanecznego.

 

2. TEMAT TYGODNIA: Mroźne krainy

• przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie;

ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowego zachowania innych

• doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych według instrukcji

słownych i obrazkowych;

• wykonywanie prac plastycznych z papieru, zwracanie uwagi na precyzyjne składanie, zaginanie;

• wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową;

• dokonywanie oceny zachowania swojego i innych osób na podstawie obserwacji, odnoszenie się

do kodeksu norm zachowania;

• uważne słuchanie i analiza wypowiedzi innych osób podczas rozmowy swobodnej;

• prawidłowe reakcje na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom;

• dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę – zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby,

odpady, zmiany klimatyczne;

• zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie

o rożnym wyglądzie, z rożnych krajów, o rożnej sprawności;

• wykazywanie tolerancji oraz życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku;

• wykazywanie tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie

lub sprawności rożnych ludzi;

• wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych, np. zjawiska powstawania cienia

do zabaw teatralnych, działania magnesu;

• dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania

doświadczeń i eksperymentów badających właściwości materiałów;

• analiza i synteza prostych fonetycznie słów, kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej wyrazów;

• zapoznanie się ze znakiem graficznym liter „n”, „N”, wykazywanie zainteresowania czytaniem

oraz poznawaniem liter;

• poszerzanie zakresu liczenia liczebnikami głównymi oraz poznawanie i stosowanie zapisu cyfrowego

liczb od „0” do „8”;

• doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy;

wzajemnego przyporządkowania, np. graficzne łączenie liniami.

 

3. TEMAT TYGODNIA:Płynie Wisła, płynie..

• systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych na sali i na świeżym powietrzu;

• tworzenie konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału;

• wykonywanie prac plastycznych z papieru, zwracanie uwagi na precyzyjne składanie, zaginanie;

• zwiększanie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała;

• dokonywanie oceny postępowania swojego lub innych z zastosowaniem odpowiednich określeń;

• radzenie sobie z porażką i trudnymi emocjami w sposób akceptowalny;

• przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo podczas zabaw,

dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych;

• kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań jako

członka narodu (Polka i Polak);

• kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem;

• wykazywanie zainteresowania poznawaniem historii naszego kraju i postaci historycznych;

• kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych;

• ilustrowanie zdarzenia, pojęcia i zjawiska oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji;

• formułowanie wypowiedzi, przestrzeganie konsekwencji i zgodności czasu;

• odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości;

• śpiewanie piosenki i uczestnictwo w zabawach ruchowo-tanecznych opartych na tradycji ludowej;

• doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych, plakatów;

• rozpoznawanie i nazywanie wybranych regionów naszego kraju, dostrzeganie cech charakterystycznych;

• poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: rozumienie pojęcia „stolica”, rozpoznawanie herbu,

znajomość legendy i elementów historii;

• kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi

na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych

regionów z ich symbolami oraz wskazywanie granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego;

• rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych;

• doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi;

• określanie wyników dodawania lub odejmowania z pomocą palców zastępujących przedmioty;

• znajomość i stosowanie cyfr oznaczających liczby od „0” do „8”.

 

4. TEMAT TYGODNIA:Sztuka wokół nas

• zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu;

• doskonalenie umiejętności prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego;

• zachęcanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych, zwracanie uwagi na planowanie rysunku;

na całej powierzchni kartki, sprzątanie po skończonej pracy;

• wdrażanie do szanowania odmiennych opinii;

• kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji wyrażanych muzyką, gestem, ruchem;

• budowanie empatii/świadomości tego, że wszyscy odczuwają emocje (przyjemne i nieprzyjemne);

• doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami;

• wdrażanie do zdrowej rywalizacji podczas zabaw ruchowych, dbanie o życzliwą i przyjazną atmosferę;

• wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia jej konsekwencji;

• kształtowanie umiejętności współpracy w zabawie i podczas sytuacji zadaniowych;

• doskonalenie umiejętności przestrzegania umów i zasad;

• rozwijanie wyobraźni poprzez kontakt z wytworami sztuki, dostrzeganie jej piękna oraz rodzajów,

uczenie należnego im szacunku;

• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz wrodzonych możliwości twórczych;

• doskonalenie umiejętności liczenia na miarę możliwości;

• wzbogacenie słownika czynnego i biernego związanego z daną tematyką;

• utrwalenie nazw kolorów podstawowych oraz pochodnych;

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nieprzeszkadzania innym;

• rozwijanie zainteresowań muzyką klasyczną, próby tworzenia akompaniamentu do znanych utworów;

• wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały i poprawny;

• poznawanie liter („w”), zachęcanie do udziału w zabawach i grach utrwalających ich znajomość;

• doskonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie;

• rozwijanie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzanie wyrazów do globalnego czytania.

 

„ŻUCZKI”

Temat kompleksowy: …ZDROWY UŚMIECH

Termin realizacji: 30 I  - 3 II 2023

 • Zajęcia doskonalące mowę i myślenie: Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z jamą ustną. Utrwalenie zasad właściwego dbania o higienę i zdrowie jamy ustnej. Klasyfikacja produktów spożywczych na zdrowe i nie zdrowe. Wyciąganie wniosków z doświadczenia (dotyczącego fluoryzacji). Zajęcia muzyczne: Stymulowanie fizyczne i psychiczne w formie zabaw muzyczno – ruchowych. Odreagowanie napięć psychofizycznych. Wyciszenie. Wspomaganie percepcji słuchowej.
 • Zajęcia matematyczne: Kształtowanie umiejętności kontynuowania rytmów szeregowych, ruchowych i dźwiękowych. Zajęcia plastyczne: Doskonalenie grafomotoryki podczas: wycinania, ugniatania  kulek z bibuły. Wykonanie pracy plastycznej „Ząb”
 • Zajęcia doskonalące mowę i myślenie: Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem i obrazem (historyjka obrazkowa), uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania. Utrwalane zasad prawidłowego mycia zębów. Poznanie zapisu litery „W, w”. Układanie  szablonu litery z dostępnych przedmiotów. Próby wymyślania słów w których występuje litera ”w”. Zajęcia ruchowe: Doskonalenie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych
 • Zajęcia muzyczne: Utrwalanie nazw, wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych. Kształtowanie umiejętności grania na wybranych instrumentach wg poleceń słownych i ilustracyjnych. Zajęcia matematyczne: Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach oraz klasyfikacji przedmiotów wg określonych cech
 • Zajęcia ruchowe:Kształtowanie umiejętności słuchania i wykonywania zleconych poleceń n – la podczas ćwiczeń prowadzonych met. W. Sherborne. Zajęcia plastyczne: Rozwijanie ekspresji twórczej, malowanie farbami na podany temat

Temat kompleksowy: W KOSMOSIE

Termin realizacji:6 II  - 10 II 2023

 • Nasza Planeta – utrwalenie pojęć: kosmos, Układ Słoneczny; poszerzenie wiedzy na temat dnia i nocy w kontekście astronomicznym.
 • W Układzie Słonecznym – wprowadzenie litery p, P; rozwijanie analizy i syntezy sylabowej, głoskowej.
 • Statek kosmiczny – utrwalenie znajomości figur geometrycznych i ich poszczególnych cech, wprowadzenie znaku równości =.
 • Lot w kosmosie – rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci, rozwijanie poczucia rytmu.
 • Na odległej planecie – utrwalenie poznanych cyfr i liter, rozwijanie kreatywności, pobudzanie, stymulowanie zmysłów.

Temat kompleksowy: GDY JESTEM CHORY…

Termin realizacji:  13 – 17 II 2023

 • Zajęcia z mowy  myślenia: Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem (uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania). Utrwalanie zasad zachowania w miejscach publicznych. Kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie. Rozwiązywanie zagadek tematycznych. Zajęcia muzyczne Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki i zabawy ruchowe z muzyką.
 • Zajęcia ruchowe:Wykonywanie ćw. gimnastycznych wg. poleceń nauczyciela (met. Kinezjologii edukacyjnej). Zajęcia plastyczne:Doskonalenie grafomotoryki podczas wycinania – „Ambulans”
 • Zajęcia z mowy  myślenia: Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z apteką. Odgrywanie scenek dramowych związanych z zachowaniem się w wybranych miejscach publicznych np. aptece. Rozwijanie wyobraźni podczas zabaw pantomimicznych. Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemu podczas zabawy metodą burzy mózgów „Jak pocieszyć chorego kolegę”. Poznanie zapisu litery „J, j”. Układanie  szablonu litery z dostępnych przedmiotów. Próby wymyślania słów w których występuje litera ”j”.Zajęcia matematyczne: Doskonalenie umiejętności wykonywania zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie. Wprowadzenie podstawowych informacji związanych z „pieniądzem”
 • Zajęcia muzyczne:Aktywny udział w zajęciach elem. muzykoterapii. Odreagowanie napięć psychofizycznych podczas zabaw muzyczno -ruchowych. Wyciszanie się podczas zbaw relaksacyjnych. Zajęcia ruchowe: Doskonalenie sprawności ruchowej podczas wykonywania ćw. gimnastycznych (zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg. K. Wlaźnik)
 • Zajęcia matematyczne: Utrwalanie nazw części ciała oraz wybranych organów człowieka. Zajęcia plastyczne:Rozwijanie ekspresji twórczej – malowanie postaci człowieka

Temat kompleksowy: . W KINIE I W TEATRZE

Termin realizacji:20 – 24 II 2023

 • Magia kina i teatru – utrwalenie wiedzy o kinie i teatrze, powtórzenie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Czas na przedstawienie – poznanie litery z, Z wielkiej i małej, rozwijanie analizy i syntezy sylabowej, głoskowej.
 • Na widowni – doskonalenie wiedzy na temat widowni w kinie i teatrze, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do poznawania kultury.
 • Jesteśmy autorami – rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni, zachęcanie do aktywności i wspólnej zabawy.
 • W starym kinie – rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej, zapoznanie z ideą starego kina.

Temat kompleksowy: ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE

Termin realizacji:  27  II – 3 III 2023

 • Zajęcia z mowy  myślenia: Poznawanie zjawisk atmosferycznych. Utrwalanie zasad właściwego zachowania podczas burzy. Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się na określony temat. Poznanie zapisu litery „G, g”. Układanie  szablonu litery z dostępnych przedmiotów. Próby wymyślania słów w których występuje litera ”g”. Zajęcia ruchowe: Kształtowanie umiejętności współdziałania w parze podczas wykonywania ćw. gimnastycznych met R. Labana
 • Zajęcia matematyczne: Utrwalanie znajomości rozpoznawania i nazywania kolorów podstawowych i pochodnych. Zapoznanie się z zjawiskiem  powstawania tęczy. Zajęcia plastyczne: Doskonalenie małej motoryki podczas wycinania na podany temat „Kalendarz pogodowy
 • Zajęcia z mowy  myślenia: Zapoznanie się ze zjawiskiem wiatru. Doskonalenie narządów mowy podczas wykonywania ćw. oddechowych. Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki i zabawy ruchowe z muzyką.
 • Zajęcia muzyczne:Odreagowanie napięć psychofizycznych podczas zabaw met. muzykoterapii. Przeliczanie przedmiotów – używanie liczebników głównych oraz porządkowych. Rozwiązywanie zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie
 • Zajęcia plastyczne:Wykonanie pracy plastycznej „Deszcz”  wg poleceń nauczyciela. Zajęcia ruchowe:Doskonalenie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych

„BIEDRONKI”

1. WSZYSTKO JEST MUZYKĄ

 • Czy to słyszysz? – rozpoznawanie i utrwalenie źródeł pochodzenia dźwięków, uświadomienie wartości dźwięków w życiu człowieka.
 • Dyrygent i orkiestra – poznanie litery n, N wielkiej i małej, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.
 • W świecie rytmów – poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych.
 • Emocje w muzyce – utrwalenie nazw emocji, grymasów ich wyrażających, rozwijanie umiejętności gry na dzwonkach.
 • Malowanie muzyką – pobudzenie dzieci do ekspresji artystycznej, rozwijanie umiejętności i zdolności plastyczno – technicznych.

2. POD ZIEMIĄ, POD WODĄ

 • Tajemnice Ziemi – zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi, kształtowanie umiejętności odróżniania rzeczy materialnych i wartości.
 • Pod wodą – wprowadzenie litery w, W, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.
 • Czarny jak węgiel, biały jak sól – utrwalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych w zakresie 10.
 • Dźwięki Ziemi – zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi, pobudzenie do aktywności muzyczno – ruchowej.
 • Wybuchowy wulkan – zapoznanie dzieci z budową wulkanu, rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych.

3. W KOSMOSIE

 • Nasza Planeta – utrwalenie pojęć: kosmos, Układ Słoneczny; poszerzenie wiedzy na temat dnia i nocy w kontekście astronomicznym.
 • W Układzie Słonecznym – wprowadzenie litery p, P; rozwijanie analizy i syntezy sylabowej, głoskowej.
 • Statek kosmiczny – utrwalenie znajomości figur geometrycznych i ich poszczególnych cech, wprowadzenie znaku równości =.
 • Lot w kosmosie – rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci, rozwijanie poczucia rytmu.
 • Na odległej planecie – utrwalenie poznanych cyfr i liter, rozwijanie kreatywności, pobudzanie, stymulowanie zmysłów.

4. PREHISTORYCZNY ŚWIAT 

 • Pamiątki z przeszłości – zainteresowanie historią, zapoznanie z pojęciami: archeolog, paleontolog, kustosz, kształtowanie postawy szacunku wobec tego, co przeszłe.
 • Szukamy śladów przeszłości – poznanie litery j, J, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.
 • Dinozaury – doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych.
 • Dinozabawy – utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozwijanie słuchu muzycznego.
 • W pradawnym świecie – rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych, rozwijanie kreatywności, stymulowanie zmysłów, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


GRUPY MŁODSZE (KRASNOLUDKI, NIEDŹWIADKI, KANGURKI)

SŁOWNICTWO

STOSOWANE ZWROTY
PIOSENKI

CELE ZAJĘĆ

Happy, sad,

 birthday


I am ( happy / sad…)

Happy birthday!

I am three / four years old

 If you’re happy and you know it…– piosenka

Happy Birthday - piosenka
 

 

 

 

 • Poznanie słów związanych z emocjami

 

 • Utrwalenie nazw liczb

 

 

 • Określanie wieku

 

Happy, sad, angry, scared,

 

tired, hungry, thirsty

 

 

 

 

 

sit down, stand up, turn around, jump, run

 

 

 


I’m ( angry / scared…)

 

Are you happy?–piosenka

 

 

 

 

 

Simon says… – zabawaruchowa

 

 • Poznanie i utrwalenie nazw emocji

 

 • Opisywanie i nazywanie swoich emocji

 

 

 

 • Przypomnienie nazw niektórych czynności

 

 

 

 

 

 

GRUPY STARSZE (TYGRYSKI, ŻUCZKI,BIEDRONKI)

SŁOWNICTWO

STOSOWANE ZWROTY
PIOSENKI

CELE ZAJĘĆ

Happy, sad,

birthday

How are you?
I am ( happy / sad…)

 

Happy birthday!

 

How old are you?

I am five / four years old

 


If you’re happy and you know it… – piosenka

 

Happy Birthday–piosenka


 

 

 

 

 • Poznanie słów związanych z emocjami

 

 • Utrwalenie nazw liczb

 

 

 • Określanie wieku

 

Happy, sad, angry, scared, bored, interested,disgusted,

tired, hungry, thirsty

 

 

sit down, stand up, turn around, jump, run

 

How are you feeling?

I’m feeling ( angry / scared / bored…)

 

Are you happy?–piosenka

 

 

 

 

 

 

Simon says… – zabawaruchowa

 

 • Poznanie i utrwalenie nazw emocji

 

 • Opisywanie i nazywanie swoich emocji

 

 • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań dotyczących uczuć innych osób

 

 • Przypomnienie nazw niektórych czynności

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ 2023

„KRASNOLUDKI”

1. WITAMY NOWY ROK

- wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku,

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej,

muzyczno – ruchowej),

- posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych,

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe; rozumienie potrzeby

  doboru ubrania do warunków atmosferycznych,

- kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.

 

2. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

- budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia; kształtowanie myślenia przyczynowo –

  skutkowego,

- prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru; określanie cech zimowej pogody,

- rozwijanie umiejętności wyrażania nastroju poprzez taniec i grę na instrumentach;

  identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych,

- porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.

 

 3. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

- rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych,

- dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci,

- rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień,

- usprawnianie małej motoryki – zabawy paluszkowe,

- wdrażanie dzieci do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie,

- nabywanie wiary we własne umiejętności ; pokonywanie nieśmiałości podczas występów

  na forum grupy.

4. ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

- poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych,

- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą,

- dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych,

- doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych,

- poznawanie zimowych dyscyplin sportowych; posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu

  sportowego : sanki, narty, łyżwy.

 

„NIEDŹWIADKI"

1„Skok w Nowy Rok”

DZIECKO:

- nazywa kolejne pory roku

- prowadzi obserwacje pogody

- bierze udział w zabawach badawczych, poznając zjawisko rozszczepienia światła, topnienia śniegu, mieszania się barw, rozpoznawania zapachów

2."Karnawał”

DZIECKO:

– łączy w pary postaci w takim samym przebraniu.

- poznaje  pojęcia: konfetti, serpentyny, karnawał, kotylion, girlanda

 – konstruuje  budowle z różnego rodzaju klocków; rozwija umiejętność manipulowania, zręczność w trakcie łączenia różnych elementów, zachowuje równowagę w trakcie wznoszenia budowli.

- spontanicznie bawi się z balonami przy dowolnej muzyce.

- rozwiązuje zagadki dotyczące postaci z balu przebierańców

- bierze udział w zabawie karnawałowej, tańcząc przy muzyce i poruszając się w jej rytmie

 

3. „Babcia i dziadek”

DZIECKO:

- potrafi nazwać proste stopnie pokrewieństwa (mama-babcia-wnuczka-córka itp.)

- wie, że najbliższym należy się szacunek

- wykonuje upominki dla babci i dziadka

-chętnie uczestniczy w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, orientuje się w rolach społecznych, wzmacnia więzi rodzinne

4. „Zimowe zabawy”

DZIECKO:

- zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i je stosuje, aktywnie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu

- zna wybrane dyscypliny sportów zimowych

„KANGURKI”

 

"TYGRYSKI"

1. TEMAT TYGODNIA: Kosmiczne podróże

- systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych;

                kształtowanie umiejętności samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem;

                wykazywanie wytrwałości w kończeniu podjętych działań i wykazywanie motywacji;

                przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo;

                spokojnie słuchanie wypowiedzi innych;

                odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania;

                stosowanie właściwych wzorców komunikacji międzyludzkiej: postawa ciała, patrzenie na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu za tokiem rozmowy, nieprzerywanie wypowiedzi innych, odpowiedni ton i natężenie głosu

słuchanie ze zrozumieniem innych osób;

                wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych, np. siły wydobywającego się z balonu powietrza w modelu rakiety;

                doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas różnych form wypowiedzi i sytuacji

                dokonywanie analizy i syntezy prostych słów

                odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości;

                dokonywanie pomiaru odległości, szacowanie odległości ;

                posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”;

                doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze; stosowanie określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”;

                doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzeganie ich znaczenia; poznawanie cyfr od „1” do „8”;

                interesowanie się literą „p”

                samodzielne przytaczanie słów rozpoczynających się głoską ,,p”.

 

2. TEMAT TYGODNIA: Zimowe szaleństwo 

 • rozpoznawanie i nazywanie swoich potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem czy odczuciami, np. zimnem

przestrzeganie zasad zachowania, zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych

wykonywanie prac plastyczno-technicznych z przestrzeganiem zasad: oszczędnego gospodarowania materiałem, właściwego organizowania miejsca pracy i sprzątania po jej zakończeniu

doskonalenie sprawności ciała i koordynacji przygotowujących do nauki pisania i czytania

uważne słuchanie i analizowanie wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej

dokonywanie oceny postępowania swojego lub innych z zastosowaniem odpowiednich określeń

empatyczny stosunek do zwierząt, podejmowanie pomocy potrzebującym zwierzętom

kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia innych osób

budowanie atmosfery sprzyjającej dobrej komunikacji

stosowanie właściwych wzorców komunikacji międzyludzkiej: właściwa postawa ciała, patrzenie na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu za tokiem rozmowy, nieprzerywanie wypowiedzi innym, odpowiedni ton i natężenie głosu

dostrzeganie znaczenia uniwersalnych wartości, ważnych w odniesieniu do siebie i innych

doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych i współdziałania w sporcie

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji

dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne

coraz skuteczniejsze kontrolowanie poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, składniowym, fleksyjnym i gramatycznym, podejmowanie prób korygowania błędów

wzbogacanie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji

szukanie rymów i tworzenie krótkich rymowanek

wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, wyobraźnią

doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji

porównywanie długości, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”, przechodzenie do bardziej precyzyjnych sposobów porównywania długości

 

 

3. TEMAT TYGODNIA:Babcia i Dziadek to skarb

-systematycznie uczestnictwo w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych

tworzenie konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz komponowanie z różnorodnego materiału, właściwe sposoby łączenia, montowania

dostosowanie napięcia mięśniowego i siły nacisku do narzędzia

doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz prac plastycznych

uważne słuchanie i analiza wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej

znajomość i rozumienie obowiązków wszystkich członków rodziny i konieczności ich wypełniania

obdarzanie uwagą dorosłych i rozumienie, co mówią i czego oczekują – interesowanie się pracą dziadków i okazywanie szacunku dla ich codziennego wysiłku

odczuwanie empatii oraz chęć udzielenia wsparcia osobom słabszym i potrzebującym pomocy; odczuwanie satysfakcji z faktu dzielenia się lub obdarowywania innych

zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu

wykazywanie zainteresowania historią własnej rodziny (prezentacja albumów, pamiątek rodzinnych)

dostrzeganie wyjątkowości własnej rodziny, chęć kultywowania jej tradycji, zainteresowań oraz pasji

wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych

dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych i pewnych prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, badanie właściwości materiałów i zjawisk fizycznych

utrwalanie kształtu liter przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe

poznawanie liter drukowanych – małych i wielkich, uczestniczenie w procesie alfabetyzacji, wykazywanie motywacji i zainteresowania czytaniem oraz poznawaniem liter

dostrzeganie, że wynik liczenia nie zależy od układu elementów i kolejności liczenia (liczenie w różnych kierunkach, przeliczanie tych samych elementów różnie ułożonych: w rzędzie, piramidkach, rozsypce)

 

 

4. TEMAT TYGODNIA:Zawodowe plany

 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych

rysowanie form kolistych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

wykonywanie różnych prac zwiększających sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową

próby radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, nauka okazywania emocji w akceptowany społecznie sposób

werbalizowanie swoich myśli i oczekiwań, stanów emocjonalnych

dokonywanie oceny zachowania swoich rówieśników i innych osób na podstawie obserwacji i w odniesieniu do kodeksu norm i zachowań

uważnie słuchanie i analizowanie wypowiedzi innych, podczas rozmowy swobodnej i modelowanej

podejmowanie prób pogodzenia się z porażką czy przegraną, cieszenie się sukcesem innych

umacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

świadomość, że bogactwo nie stanowi o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka

krytyka wobec przejawów nierównego traktowania, wyszydzania czy szykanowania

doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka, niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności

dostrzeganie uniwersalnych wartości, ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji

układanie zdań w taki sposób, aby tworzyły logiczną i poprawnie sformułowaną całość

odróżnianie świata fikcji od rzeczywistości,

słuchanie utworów literatury dla dzieci, bajek, baśni, legend, wypowiadanie się na temat

podejmowanie prób czytania prostych wyrazów z poznanych liter

kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć: stawianie pytania, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy

wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, obserwacjami, sztuką ludową, wyobraźnią i fantazją

stosowanie cyfr od „1” do „8”

porównywanie długości, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”

próby korzystania z bardziej precyzyjnych sposobów porównywania długości

„ŻUCZKI”

Temat kompleksowy: POZNAJEMY ZASADY RUCHU DROGOWEGO

Termin realizacji:  2 – 6 I 2023

 • Zajęcia z mowy i myślenia: Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem (uważne słuchanie i wypowiadanie się na zadanie pytania). Utrwalanie właściwych nawyków zachowania się w środkach komunikacji publicznej. Poznanie zapisu litery „U, u”.Zajęcia plastyczne: Rozwijanie ekspresji twórczej(kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się nożyczkami)
 • Zajęcia matematyczne: Kształtowanie orientacji przestrzennej (strona prawa , lewa). Poznanie zapisu cyfry 8.  Zajęcia muzyczne:Stymulowanie fizyczne i psychiczne w formie zabaw muzyczno – ruchowych. Odreagowanie napięć psychofizycznych. Wyciszenie. Wspomaganie percepcji słuchowej.
 • Zajęcia z mowy i myślenia: Utrwalanie właściwych nawyków zachowania się w na ulicy. Zajęcia plastyczne: Doskonalenie grafomotoryki podczas wykonywania pracy „Wóz strażacki” met. stemplowania, malowania farbami
 • Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki i zabawy ruchowe z muzykąZajęcia ruchowe: Rozwijanie ekspresji ruchowej podczas wykonywania ćw. met. R. Labana

 

Temat kompleksowy: NADCHODZI NOWY ROK

Termin realizacji:  9 – 13 I 2023

 • Powitanie nowego roku – utrwalenie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Dzień i noc – poznanie drukowanej i pisanej litery L, l, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, ukazywanie rytmiczności następowania dnia i nocy.
 • Siedem dni – poznanie cyfry 7 pisanej i drukowanej, utrwalanie nazw dnia tygodnia, kształtowanie pojęcia liczby 7 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym i graficznym).
 • Dwanaście miesięcy – zapoznanie dzieci z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej oraz poczucia rytmu.
 • Cztery pory roku – utrwalenie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, poszerzanie nowych doświadczeń plastycznych.

 

Temat kompleksowy: ZIMA WOKÓŁ NAS

Termin realizacji: 16 – 20 I 2023

 • Zajęcia z mowy i myślenia:  Bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego z zimą. Poznawanie procesu powstawania śniegu. Poznanie zapisu litery „B, b”.Zajęcia plastyczne: Rozwijanie ekspresji twórczej, malowanie farbami na określony temat
 • Zajęcia matematyczne: Utrwalanie nazewnictwa  części ciała. Wdrażanie do posługiwanie się poprawnie określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni. Poznanie zapisu cyfry 0. Zajęcia ruchowe: Kształtowanie umiejętności współdziałania w parze podczas wykonywania ćw. gimnastycznych met. W. Sherborne
 • Zajęcia z mowy i myślenia:  Zapoznanie się ze zjawiskiem zamarzania. Wykonywanie doświadczenia z lodem, wyciąganie wniosków. Zajęcia ruchowe: Wykonywanie ćw. gimnastycznych wg. poleceń nauczyciela
 • Zajęcia muzyczne:Aktywny udział w zajęciach elem. muzykoterapii. Odreagowanie napięć psychofizycznych podczas zabaw muzyczno -ruchowych. Wyciszanie się podczas zbaw relaksacyjnych. Zajęcia plastyczne: Wykonanie pracy plastycznej „Zima w mieście” wg instrukcji słownej i pokazu.
 • Zajęcia matematyczne: Utrwalanie nazewnictwa figury geometrycznej - kwadratu. Kształtowanie umiejętności współpracy w małej grupie Zajęcia muzyczne: Umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenki, zabawy ruchowe z muzyką oraz instrumentach

 

Temat kompleksowy: DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Termin realizacji: 23 – 27 I 2023

 • Wspólne wspomnienia – poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru.
 • Nasza rodzina – poznanie drukowanej i pisanej litery S, s, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dostrzeganie wartości rodziny bliższej i dalszej z akcentem na miłość do dziadków.
 • Zabawy z babcią i dziadkiem – poznanie piosenki pt.: „Album wspomnień”, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych, kształcenie poczucia rytmu.
 • Prezenty dla babć i dziadków – poznanie kolejności podczas wykonywania laurki, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie zmysłu dotyku. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji.

„BIEDRONKI”

 1. NADCHODZI NOWY ROK
 • poznanie różnych sposobów odmierzania czasu i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku, a witaniem nowego, zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy;
 •  rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • poznanie kształtu litery l, L, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania;
 • kształtowanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych;
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 7, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw dni tygodnia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania;
 • umuzykalnianie, nauka piosenek na uroczystości związane z obchodami „Dnia Babci i Dziadka”;
 • usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem;
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw;

 

2. SPORTY ZIMOWE

 • poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw,
  wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw;
 • poznanie kształtu litery u, U, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
  doskonalenie umiejętności tworzenia zdań;
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 8, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania,
  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu;
 • nauka piosenek i układów tanecznych na uroczystości związane z obchodami „Dnia Babci i Dziadka”;
 • usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi;

3. DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 • poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
  uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • poznanie kształtu litery s, S, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
  doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 9, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw członków rodziny, doskonalenie umiejętności odwzorowywania,
  wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich,
 • rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności współpracy
 • kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu;
 • nauka piosenek i układów tanecznych na uroczystości związane z obchodami „Dnia Babci i Dziadka”:
  rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki,

 

4. KARNAWAŁ

 • poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie tężyzny fizycznej,
 • poznanie kształtu litery b, B, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter,
  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich ćwiczeń i zadań;
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 0, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania;
 • pogłębianie więzi rodzinnych, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


GRUPY MŁODSZE (KRASNOLUDKI, NIEDŹWIADKI, KANGURKI)

SŁOWNICTWO

STOSOWANE ZWROTY
PIOSENKI

CELE ZAJĘĆ

family, mummy, daddy,  sister, brother


Who’s this?
This is my (mum / dad/…).

 The finger family– piosenka.
 

 • Poznanie słów związanych z najbliższą rodziną
 • Udzielanie odpowiedzi na pytanie: Who’sthis?

 

family, mummy, daddy, sister, brother, baby

 

 

Do you have ( a brother / a sister…)?

I don’t have ( a brother / a sister…).

I have  ( a brother / a sister…).
 

 

The finger familypiosenka, wyliczanka paluszkowa.

 • Utrwalenie słów związanych z członkami najbliższej rodziny
 • Udzielanie odpowiedzi na pytanie: Who’sthis?

grandma, grandpa,

nice, smart

 

 

 

Are you (smart / nice/…)?

I am (smart / nice/…).

My (mum / dad/…) is (smart / nice /...).

 

I love my family – piosenka.

 • Poznanie słów związanych z członkami dalszej rodziny
 • Kształtowanie umiejętności opisywania cech charakteru i wyglądu
   

Grandma, grandpa,

nice, smart, young, old.

 

 

 


Are you ( smart / nice…)?

I am ( smart / nice…)?

My ( mum / dad/ …) is (smart / nice  …).

 

I love my familyutrwaleniepiosenki.
 

 • Utrwalenie słów związanych z rodziną
 • Kształtowanie umiejętności opisywania wyglądu i cech charakteru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPY STARSZE (TYGRYSKI, ŻUCZKI,BIEDRONKI)

SŁOWNICTWO

STOSOWANE ZWROTY
PIOSENKI

CELE ZAJĘĆ

family, mummy, daddy, mum, dad, sister, brother, baby, grandma, grandpa


Who’s this?
This is my (mum / dad/…);

This isn’t my (sister / brother);My family is great– piosenka.
 

 • Poznanie i utrwalenie słów związanych z najbliższą rodziną
 • Udzielanie odpowiedzi na pytanie: Who’sthis?

 

family, mummy, daddy, mum, dad, sister, brother, baby, grandma, grandpa

 

 

Do you have ( a brother / a sister…)?

I don’t have ( a brother / a sister…).

I have  ( a brother / a sister…).
 

 

The finger familypiosenka, wyliczanka paluszkowa.

 • Utrwalenie słów związanych z rodziną
 • Utrwalenie znaczenia czasownika have

aunt, uncle, cousin,

nice, smart, young, old, handsome, pretty

 

 

 

Are you (smart / nice/…)?

I am (smart / nice/…).

My (mum / dad/…) is (smart / nice /...).

 

My family is great – utrwaleniepiosenki.

 • Poznanie i utrwalenie słów związanych z członkami dalszej rodziny
 • Kształtowanie umiejętności opisywania cech charakteru i wyglądu
   

aunt, uncle, cousin, nice, smart, young, old, handsome, pretty

 

 

 


Are you ( pretty / handsome…)?

I am ( pretty / handsome…)?

My ( mum / dad/ …) is ( pretty / handsome / …).

 

My family is the bestpiosenka.
 

 • Utrwalenie słów związanych z

członkami dalszej rodziny

 • Kształtowanie umiejętności opisywania wyglądu i cech charakteru

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2022

„KRASNOLUDKI”

1. GRUDNIOWE ŻYCZENIA

- budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia,

- usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej – porównywanie kształtów różnych elementów

  i łączenie ich w pary,

- rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – prace plastyczne,

- używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy; porządkowanie

obiektów – układanie sekwencji rosnących lub malejących,

- kształtowanie poczucia empatii i troski; zachęcanie dzieci do brania udziałów akcjach

  charytatywnych.

2. KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ

- zapoznanie z pracą kucharza oraz krawca -  poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do

wykonywania tych zawodów,

- zabawy konstrukcyjne – tworzenie budowli z różnego rodzaju klocków i materiałów

  codziennego użytku; wdrażanie do współdziałania w grupie,

- zapoznanie z pracą malarza wnętrz i artysty,

- rozwijanie ekspresji ruchowej poprzez zabawy parateatralne,

- kształtowanie myślenia logicznego, wnioskowania poprzez rozwiązywanie zagadek

  słuchowych dotyczących różnych zawodów.

3. ŚWIĘTA ZA PASEM

- kształtowanie postawy gotowości do pomagania w codziennych obowiązkach ( pomoc w

  pracach domowych),

- wykonywanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie

  spostrzegawczości wzrokowej,

- doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń : długi, krótki,

- zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia,

- wspólne ubieranie choinki; używanie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko.

4.  ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

- rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonywanie prac plastycznych,

- poznawanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń,

- doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania zbiorów,

- wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia –

  potrawy wigilijne; wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole,

- kształtowanie umiejętności określania i nazywania własnych emocji.

 

„NIEDŹWIADKI"

1. "Świąteczne pocztówki”

Dziecko

- poznaje pracę listonosza oraz etapy wędrówki listów

- rozpoznaje znane przedmioty poprzez dotyk

- poznaje znaczenie adresu

- prowadzi obserwacje najbliższego otoczenia w trakcie spacerów

- uczestniczy w spotkaniu z Mikołajem, pamiętając o formach grzecznościowych

 

2. "Zwierzęta zimą”

Dziecko

- rozpoznaje i określa charakterystyczne cechy ptaków oraz warunków

- potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu zwierząt w kolejnych porach roku

- wdraża się do opieki nad zwierzętami regularnie dokarmiając ptaki

- z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski, odpowiada na pytania

 

3. „Spotkanie przy wigilijnym stole”

Dziecko

- zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania się przy stole

- rozwija sprawność manualną wykonując dekoracje choinkowe

- porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę

- klasyfikuje przedmioty według wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia

 

4. „Świąteczne zwyczaje”

Dziecko

- potrafi wymienić niektóre zwyczaje związane z tradycją obchodów Świąt Bożego Narodzenia

- śpiewa proste kolędy

- uczestniczy we wspólnym spotkaniu wigilijnym w przedszkolu

- potrafi złożyć życzenia świąteczne i noworoczne

 

„KANGURKI”

I.GRUDNIOWE ŻYCZENIA

Dziecko:

- nabywa umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach

- poszerza słownictwo o pojęcie „adres”

- poznaje zwyczaje mikołajkowe

- „ pisze list do Mikołaja”

- doskonali umiejętność koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania

- używa zwrotów grzecznościowych – uczestniczy w  spotkaniu z Mikołajem

 

II. KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ ?

Dziecko:

- poznaje  prace ludzi w różnych zawodach : kucharza, krawca, malarza, cukiernika- poznaje

  narzędzia i przybory potrzebne do wykonywania tych zawodów

- nabywa umiejętność grupowania przedmiotów według podanych cech

- wyraża własne emocje w pracach plastycznych

- doskonali umiejętność pracy zespołowej

- rozwija percepcje słuchową poprzez powtarzanie usłyszanych rytmów

 

III. ŚWIĘTA ZA PASEM

Dziecko:

- kształtuje postawę gotowości do pomagania

- nabywania umiejętność wykonywania prostych czynności porządkowych- pomoc w pracach

  domowych

- wykonuje ozdoby choinkowe, określa długość łańcuchów- dłuższy, krótszy

- doskonali sprawność ruchową , motorykę całego ciała , ćwiczy równowagę

- rozwija  wyobraźnię poprzez układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych

 

IV. ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

Dziecko:

- poznaje tradycje związane z  Bożym Narodzeniem

- wspólnie z kolegami  ubiera choinkę

- wzbogaca wiedzę na temat zwyczajów związanych ze świętami w innych krajach

- eksperymentuje z różnymi materiałami plastycznymi przy wykonywaniu

  gwiazdek, choinek

- uczestniczy w spotkaniu ” przy wigilijnym stole” – doskonali umiejętność formułowania    

  życzeń świątecznych

"TYGRYSKI"

1. W świecie teatru

- wykonywanie różnych form ruchu;

konstruowanie, majsterkowanie, budowanie z wykorzystaniem zabawek, materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego; odpowiednie kształtowanie chwytów dłoni; rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

wczuwanie się w emocje innych osób, a także postaci literackich;

panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas występu przed publicznością lub czekania na swoją kolej; wdrażanie własnych strategii w sytuacjach trudnych, szukanie wsparcia np. u nauczyciela; obdarzanie uwagą dzieci i osób dorosłych;

znajomość zasad odpowiedniego zachowania w teatrze; wcielanie się w rolę aktora, wykorzystywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych; współpraca z dziećmi podczas gier; poszerzanie aktywności twórczej przez tworzenie scenerii, pacynek;rozwijanie wiedzy o teatrze;

poznanie obrazu graficznego litery „y”; poszerzanie umiejętności językowych;

wcielanie się w role, wzbogacanie dzieci o przeżycia w związku z odgrywanymi scenkami;

rozwijanie pamięci i myślenia dzięki zabawom.

 

2. TEMAT TYGODNIA:  Kulinarne wyzwania

 • rozumienie znaczenia dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania; uświadomienie, że wiele chorób przenosi się przez brudne ręce;

umiejętność prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu (rozkładanie talerzy, kubków, serwetek, prawidłowe układanie sztućców);

sprzątanie po posiłku (odnoszenie naczyń i sztućców, przysuwanie krzesła);

uczestniczenie w zajęciach kulinarnych i przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa (wykonywanie np. masła, placków z jabłkami);

systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych;

ocenianie postępowania innych z zastosowaniem odpowiednich określeń;

stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji, bez konieczności przypominania;

wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji;

wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia wybranych produktów spożywczych;

wypowiadanie się na temat zawodu kucharza;

dostrzeganie prawidłowości pozwalających przewidywać skutki podejmowanych działań; zakładanie, co się prawdopodobnie zdarzy na podstawie ukształtowanych wyobrażeń, posiadanej wiedzy i doświadczeń;

doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze, stosowanie określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”;

poznawanie i stosowanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 6, tworzenie zbiorów o liczebności określonej wypowiedzianą liczbą lub pokazaną cyfrą;

doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzeganie ich znaczenia.

 

3. TEMAT TYGODNIA:  Świąteczny czas

- przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania przy stole i budowanie miłej atmosfery;

przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa;

tworzenie konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, wykorzystywanie właściwego sposobu łączenia, montowania;

wykonywanie prac plastyczno-technicznych z papieru, zwracanie uwagi na precyzyjne składanie, zaginanie

wykonywanie prostych prac porządkowych ;

odczuwanie radosnych emocji związanych ze świątecznym nastrojem i celebrowaniem zwyczajów oraz tradycji;

okazywanie szacunku członkom rodziny oraz odczuwanie więzi emocjonalnej z jej członkami;

odczuwanie przyjemności podczas składania życzeń najbliższym osobom i sprawiania im przyjemności;

dostrzeganie wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie;

odczuwanie pozytywnych emocji związanych z „magią świąt” podczas celebracji zwyczajów, obcowania z wytworami kultury i sztuki;

aktywne włączanie się w przygotowania do świąt w domu i w przedszkolu;

dostrzeganie własnej roli w rodzinie polegającej na pomaganiu oraz budowaniu świątecznej atmosfery;

integrowanie się ze środowiskiem przedszkolnym, szkolnym, lokalnym podczas przygotowań do świąt i wspólnych uroczystych chwil;

odczuwanie empatii oraz chęć udzielenia wsparcia osobom słabszym i potrzebującym pomocy; odczuwanie satysfakcji z faktu dzielenia się lub obdarowywania innych;

wzbogacanie wiedzy na temat tradycji świątecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwyczaje rodzinne i regionalne;

dostrzeganie piękna ozdób świątecznych, dostrzeganie różnych stylów, technik ich wykonania;

nabywanie wzorców pięknej polszczyzny przez słuchanie utworów literackich, naukę wierszy na pamięć, udział w inscenizacjach;

odczuwanie radości ze wspólnego kolędowania;

wykorzystywanie ekspresji plastycznej jako sposobu tworzenia piękna;

odtwarzanie rytmów poprzez różne formy reprezentacji zgodnie z podanym wzorem;

wzbogacanie doświadczenia w zakresie porównywania długości.

 

4. TEMAT TYGODNIA:  Nowy Rok tuż-tuż

wykonywanie ćwiczeń na czas;

stymulowanie zmysłu dotyku;

usprawnianie aparatu artykulacyjnego;

ćwiczenie percepcji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw w grupie;

rozpoznawanie różnych emocji;

współpraca z rówieśnikami;

poszerzenie wiedzy na temat rodzajów zegarków;

określanie czynności wykonywanych w różnych częściach dnia: rano, w południe, wieczorem;

rozmawianie na temat czasu, rozumienie, że nie można go zatrzymać ani cofnąć;

rozumienie pojęć: „wczoraj”, „dziś”, „jutro”;

utrwalanie nazw pór roku;

poznawanie nazw miesięcy w odpowiedniej kolejności.

„ŻUCZKI”

1. Wiadomość z daleka

 • Na poczcie – poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Masz wiadomość – poznanie drukowanej i pisanej litery k, K, rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Paczki i paczuszki – utrwalanie wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności klasyfikacji.
 • Ding – dong – poznanie budowy piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej.
 • Tajemnicza przesyłka – poznanie tradycji związanych z mikołajkami, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

2. Zima tuż, tuż…

 • Bezpieczni zimą – poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy.
 • Mrozem malowane – poznanie litery r, R drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Śnieżynki – poznanie cyfry 6, pisanej i drukowanej, poznanie zjawiska tworzenia się śnieżynek (płatków śniegu).
 • Zabawy zimowe – rozwijanie słuchu muzycznego, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej.
 • Śnieg i lód – rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni muzycznej.

3. Przygotowania do świąt

 • Polskie tradycje bożonarodzeniowe – poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Wigilijna noc – poznanie zwyczajów związanych z Wigilią, doskonalenie umiejętności czytania.
 • Na świąteczną nutę – poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami.
 • Ozdoby świąteczne – poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, poszerzenie doświadczeń plastycznych.

4. Hej kolęda, kolęda!

 • Życzliwość nie tylko od święta – poznanie pojęcia życzliwości na podstawie tekstu opowiadania i różnych przykładów.
 • Ekipa Świętego Mikołaja – poznawanie wartości obdarowywania innych na podstawie zachowania utworów literackich.
 • Ubieramy choinkę – doskonalenie umiejętności przeliczania i umiejętności logicznego myślenia.
 • Wspólne kolędowanie – ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia.
 • Prezenty – rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej.

„BIEDRONKI”

Tydzień I. Wiadomość z daleka

 • poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • poznanie kształtu litery k, K, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, utrwalenie adresu zamieszkania
 • zapoznanie z wyglądem monet, utrwalanie wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, kształtowanie rozumienia wartości pieniądza, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie
 • poznanie budowy piosenki i różnych sposobów przekazywania sobie wiadomości, zapoznanie z symbolem Poczty Polskiej, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), wzmacnianie poczucia własnej wartości

Tydzień II. Zima tuż-tuż…

 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, nauka oceniania różnych zachowań poprzez rozpoznawanie i nazywanie emocji im towarzyszącym
 • poznanie kształtu litery r, R, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie świadomego odbioru i oceny dzieł sztuki
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 6, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw figur geometrycznych, poznanie zjawiska tworzenia się śnieżynek (płatków śniegu), rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole
 • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

Tydzień III. Przygotowania do świąt

 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt
 • poznanie zwyczajów związanych z Wigilią, utrwalanie poznanych liter drukowanych i pisanych, wielkich i małych, doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich temat, zachęcanie do kultywowania tradycji wigilijnych
 • poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności rozwiazywania zadań tekstowych, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania
 • poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej i wrażliwości muzycznej
 • poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych

Tydzień IV. Hej kolęda, kolęda!

 • poznanie pojęcia „życzliwość” na podstawie tekstu opowiadania i różnych przykładów, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, doskonalenie orientacji w przestrzeni, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do życzliwości wobec innych nie tylko od święta
 • utrwalanie wyglądu i brzmienia poznanych liter, doskonalenie umiejętności koncentracji na słowie czytanym, doskonalenie umiejętności budowania spójnych i logicznych wypowiedzi, ćwiczenia analizy słuchowej, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do uważnego słuchania poleceń
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych, w sali i w ogrodzie
 • poznanie wybranej kolędy oraz znaczenia słowa „kolędnicy”, rozwijanie umiejętności wokalnych i wrażliwości muzycznej oraz tężyzny fizycznej, ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
 • utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia, ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


GRUPY MŁODSZE (KRASNOLUDKI, NIEDŹWIADKI, KANGURKI)

GRUPY STARSZE (TYGRYSKI, ŻUCZKI,BIEDRONKI)

                                                                                    

LISTOPAD 2022

„KRASNOLUDKI”

1. LISTOPADOWE WSPOMNIENIA

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny,

- posługiwanie się określeniami : niższy, wyższy,

- kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion,

- rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń

  ogólnorozwojowych,

- współdziałanie z rówieśnikami w zabawie.

 

2. JESIENNA POGODA

- dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej

  jesieni,

- rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych,

- utrwalanie nazw ubrań i kolejności ich zakładania,

- kształtowanie umiejętności grupowania elementów według wielkości,

- dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów.

 

3. ZWIERZĘTA DOMOWE

- różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy,

- kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

- próby opisywania wyglądu zwierzęcia, zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych,

- kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami; rozumienie słowa: opiekun,

  weterynarz,

- zabawy matematyczne: przeliczanie w zakresie 1-3.

 

4. ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

- wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,utrwalanie nazw zwierząt,

- doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów,

- poszerzenie wiedzy przyrodniczej ( zwierzęta zasypiające na zimę oraz zimowe mieszkania

  zwierząt),

- posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki,

- poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt,

- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej.

„NIEDŹWIADKI"

 1. NA STAREJ FOTOGRAFII

Dziecko:

 • integruje się z grupą podczas zabaw, używa imion kolegów i koleżanek
 • z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski, odpowiada na pytania
 •    odczuwa przynależność do rodziny, wymienia imiona swoich bliskich, wie czym się zajmują,
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, sprząta po zakończonej zabawie, współdziała z dziećmi w zabawie
 • klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia
 • wie, że Polska to nasza ojczyzna, bierze udział w uroczystości z okazji Święta Niepodległości

 

2. JESIENNA MUZYKA

Dziecko:

 • chętnie uczestniczy w zabawach słuchowych, słucha, reaguje na sygnały, eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną
 • prowadzi obserwacje przyrodnicze, posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne
 • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów;
 • doskonali oddech, ćwiczy sprawność narządów mowy

 

3. MALI ARTYŚCI

Dziecko:

 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, z uwagą słucha tekstów literackich;
 • usprawnia małą motorykę
 • wyraża radość z możliwości wykonywania prac plastycznych, posługując się różnymi technikami
 • wykonuje własne eksperymenty graficzne
 • tworzy pracę plastyczną podczas słuchania muzyki

 

4. CIEPŁO I MIŁO

Dziecko:

 • zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i je stosuje, aktywnie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu, w tym naśladowczych
 • słucha poleceń , układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy
 • podaje nazwy części ubioru i wskazuje kolejności zakładania jego poszczególnych elementów przed wyjściem na spacer lub do ogrodu przedszkolnego.
 • potrafi się samodzielnie ubrać

„KANGURKI”

1.Listopadowe wspomnienia

Dziecko:

-swobodnie wypowiada się na temat członków rodziny.

-bierze udział w zabawach umuzykalniających, oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;

-wypowiada się, jakie czynności domowe ludzie wykonywali dawniej;

-wycina, przykleja, koloruje tworząc plakat;

2.Jesienna pogoda

Dziecko:

-przelicza używając liczebników głównych i porządkowych;

-wzmacnia siłę mięśni nóg, ramion, nóg i tułowia w zabawach;

-rozwiązuje zagadki;wypowiada się na temat dnia i nocy;

-recytuje wiersz, dostosowując ruchy do jego treści;

3.Zwierzęta domowe

Dziecko:

-koloruje, zaznacza, dzieli na trzy gromady: ssaki, ptaki, ryby;

-wypowiada się, jak dbać o zwierzę i jest odpowiedzialne za posiadane zwierzę;

-wypowiada się, jaką pracę wykonuje weterynarz;

-wymawia słowa rytmicznie, dzieli wyrazy na sylaby;

4. Zimno, coraz zimniej

Dziecko:

-uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania na jego temat;

-prowadzi obserwacje i wyciągania wnioski z doświadczeń;

-wygniata plastelinę, wałkuje, wyrabia kule, formuje zwierzę;

-zapamiętuje słowa wiersza i wyraziście go wypowiada

 

"TYGRYSKI"

1.TEMAT TYGODNIA: Kraina bezpieczeństwa

- aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych;wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych;wykonywanie ćwiczeń według instrukcji słownej i pokazu;wykazywanie spontanicznej aktywności ruchowej; usprawnianie ruchomych narządów mowy, pionizowanie języka, wzmacnianie mięśniepoliczków;przewidywanie skutków swojego zachowania; nazywanie stanów emocjonalnych; kontrolowanie swojego zachowania w trudnych sytuacjach; nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; dokonywanie oceny postępowania swojego lub innych; dokonywanie wyborów ze świadomością ich pozytywnych i negatywnych skutków; rozumienie i przestrzeganie ustalonych norm i zasad zachowania; pokojowe rozwiązywanie konfliktów, dochodzenie do kompromisu; wyjaśnienie pojęcia „bezpieczeństwo”; wskazywanie sytuacji, w których dziecko czuje się bezpiecznie; znajomość zasad bezpieczeństwa; znajomość numerów alarmowych i rozpoznawanie sytuacji, w których dziecko powinno je zastosować; znajomość zawodów związanych z bezpieczeństwem i dostrzeganie ich roli; znajomość wybranych zasad ruchu drogowego, stosowanie przyjętych zasad bezpieczeństwa; doskonalenie umiejętności odczytywania wybranych symboli i znaków wykorzystywanych w ruchu drogowym; utrwalanie znajomości swojego adresu, świadomość, w jakich sytuacjach i komu takie informacje można podawać; znajomość cyfry „4”, tworzenie zbiorów równolicznych, przeliczanie.

2. TEMAT TYGODNIA:  Polska naszym domem

-systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych; doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych emocji; wyrażanie emocji odczuwanych pod wpływem muzyki poprzez różne formy wyrazu; dostrzeganie znaczenia umiejętności czytania i pisania w życiu codziennym (jako sposób oznakowania miejsc oraz czytanie książek); kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów z ich symbolami oraz wskazywaniem granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego;rozpoznawanie flagi, godła i barw narodowych (godło jako stały element wystroju sali, flagi wywieszane z okazji świąt narodowych w przedszkolu, symbole narodowe na strojach sportowców, samochodach, wyrobach o charakterze pamiątek narodowych); wykonywanie prac plastycznych odzwierciedlających barwy narodowe i wygląd flagi, godła; słuchanie i podejmowanie prób zespołowego śpiewania hymnu państwowego z zachowaniem właściwej postawy ciała, świadomość sytuacji, w których jest grany hymn państwowy; rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych;posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu (chodzenie pod dyktando); rozumienie i posługiwanie się symbolami graficznymi oznaczającymi kierunek .

3. TEMAT TYGODNIA:  Deszczowa muzyka

- aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych;wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych;wykonywanie ćwiczeń według instrukcji słownej i pokazu; wykazywanie spontanicznej aktywności ruchowej; usprawnianie ruchomych narządów mowy, dzieci wiedzą do czego służy termometr, próbują odczytać temperaturę z pomocą nauczyciela; poruszają się w rytmie; słuchają poleceń i reagują na nie; rozpoznają symbole pogodowe; przeliczają elementy w zbiorach i je określają; stosują określenia więcej/ mniej/ tyle samo; próbują rozpoznać odgłosy z otoczenia; poznają kolory podstawowe i pochodne powstałe po zmieszaniu barw; usprawniają rękę podczas ćwiczeń grafomotorycznych; próbują odczytać schemat obiegu wody w przyrodzie; stosują określenia dotyczące następstwa czasowego; improwizują dźwięki z wykorzystaniem różnych przedmiotów; rozwijają umiejętność kontynuowania i tworzenia własnych rytmów; odczuwają współodpowiedzialność za powierzone zadanie; starają się przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy.

4. TEMAT TYGODNIA:  W świecie emocji

-systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych; doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych emocji; dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać emocje innych; starają się wyrazić, to co czują, za pomocą różnych środków artystycznych; próbują zwerbalizować swoje stany emocjonalne; słuchają wierszy i samodzielnie wypowiadają się na temat ich treści; próbują połączyć kolory i symbole z emocjami; próbują określić, czym jest radość oraz co wprowadza je w dobry nastrój; próbują określić, jakie sytuacje sprawiają, że są smutne; odpowiednio reagują na zmianę muzyki; dopasowują emocje do różnych gatunków muzycznych; ćwiczą motorykę małą; wyrażają emocje za pomocą ruchu i mimiki twarzy; odczuwają więź z grupą rówieśniczą; szukają sposobów na opanowanie złości; starają się wyrażać emocje w społecznie akceptowany sposób; wiedzą do kogo można zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

 

„ŻUCZKI”

1. W świecie wyobraźni.

 • Wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania myśli i uczuć słowami.
 • Nasze wspólne opowieści – rozpoznawanie, nazywanie i pisanie litery t, T; rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego.
 • O czym marzę? – rozpoznawanie i pisanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5.
 • Tworzymy muzykę – poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej; rozwijanie wrażliwości i słuchu muzycznego.
 • Dźwięki i obrazy – rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej.

2. Mała i duża Ojczyzna.

 • Moja mała ojczyzna – utrwalanie pojęć patriotyzmu, ojczyzna, troska; poszerzenie słownika czynnego.
 • Mój dom – rozpoznawanie liter m, M; czytanie sylab otwartych: MA, MO, ME, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywanie analizy sylabowej i głoskowej.
 • Mieszkam w mieście – rozpoznawanie, nazywanie i pisanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4.
 • Mieszkam na wsi – utrwalanie kształtu i nazwy figur geometrycznych, poznanie nowej piosenki.
 • Biało – czerwoni – rozpoznawanie i nazywanie  niektórych symboli narodowych.

3. Przygotowania do zimy.

 • Jesteśmy odpowiedzialni za przyrodę – wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt przygotowujących się na zimę, budzenie wrażliwości na potrzebę zwierząt.
 • Zimowe domy zwierząt – poznanie litery d, D drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Ptaki przed zimą – poszerzenie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce oraz ich zwyczajów żywieniowych.
 • Co słychać wokół nas? –poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.
 • Zapasy na zimę – poznanie właściwości miodu, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów.

4. Nasze ciało.

 • Nasze ciało – poznanie części ciała i roli niektórych organów; kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
 • Nasze zmysły – poznanie i rozpoznawanie litery y, Y; dokonywanie analizy sylabowej i głoskowej.
 • Dbamy o higienę – poszerzenie wiedzy  na temat przedmiotów do utrzymywania czystości i pielęgnacji włosów.
 • Ruch to zdrowie – poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Chcę być zdrowy – poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów.

 

„BIEDRONKI”

Tydzień I. Mała i duża ojczyzna

 • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, utrwalanie wiedzy na temat Polski – jej miejsca w Europie i świecie, utrwalanie wiedzy na temat symboli narodowych, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • poszerzanie wiadomości na temat swojego miasta - jego historii, tradycji oraz kultury regionalnej;
 • poznanie kształtu litery m, M, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów, doskonalenie umiejętności wchodzenia w role
 • utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności uważnej obserwacji zachowania kolegów i koleżanek
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowania faktur dotykiem, doskonalenie współpracy, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli

Tydzień II. W świecie wyobraźni

 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • poznanie kształtu litery t, T, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie współpracy i umiejętności czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, doskonalenie współpracy w grupie
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych

Tydzień III. Przygotowania do zimy

 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich nawyków żywieniowych, poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do odpowiedzialności za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • poznanie kształtu litery d, D, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, poznanie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy różnych zwierząt, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z przyrody i dokarmiania zwierząt
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań
 • utrwalenie wiadomości na temat zwierząt przed zimą, poznanie nietoperza, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie

Tydzień IV. Nasze ciało

 • poznanie części ciała i roli niektórych organów, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poznanie kształtu litery y, Y, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, poznanie podstawowych wiadomości na temat zmysłów i narządów zmysłów, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i pielęgnacji włosów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, rozwijanie mowy i wymowy, wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, kształcenie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

TYDZIEŃ

SŁOWNICTWO

STOSOWANE ZWROTY
PIOSENKI

CELE ZAJĘĆ

Body parts

head,
hand/ hands
arm/arms,
tummy,
feet,

 

 

BODY RHYME
Nod your head!
Stomp your feet!;

Clap your hands!
Rub your tummy!

 

Show me (Ania’s / Ola’s / …)
(head / hand / …);
Touch your (mouth / nose with your (hand / leg / …);

Wave your arms!- piosenka

 • Poznawanie i utrwalanie nazw części ciała z rymowanką
  BODY RHYME oraz w trakcie zabaw naśladowczych z piosenką
  Waveyourarms!

   
 • Poznanie zwrotów związanych
  z ruchem

 


 

Face

 


chin, eyes, nose, mouth, ears,
teeth,


 

 

 

 

Touch your (mouth / nose / … ). Wash your (nose / ears / … ).
 

One littlefinger! - piosenka

 • Poznanie i utrwalenie nazw części ciała poprzez zabawy naśladowcze
  z piosenką One littlefinger!
   My body

 

 

shoulder / shoulders,

knee / knees,
toe / toes

 

 How many (fingers / toes / …) are there?;
There is one (finger / toe / …). / There are (two / three / …) (fingers / toes / …).
 

Moveyour (leg / head / …);

 

 

 • Poznanie i utrwalenie nazw części ciała  poprzez zabawy naśladowcze z piosenką
  Head, Shoulders, Knees and Toes!
   
 • Utrwalenie zwrotów związanych
  z ruchem
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania w języku angielskimI love my toys

teddy bear, ball, car, doll, small, big

 

 


Is this (doll / ball / …) (small / big / …)?Yes, it is (small / big / …) /
No, it isn’t (small / big / …);

Tidy up!

Find a …

 

Toys– piosenka
 

 • Poznanie i utrwalenie nazw zabawek
 • Utrwalenie konstrukcji: havegot
 • Kształtowanie umiejętności opisywania przedmiotów

Nauka słów piosenki Toys

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2022

„KRASNOLUDKI”

1. Dary jesieni

- rozpoznawanie owoców i warzyw oraz podawanie ich nazw;

- kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci,

- wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się,

- poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich zbierania,

- wzbogacanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych ( kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców.

2. Dbamy o zdrowie

- rozwijanie kompetencji językowych; rozumienie znaczenia wyrażenia: zdroweodżywianie się,

- zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry; zachęcanie przedszkolaków do przełamywania lęku przed wizytą w gabinecie lekarskim,

- rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;

- rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby; klasyfikacja ubrań,

- podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym; przeliczanie w zakresie 1-3; określanie ile jest elementów,

- poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia; zachęcanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.

3. Jesienią w parku i w lesie

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,

- liczenie w dowolnym zakresie; porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych,

- poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy; podawanie nazw tych zwierząt,

- tworzenie obrazu do muzyki,

- zbieranie eksponatów do kącika przyrodniczego,

- usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną.

4. Zabawy na jesienne wieczory

- doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce;

- kształtowanie słuchu i poczucia rytmu,

- wdrażanie do umiejętnego korzystania z plasteliny, doskonalenie sprawności manualnej,

- nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki,

- wdrażanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych.

 

„NIEDŹWIADKI"

I. W zdrowym ciele zdrowy duch

Dziecko:

-chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, integruje się z grupą

-rozwiązuje zagadki słuchowe

-rozwija sprawność manualną, klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia

-ćwiczy spostrzegawczość, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę

II. Jesienią w parku

Dziecko:

-bawi się, wykorzystując materiał naturalny, uważnie słucha poleceń, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło), odtwarza układy przedmiotów

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym naśladowczych

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i je stosuje, słucha, reaguje na sygnały

III. Jesienią w lesie

Dziecko:

-rozwija sprawność manualną, uważnie słucha wiersza, wykonuje własne eksperymenty graficzne farbami

-ćwiczy spostrzegawczość, czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy

-inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, sprząta po zakończonej zabawie, współdziała z dziećmi w zabawie

-ćwiczy logiczne myślenie; posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym

IV. Przygotowania do zimy

Dziecko:

-ilustruje ruchem treść utworu, uważnie słucha wiersza

-klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, rozróżnia podstawowe figury geometryczne

-wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie

-posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców

 

„KANGURKI”

I. DARY JESIENI

Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa popularne owoce i warzywa

- poszerza wiedzę przyrodniczą o nazwy grzybów jadalnych

- usprawnia małą motorykę poprzez zabawy z plasteliną

- rozpoznaje liście i łączy je z odpowiednim owocem

- rozwija kompetencje matematyczne : łączy elementy w pary według podanej cechy

 

II. DBAMY O ZDROWIE

Dziecko:

- poznaje zasady zdrowego żywienia - rozumie znaczenie jedzenia owoców dla zdrowia

człowieka

- poznaje pracę lekarza i pielęgniarki

- doskonali umiejętność samodzielnego ubierania się

- rozwija  sprawność ruchową oraz motorykę całego ciała

- kształtuje umiejętność rozróżniania prawej i lewej strony ciała

 

III. JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

Dziecko:

- doskonali umiejętność dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie

- poznaje zwyczaje zwierząt przygotowujących się do zimy

- zapoznaje się z barwami podstawowymi i pochodnymi - rozwija kreatywność w działaniach

plastycznych

- interpretuje utwory muzyczne za pomocą ruchu

- porównuje wielkość drzew, posługuje się określeniami: wysokie, niskie

 

IV. ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

Dziecko:

- rozwija twórcze myślenie podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek

- nabywa odwagę w malowaniu palcami, utrwala nawyki higieniczne i porządkowe

-czerpie radości ze wspólnej zabawy z kolegami na świeżym powietrzu; doskonali

umiejętności rzucania  i łapania piłki

- usprawnia małą motorykę poprzez naklejanie drobnych elementów

- doskonali liczenie w różnych sytuacjach dnia codziennego

 

"TYGRYSKI"

1. TEMAT TYGODNIA: Zaczarowana jesień

- uczestniczenie w zabawach ruchowych; wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych; dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego; współpraca z rówieśnikami; nawiązywanie relacji rówieśniczych; przestrzeganie zasad w grupie;  rozwijanie wrażliwości zmysłowej; rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem; identyfikacja zapisu cyfry „2”; znajomość znaczenia pojęcia ,,para”; przekładanie jednych prawidłowości rytmicznych na inne; zainteresowanie literą ,,m”, ,,M”; znajomość znaczenia słowa ,,mandala”;  układanie jesiennych mandali; klasyfikacja przedmiotów według wskazanego kryterium, tworzenie zbiorów; tworzenie i układanie matematycznych rytmów;  wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców; wyodrębnianie części jadalnych warzyw.

2. TEMAT TYGODNIA:  Jak dobrze być razem!

- rozwijanie wrażliwości zmysłowej ; uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz gimnastycznych ; kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała; kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni ; doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej; budowanie kompetencji w zakresie komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku; rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych; rozwijanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia; wprowadzenie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość; uświadomienie, czym jest szacunek, przyjaźń i dlaczego jest to tak ważne w odniesieniu do siebie i innych

doskonalenie umiejętności samooceny, oceny zachowania i postaw innych z zastosowaniem adekwatnych określeń; wzbudzenie zainteresowania literami „e”, „E”; przeliczanie i wzbudzenie zainteresowania liczbą „3”; uważne słuchanie tekstów literackich i analizowanie ich treści; wyrażanie swojego rozumienia świata w sposób werbalny i niewerbalny; wypowiadanie się na interesujące tematy i/lub budowanie poprawnych wypowiedzi słownych; doskonalenie kompetencji matematycznych: orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, rozpoznawanie figur geometrycznych.

 

3. TEMAT TYGODNIA:  W koronach drzew

- uczestniczy w zabawach ruchowych; wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne; wykonuje czynności porządkowe, samoobsługowe; inicjuje zabawy konstrukcyjne; wykazuje sprawność ciała i koordynację; szanuje emocje swoje i innych; dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego; współpracuje z rówieśnikami; nawiązuje relacje rówieśnicze; obdarza uwagą inne dzieci; przypomina zasady właściwego zachowania się podczas spaceru po parku; rozwija wrażliwość zmysłową; doskonali sprawność grafomotoryczną; dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i zjawiska charakterystyczne dla jesieni; wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat mieszkańców drzew; prowadziobserwacje przyrodnicze za pomocą lupy; rozpoznaje wybrane gatunki drzew (liście i ich owoce); ćwiczy motorykę małą podczas wykonywania prac plastycznych; rozwija wrażliwość zmysłową; wykonuje proste obliczenia na materiale konkretnym, szacuje „na oko”; tworzy jesienne opowiadania; rozwija pamięć i myślenie; interesuje się literą „l”, „L” .

 

 

4. TEMAT TYGODNIA:  Jesienne kołysanki

- wykonywanie różnych form ruchu: równoważnych, rzutnych, z czworakowaniem; doskonalenie małej motoryki; udział w zabawach konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym naturalnych; wykonywanie ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała; używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia; dostrzeganie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawianie wobec nich życzliwości i troski; dostrzeganie wartości współpracy; stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnej zabawy; poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywiania zwierząt leśnych; doskonalenie analizy i syntezy sylabowej; kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów, odtwarzania układów przedmiotów i wychwytywania rytmów; eksperymentowanie rytmem i dźwiękiem; wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych; zainteresowanie literą „I”, „i”; wysłuchiwanie głoski w nagłosie.

„ŻUCZKI”

1. Jesień w sadzie

 • Jesienne zbiory – poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów z życia jeży.
 • Owoce – poznanie litery O, o; poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, cechach tych owoców.
 • Drzewa w sadzie – poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, poznanie cyfry 1, rozwijanie umiejętności klasyfikacji.
 • W spiżarni – poznanie treści nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej.
 • Robimy przetwory – poznanie niektórych sposobów konserwowania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku, smaku).

2. Jesień w ogrodzie.

 • Ogród warzywny – rozumienie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi, rośliny.
 • Warzywa – rozpoznawanie, nazywanie i układanie litery a, A; rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonetycznego.
 • Nad ziemią, pod ziemią – rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod ziemią, a które pod ziemią.
 • Zdrowie i witaminy – poznanie niektórych właściwości warzyw, tworzenie zbiorów, przeliczanie.
 • Jesienne smaki i zapachy – rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestki, miąższ; doskonalenie sprawności językowej.

3. Jesienny krajobraz.

 • Jesień w parku i w lesie – odróżnianie środowiska parku i lasu, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej.
 • Przyroda się zmienia – poznanie kształtu litery i, I, rozpoznawanie jej, doskonalenie słuchu fonetycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej.
 • Skarby jesieni – rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określenie jej aspektu kardynalnego i porządkowego, doskonalenie przeliczania.
 • Jesienna muzyka – rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy.
 • Kolory jesieni – doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, sprawczości, poczucia własnej wartości.

4. Deszczowa pogoda.

 • Zimno, coraz zimniej – przypomnienie o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Jesienna szaruga- wprowadzenie litery e, E, kreślenie jej kształtu, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego.
 • Ubranie na niepogodę – rozpoznawanie i pisanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3.
 • Skaczemy po kałużach – utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego.
 • Barwy deszczu – utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie umiejętności pracy w parach.

„BIEDRONKI”

Tydzień I. Jesień w sadzie

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznawanie trybu życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin;
 • poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, poznawanie litery o, O, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych;
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, poznanie cyfry 1, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie;
 • poznanie treści nowej piosenki i sposobu wykonania ciasta, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie orientacji w schemacie ciała, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności;
 • poznanie niektórych sposobów robienia przetworów, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie.
   

Tydzień II. Jesień w ogrodzie

 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, czytanie globalne wyrazów: marchew, cebula, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie orientacji w przestrzeni, rozumienie znaczenia pojęcia „przyjaźń”, doskonalenie współpracy;
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw, poznanie litery a, A, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, poszerzanie słownictwa, rozwijanie współpracy, doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej;
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy
 • poznanie niektórych właściwości warzyw, tworzenie zbiorów, przeliczanie, rozwijanie sprawności ruchowej i orientacji w przestrzeni, kształcenie wrażliwości słuchowej, doskonalenie umiejętności pracy w parach, rozwijanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej;
 • rozpoznawanie i podawanie nazw części warzyw (skórki, pestek, miąższu), doskonalenie sprawności językowej, manualnej, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa.

Tydzień III. Jesienny krajobraz

 • odróżnianie środowiska parku i lasu, zdobycie wiedzy o tym, dlaczego liście zmieniają kolor, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt;
 • poznanie kształtu litery i, I, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, rozwijanie umiejętności pracy w parach, rozwijanie odpowiedzialności za własną pracę;
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określanie jej aspektu kardynalnego i porządkowego, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, doskonalenie przeliczania, sprawności manualnej, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie współpracy;
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy;
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych.
   

Tydzień IV. Deszczowa pogoda

 • przypomnienie wiadomości o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji;
 • poznanie kształtu litery e, E, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy;
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3, poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy;
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie współpracy, utrwalenie zasad gry w gry planszowe;
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonemowego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, utrwalenie zasad bezpieczeństwa.

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

GRUPY MŁODSZE (KRASNOLUDKI, NIEDŹWIADKI, KANGURKI)

„FOOD”

 

SŁOWNICTWO

STOSOWANE ZWROTY
PIOSENKI

CELE ZAJĘĆ

apple, banana, eat, carrot, tomato

 

Do you like a (banana / tomato / …)?
Yes / I like it /I like abanana / tomato / …) /
No/ I don’t like it/ an (apple / orange / … ).


Apples&Bananas  - piosenka

 • Poznanie nazw owoców
  i warzyw
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się
  o ulubionych rzeczach oraz
  o jedzeniu, które dzieci lubią
  i którego nie lubią
 • Utrwalanie nazw wybranych kolorów

 

pears, plumsfall, tree, pick

JuicyApples- piosenka

 • Poznanie nazw jesiennych owoców
 • Utrwalanie nazw wybranych kolorów

 

 

sandwich, cheese, egg, ham

 

 

Do you want (a sandwich / an egg / … )?;
Do you want (cheese)

on your sandwich? Yes, I do / No, I don’t.

 • Poznanie nazw produktów spożywczych
 • Utrwalanie nazw owoców
  i warzyw
 • Kształtowanie umiejętności mówienia o ulubionym jedzeniu

water, milk, (orange / apple / tomato) juice

 

 

(Water / Orange juice / …) is yummy; (Milk / Tomato juice / … ) is yucky; Does (Marrk) like (milk / water / … )? Yes, he does. / No, he doesn’t.

 • Poznanie i utrwalenie nazw produktów spożywczych
 • Utrwalenie nazw owoców
  i warzyw
 • Kształtowanie umiejętności mówienia o ulubionym jedzeniu

 

GRUPY STARSZE (TYGRYSKI, ŻUCZKI, BIEDRONKI)

„FOOD”

 

SŁOWNICTWO

STOSOWANE ZWROTY
PIOSENKI

CELE ZAJĘĆ

apple, banana,

pears, plums,  fall, tree, fruit

Apples&Bananas  - piosenka
 

JuicyApples– piosenka

 

 • Poznanie nazw wybranych owoców  i nazw czynności;
 • Utrwalanie nazw wybranych kolorów

 

sandwich, cheese, egg, ham, tomato, carrot, vegetable

Do you want (a sandwich / an egg / … )?;
Do you want (cheese / butter / …) on your sandwich? Yes, I do / No, I don’t;
What do you want on your sandwich?

 

 • Poznanie nazw wybranych produktów spożywczych;
 • Utrwalanie nazw owoców
  i warzyw
 • Kształtowanie umiejętności mówienia o ulubionym jedzeniu

cabbage, broccoli, potato, spinach, celery, garlic, onion, leek

 

Do you like a (banana / tomato / …)?

Yes / I like it / I like a banana / tomato / …) /

No/ I don’t like it/an(apple / a carrot / … ).

 

„Vegetable Song” - piosenka

 • Poznanie i utrwalanie nazw wybranych owoców
  i warzyw;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się
  o ulubionych rzeczach oraz o jedzeniu, które dzieci lubią i którego nie lubią;
 • Utrwalanie nazw wybranych kolorów

 

water, milk, (orange / apple / tomato) juice, tea

 

 

(Water / Orange juice / …) is yummy;
(Milk / Tomato juice / … ) is yucky;
Does (…) like (milk / water / … )?
Yes, she/he does. / No, she/he doesn’t.
What do you eat / drink every day?

I eat (bread / cheese / …);
I drink (juice / water / …).

 • Poznanie i utrwalenie nazw produktów spożywczych
 • Utrwalenie nazw owoców
  i warzyw
 • Kształtowanie umiejętności mówienia o ulubionym jedzeniu

 

 

WRZESIEŃ 2022

„KRASNOLUDKI”

1. W przedszkolu

- wspomaganie dzieci podczas pierwszych dni w przedszkolu; przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci,

- zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu,

- poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu,

- nabywanie umiejętności wyrażania słowamiwłasnych potrzeb,

- zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie,

- poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu  przedszkolnego,

- wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno – muzycznych.

2. Wakacyjne wspomnienia

- zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem,

- grupowanie przedmiotów według rodzajów,

- wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami,

- kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek na sali,

- budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią,

- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: dziękuję, przepraszam,proszę,

- zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw.

3. Jesteśmy bezpieczni

- rozwijanie orientacji w przestrzeni, próby posługiwania się określeniami: na,pod, obok, za,

- konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków,

- poznanie zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez ulicę,

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie,

- rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło,

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej; rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają.

4. Dbamy o siebie i środowisko

- rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała,

- kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych,

- rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia; utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk,

- rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą; uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych,

- podawanie nazw i wskazywanie części twarzy; dostrzeganie różnic i podobieństw między twarzami,

- uczenie się wykonywania czynności porządkowych; wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca,

- posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.

„NIEDŹWIADKI"

 1. W PRZEDSZKOLU
 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 1. MOJA MIEJSCOWOŚĆ
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
 1. JA, TY I ŚRODOWISKO
 • Poznanie budowy własnego ciała,
 • Podawanie nazw poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 1. DARY JESIENI
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych: koło.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej – posługiwanie się pojęciami na, obok.

„KANGURKI”

1. W moim przedszkolu

Dziecko:

-podejmuje samodzielną aktywność poznawczą;

-opisuje jak wygląda jego znaczek i wskazuje gdzie się znajduje;

-bierze udział w zabawach umuzykalniających, oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;

-zgodnie bawi się z dziećmi w ogrodzie, według ustalonego kodeksu

2. Wspomnienia z wakacji

Dziecko:

-recytuje rymowankę do masażu i wykonuje ustalone do niej ruchy;

-współdziała z dziećmi przy tworzeniu prac plastyczno- technicznych;

-wypowiada się, co oznaczają kolory na mapie, wskazuje charakterystyczne elementy krajobrazów;

-orientuje się w przestrzeni i w schemacie ciała;

-układa puzzle;

3. Jesteśmy bezpieczni

Dziecko:

-orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą stronę;

-wypowiada się na temat znaczenia kolorów sygnalizacji świetlnej,rysuje wskazane elementy

-słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat;

-wymienia numery alarmowe

4. Dbam o siebie

Dziecko:

-wypowiada się, do czego służą poszczególne części ciała;dorysowuje brakujące elementy ciała człowieka i ubranie;

-stosuje formy grzecznościowe w toku dnia i w zabawach tematycznych.

-rozwiązuje konflikty i panuje nad emocjami;

-wypowiada się, dlaczego i jak dbać o porządek

"TYGRYSKI"

1. TEMAT TYGODNIA: Jestem w przedszkolu

- rozwijanie inwencji twórczej podczas tworzenia prac plastycznych; wdrażanie do estetycznego wykonania pracy; rozwijanie poczucia rytmu podczas zabaw muzycznych; kształcenie koordynacji wzrokowo - ruchowej; kształcenie pojęć matematycznych; czerpanie radości ze wspólnej zabawy; ćwiczenie pamięci podczas nauki wierszy i piosenek; rozwijanie sprawności fizycznej.

2. TEMAT TYGODNIA:  Jestem grzecznym przedszkolakiem

- zabawy matematyczne; wyrabianie orientacji w przestrzeni; kojarzenie określonych form ruchu z ustalonymi sygnałami; zachęcanie dzieci do pomagania innym; usprawnianie aparatu artykulacyjnego; rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie wyobraźni; rozwijanie sprawności fizycznej; rozwijanie samodzielnego i sprawnego ubierania się.

3. TEMAT TYGODNIA:  Droga do przedszkola

- obserwacja przejść z sygnalizatorami świetlnymi i miejsc, w których nie ma sygnałów; obserwacja znaków drogowych; doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych; wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy; doskonalenie percepcji słuchowej; doskonalenie rzutu do celu; zabawy tematyczne, dydaktyczne; rozwijanie sprawności fizycznej; utrwalenie znajomości numerów alarmowych; przybliżanie dzieciom wiedzy na temat pojazdów specjalistycznych.

4. TEMAT TYGODNIA:  Jesień w parku

- zwracanie uwagi na charakterystyczne cechy jesieni; zachęcanie do wypowiadania się na określony temat; dostrzeganie piękna jesieni; ukazywanie piękna jesiennego krajobrazu poprzez prace plastyczne; rozwijanie aktywności muzyczno - ruchowej; utrwalania nazw dni tygodnia; doskonalenie sprawności manualnej; umuzykalnianie dzieci.

„ŻUCZKI”

 

„BIEDRONKI”

Tydzień I/II -  Poznajmy się!

 • poznanie sposobów witania się z różnymi osobami, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie przeliczania, klasyfikacji, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, tworzenia rymów, rozwijanie sprawności małej motoryki, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie umiejętności pomocy innym
 • poznanie sposobu wykonania cieczy nienewtonowskiej, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), rozwijanie samodzielności dzieci, doskonalenie współpracy

Tydzień III - W naszym przedszkolu

 • zapoznanie z osobami pracującymi w przedszkolu, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, ćwiczenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu
 • poznanie zasad bezpieczeństwa, ćwiczenie uważnego słuchania wiersza, ćwiczenie pamięci, integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • utrwalenie przemienności dni tygodnia, poznanie sposobów pozbycia się wirusów i bakterii z dłoni, rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie zauważania związków przyczynowo-skutkowych, rozwijanie samodzielności badawczej
 • formułowanie zasad obowiązujących w grupie, uwrażliwienie na muzykę klasyczną, rozwijanie słuchu muzycznego, ilustrowanie treści utworu ruchem, rozwijanie współpracy, dbałość o komfort osoby z pary
 • wzbogacanie wiadomości o bezpiecznych sposobach spędzania czasu na placu zabaw, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności

Tydzień IV - Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie uważności, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie współpracy, wdrażanie do kulturalnego zachowania się
 • poznanie słów oznaczających przeciwieństwa, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej i uważnego słuchania, rozwijanie współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych
 • układanie planu dnia, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, sprawności językowej i słuchu fonemowego, współpracy, dbałości o innych, samodzielności, integracja grupy
 • wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie słuchu muzycznego, motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, poznanie znaczenia słowa „przyjaciel”, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie współpracy, integracja grupy

Tydzień V - Bezpieczni na drodze

 • rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej oraz umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie
 • poznanie sposobów bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności językowych, przeliczania, określania głoski w nagłosie i wygłosie, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
 • poznanie niektórych znaków drogowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie
 • poznanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci
 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych znaków drogowych, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, rozumienie żartów słownych, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych
 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WRZESIEŃ 2022

GRUPY MŁODSZE (KRASNOLUDKI, NIEDŹWIADKI, KANGURKI)

SŁOWNICTWO

STOSOWANE ZWROTY
PIOSENKI

CELE ZAJĘĆ

Hi! / Hello! / Bye!; I’m Ania / Adaś / …; Nice to meetyou!; Yes! / No!

 

Hello Song;– piosenka,

Hi! Hello!

Hello! I’m…;
 

Goodbye Song– piosenka,

 • Kształtowanie umiejętności witania się i przedstawiania się
 • Integracja grupy
 • Nauka piosenki na powitanie
  i pożegnanie

 

book, pencil, crayon,
bag

 

 


What’s this? It’s a (book / pencil / …); Who’s this? It’s (Ania);
Show me a (book / pencil / … );
Touch a (book / pencil / … ).

 

 

 • Podawanie nazw przedmiotów
  w sali
 • Poznanie konstrukcji: What’s this?, Who’s this?
 • Rozwijanie spostrzegawczości

 

ball, red, blue, green, yellow

 

 


What colour is this?
It’s (red / blue / … );
Is this (ball/ crayon / … ) blue?
Yes, (it is) / No,(it isn’t).

 

 • Poznanie i utrwalanie nazw wybranych kolorów
 • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań o kolory oraz udzielania odpowiedzi twierdzących lub przeczących

 

 

white, orange, pink

 

 

I like (red / green / … );
I don’t like (blue / yellow / … );
I love (green/ pink/ …)
 

Blue Is the Colour– piosenka

 

 • Poznanie i utrwalenie nazw kolorów
 • Kształtowanie umiejętności określania własnych preferencji
 • Nauka piosenki Blue Is the Colour

 

GRUPY STARSZE (TYGRYSKI, ŻUCZKI, BIEDRONKI)

SŁOWNICTWO

STOSOWANE ZWROTY
PIOSENKI

CELE ZAJĘĆ

Hi! / Bye!; Good morning / Goodbye / Good afternoon;

Nice to meetyou!; Hello! / Bye-bye!;
What’syourname?;

I’m (Ania / Adaś / …) ;
Thisis Ania; Yes! / No!;
How areyou?;

I’m (fine / great / so-so)!

Hello Song;– piosenka,

Hi! Nice to meet you!;
Good morning / Good afternoon / Good night
How are you?
I’m fine / great / so-so

Hello! I’m…

Goodbye Song– piosenka,
 

 • Doskonalenie umiejętności witania się, przedstawiania się, żegnania, zadawania pytań
  o samopoczucie i udzielania odpowiedzi na takie pytania
 • Integracja grupy

book, pen, crayon, bag, pencil, teacher, students, classroom

 

 

Can you find a (pencil / crayon)?;
What’s this?
It’s a (pencil / crayon / …); Who’s this? It’s (Ania);
Is this a (pencil / crayon / …)?;
Yes, itis. / No, it isn’t; Show me a (bag / book / …);
Touch a (pencil / crayon / … ).

 

 • Podawanie nazw przedmiotów w sali
 • Poznanie konstrukcji: What’s this?, Who’s this?
 • Rozwijanie spostrzegawczości

colour,red, blue, orange, green, yellow, black, white, pink

 

 

It’s red / blue – dialog;
Show me… – zabawa ruchowa;

What colour is this?
It’s (red / black / …);
Is this (ball / crayon / …) blue? Yes, it is / No, it isn’t.

 • Poznanie i utrwalenie nazw kolorów
 • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań o kolory oraz udzielania odpowiedzi twierdzących lub przeczących na zadawane pytania
   

 

green, yellow, gold, brown, grey, silver

 

 


Pink Rock and Roll – piosenka,

 

I like (red / brown / … );
I don’t like (red / black / …);
I love (green /
gold / …);
My favourite colour is (white / black / …).

 

 • Poznanie i utrwalenie nazw kolorów
 • Kształtowanie umiejętności określania własnych preferencji